Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan befrakter begrense sitt ansvar for krav fra reder?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan befrakter begrense sitt ansvar for krav fra reder?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan befrakter begrense sitt ansvar for krav fra reder?
Advokat Ingar Fuglevåg Vogt & Wiig

2 Nærmere om tema Begrensningsretten – en av sjørettens ”klassikere”
Lange tradisjoner – tilbake til seilskutetiden Gjenstand for stadig utvikling – begrensningene i ansvaret blir stadig færre I hovedsak gjelder begrensningsretten for krav fra 3. mann – beskytter mot konsekvensene av driften av skipet Lasteskadekrav Krav i forbindelse med kollisjon Vrakfjerning

3 Nærmere om tema Gjelder begrensningsretten også internt?
Dvs. mellom kontraktsparter i tilknytning til samme skip. F.eks. hvor skip sluttet på certeparti fra A til B blir skadet. A krever erstatning fra B. Kan B begrense sitt ansvar overfor A? Skade på skipet som befrakter bærer ansvaret for Brudd på ”safe port” bestemmelser i c/p Brudd på ”dangerous cargo” bestemmelser i c/p Regresskrav fra reder i forbindelse med erstatningskrav han har dekket

4 Gjelder begrensningsretten internt?
Svaret er uavklart i norsk rett. ingen rettspraksis Spørsmålet er så vidt berørt i forarbeidene Ingen grundig behandling i juridisk teori Reelle hensyn trekker nok mest i retning av begrensning ikke tillates

5 Gjelder begrensningsretten internt?
Nyere engelsk rettspraksis gir god veiledning Svaret på spørsmålet kan ha forsikringsmessig betydning – fordeling mellom reders forsikringer (H&M/P&I) og befrakters forsikringer (Charterers P&I)

6 Videre fremstilling Skjematisk oversikt over begrensningsreglene
Konkret om problemstillingen: Kan befrakter begrense sitt ansvar for krav fra reder?

7 Generelt om ansvarsbegrensning
Rederansvaret er som hovedregel begrenset I motsetning til på landjorden Historiske årsaker Globalbegrensning Sjøloven kap. 9 1976 London konvensjon/1996 Protokoll Egne regler for oljesøl ved transport av olje i bulk Sjøloven kap. 10 1992 Ansvarskonvensjonen 1992 Fondskonvensjon

8 Generelt om ansvarsbegrensning
Enhetsbegrensning for lasteskade (og forsinkelse) Sjøloven kap. 13 Haag/Visby-reglene Ansvarsbegrensning ved passasjerbefordring Sjøloven kap. 15 Athen-konvensjonen av 1974/1990 Protokoll HNS Konvensjonen Et nytt ansvarsregime for farlig gods er på trappene

9 Globalbegrensning En samlet begrensning av det totale ansvaret for alle krav som springer ut av samme hendelse (som faller innenfor regelverket) 1976 Konvensjonen Det totale ansvar begrenses iht. skipets tonnasje Eksempelvis vil det totale ansvar for et skip på tonn etter 1976 konvensjonen være begrenset til ca. NOK 17,5 mill (høyere for personskadekrav) Gradvis misnøye med ansvarsbeløpene – særlig fra vareeiere og vareassurandører Ledet frem til 1996 protokollen

10 Globalbegrensning 1996 Protokollen Høyere ansvarsbeløp
Eksempelvis vil det totale ansvar for et skip på tonn etter 1996 Protokollen være begrenset til ca. NOK 42 mill (høyere for personskadekrav) Norge gjennomførte 1996 protokollen allerede i 2001 – inkorporert i sjøloven. I kraft fra 20. februar 2001. 1996 Protokollen trådte i kraft internasjonalt 13. mai 2004.

11 Kan befrakter begrense ansvaret for krav fra reder?

12 Hvem kan begrense ansvaret?
§ 171. Personer med rett til ansvarsbegrensning        Rederen, skipets eier, befrakteren eller disponenten kan begrense sitt ansvar etter reglene i dette kapittel. Det samme gjelder enhver som yter tjenester i direkte forbindelse med berging, herunder tiltak som nevnt i § 172 første ledd nr 4, 5 og 6.        Gjøres ansvar gjeldende mot noen som rederen eller andre nevnt i første ledd svarer for, har også denne rett til begrensning.        Den som har forsikret ansvar for krav undergitt begrensning, har samme rett til begrensning som sikrede selv.

13 Hvem kan begrense ansvaret?
Sjøloven § 171, 1.ledd: Rederen, skipets eier, befrakteren eller disponenten kan begrense sitt ansvar etter reglene i dette kapittel. Isolert sett gir ordlyden uttrykk for at også befrakter kan begrense sitt ansvar. Men gjelder dette også for krav fra reder/eier ved skade på skipet?

