Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsmøtet 2014 NTL har landsmøtet hvert fjerde år. Neste landsmøte er i år, 3. – 7. november, og skal avholdes i Oslo. NTL vil bruke hele året på å forberede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsmøtet 2014 NTL har landsmøtet hvert fjerde år. Neste landsmøte er i år, 3. – 7. november, og skal avholdes i Oslo. NTL vil bruke hele året på å forberede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsmøtet 2014 NTL har landsmøtet hvert fjerde år. Neste landsmøte er i år, 3. – 7. november, og skal avholdes i Oslo. NTL vil bruke hele året på å forberede landsmøtet, for å sikre best mulig vedtak.

2 NTLS LANDSMØTE 3. – 7. NOVEMBER 2014
På landsmøtet i november skal vi i NTL fatte vedtak om vår politikk og vår organisasjon og velge tillitsvalgte Før landsmøtet skal det være en debatt i hele NTL om vårt prinsipp- og handlingsprogram og om hvordan vi gjør organisasjonen vår best mulig Debatten skal resultere i forslag som skal behandles og endelig vedtas på landsmøtet På landsmøtet skal vi blant annet vedta nytt prinsipp- og handlingsprogram, uttalelser, velge tillitsvalgte til forbundskontoret og ha en organisasjonsdebatt. Vi skal oppdatere egen organisasjon og politikk, for å være sikre på at vi på en stadig bedre måte kan møte utfordringene vi står overfor.

3 VIKTIGE DATOER/FRISTER VÅR/SOMMER 2014
12. mars Avdelingenes frist for oversending av forslag til landsforeningen 3. april Landsforeningenes/foreningenes frist for innsending av forslag til forbundet (7 måneder før landsmøtet avholdes) 15. mai Forbundsstyret vedtar sin innstilling overfor landsstyret juni Landsstyret vedtar sin innstilling overfor landsmøtet på prinsipp- og handlings- program, vedtekter og andre innkomne forslag

4 VIKTIGE DATOER OG FRISTER HØSTEN 2014
september Forbundet sender ut landsstyrets forslag til sakliste og forretningsorden, samt forslag med landsstyrets innstilling til organisasjonsleddene (2 måneder før landsmøtet avholdes) 29. september Landsforeningenes/foreningenes frist for å sende inn oversikt over representantene som er valgt til å delta på landsmøtet oktober Landsstyret vedtar innstillinger på møtefunksjonærer, aktuelle uttalelser og lignende 3. – 7. november Landsmøtet avholdes

5 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018
FORBUNDSSTYRETS FORSLAG

6 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAMMET
Prinsipp- og handlingsprogrammet er det viktigste styringsdokumentet for NTL Det skal vedtas på NTLs landsmøte 2014,og gjelde til neste landsmøte i november 2018 Før landsmøtedelegatene skal vedta det endelige programmet i høst, skal hele organisasjon kunne være med å påvirke det. NTLs prinsipp- og handlingsprogram skal vedtas på landsmøtet i november Prinsipp- og handlingsprogrammet er NTLs faglige og politiske program for den neste fireårsperioden. Prinsipp- og handlingsprogrammet er det viktigste styringsdokumentet for NTL. Her presenterer NTL sin visjon for samfunnet og stiller krav både til myndighetene og våre arbeidsgivere. Vi har politiske krav til hvordan samfunnet skal utvikle seg. Samtidig stiller vi krav om hvordan arbeidshverdagen til våre medlemmer skal bli på den enkelte arbeidsplass. Programmet skal gjelde mange over flere år, så det må være overordnet og prinsipielt, med holdninger som er representative for organisasjonen. NTL vedtar politikk på områder som er viktige for våre medlemmer. Prinsipp- og handlingsprogrammet har to hoveddeler i tillegg til visjonen: En med krav til myndighetene og en med krav til arbeidsgiver. Her skal vi vedta hvilken retning vi vil arbeidslivet og samfunnet for øvrig bør gå i: Hva slags lønns- og pensjonssystemer mener vi er mest rettferdig? Vil vi at velferden skal drives i offentlig regi? Hvordan skal arbeidslivet organiseres? Sitatene videre i presentasjonen er hentet fra forslaget til nytt program.

