Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ellen Strand Logoped MNLL 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ellen Strand Logoped MNLL 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ellen Strand Logoped MNLL 2013

2 Ellen Strand Logoped MNLL 2013

3 SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST
SPRÅKMILJØ OG LEK MED SPRÅK – I ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV Ellen Strand logoped MNLL

4 Det er i barnehagen framtiden bygges. Av våre barn.
SPRÅKLEK Det er i barnehagen framtiden bygges. Av våre barn. Vi som arbeider med barn, vi rører ved framtiden. (fra Samlingsstunden) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

5 SPRÅKLEK Hva skal vi innom i dag?
Hva kjennetegner et godt språkmiljø? Hva er språk? Språkforståelse og bevisst bruk av hverdagssamtalen Språk og sosial utvikling Språk og lesing/skriving Litt om barn som strever med språk Hva er språklig bevissthet Betydningen av struktur og systematikk Og i tillegg skal jeg gjennom dagen forsøke å gi alle dere som sitter her noen eksempler og konkrete ideer til språklek som dere kan ta med tilbake til deres barnehager Ellen Strand Logoped MNLL 2013

6 SPRÅKLEK Rammeplan for barnehagen
Språk, tekst og kommunikasjon Lytte, observere og gi respons Begrepsforståelse og variert ordforråd Utrykke følelser og erfaringer med språk Løse konflikter med språk Skape positive relasjoner i lek Lytte til lyder og rytmer i språket Bli kjent med bøker, sanger og bilder Ellen Strand Logoped MNLL 2013

7 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø?
Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Når lærer du best? Forståelse av ord og begreper Språkets form – ikke innhold Ordforråd og fonologisk bevissthet er de områdene som korrelerer høyest med senere lese – og skriveferdigheter (Aukrust 2005) Ordforråd er konstant fra slutten av barnehagealder Høna eller egget De blå områdene er av stor betydning for språket Ellen Strand Logoped MNLL 2013

8 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Menneskelige ressurser Verdier og holdninger Et støttende emosjonelt klima Kunnskap og forståelse om språk og lek Tid og vilje Evne til å prioritere God ledelse Struktur Ellen Strand Logoped MNLL 2013

9 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Menneskelige ressurser Bevissthet om voksenrollen – hvorfor jobber jeg i barnehagen? Kunnskap om språk og lek Kompetente voksne som kan bygge på barnets erfaringer, nysgjerrighet og initiativ Voksne som formidler kultur Voksne som samspiller med barn Ellen Strand Logoped MNLL 2013

10 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Verdier og holdninger Menneskesyn Språk og kultur (hilse, komplimenter, samvær, ironi, humor) Hvordan snakker vi med barn? ”Du skal gjøre som jeg sier og ikke som jeg gjør” Hvorfor er DU i barnehagen? Hva synes du om barn?......egentlig Samvær eller tilsyn? –Skulpturparken…….. DU – en modell!!!! Ellen Strand Logoped MNLL 2013

11 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Et støttende emosjonelt klima Trygghet Er du redd, er det vanskelig å lære Aksept Føler du deg dum, er det vanskelig å lære Alle gjør så godt de kan Ellen Strand Logoped MNLL 2013

12 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Kunnskap og forståelse Han er jo så liten , han vokser det nok av seg! Forebygging hjelper Samfunnsperspektiv Langsiktig tenkning Ellen Strand Logoped MNLL 2013

13 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Tid og vilje Evne til å prioritere God ledelse Rom for lek Den gode samtalen Lek – hva er det? Språkleker og muntlige fortellinger Matematikk og logikk Ellen Strand Logoped MNLL 2013

14 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK Gode grep: Taletempo Responstid Mye visuell kommunikasjon Tydelig kroppspråk Blikkontakt Ellen Strand Logoped MNLL 2013

15 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK Aktiv lytting Turtaking eller god folkeskikk? Ellen Strand Logoped MNLL 2013

16 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK Kjepphester eller endringsvilje? Har du noen kjepphester? Er du villig til å se på egen praksis? Ellen Strand Logoped MNLL 2013

