Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 10: Investeringer og skatt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 10: Investeringer og skatt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 10: Investeringer og skatt
I dette kapitlet skal vi se på lønnsomhetsanalyser hvor vi også tar hensyn til skatt Norske skatter - en kort oversikt Lønnsomhet av finansinvesteringer etter skatt Lønnsomhet av realinvesteringer etter skatt Lønnsomhet for egenkapital etter skatt

2 Norske skattesatser

3 Finansinvesteringer Eksempler på finansinvesteringer
Bankinnskudd Aksjer og aksjefond For de fleste banklån/innskudd har vi at: r = p • (1 - s), hvor r = rente etter skatt, p = rente før skatt, og s = skattesatsen på alminnelig inntekt; 28 % Hvis p = 8 %, blir r = 8 • (1 - 0,28) = 5,76% Ved sparing i aksjer/aksjefond og ved realinvesteringer vil denne sammenhengen som regel ikke holde Vi skal nå se på skattlegging av aksjesparing

4 Avkastning og skatt på aksjer
En investor som anskaffer en aksje, kan i prinsippet tjene penger dersom følgende skjer: Aksjekursen stiger, og investoren realiserer med gevinst. Selskapet betaler ut dividende (utbytte). Aksjonærmodellen for personlige skatteytere og fritaksmodellen for selskapsaksjonærer Fra 2006 er det en viss skattlegging av aksjeutbytte for personlige investorer (aksjonærmodellen) Selskapsaksjonærer skattlegges ikke (fritaksmodellen), men i 2008 ble det innført en skatt på 3%

5 Aksjonærmodellen – en viss skattlegging
Modellen legger opp til at det bare er utbytte og gevinster som overstiger en viss avkastning, som skal beskattes på aksjonærens hånd. Dersom utbytte overstiger en avkastning tilsvarende kostpris ● risikofri rente, vil den overskytende delen bli beskattet på aksjonærens hånd med 28%. Den risikofrie renten settes lik rente på statskasseveksler etter skatt. Ved beregning av skattepliktig utbytte/gevinst benyttes begrepene "skjermingsgrunnlag", "skjermingsrente" og "skjermingsfradrag".

6 Aksjonærmodellen - eksempel
Du investerer for kr i en aksje tidlig i år 1, og at du selger aksjen for kr 6 000 i løpet av år 4. Du eier altså ikke aksjen den år 4, slik at det blir ikke noe skjermingsfradrag da. Vi antar at skjermingsrenten etter skatt er 4 %, og du mottar aksjeutbytte for år 1, 2 og 3 som vist under:

7 Aksjonærmodellen - eksempel

8 Aksjonærmodellen - eksempel

9 Realinvesteringer etter skatt
Vi har tidligere sett bort fra avskrivninger fordi de ikke medførte utbetaling I en etter skatt kalkyle blir avskrivningene relevante fordi de påvirker resultat og dermed kontantstrømmen gjennom ilignet skatt Vi skal alltid forutsette at en bedrift er i skatteposisjon totalt, slik at avskrivningene blir effektive Vi må derfor: Beregne resultatbudsjett for å finne skatt Korrigere for avskrivningene for å finne kontantstrøm etter skatt

10 Avskrivninger Skattemessige avskrivninger skal gjøres etter saldometoden, mens lineære avskrivninger ofte er best egnet bedriftsøkonomisk. Vi skal som en innledning først se på lineære avskrivninger, og deretter saldoavskrivninger. Eksempel: En entreprenør kjøper en brukt lastebil for kr Levetiden er 3 år, og bilen avskrives lineært med kr pr. år På grunn av bilkjøpet sparer entreprenøren utgifter til transport med kr i år 1 og 2, og kr i år 3. Skattesatsen er 28 %, avkastningskravet før og etter skatt hhv 0,10 (10 %) og 0,07 (7 %).

11 Nåverdi før og etter skatt

12 Internrente etter skatt
Internrente (r) etter skatt finnes med følgende uttrykk: Internrenten etter skatt kan finnes enten ved interpolering eller ved prøving og feiling til å være 14,7 %, mens den var 20 % før skatt. Avkastningen er redusert med (0,20 - 0,147)/0,20 = 0,265 dvs. med 26,5 %. Den effektive skattesatsen er dermed 26,5 %.