7 VÅR VISJON FOR SAMFUNNET
NTL bygger sitt arbeid på arbeiderbevegelsens prinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn. VÅR VISJON FOR SAMFUNNET Del 1 av programmet til NTL er ”Visjon for samfunnet”. Her stadfester vi verdiene våre, og viktige områder for oss er blant annet: Velferdsstaten, et godt arbeidsmiljø og en samfunnsutvikling som tar hensyn til miljø og internasjonal solidaritet. Dette skal være en rettesnor for resten av programmet, og for NTLs arbeid på alle felter.

8 VÅRE KRAV OVERFOR MYNDIGHETENE
NTL vil påvirke samfunnsutviklingen. Politiske beslutninger har mye å si for våre Medlemmers arbeids- og livsvilkår. John Leirvaag, leder NTL VÅRE KRAV OVERFOR MYNDIGHETENE Del 2 av programmet er Prioriterte satsingsområder – krav overfor myndighetene. Dette er politiske krav vi skal fremme overfor politikere og andre beslutningstakere, siden vi ønsker å være med å påvirke lovverk og andre politiske beslutninger. Vi benytter mange arbeidsformer og allianser i dette arbeidet. Vi uttaler oss gjennom høringer, innspill til statsbudsjettet, gjennom LOs politiske arbeid, det fagligpolitiske samarbeidet og gjennom media. Hvilke saker vi tar opp her bestemmer organisasjonen fra gang til gang, men det er naturlig at to av hovedområdene er arbeid og velferd, siden det angår alle NTLs medlemmer. I programmet som gjelder nå har vi også politikk på likestilling, mangfold, utdanning og forskning, kultur, miljø og internasjonalt samarbeid.

9 VELFERD NTL vil arbeide for en fornyelse av offentlig sektor som er forenlig med prinsippene om best mulig kvalitet på tjenestene, brukermedvirkning og medbestemmelse. NTL mener at veksten i offentlig sektor minst skal være på nivå med veksten i privat, for at offentlig sektor ikke skal svekkes sammenlignet med privat sektor. Et av de viktigste områdene for NTL er velferd, siden det angår medlemmene både på jobb og i privatlivet. NTLs medlemmer utfører viktige oppgaver i velferdsstaten, og har kompetanse på hvordan vi kan utvikle velferden og offentlig sektor best mulig. Dessuten er velferd sentralt for hver enkelts muligheter til å leve et godt og trygt liv. Vi skal ha god politikk på hvordan offentlig sektor skal organiseres, fordi det er vi som vet hvor skoen trykker. Vi skal gi noen av svarene på hvordan vi kan fornye og forbedre offentlig sektor på de ansatte og brukernes premisser. Vi vil sikre at offentlig sektor har nok ressurser til å utføre samfunnsoppdraget på en god måte.

10 ARBEIDSLIV - NTL er mot endringer basert på markedsstyringsprinsipper, med bruk av virkemidler som privatisering, kvasimarkeder og unødvendige kontroll- og rapporteringsregimer. Dette svekker ikke bare de ansattes rettigheter, men også det offentlige tjenestetilbudet. - Regler som begrenser bruk av overtid og merarbeid er viktig for å beskytte de ansattes helse og sosiale liv. Tilstrekkelig grunnbemanning reduserer bruken av overtid og merarbeid. Hvordan arbeidslivet organiseres er selvsagt en av de viktigste sakene for NTL. Arbeidslivet formes på den enkelte arbeidsplass, men også av politiske beslutninger. Arbeidsmiljøloven, forskrifter, Tjenestemannsloven og styringsprinsipper for forvaltningen er eksempler på dette. Det er mye debatt om hvordan arbeidstiden organiseres. Mange politiske partier og arbeidsgivere krever at det skal jobbes lengre dager, jobbes mer på ubekvemme tidspunkter og vil fjerne retten til overtidsbetaling. Samtidig vil de frata fagforeningene retten til å forhandle fram gode arbeidstidsordninger med tilhørende kompensasjon. Det vil ikke NTL akseptere. Noe annet som preger arbeidsplassene våre er markedsstyring. Med markedstyring mener vi at mange opplever mer og mer mål- og resultatstyring, med skjemavelde og fokus på målbare oppgaver. Vi vil tydeliggjøre hvilke styringsformer vi mener ikke fungerer, og gi alternativer.