17 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK Fysisk miljø Hvordan legge til rette for språk? Støy? Lys? Mulighet for å leke uten å bli avbrutt? Lesekroken? Telefoner til de voksne? Dagtavle? Bilder og konkreter? Ellen Strand Logoped MNLL 2013

18 TVERRFAGLIG SAMARBEID
SPRÅK 4 på helsestasjonen TRAS /”Å by barnet opp til dans” i barnehagen Hvorfor kartlegge språk på to arenaer? Samarbeidsrutiner Sett barnet ”midt på bordet” Tverrfaglig – ikke flerfaglig Ellen Strand Logoped MNLL 2013

19 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK IKKE ”vent og se” Kartlegging og tiltak Hvorfor kartlegge? Få kunnskap og oversikt Sette inn målrettede tiltak Enkeltbarn og grupper Planlegge det pedagogiske tilbudet Viktigheten av systematikk Evaluere arbeidet Ref: Bornholmsprosjektet – Ingvar Lundberg Ellen Strand Logoped MNLL 2013

20 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Hva er språk? å forstå å tenke på å sammenligne med det vi kan fra før å planlegge hva vi skal si tale eller tegn eller andre former for kommunikasjon Ellen Strand Logoped MNLL 2013

21 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Hva er språk? Bladene = tale Grenene = ekspressivt språk Stammen = språkforståelse Røttene = underliggende evner og ferdigheter (James Law: Communication Difficulties in Childhood-2003) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

22 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Hva er språk? Gode relasjoner Samspill Verdier og menneskesyn Hørsel Ellen Strand Logoped MNLL 2013

23 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Hva er språk? Forskjell på å kunne snakke og å kunne forstå et språk Språket utvikles i samspill med andre Språkutviklingen en kontinuerlig prosess Språkforståelsen ligger gjerne forut for talespråket Språkforståelsen er situasjonsavhengig i tidlig alder Ellen Strand Logoped MNLL 2013

24 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Språk og samspill I samspill lærer barnet om fellesskap – hvordan det er å være sammen med andre mennesker Samspill er med på å styre oppmerksomheten mot det vi snakker om og gjør det mulig å få kunnskap om det Naturlig læring skjer gjennom en annen ved å se. Likeverdige og trygge relasjoner må ligge i bunnen for slik læring. Ellen Strand Logoped MNLL 2013

25 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Språk tar tid… Med bakgrunn i forskning: 2 år: tilegne seg hverdagsspråk, situasjonsavhengig språk - BICS (basic interpersonal communication skills) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

26 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Språk tar tid… 5-7 år å tilegne seg akademisk språk, skolespråk Situasjonsuavhengig språk:CALP Cognitive academic language profiency (Hakuta, Buttler og Witt 2000, Cummins 1984) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

27 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
2. språktilegnelse Andrespråkstilegnelsen går lettere med et godt 1.språk. Mange barn har en tospråklig språktilegnelse Barn tilegner seg flere språk uten problemer Språkene kan utvikle seg parallelt, men trenger ikke det. Ellen Strand Logoped MNLL 2013

28 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Hva er språk? Bloom & Lahey’ språkmodell (1978) FORM INNHOLD Et godt språk er er en vellykket integrasjon mellom Innhold, Form og Bruk!! BRUK Ellen Strand Logoped MNLL 2013

29 Språkkompetanse – et isfjell
Ellen Strand Logoped MNLL 2013

30 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Hvordan lærer vi språk? Høre og repetere Spørre og undre Reflektere og leke Ellen Strand Logoped MNLL 2013

31 Utvikling av språkforståelse
Dialog i tidlig kommunikasjon 4-5 mnd : Begrepsutvikling begynner 1-år: de første ”ordene”. Hva betyr ordene og hvordan de brukes Å forstå og å snakke er forskjellige prosesser som gjensidig påvirker hverandre Hvordan tilegner barn seg nye ord og begreper? Lærer gjennom visuelle kjenentegn (utseende, form, størrelse, fellestrekk, høre, røre, gjøre) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

