Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bufdirkonferansen 15. september 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bufdirkonferansen 15. september 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bufdirkonferansen 15. september 2011
Bufdirkonferansen 15.september Workshop med Anne Guri Frang, Tarjei Roness og Kirsten Bakke Familievernkontoret Gjøvik/ Fagernes Bufdir konferanse / 04:01:26

2 Familievernets modeller for å veilede og kompetanseheve andre tjenester. Erfaringer og problemstillinger Familievernet Gjøvik og Fagernes har opplevd. Bufdir konferanse / 04:01:26

3 Veiledning: Familievernkontoret Gjøvik Fagernes har hatt en tradisjon på å veilede førstelinjetjenesten og andre instanser siden midten på 80 tallet. Bufdir konferanse / 04:01:26

4 Veiledningsoppdrag har vært:
Barnevernet og sosialtjenesten. Utekontakten Helsestasjoner Bup Barnevernsinstitusjoner Flyktningmottak DPS Terapeuter i gang med videreutdanning I familieterapi eller miljøterapi. Konsultasjonsteam. Krisesenter. Intern veiledning kontorene seg I mellom. Veiledning av meklere. Bufdir konferanse / 04:01:26

5 Prosedyrer for hvordan fordele henvendelser:
I Lov om Familievernkontorer står det i første paragraf at vi bør drive utadrettet virksomhet som veiledning og konsultasjon til bl.a. førstelinjetjenesten. Det er ikke en pålagt tjeneste. Men de fleste familievernkontorer har valgt å bruke noe av tiden sin på utadrettet virksomhet. Dette er selvfølgelig avhengig av kontorets ressurser og prioriteringer. Bufdir konferanse / 04:01:26

6 Fordeling av våre oppgaver: Skal og bør oppgaver.
Bufdir konferanse / 04:01:26

7 Kompetanse: Alle våre medarbeidere er godkjente veiledere.
De synes at det er morsomt spennende og inspirerende å veilede. Kontoret blir ofte forspurt p.g.a. den kompetanse vi innehar. Bufdir konferanse / 04:01:26

8 Prosedyre: Vi får en henvendelse til kontoret.
Denne blir diskutert på vårt staff møte. Ingen blir pålagt å veilede. Det er alltid en som kan tenke seg å ta oppdraget. Vi må imidlertid alltid se på oppdraget i sammenheng med pågangen til kontoret. Vi skal i utgangspunktet prioritere “skal” oppgavene. Det er terapi og meklinger. Barnefamilier har førsteprioritet. Bufdir konferanse / 04:01:26

9 Veiledningsoppdrag i dag.
Beredskapsgruppen på Seljelia barne og familiesenter. Akuttavdelingen på Mjøsvoll senter for ungdomsvern. Avdelingslederne på Mjøsvoll senter for ungdomsvern. Vi er bedt om å veilede en gruppe til på Seljelia. Vi har flere forespørsler fra kommunalt barnevern. Det kommunale barnevernet tar vi betaling fra. Veiledning i Bufetat er en del av vår tjeneste under forutsetning at vi har kapasitet til det, men skal prioriteres før det kommunale barnevern. Kontoret er i tilegg med i et tverrfaglig kompetanseteam i Innlandet: ”Bistand ved mistanke eller avdekking av seksuelle overgrep mot barn, eller vold i nære relasjoner” Vi har tilbud til førstelinjetjenesten om frokostmøter på kontoret, hvor de kan få konsultasjon på saker de strever med. Bufdir konferanse / 04:01:26

10 Veiledning: ”Skal integrere det personlige og det faglige –bidra til vekst og modning.” (NPF) Veiledning er et samarbeide - I dette samarbeide står (veilederen) til tjeneste for veilanden / veiledningsgruppen. Veiledning – et ord som kan bety ulikt - bør enes om hva veiledningen skal ha som ramme/ innhold og metode. - veiledning - undervisning - konsultasjon - en tid for refleksjon - containing -veileders rolle Det er viktig å bli ening i hva en ikke skal bruke tid på i veiledningen. Bufdir konferanse / 04:01:26

11 Problemstillinger: Institusjoner og ledere kan tro at veiledning er løsning på alt? (prosess veiledning, saksveiledning eller personalgruppe jobbing?) Bestillingen ligger ikke hos dem som blir veiledet. Liten egenaktivitet i gruppene. Deltakerne opplever at de har for stort arbeidspress til å forberede seg til veiledningstimene. Gruppen blir for stor. Prosessveiledning eller saksveiledningen. (Hva trenger de, hva våger de) For å få til god veiledning må de som blir veiledet eie ”ønsket” om å bli veiledet selv. Bufdir konferanse / 04:01:26

12 Metoder: De fleste av oss har en bakgrunn i den systemiske modellen, og vi har alle blitt inspirert av Tom Andersen og bruker refleksjoner og reflekterende team i veiledningen. Det er viktig å ha en gjennomgang for å finne ut hva de som skal veiledes ønsker og lage en avtale om form, innhold og tid. Ansvarliggjøring: - Ikke kreve skriftlig materiale i forkant, men kreve at de har klare problemstillinger. Hva slags veiledning: Prosessorientert eller saksveiledning? Eller som tidligere nevnt er det konflikthåndtering på arbeidsplassen? Evaluering - jevnlig: evt. bruk av Kor. Bufdir konferanse / 04:01:26