11 Miljø og klima: - Vi må både satse på fornybar energi, gjennomføre utslippsreduksjoner innenlands, og bidra til finansiering av miljø- og klimatiltak i fattige land. Likestilling: - Alle må ha muligheten til å være økonomisk selvstendige. Arbeidet med likelønn, karrieremuligheter, lavlønn og rett til hele stillinger skal prioriteres. Dette er andre saker som har vært viktige for NTL. (Kan lese overskriftene høyt, og teksten på den eller de sakene du mener er mest relevant.) Det er også andre saker som er omtalt i programforslag, for eksempel kultur, Europa og EØS, mangfold og særaldersgrenser.

12 Internasjonal solidaritet og samarbeid:
- De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland må strammes inn for å unngå investeringer i klase- og atomvåpenindustri, eller i virksomheter som bryter med ILOs kjernekonvensjoner om blant annet anstendige arbeidsforhold, organisasjons- og streikerett og barnearbeid. Utdanning og forskning: - NTL mener at overordnet styring og finansiering av utdannings- og forskningssektoren skal være et offentlig ansvar. Prioriteringer skal gjøres på bakgrunn av samfunnets behov, og ikke underlegges kommersielle hensyn. Dette er andre saker som har vært viktige for NTL. (Kan lese overskriftene høyt, og teksten på den eller de sakene du mener er mest relevant.) Det er også andre saker som er omtalt i programforslag, for eksempel kultur, Europa og EØS, mangfold og særaldersgrenser.

13 VÅRE KRAV OVERFOR ARBEIDSGIVER
Vi krever et arbeidsliv som legger vekt på et godt arbeidsmiljø for å utnytte alles ressurser til beste for den enkelte og hele samfunnet. VÅRE KRAV OVERFOR ARBEIDSGIVER Del 3 av programmet er Faglig del – krav overfor arbeidsgiver. Dette er saker som angår medlemmene direkte på arbeidsplassen, og som vi jobber med på alle nivåer: Fra den overordnete arbeidsgiverpolitikken i staten til den enkelte arbeidsplass.

14 LØNN OG PENSJON Lønn: NTL mener at utgangspunktet for avlønning først og Fremst skal være arbeidsoppgaver og ansvar. Både utdanning og realkompetanse må verdsettes. All lønnsfastsettelse og lønnsendringer skal være gjenstand for forhandlinger mellom partene. : Pensjon: Folketrygden, AFP og tjenestepensjons-ordningene må sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og verdig alderdom for alle. Pensjonssparing må ikke være den enkeltes ansvar. Lønn og pensjon er helt sentrale områder for oss. NTL jobber for å bevare det kollektive lønns- og forhandlingssystemet, og motarbeider lønnssystemer som baserer seg på individuelle lønnstillegg. Vi vil ha lik lønn for likeverdig arbeid, og fjerne lønnsforskjeller som skyldes kjønn, etnisk bakgrunn eller tradisjoner. NTL organiserer ansatte på alle nivåer i etatene og må sørge for at alle lønnsgruppene ivaretas i lønnsforhandlinger. Vi må sikre medlemmer med høyere utdanning og samtidig satse på likelønn og lavtlønnsgrupper. Det vil antagelig komme store kamper for pensjon i offentlig sektor i tiden fremover. NTL arbeider mot å svekke offentlig tjenestepensjon og AFP.