32 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Ord og begreper Ordforråd Begrepsforråd Ellen Strand Logoped MNLL 2013

33 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Hva er et begrep? Det er vanskelig å huske nye ord hvis man ikke kan knytte en mening til ordet 6åring: ord av disse er grunnleggende ord og begreper 3åringer med det største ordforrådet forstår 3-4 ganger så mange ord som jevnaldrende med det minste ordforrådet (Lyster,Horn og Rygvold 2010) Ordforrådet er grunnleggende for å lære nye ord og for leseferdigheter (Hagtvedt,Lyster m.fl.2011) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

34 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Hva er et begrep? «En mental forestilling eller en ide om noe» «En enhet man kan tenke noe om» (Wictionary, den frie ordboka, 2011) Begripe – forstå – ha anelse om «Tankens klær» Å forstå mening og innhold i ord er avgjørende for å oppfatte mening i det som blir sagt Når ordforrådet øker, vokser evnen til å lære nye begreper og til å tenke nye tanker Ellen Strand Logoped MNLL 2013

35 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Begrepslæring Barn som strever med språk strever som regel med å lære nye ord Å lære ord på en grundig måte hjelper Ordgruppemetoden Vi trenger ord for å Tenke kommunisere forstå lære Ellen Strand Logoped MNLL 2013

36 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Begreper Førstehåndserfaring (direkte erfaring) Andrehåndserfaring (forklaring, beskrivning, film , tv) Barn må gripe for å begripe! Bli bevisst sine følelser og senere løse konflikter ved hjelp av språket Ellen Strand Logoped MNLL 2013

37 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Utvikling av språk Samtales betydning for å lære språk Språkets betydning for læring Språklige er faringer legger grunnlaget for læring Et redskap for sosial kontakt og å bygge vennskap Liv Gjems/Spesialpedagogikk: artikkel om hverdagssamtaler i barnehagen!!!!! Hvor mye snakker vi egentlig MED barna? Snakker vi bare TIL dem? Den utvidede samtalen/undringssamtalen Vis til Grete: prøver å bruke et variert språk/synonymer Vi lærer språk når vi bruker språk og hører språk Vi bruker språket når vi tenker og lærer Ellen Strand Logoped MNLL 2013

38 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Språkforståelse Et godt samspill og en god kommunikasjon danner grunnlaget for en god språkutvikling Viktige forutsetninger er: Blikkontakt og turtaking Intersubjektivitet Barnerettet tale Betydningen av kontekst for forståelse Ellen Strand Logoped MNLL 2013

39 SPRÅKLEK – Hvorfor Språklek?
Språk og språkkartlegging i tiden, men……….. Kartlegging må brukes til noe Språklek som forebygging Å beherske språk er inngangen til å delta i samfunnet Snakk om kartleggingsdebatten uten å gå inn i den Poengter etikken……finner du noe som gir grunn til bekymring, så må du gjøre noe med det Verdien av forebygging……vis til tall: for hver krone…..investert……opp til 300 % igjen Å kunne delta i samfunnet betyr livskvalitet Ellen Strand Logoped MNLL 2013

40 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
Å lære ord og å bygge begreper ord og bygge begreper Hverdagen i barnehagen består av minst 80% hverdagssamtaler Hvordan bruker vi hverdagssamtalen? Kilde: Liv Gjems Ellen Strand Logoped MNLL 2013

41 SPRÅKLEK – Utvikling av språk
Samtales betydning for å lære språk Språkets betydning for læring Språklige er faringer legger grunnlaget for læring Et redskap for sosial kontakt og å bygge vennskap Liv Gjems/Spesialpedagogikk: artikkel om hverdagssamtaler i barnehagen!!!!! Hvor mye snakker vi egentlig MED barna? Snakker vi bare TIL dem? Den utvidede samtalen/undringssamtalen Vis til Grete: prøver å bruke et variert språk/synonymer Vi lærer språk når vi bruker språk og hører språk Vi bruker språket når vi tenker og lærer Ellen Strand Logoped MNLL 2013

