Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning - firmabil Dagens regler Firmabilbeskatning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning - firmabil Dagens regler Firmabilbeskatning"— Utskrift av presentasjonen:

1 BESKATNING AV FIRMABILER OG YRKESBILER Advokat Ragnar Østensen Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

2 Innledning - firmabil Dagens regler Firmabilbeskatning
Sjablongbeskatning for bruk av arbeidsgivers bil. Dersom bilen brukes privat. Tillegg for årlig privat kjørelengde skal være km Verdsatt etter satser per km Satsene differensiert etter listepris på bilen 7 klasser, 6 av dem for biler under kr Ved yrkeskjøring over km skal fordel privat bruk beregnes etter satser som ligger 2 prisklasser lavere. Tillegg for faktisk kjøring mellom hjem – arbeid og for pendleres besøksreiser til hjemmet etter samme sats (lavere sats – kr. 1,40 – for årlig arbeidsreise over 4000 km) Tillegg for særlig kostbar bil 10% av bilens listepris over kr / legges til fordelsbeskatningen

3 Innledning - yrkesbil Dagens regler for egen bil som benyttes til yrkeskjøring Regnes som driftsmiddel når den kun benyttes til yrkeskjøring, eller yrkeskjøring utgjør mer enn 6000 km, eller forhold i yrket gjør bruk av bil ”tvingende” nødvendig. Fullt fradrag i selvangivelsen for faktiske kostnader samt avskrivninger etter saldometoden (20 %). Tilbakeføring av fordel for privat bruk, det laveste av: 1. etter reglene for firmabil ( km privatkjøring mv) 2. etter 75 % regelen, som innebærer at 75 % av kostnadene inkludert 10 % lineær avskrivning tilbakeføres som privatutgift.

4 Kritikken Brukere av firmabil og yrkesbil ble beskattet for mer enn verdien av firmabilen Satsene pr km for høye i forhold til faktiske kostnader med å holde bil For høyt standard tillegg, km overstiger det som er normal privatkjøring 3. 75% regelen for næringsdrivende innebar en begrensning i retten til fradragsføring av utgifter.

5 Nye regler for beregning av fordelen
Regjeringens forslag til nye regler for beskatning av firmabiler og yrkesbiler – Ot.pr. nr. 1 ( )

6 Bygger på firmabilutvalgets innstilling og bakgrunn for nye regler
Likestille naturalytelser og pengeinntekter Beskatningen skal skje i form av den fordel bilen representerer for bruker, dvs. den kostnad bruker hadde hatt dersom han skulle holdt tilsvarende bil privat ”Bedre med for høy beskatning enn for lav” For lav medfører forfordeling og kan lede til at flere får utbetalt lønn i form av naturalytelser For høy beskatning er uproblematisk for den enkelte lønnstaker kan selv velge å motta høyere lønn fremfor fri bil

7 Firmabilutvalgets bakgrunn for fastsettelse av %-sats
Etter utvalget syn består utgifter ved bilhold av tre faktorer Faste utgifter Variable utgifter Delvis variable og faste utgifter

8 Typer utgifter 1. Uavhengig av bruk Avhengig av bruken
Årsavgift Avhengig av bruken Bensinutgifter Olje, dekk Service Delvis avhengig av bruk Forsikringspremie Avskrivninger Inkludert finansielle kostnader Vedlikeholdskostnader

9 Fordeling av utgiftene
Ved fordelsberegningen er det lagt til grunn følgende syn for samtlige kategorier utgifter: Det faste elementet tillegges alene den private bruken Det variable elementet splittes i henhold til bruken

10 Firmabil - Utvalget prinsipale forslag
OMLEGGING FRA DAGENS REGLER MED BESKATNING ETTER KILOMETERSATS TIL ALDERSGRADRET PROSENTLIGNING

11 Firmabil – Regjeringens forslag
Fordel ved privat bruk: 1. Satsstruktur: 30% av bilens listepris under kr 20% av bilens listepris over 2. Aldersgradering Biler som er 1-3 år: bilens listepris som ny. Over 3 år 1. januar i inntektsåret: 75 % av bilens listepris som ny. Reduksjon for biler som benyttes over i yrkeskjøring årlig 75 % av nybilpris, eldre enn 3 år: 50 % av nybilpris 4. Reduksjon for el-biler

12 Konsekvensene i forhold til nåværende system:
Firmabil Konsekvensene i forhold til nåværende system: Listepris ny Hjem-arbeid: 0 Hjem-arbeid 4000

13 Yrkesbil – Regjeringens forslag
Opprettholde den særskilte 75 % regelen Endre den sjablonmessige avskrivningssatsen fra 10 % lineært til 17 % saldoavskrivning. Dette leder til høyere beskatning de 3 første årene, deretter lavere. eller: 2. Samme beskatning av bruk av yrkesbil som bruk av firmabil Dvs. aldersgradert prosentligning

14 Konsekvenser En vridning mot beskatning av fordelen ved å disponere bil fremfor en beskatning av faktisk bruk (tilsvarende systemet i Danmark) Men i Norge (i motsetning til i Danmark) legges bilens listepris som ny til grunn, og ikke det som faktisk er betalt for bilen. Dette medfører at regelen vil gi høyere beskatning for bruker enn det som ville vært faktiske kostnader ved privat kjøp. Mulig nedgang i salget av nye firmabiler til fordel for bruk av bilgodtgjørelse etter statens satser. Med høye bensinkostnader vil fremdeles firmabil være attraktivt i de tilfeller arbeidsgiver dekker slike utgifter

15 Aldersgradering vil kunne lede til økning av kjøp av bruktbil.
Konsekvenser Aldersgradering vil kunne lede til økning av kjøp av bruktbil. Ved fordelsfastsettelsen er det utelukkende bilens alder som er avgjørende og ikke prisen som betales. Selv om prisen ligger tett opp mot ny bil vil det gis en reduksjon i grunnlaget med 25 % Eks: Beskatning med aldersgradering for bil med listepris Ny bil ( x 30 %) + ( x 20 %): kr 3 år gammel bil med samme nybilpris: Grunnlaget: kr x 75% = ( x 30%) + (5.000 x 20 %): ” 3. Lavere inntektstillegg ved 3 år gammel bil: kr 4. Skattebesparelse ved 55 % marginalskatt: kr

16 Organisasjonenes forslag
Inntektstillegg på 10% av bilens opprinnelige listepris samt en fordel basert på 9000 km privat kjøring og faktiske arbeidsreiser (hjem – arbeid) De som har yrkesbil kan utgiftsføre de totale kostnadene fratrukket fordelen for firmabil som er inntil 3 år gammel. For eldre biler foreslås fradraget satt til 50% av totalkostnadene Kapitalkostnadene, avskrivningene og rentekostnadene er dominerende, drøyt 60% av totalkostnadene for gjennomsnittsbilen. Eks: Bil med listepris Ny modell (30% av ) + (20% av ): Organisasjonenes modell (10% av ) + ( ) x 1,40): Forslaget fra organisasjonene ville medført provenytap på anslagsvis 1,1 MRDNOK Regjeringens forslag vil medføre provenytap på ca 170 MILLNOK


Laste ned ppt "Innledning - firmabil Dagens regler Firmabilbeskatning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google