15 ARBEIDSVILKÅR Medbestemmelse: Når de ansatte og tillitsvalgte deltar i
prosessene sikres et bredere og bedre grunnlag for de beslutningene som tas. Medbestemmelsen er viktig for å opprettholde gode offentlige tjenester, samtidig som de ansattes interesser ivaretas. Midlertidige stillinger: NTL vil motarbeide endringer av arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven som gjør det lettere å ansette midlertidig. For å skape et godt arbeidsliv trenger vi gode arbeidsvilkår. Mange sliter med å få fast jobb i staten, og blir gående i ulike midlertidige stillinger over lang tid. Vi må begrense dagens bruk av midlertidige stillinger, og samtidig kjempe mot endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven som vil gjøre det enda vanskeligere å få fast jobb. At vi som arbeidstakere og tillitsvalgte skal være med å bestemme om arbeidsforholdene våre, er en selvsagt rettighet. Likevel opplever mange at medbestemmelsen blir svekket. Vi vil styre medbestemmelsen, for å skape en best mulig offentlig sektor med gode arbeidsvilkår.

16 Alle organisasjonsledd kan foreslå endringer
Forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram sendes ut 3. februar 2014 Alle organisasjonsledd kan foreslå endringer Les mer på ntl.no/php Forbundsstyret har fremmet et forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram, dette er nå sendt ut til organisasjonsleddene. Alle organisasjonsledd kan foreslå endringer. For at programmet skal bli best mulig, er det viktig at alle kommer med sine innspill. Det er også sånn du kan påvirke hva som blir NTLs politikk. Forslagene vil bli behandlet videre i organisasjonen. Vær med på å forme NTL – la din stemme bli hørt!

17 ORGANISASJONSUTVALGETS RAPPORT
BYGGING OG FRAMTIDIG STYRKE ORGANISASJONSUTVALGETS RAPPORT -Hvordan kan NTL videreutvikle og styrke organisasjonen? Landsstyret fastsatte mandat og forbundsstyret nedsatte utvalget som skulle behandle organisasjonsspørsmål i forkant av landsmøtet i Resultatet av utvalgets arbeid er rapporten ”Organisasjonsbygging og framtidig styrke.” Rapporten er et grunnlag for debatten og behandlingen av organisasjonsspørsmål fram mot landsmøtet. Men anbefalingene er ikke formelle forslag som skal behandles på landsmøtet. Dersom dere er enige i et eller flere av forslagene må dere sørge for å fremme forslagene som en del av den ordinære saksgangen til landsmøtet. Dere kan selvfølgelig også fremme helt andre forslag enn de som er omtalt og anbefalt i rapporten.

18 HVORDAN KAN NTL VIDEREUTVIKLE OG STYRKE ORGANISASJONEN?
Medlemsutvikling og forhold til konkurrerende organisasjoner og uorganiserte Erfaringene fra de lokale prøveprosjektene Erfaringene fra verveprosjekter Forbundets student- og ungdomsarbeid Utvalget skulle konsentrere seg om følgende temaer: - Medlemsutvikling og forhold konkurrerende organisasjoner og uorganiserte - Erfaringer fra lokale prøveprosjekt - Erfaringer fra verveprosjekter med frikjøp Forbundets student- og ungdomsarbeid Kort forklaring: Lokale prøveprosjekt: Vedtatt gjennomført av landsmøtet i 2010 Forbundssekretærer som ikke har arbeidssted i Oslo, målsetting om å skape aktivitet på tvers av organisasjonsledd og bygge nettverk mellom lokale tillitsvalgte. Ett prosjekt i Nordland (kontor i Mo i Rana) og et prosjekt i Hordaland (kontor i Bergen) er gjennomført siden forrige landsmøte. Verveprosjekter: Verveprosjekter i landsforeninger hvor forbundet har bidratt med frikjøp (50 %) av tillitsvalgte og oppfølging av prosjektene. Student- og ungdomsarbeid: Lenge siden dette har blitt grundig behandlet i forbundets styrende organer