42 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK – Begreper Legg vekt på gode og utvidede hverdagssamtaler Ta tid til de gode samtalene Det krever aktiv lytting og interesse fra den voksne Lek med konkreter Beskriv konkretene sammen ut i fra: Form, farge, størrelse, hva brukes det til, ligner det på noe?, hva ligner det ikke? når bruker vi det…… Lek med preposisjoner Vis først og så får barna komme frem og plassere gjenstander i forhold til f.eks en stol eller et bord Ellen Strand Logoped MNLL 2013

43 SPRÅKLEK- Hvordan gi tidlig språkglede og lyst?
Lytte og gjenta. Leke med lyd Tøyse og smake på ordene Synge, lese og oppmuntre Rim og regler og eventyr Bruke alle sansene Gode kommunikasjonsvaner Blikkontakt, turtaking Snakke om alt dere ser, gjør og føler Ellen Strand Logoped MNLL 2013

44 SPRÅKLEK – til å legge seg på minne
Store variasjoner i når barn begynner å snakke Forståelsen er det viktigste! Hovedregel: Vær oppmerksom på barn som ikke snakker/snakker lite ved 2 år! Økt forekomst av lese- og skrivevansker, lærevansker, sosiale vansker hos barn som har sen språkutvikling. Poengter viktigheten av tidlig innsats! Ikke vent og se! Ellen Strand Logoped MNLL 2013

45 SPRÅKLEK – til å legge seg på minne
Barn med språkvansker: Blir lett misforstått Blir ofte oppfattet som vrange, vegrer seg når de blir bedt om å forklare seg Har vanskelig for å forstå regler i lek Kan ha forsinket lekeutvikling Har ofte vanskelig for å etablere vennskap Blir ofte tilbaketrukne eller ”løper mye rundt” 50 % av atferdsvanskelige barn har en språkvanske i bunnen! Sjekk derfor alltid språket ! Vet ikke! Husker ikke! Skill mellom lek og aktivitet! Ellen Strand Logoped MNLL 2013

46 SPRÅKLEK- et forebyggende perspektiv
Lesing og skriving Sosiale skiller Aukrustrapporten – hva sier den? Ordforråd – ordforråd og ordforråd Barnehagen kan utgjøre den store forskjellen Systematisk språklek stimulerer barns Ordforråd Begrepsforråd Språklige bevissthet Poengter forskning som sier at en god barnehage kan utgjøre en avgjørende forskjell i et barns liv Et barn som går ut av barnehagen med et godt orforråd vil dra dette med seg ut ungdomsskolen ……og omvendt Ellen Strand Logoped MNLL 2013

47 SPRÅKLEK- Bornholmsmodellen – hva forteller den?
Forsøk over 3 år – 400 6åringer Daglig stimulering 25 av barna i gruppen var sårbare i forhold til dyslexi – etter3 år med systematisk stimulering - ingen forskjell Kontrollgruppen – forskjellen økte!!!!! (Språklek) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

48 SPRÅKLEK- Bornholmsmodellen – hva forteller den?
Språklig bevissthet fører til en lettere lese – og skriveutvikling (Jørgen Frost) Betydningen av systematisk stimulering Dette gjelder alle barn – både de som følger et vanlig forløp i språkutvikling og de som er forsinket og strever Ellen Strand Logoped MNLL 2013

49 SPRÅKLEK- Læring av språk…………………
Læring av språk gir best resultater : Sammen med mennesker du har gode emosjonelle relasjoner til Når det foregår i naturlige situasjoner Når det foregår sammen med andre barn Ferdigheter som er lært utenfor en kontekst er vanskelig å ta i bruk utenfor trening (Mabel Rice m.fl) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

50 SPRÅKLEK – Barnehagens betydning
Barnehagen er en naturlig læringsarena Derfor KAN barnehagen bidra til å redusere forskjeller i læringsutbytte og gi bedre skoleresultater for alle barn Mabel Rice: Læring i naturlige settinger Ellen Strand Logoped MNLL 2013