13 Gjeldende saldosatser 2013-2014

14 Saldoavskrivninger Vi innfører følgende symboler
Anskaffelseskostnad anleggsmiddel: AM0 Saldoavskrivningssats: a Årets avskrivningsbeløp: AVt Restverdi: RVt

15 Saldoavskrivninger, talleks. IB = 100 000, a = 30 %
Restverdi kan også finnes slik: RVt = AM0 • (1 – a)t

16 Saldoavskrivninger, talleks. IB = 100 000, a = 30 %

17 Saldoavskrivninger - geometrisk rekke
Saldoavskrivninger er en geometrisk rekke eller en uendelig vekstrekke, hvor nåverdi kan beregnes enkelt (anta avkastningskrav k = 7 %) I mange sammenhenger er det tidsbesparende å utnytte dette og beregne nåverdi av avskrivningene og nåverdi av spart skatt pga. avskrivningene isolert

18 Kontantstrøm etter skatt - saldoavskrivninger a = 0,2 (dvs 20 %)
Restverdien vil fortsatt kunne avskrives etter det 3. året.

19 Nåverdi etter skatt Nåverdi etter skatt kan generelt finnes med følgende uttrykk:

20 Nåverdi etter skatt - alternativ beregning

21 Nåverdi etter skatt, forts.
Summen av skattereduksjonene på grunn av avskrivningene kan med fordel samles i ett ledd. Nåverdi etter skatt kan vi finne slik:

22 Nåverdi etter skatt - eksempel

23 Nåverdi etter skatt, nytt eksempel
5-årig prosjekt med investeringsutgift 2,5 millioner 20 % avskrivningssats, ingen salgsverdi ved avslutning Omsetningen er budsjettert slik: År 1: År 2: År 3: År 4: År 5: Variable kostnader utgjør 50 % av omsetningen, betalbare faste kostnader er kr årlig Avkastningskrav etter skatt er 7 % Hva er nåverdi etter skatt?

24 Eksempel – nåverdi etter skatt
Uavskrevet restverdi etter år 5: ● 0,85 =

25 Enklere å samle spart skatt pga avskr.

26 Salg av anleggsmidler Saldogruppe a – d og j

27 Nåverdi etter skatt - salgssummen nedskrives på saldo
PV CF etter skatt, uten korreksjon for skatte- effekt avskrivninger PV salg anleggsmiddel PV spart skatt pga. avskrivninger PV økt skatt pga. ned- skriving på saldo og redusert avskr. grunnlag

28 Eksempel 1: AS Cycle

29 AS Cycle: nåverdi etter skatt

30 Eksempel 2: AS Trevare (k = 0.11)

31 Lønnsomhet etter skatt Saldogruppe e - i
Ikke svært forskjellig fra gruppe a – d og j Mest lønnsomt å skrive ned på saldo, men gjenværende negativt eller positivt beløp overføres til særskilt gevinst og tapskonto for videre inntekts- eller fradragsføring. Er gevinst og tapskontoen positiv ved årets utgang, skal gjenværende saldo skal inntektsføres med minst 20 %, er den negativ kan inntil 20 % føres til fradrag.

32 Nåverdi etter skatt – saldogruppe e - i
Samme eksempel som AS Cycle, men antar a = 14 % (e)

33 Nåverdi etter skatt – saldogruppe e - i

34 Internrente etter skatt
Husk at internrente er den rente som gir nåverdi lik 0. Internrente etter skatt kan finnes fra følgende uttrykk Dette uttrykket er en sirkelreferanse som det ikke alltid er enkelt å løse, men vi kan beregne nåverdi ved ulike avkastningskrav og interpolere

35 Internrente og interpolering

36 Nåverdi av skatt som er spart pga. avskrivninger

37 Internrente etter skatt

38 Lønnsomhet egenkapital etter skatt
I noen sammenhenger er det aktuelt å budsjettere kontantstrømmen som tilfaller eierne, dvs. en totale kontantstrømmen fratrukket R = renter AD = avdrag I en etter skatt kalkyle må det tas hensyn til at rentene er fradragsberettiget ved skatteberegningen.

39 Kontantstrøm til egenkapitalen
𝑪𝑭 −(𝑪𝑭−𝑹)∙s + s ∙ AV – (AD + R)

40 Eksempel - EK analyse

41 Renter annuitetslån

42 Kontantstrøm til egenkapitalen før skatt

43 Egenkapitalavkastning etter skatt


Laste ned ppt "Kapittel 10: Investeringer og skatt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google