13 Kor: Kor er et verktøy for brukervirkning på individnivå i det daglige kliniske arbeid. Kor er en forkortelse for Klient- og resultatstyrt praksis. Dette verktøyet skal implementeres i alle kontorer i Familievernet i Norge innen 2013. Vi har brukt de samme skjemaene som brukes (ORS og SRS ) i veiledning med god effekt. ORS er skjema for endringsvurdering SRS er skjema for samtalevurdering Bufdir konferanse / 04:01:26

14 Veiledningsoppdrag / ved oppstart veiledning/
: Navn: Dato: Kan du ved å sette et merke på linjen prioritere, og ved hjelp av stikkord konkretisere, hva du ønsker at veiledningen skal fokusere på når det gjelder: Kunnskaper: Økte kunnskaper og nye perspektiv i saker jeg jobber med. mindre viktig I I viktig Konkretisering: Refleksjon: Fordyping rundt holdninger, vanskelige valg/etiske dilemmaer og integrering teori praksis. Konkretisering: Ferdigheter: Økte ferdigheter i relasjonbygging ,terapeutisk arb./samarb. med klient/familier og instanser. mindre viktig I I viktig Konkretisering: Mestring: Økt tro på meg selv som terapeut, og trivsel i rollen som terapeut. mindre viktig I_________________________________I viktigI Konkretisering: Bufdir konferanse / 04:01:26

15 Vurdering av veiledningssamtalen:
Navn: Dato: Gi en vurdering av veiledningen i dag ved å sette et merke på linjen slik at det best passer din egen opplevelse. Forholdet mellom deg og din veileder: Jeg opplevde meg Jeg opplevde meg hørt forstått Ikke hørt, forstått I I og respektert. eller respektert. Mål og tema: Vi snakket ikke Vi snakket om det jeg ønsket om det jeg ønsket I I å snakke om og å snakke om og arbeide med. Tilnærming eller metode: Veileders Veileders tilnærming passet tilnærming I I meg bra. passet ikke så bra. Generelt: Det manglet noe I det store og hele var i timen i dag I I samtalen i dag bra for meg. Kommentarer: Bufdir konferanse / 04:01:26

16 Vurdering av utbytte av veiledningen.
Navn: Dato: Gi vurdering av utbytte av veiledningen siste mnd./ halvår ved å sette et merke på linjen som passer til din egen opplevelse. Veiledningen bidrar til Kunnskaper: Økte kunnskaper og nye perspektiv i saker jeg jobber med stemmer ikke stemmer Refleksjon : Fordypninger rundt holdninger, vanskelig valg/etiske dilemmaer og integrering teori og praksis. Ferdigheter: Økte ferdigheter i relasjonbygging, terpeutisk arb./samarbeid med klient/ familier og instanser Mestring: Økt tro på meg selv som terapeut, og trivsel i rollen som terapeut. Kommentarer: Bufdir konferanse / 04:01:26

17 Kor skjema er effektivt. Det tvinger frem struktur.
metoder Kor skjema er effektivt. Det tvinger frem struktur. Veileder har ansvar for styring. Undervisning kontra veiledning. Noen ganger er det viktig å undervise, men man må da avklare at det er det det er. Umake gruppe – hvordan holde oppmerksomheten oppe? Institusjonens problemstilling. Hyppige omstillinger gjør noe med personale. Ubehag når de ikke har gjort hjemmeleksen. Bufdir konferanse / 04:01:26

18 Vi bruker praktiske øvelser som å øve seg i annerkjennende dialoger.
Metoder: På institusjoner er det team. Der er det viktig å arbeide med samhandling og kommunikasjon. Vi bruker praktiske øvelser som å øve seg i annerkjennende dialoger. Intervjumetode. Bufdir konferanse / 04:01:26

19 Hva er grunne til at vi liker utadrettet arbeid som veiledning?
Hva tilfører det oss? Vi må skjerpe oss faglig! Vi må lese oss opp! Vi lærer om andre arbeidsplasser og får bredere kunnskaper. Men! Bufdir konferanse / 04:01:26

20 Utfordringer: Det krever mye av oss. Vi har produksjonskrav.
Vi skal holde måltall og ventelister. Vi har krav om meklinger skal ha første time inne 3 uker og vanlige saker inne 4 uker. Vi skal være tilgjengelig på kontoret. Allikevel vil vi fortsette med veiledning. Bufdir konferanse / 04:01:26

21 Spørsmål: Hva er ønsker og behov i forhold til veiledning på de ulike stedene? Hva fremmer god veiledning versus veiledning som man blir missfornøyd med? Bufdir konferanse / 04:01:26


Laste ned ppt "Bufdirkonferansen 15. september 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google