51 SPRÅKLEK – språklig bevissthet
Å kunne reflektere over språket, lyd/form Å flytte fokus fra hva ordene betyr: hvilken form har de? Ellen Strand Logoped MNLL 2013

52 SPRÅKLEK – språklig bevissthet
Språklig bevissthet kan deles inn i: Fonologiske bevissthet - bevissthet om språklyder Morfologisk bevissthet – bevissthet om ord og hvordan de bygges opp Syntaktisk bevissthet - bevissthet om hvordan vi bygger setninger Pragmatisk bevissthet – bevissthet om hvordan vi bruker språket Ellen Strand Logoped MNLL 2013

53 SPRÅKLEK – språklig bevissthet
Sammenheng mellom: Ved 3 ½ alder- barnets evne til å huske regler Ved 4 ½ alder- barnets evne til å kunne rime Ved 5 års alder- barnets evne til å kunne legge merke til enkeltlyder i ord ……og lettere lesestart (Jørgen Frost – TRAS) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

54 SPRÅKLEK – språklig bevissthet
Hva kan den voksne gjøre for å inspirere? Lese høyt og snakke om historiene Utvide samtalene med nye ord og uttrykk Undringsamtalene – filosofere og resonere Tøyse med språket i hverdagssituasjoner Samtale om hvordan språkets lyder uttales Ellen Strand Logoped MNLL 2013

55 SPRÅKLEK – språklig bevissthet
Språkleker Lytte til og leke med lyd, rim og regler Regler før rim, og rim før man eventuelt begynner å ”smake” på lyder i ordet Holde på over tid og gjenta aktivitetene regelmessig, som en daglig aktivitet Kan gjennomføres i perioder Aldri bli kjedelig Alltid gjennomføres i mindre grupper Betydningen av jevnlig og systematisk arbeid – skal man endre noe i hjernen eller lære noe så må man øve Ellen Strand Logoped MNLL 2013

56 SPRÅKLEK – Betydningen av struktur
Struktur betyr: Forutsigbarhet Oversikt Trygghet Bedre konsentrasjon Ellen Strand Logoped MNLL 2013

57 SPRÅKLEK – Betydningen av struktur
Struktur betyr: At du forbereder deg og kjenner stoffet Slik kan du lettere ta spontane innspill og gå tilbake til planen At du har en fast åpning og en fast avslutning At innholdet består av noe kjent og noe nytt At det er en trygg og støttende stemning At de barna som trenger å observere før de prøver får tid til det Ellen Strand Logoped MNLL 2013

58 SPRÅKLEK – Hvordan er en lekestund bygd opp?
En sang eller regle som hører til temaet En eller to leker som gjøres sammen. Lekene retter oppmerksomheten mot temaet En sang eller regle. Det står sidehenvisninger til regler og sanger eller billedmateriell som finnes bak i boken Nederst på hver side, forteller ”et lite troll” deg hva du trenger til samlingen og hva du må forberede. Ellen Strand Logoped MNLL 2013

59 SPRÅKLEK – Betydningen av struktur
Organisering av språkstunden Tenk gjennom: Hvordan sitter vi – faste plasser? Sitter vi godt? Hvor mange barn sammen? En aldersgruppe eller blandet i alder? Språklig nivå hos barna? Samling i garderoben med votter og luer rundt deg? Kan vi dele gruppen? Hva når alle skal fortelle fra helgen eller ferien? Ellen Strand Logoped MNLL 2013

60 SPRÅKLEK- å oppdage lyd
Å høre Å lytte Å bli bevisst lyd Hva betyr denne lyden? Ligner den på en annen lyd? Er lydene like eller forskjellige? Ellen Strand Logoped MNLL 2013

61 SPRÅKLEK – Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker
Å lytte til stillheten Sett dere godt til rette i stolene Legg hendene på magen Lukk øynene og lytt La du merke til at selv om det var helt stille ,så kunne man høre små,små lyder? Hva hørte du? Lag lyd med hender og føtter…lytt og eksprimenter Ellen Strand Logoped MNLL 2013