19 NTL har hatt en moderat medlemsvekst siden 2003
MEDLEMSUTVIKLING OG FORHOLDET TIL KONKURRERENDE ORGANISASJONER OG UORGANISERTE NTL har hatt en moderat medlemsvekst siden 2003 Skjev aldersfordeling i medlemsmassen NTL er størst, men taper organisasjonsgrad Medlemsutviklingen er NTLs viktigste organisatoriske utfordring Hvorfor er medlemsutviklingen viktig? Fordi vår relative størrelse (organisasjonsgrad) er direkte avgjørende for vår mulighet å få gjennomslag for vår politikk Fordi vår absolutte størrelse (medlemstall) er direkte avgjørende for forbundets økonomi og dermed ressurser og kapasitet ved forbundskontoret, i organisasjonsleddene og til kursing av tillitsvalgte og medlemmer NTL har hatt en moderat medlemsvekst siden 2003 Men vi har en utfordringen med at vi blir færre yrkesaktivemedlemmer pr. pensjonistmedlem (Veksten i antallet yrkesaktive er bare på 366 medlemmer) -Skjev aldersfordeling i medlsmassen Vi må rekruttere over nye medlemmer de neste 10 årene bare for å demme opp for dem som blir pensjonister. Vi har klart lavere organisasjonsgrad blant de yngste statsansatte enn blant de eldste Andelen statsansatte under 30 år er dobbelt så høy som andel yrkesaktive NTL-medlemmer under 30 år (henholdsvis 12 og 6 %) NTL taper organisasjonsgrad i staten Organisasjonsgrad er andelen av de ansatte som er medlem i NTL NTL er det klart største forbundet for statsansatte, men vi har tapt organisasjonsgrad de siste årene (- 3,2 % på 10 år) -Antallet statsansatte har vokst med siden De nye statsansatte er har i større grad høyere utdanning enn tidligere. -Vi må rekruttere flere unge arbeidstakere! Dersom vi som forbund skal beholde og øke vår organisatoriske styrke er vi nødt til å vokse. Det er blant de yngste arbeidstakerne vi har størst potensiale for vekst Siden de yngste oftere har høyere utdannelse vil dette også overlappe med NTLs mål om å rekruttere flere medlemmer med høyere utdannelse.

20 Vanskelig å etablere gode nettverk på tvers av organisasjonsstrukturen
ERFARINGER FRA LOKALE PRØVEPROSJEKT OG FRIKJØP AV TILLITSVALGTE FOR ØKT FOKUS PÅ VERVING Lokale prøveprosjekt Vanskelig å etablere gode nettverk på tvers av organisasjonsstrukturen Resulterte ikke i målbar medlemsvekst Verveprosjekter med frikjøp Fokus på arbeidsplassen Markant medlemsvekst og lønnsomt Lokale prøveprosjekter (Utvalgets vurderinger av prosjektene.) -Vanskelig å etablere gode nettverk på tvers av organisasjonsstrukturen - Prosjektene inngår i begrenset grad i forbundets eksisterende struktur, og det tok tid å gjøre prosjektet godt kjent og etablere et nettverk med lokale tillitsvalgte. - Medlemmer og tillitsvalgte er mest fokusert på det som skjer på sin arbeidsplass og evt. i sin etat. - Slike sekretærer er generalister som ikke har de spesialiserte funksjonene som avdelingene på forbundskontoret - Dublerer funksjonen til LO Stats distriktssekretærer - Kostbart. Inkludert lønn, sosiale kostnader, husleie og drift koster LO Stats distriktssekretærordning opp mot 1,2 mill pr. år pr. distriktssekretær Genererer ikke mer aktivitet på arbeidsplassene Resulterte ikke i målbar medlemsvekst Verveprosjekter med frikjøp: Gjennomført med 50 % frikjøp over et år i NTL Kulturinstitusjoner og NTL Veg Fokus på arbeidsplassen Synlighet og tilstedeværelse på arbeidsplassen – treffe medlemmer og potensielle medlemmer der de er. -Markant medlemsvekst og lønnsomt Begge prosjektene resulterte i medlemsvekst – rundt 10 % i NTL Kulturinstitusjoner over 40 % i NTL Veg Medlemsveksten var mer enn nok til å dekke kostnadene med prosjektene Medlemsveksten fortsatte også etter at prosjektene var over, negativ trend før prosjektene. (Lønnsomt etter 12 mnd med ekstra kontingentinntekter i NTL Veg, 3 år i NTL Kulturinstitusjoner)

