Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny plan- og bygningslov

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny plan- og bygningslov"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny plan- og bygningslov
Ot.prp. nr. 45 ( ) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen

2 Emner i proposisjonen Lovstruktur Søknadssystemet Saksbehandling
Ansvar, kontroll Tilsyn Godkjenningsordningen Sanksjoner Opparbeiding og refusjon Materielle regler Eksisterende bebyggelse

3 Søknadssystemet Grunnprinsippene og hovedstruktur i gjeldende system er beholdt Krav til søknadssystemet: Kun ett ”spor” Færre regler Regler om samme tema samlet Bedre tilrettelegging for IKT Avgrensning etter tiltakets omfang og kompleksitet, ikke type næring

4 Søknadspliktens omfang
Søknadsplikt. Plikt til å la seg bistå av foretak med ansvarsrett Søknadsplikt, men kan forestås av tiltakshaver Unntak fra søknadsplikt for små tiltak Tiltak som omfattes av materielle bestemmelser, men ikke søknadspliktig etter pbl fordi de behandles tilstrekkelig etter annet lovverk

5 Saksbehandling I Forhåndskonferanse – Berørte fag-myndigheter og andre berørte Tidsfrister – Mye uendret. Frist for fylkesmannens behandling Nabovarsling – Nytt: Ikke der adresse er ukjent eller ikke finnes i matrikkelen

6 Saksbehandling II Privatrettslige forhold skal kun ta hensyn til der det fremstår som klart at hjemmel mangler (SOMB) Andre myndigheter – I hovedsak uendret.

7 Sluttkontroll og ferdigattest
Forsterking av obligatorisk ferdigattest 3 ukers saksbehandling Krav om sluttkontroll Bygget kan tas i bruk hvis fristen overskrides Midlertidig brukstillatelse er unntak Pålegg til ansvarlige i 5 år

8 Ansvar og ansvarsregler
Videreføring av dagens system: Ansvarlig søker: Ansvar for koordinering Ansvarlig prosjekterende/ut-førende: Fagansvar Sterkere vekt på kontrollansvar Opphør av ansvar – foreldelse Forhold ved ferdigstillelsen Presisering av ansvarsreglene Kontrollansvar

9 Godkjenning av foretak
Fortsatt lokal godkjenning. Videreføre og skjerpe gjeldende ordning. Administrative grep/forskrift: Styrke tilsyn sentralt og i kommunene Skarpere krav – Koder for godkjenning, systemkrav mv. Grundigere innledende vurdering av foretakene, herunder evne til gjennomføring av tiltak lokalt => Strengere praktisering

10 Kontroll Egenkontroll er ikke ansvarsområde
Obligatorisk uavhengig kontroll innenfor avgrensede, objektive kriterier En viss skjønnsmessig adgang til å kreve kontroll i tillegg Krav om kontroll er ikke avhengig av ansvarlige gjennomførende foretak (etter § 20-2 osv)

11 Kontroll II Behov for kontrollkompetanse hos egne foretak
Obligatorisk godkjenning av kontrollforetak Fleksibilitet i gjennomføringen

12 Tilsyn Klarere tilsynsplikt
Bl. a. obligatorisk tilsyn ved ulovlighet, ved allerede gitte pålegg, og etter bestemte krav i forskrift Utvikling av forskrifter for rutiner, måltall, metoder, aksjoner og kampanjer Finansiering ved gebyr

13 Ulovlighetsoppfølging. Sanksjoner
Plikt til oppfølging tydeliggjøres Lovfeste rett til pålegg om umiddelbar stans Felles vedtak om sanksjoner Øket strafferamme Innføre overtredelsesgebyr

14 Overtredelsesgebyr Innebærer at kommunen ilegger ”straff”. Effektivt virkemiddel, men må brukes med forsiktighet Tilfaller kommunen Forskrift vil angi: Når gebyret ilegges Hvor mye

15 Noen særskilte tiltak Landbruksbygg – materielle krav, unntak for krav til tilknytning Virksomhet som medfører fare eller ulempe Skilt- og reklameinnretninger Varige konstruksjoner og anlegg Midlertidige konstruksjoner og anlegg Fritidsbebyggelse

16 Krav til tomta og tiltaket
Fareområder Sikringstiltak / nabogrunn Ubebygd del av tomta – Parkering mv Visuelle kvaliteter Tekniske krav til bygg, installa-sjoner og ptodukter Avfallshåndtering Forskrift om miljø / naturmangfold

17 Universell utforming Tas inn i formålsbestemmelsen i MDs Ot.prp.
Krav til nye tiltak fra ikrafttredelse Sterkere fokus på UU ved kontroll og tilsyn Vurderer egenerklæring om UU ved søknad Krav til oppgradering av bestående bygg – etter forskrift og skrittvis

18 Noen andre endringer Opparbeiding og refusjon
Tilknytningsplikt til fjernvarme Eksisterende bebyggelse Vedtekter Forskriftshjemlene skjerpes


Laste ned ppt "Ny plan- og bygningslov"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google