62 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK Fonologisk bevissthet Handler om bevissthet om språkets lyder, om like og forskjellige lyder, stillhet og lyd, høye og lave lyder, kraftige og svake lyder, lange lyder og korte lyder…….. For å utvikle den fonologiske bevisstheten må vi lære å lytte ( ikke høre, men lytte) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

63 SPRÅKLEK – Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker
Lag lydhistorier sammen med barna uke 1,dag 2 Hvordan høres en bil ut? Vri om nøkkelen Vindusviskere Gire Kjøre Tute Bremse Stopp Ellen Strand Logoped MNLL 2013

64 SPRÅKLEK – Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker
Andre eksempler: Miste ting bak et teppe; Hvor er eggeklokken? Hørselsmemory (fyll tomme filmbokser el fyrstikkesker med ting, to og to like)) Gjett på lyder og gjett på stemmer uke2 dag1 og 2 Ellen Strand Logoped MNLL 2013

65 SPRÅKLEK – Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker
Her er hånden min, får jeg se hånden din? Hvor mange fingre har du? Nå skal vi lære navn på fingrene Tommeltott, Slikkepott, Langemann,Gullebrand og Lille Petter spillemann Ellen Strand Logoped MNLL 2013

66 SPRÅKLEK – Munngymnastikk – daglig lek i 2 uker
Hvorfor munnmotoriske øvelser? Trener taleapparatet og forbedrer artikulasjonen Gjør barna bevisst på at det er foran, bak, oppe og nede i munnen Blåseøvelser og sugerør Ellen Strand Logoped MNLL 2013

67 SPRÅKLEK – Munngymnastikk
Den lille konen vasker Blåseleker: Lag flaskeorkester Leker med fjær og ballonger Leker med såpebobler og sugerør Munnmotoriske eventyr og historier Ellen Strand Logoped MNLL 2013

68 SPRÅKLEK – Morfologisk bevissthet
Bevisstheten om at: lyder blir til ord ord har en betydning, et innhold, et begrep Hvis barn skal lære ord, må de høre språket bli brukt Hvis barn skal lære ordenes betydning må de få : erfaringer om hva ting er hvordan de ser ut hva de brukes til og hva de ligner Ellen Strand Logoped MNLL 2013

69 SPRÅKLEK – Syntaktisk bevissthet
Bevisstheten om at ord settes sammen og blir til setninger - Setningene har en betydning Det er viktig å repetere ord og setninger, lagre dem og huske dem når man trenger dem for å uttrykke noe (Minnespenn) Eventyr gir barn ord, historier, forståelse og hyggelige erfaringer med språk. Eventyr er bra for fantasi, lek og tenkning, Lek og tenkning fører til kunnskap Ellen Strand Logoped MNLL 2013

70 SPRÅKLEK – Syntaktisk bevissthet
LES – ikke bare når barna er slitne LES – når barna er våkne og opplagte RUTINER – er viktig IKKE FORSTYRR - VI LESER : På et fast sted Sitter godt Øyekontakt og nærhet Samme person skal lese hele eventyret Skap ro (ikke ta telefonen eller beskjeder) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

71 SPRÅKLEK – Morfologisk bevissthet
Struktur en gang til…… Struktur rundt deg og i språket er viktig for å få orden i tilværelsen Begreper om rom, tid, plassering, likeheter og ulikheter, strukturerer barnas forståelse Eks: regler om ukedagene, preposisjoner, likt og ulikt Ellen Strand Logoped MNLL 2013

72 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK – Eventyr Lag eventyrstundene litt magiske og mystiske Bruk stemmen og FORTELL Tenn lys, bruk eventyrposer og skrin og ha med ting som illustrerer det du leser Eventyret handler ikke om ”her og nå” slik små barn er vant til å bruke språket, derfor: Alle former for konkreter, bilder, kroppsspråk og stemmebruk , øker barnets forståelse Dikt eventyr sammen med barna, f.eks ut fra konkreter eller bilder Betydningen av konkreter og bilder for forståelsen Ellen Strand Logoped MNLL 2013