21 FORBUNDETS STUDENT- OG UNGDOMSARBEID
Studentarbeidet har stagnert i NTL, men ikke i andre LO-forbund Lite selvstendighet og små ressurser i ungdomsarbeidet Vi bruker små ressurser på I NTL er ungdom definert som unge arbeidstakere (ordinære medlemmer) under 35 år. For å være studentmedlem må man ha studier som hovedaktivitet og tjene mindre enn ca ,- (Lånekassens inntektsgrense). Student- og ungdomsarbeidet i NTL er adskilt. Bortsett fra alderssammensetningen har gruppene blitt sett på som å ha ulike interesser fordi den ene er i fast arbeid (ungdom) mens den andre ikke er det. -Studentarbeidet har stagnert Mellom studentmedlemmer siste 10 år. Andre LO-forbund klarer å vokse kraftig, over 70 % i perioden Studentarbeidet er i all hovedsak drevet fra forbundskontoret, liten eller ingen lokal forankring -NTL har lite selvstendighet og ressurser i ungdomsarbeidet Ungdomsutvalget er uformelt og utpekt av Forbundsstyret, vedtektene har bør-formulering om ungdomskontakter i organisasjonleddene. Andre forbund har vedtektsfestet krav ungdomstillitsvalgte, representasjon i lands- og forbundsstyrer og ungdomskonferanser som selv velger sine utvalg (f. eks. Fagforbundet, Industri Energi, El & IT forbundet og Fellesforbundet). NTL bruker om lag ½ stilling på student og ungdom. IE bruker 3, Fagforbundet 4 (kun sentralt – ytterligere 10 på fylkesnivå) -Student- og ungdomsarbeidet må gis større ressurser og mer selvstendighet Konkrete anbefalinger er: 1 Opprette NTL Ung – en pakke med flere forslag som henger sammen: Eget utvalg valgt av ungdomskonferanse Frikjøp av 1-2 i utvalget med forbundskontoret som arbeidsted Utarbeide retningslinjer for valg av delegater + utvalgets arbeid Ungdomsrepresentant i Landsstyret – observatør (som dagens studentrepresentant) Vedtektsfestes (Ikke et eget organisasjonsledd) 2 Vedtektsfeste krav om ungdomstillitsvalgt i alle organisasjonsledd på alle nivåer, også landsforeningsnivå (noen organisasjonsledd ingen eller svært få medlemmer under 35 år, bør være mulighet for fritak fra kravet). 3 Felles utvalg for studenter og ungdom - Lettere å bygge en lokalt nettverk for engasjerte studentmedlemmer med lokale ungdomstillitsvalgte. Krever retningslinjer for NTL Ung (blir da student + ungdom) som sier noen om fordeling av plasser i student- og ungdomsutvalg og på konferansen (mellom studentmedlemmer og ungdom). Beholde studentrepresentasjon på landsmøtet (inntil 5) og i landsstyret som i dag – studentmedlemmene har ingen annen representasjon 4 Deltidsfrikjøp for 4-5 studenttillitsvalgte på like mange studiesteder - Student har ingen jobb å få permisjon med lønn fra for å være aktive i NTL. Foreslå 30 % frikjøp med målsetting om å skape aktivitet og synlighet på læreplassene samt opprette og drive lokale studentgrupper. Egne retningslinjer for valg og mandat må utarbeides. Skal studenten få velge helt selv, student- og ungdomsutvalget eller forbundsstyret? Selv om man ikke trenger å engasjere veldig mange for å etablere en lokal studentgruppe er man avhengig av sterk motivasjon.)

22 ANBEFALINGER FRA UTVALGET - 1
Vi må satse mer på ungdom og studenter Etablere NTL Ung Velge ungdomstillitsvalgte i alle organisasjonsledd Slå sammen student og ungdomsutvalget Frikjøp studenttillitsvalgte på deltid Anbefalinger fra organisasjonsutvalget: Vi må satse mer på ungdom og studenter Medlemsutviklingen viser at vi er svakest blant unge arbeidstakere Samtidig er det blant de yngste arbeidstakerne og studenter at potensialet er størst

23 ANBEFALINGER FRA UTVALGET - 2
NTL må satse mer på verving: I større grad finansiere frikjøpsprosjekter i organisasjonsleddene NTL må bidra til økt samarbeid på tvers i organisasjonsledd: Vurdere å øke støtteordninger for aktivitet og frikjøp av fylkesutvalgsledere Anbefalinger fra organisasjonsutvalget: Satse mer på verveprosjekter Rapporten anbefaler at NTL utvider mulighetene for å få frikjøpsmidler til verveprosjekter etter modell fra prosjektene i NTL Veg og NTL Kulturinstitusjoner. Rapporten peker på aktivitet og synlighet på arbeidsplassene som en nøkkel til å skape medlemsvekst. Hvordan styrke lokalt samarbeid? Er det behov for å styrke det lokale samarbeidet på tvers av organisasjonsledd? Hvilke tiltak er i tilfelle best egnet? Rapporten skisserer forskjellige mulige tiltak, som (delvis) frikjøp i fylkesutvalgene, økt vekt på arrangementer på tvers av organisasjonsledd, og hvordan våre tillitsvalgte kan få bedre utbytte av LO Stats distriktssekretærordning

24 SPØRSMÅL TIL DEBATT Er det behov for å styrke fellesskapet i NTL på tvers av arbeidsplassene på lokalt plan? Hvis ja, hvilke tiltak er da best egnet til å gjøre dette? Hvordan oppfattes forholdet til konkurrerende organisasjoner? Hva er våre konkurransefortrinn og hva er hemskoen? Hvordan kan NTL bygge en sterkere organisasjon på den enkelte arbeidsplass? Hvordan kan NTL oppleves som et mer attraktivt forbund for unge arbeidstagere og akademikere? NTL er og skal forbli det største forbundet i staten Et utvalg bestående av et fåtall personer kan ikke finne alle svarene alene. Vi er derfor avhengige av gode diskusjoner og innspill ute i organisasjonen og håper dere vil være med å bidra gjennom deres organisasjonsledd. (Øvrige spørsmål til organisasjonen – til diskusjon i plenum?: Opplever organisasjonsleddene at de har et godt utbytte av LO Stats ordning med distriktssekretærer? Dersom organisasjonsleddene ikke benytter LO Stats distriktsapparat aktivt, hva skal til for at distriktssekretærene skal være mer relevante? Hvordan oppfattes forholdet til konkurrerende organisasjoner? Hva er våre konkurransefortrinn og hva er hemskoen? Hvordan kan NTL bygge en sterkere organisasjon på den enkelte arbeidsplass? Hvordan kan NTL oppleves som et mer attraktivt forbund for unge arbeidstagere og akademikere?)

25 NTL SKAL ALLTID VÆRE DET STØRSTE - OG DET BESTE FORBUNDET I STATEN!
LYKKE TIL MED DEBATTEN!


Laste ned ppt "Landsmøtet 2014 NTL har landsmøtet hvert fjerde år. Neste landsmøte er i år, 3. – 7. november, og skal avholdes i Oslo. NTL vil bruke hele året på å forberede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google