73 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK Eventyr Noen ideer Knappefortellinger En felles fortelling Fantasifortelling om en konkret ting Min egen fortelling (begrepsbygging) Fortelling på rim Knapper på bordet, barna velger en hver og forteller om knappen. Hva slags plagg har den sittet på, hva har den opplevd osv Felles fortelling: start fortellingen og la barna fortsette Legg frem konkreter , la barna velge en hver og la dem fortelle: Du tror kanskje at dette er en bil, men dette er et superraskt fremtidromskip som kan kjøre på veien, fly i lufta og flyte på vannet… Legg frem konkreter og la barna fortelle en historie, still støttespørsmål og lær dem strukturen i eventyret: Det var en gang…….3,7 osv…Snipp Snapp Snute… Ellen Strand Logoped MNLL 2013

74 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK – Rim Når barn kan rime, kan de se bort fra ordets betydning og lytte til hvordan det høres ut Å rime styrker oppfatningen av lydstrukturene i språket Når barnet kan rime er det på god vei til språklig bevissthet Når vi rimer, får vi bruke både ordentlige ord og tøyseord. Det viktigste er at det rimer Det skal være gøy!  Ellen Strand Logoped MNLL 2013

75 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK – Rim Begynn med å snakke med barna om hva et rim er – hvordan høres et rim ut ? Eks: Dyrerim Ide: Hemmelige poser Ellen Strand Logoped MNLL 2013

76 SPRÅKLEK – Pragmatisk bevissthet
Er å vite hvordan du skal bruke språket i en sosial situasjon Hva passer? Hva passer ikke? Hvordan skal jeg bruke språket for å bli forstått? Hvordan skal jeg tilpasse språket mitt slik at de andre forstår hva jeg mener ? Pragmatikk = Sosial kompetanse Ellen Strand Logoped MNLL 2013

77 SPRÅKLEK – Pragmatisk bevissthet
Svare eller begynne en samtale Turtaking og tolke humør og kroppsspråk Få frem tema. Holde passende øyekontakt Skille mellom språk og oppførsel i ulike sammenhenger Ellen Strand Logoped MNLL 2013

78 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK – til slutt Det viktigste med språk er å kunne bruke det; I samspill med andre Til å tenke Til å lære Dagens debatt om forebygging – språkkartlegging er viktig, men det viktigste med kartlegging er at vi bruker resultatene til noe Ellen Strand Logoped MNLL 2013

79 Ellen Strand Logoped MNLL 2013
SPRÅKLEK – til slutt Forskning viser at systematisk språkstimulering i barnehagen kan bety en avgjørende forskjell i barns liv Gå ut og gjør det! Lykke til! Ellen Strand Logoped MNLL 2013

80 Forslag til litteratur
Aukrustrapporten (2006) St.melding 23 (2008) Språk bygger broer St.melding 41( ) kvalitet i barnehagen Rammeplan for barnehagen Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen (Kunnskapsdepartementet) Lær meg norsk før skolestart (Stovnermodellen 2008) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

81 Forslag til litteraturforts….
Språkveilederen (se statped.no(Bredtvet kompetansesenter) TRAS-håndboken Tiltak Til TRAS (InfoVest forlag) Barnets språkhistorie( kartleggingsintervju, se Barns språkutvikling - muntlig og skriftlig( Anne Høigård) Universitetsforlaget 2006) En veileder om begreper (Bredtvet kompetansesenter) Ellen Strand Logoped MNLL 2013

82 Forslag til nettsteder
Statlig pedagogisk støttesystem: Deichmanske bibliotek: (det flerkulturelle bibliotek) (parkurs for foreldre) (kunnskapsbasen) Ellen Strand Logoped MNLL 2013


Laste ned ppt "Ellen Strand Logoped MNLL 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google