14 Kan befrakter begrense sitt ansvar for krav fra reder?
Ingen klare svar i lovens ordlyd befrakter er nevnt i kretsen av begrensningsberettigede. Befrakter kan åpenbart begrense ansvaret for krav fra tredjemann – f.eks. lasteskadekrav Sjøloven § 172 nr 1 kan muligens gi holdepunkter: ”tap av liv eller skade på person (personskade) eller tap av eller skade på eiendom (tingskade), dersom skaden er oppstått om bord eller i direkte forbindelse med driften av skipet eller med berging” Ligger det en begrensning i ”om bord eller direkte i forbindelse med driften av skipet”? Kan dette tolkes slik at det kun er skade skipet volder andre interesser som kan begrenses, og ikke skade på skipet selv? Engelsk rettspraksis legger til grunn at skipet ikke kan være både det skadede og det skadevoldende objekt – bestemmelsen retter seg bare mot skade skipet/driften av dette påfører andre

15 Lovforarbeidene Forarbeidene gir uttrykk for at interne krav kan begrenses. Innst. I fra Sjølovkomiteen (1961) side 18: ”Konvensjonen må antas å være slik å forstå at også innbyrdes krav mellom eier, reder, disponent og befrakter omfattes av begrensningen, forutsatt det er krav som er angitt i §254. Dette gjelder trolig for regresskrav, som f.eks. rederen får mot tidsbefrakteren i anledning skade på tredjemann som rederen har måttet dekke.”

16 Lovforarbeidene Ot. Prp. 13 (1963-64) side 14:
”Komitéen sier at konvensjonen trolig er slik å forstå at også innbyrdes krav mellom eier, reder, befrakter og disponent omfattes av begrensningen, forutsatt det er krav som etter sin art ellers går inn under reglene. Departementet vil i sin tilslutning til det nevne at i prinsippet må det samme trolig gjelde innbyrdes krav mellom reder (eier osv.) på den ene side og fører, mannskap osv. på den annen side”.

17 Lovforarbeidene Trekker i retning av at befrakter kan begrense ansvaret for krav fra reder/eier Ingen klar uttalelse – ”trolig” Ingen grundig drøftelse – problemstillingen er så vidt berørt

18 Rettspraksis Ingen norsk (eller nordisk) rettspraksis mht til hvorvidt befrakter kan begrense sitt ansvar for krav fra reder/eier. To engelske avgjørelser The ”Aegean Sea” [1998]2 Lloyd’s Rep. 39. QB The ”CMA Djakarta” [2003] 2 Lloyd’s Rep. 50. QB

19 Juridisk litteratur Selvig, Marius nr. 35 (1977) § 4.61
”Sjøl. § 241 må forstås slik at også innbyrdes krav mellom eier, reder og befrakter omfattes av begrensningsreglene. Er f.eks. befrakteren ansvarlig for en ulykke som har medført skade både for tredjemann og for rederen, skal befrakterens samlede ansvar ikke overstige ansvarsgrensen i § 235” Falkanger/Bull, Innf. Sjørett 6. utg. (2004) s 160 ”Et annet tilfelle der befrakters begrensningsrett kan være av betydning, har vi dersom det antas at begrensningsreglene får anvendelse også internt, dvs. på krav mellom eier/reder, disponent befrakter. Antagelig må dette besvares bekreftende (motsatt engelsk rett The CMA Djakarta [2003] 2 Lloyd’s Rep. 50 QB), og dermed vil f.eks. tidsbefrakteren kunne begrense sitt mulige ansvar for skade påført det tidsbefraktede skip (Jf. Innstilling I fra Sjølovkomitéen (1961) s. 18 og Ot. Prp. Nr. 13 ( ) s. 14).”

20 Reelle hensyn Flere hensyn trekker i retning av at befrakter ikke kan begrense ansvaret: Hensynet til at norsk rett fortolkes i samsvar med våre internasjonale forpliktelser Når ikke noe annet er tilsiktet, bør kap. 9 tolkes i samsvar med 1976 Konvensjonen Ingen holdepunkter i ordlyden til 1976 konvensjonen for at befrakter skal kunne begrense ansvaret for krav fra reder Forløperen til 1976 konvensjonen – Brussel konvensjonen av 1957 – gav sterkere holdepunkter for at interne krav ikke skulle kunne begrenses. Ikke noe som tyder på at man tilsiktet en endring av rettstilstanden da man vedtok 1976 konvensjonen

21 Reelle hensyn 1957 konvensjonen art. 6 (2):
”Med forbehold av det som følger av paragraf (3) i denne artikkel, får bestemmelsene i denne konvensjon anvendelse på skipets befrakter, disponent og reder og på skipsføreren, medlemmer av mannskapet og andre som er ansatt hos eieren, befrakteren, disponenten eller rederen, når de handler i tjenesten, på samme måte som de (d.v.s. bestemmelsene) gjelder for eieren selv……” (min understrekning)

22 Reelle hensyn 1976 konvensjonen art. 1:
” 1. Eiere av skip og bergere som nedenfor angitt kan i samsvar med reglene i denne konvensjon begrense sitt ansvar for krav som nevnt i artikkel 2. 2. Uttrykket skipseier omfatter eieren befrakteren, disponenten og rederen av et sjøgående skip”.

23 Reelle hensyn § 171. Personer med rett til ansvarsbegrensning
    Rederen, skipets eier, befrakteren eller disponenten kan begrense sitt ansvar etter reglene i dette kapittel. Det samme gjelder enhver som yter tjenester i direkte forbindelse med berging, herunder tiltak som nevnt i § 172 første ledd nr 4, 5 og 6. Kan argumenteres for at presiseringen i 1957 konvensjonen har ”falt ut” uten at noen realitetsendring har vært tilsiktet.      

24 Reelle hensyn Mindre behov for å gi befrakter en begrensningsrett for interne krav Reder/eier – befrakter står i kontraktsforhold. Kan fritt regulere spørsmålet om befrakters ansvar vis a vis reder/eier.

25 Reelle hensyn Hensynet til eksterne skadelidte tilsier at interne krav mellom reder og befrakter ikke kan begrenses Globalbegrensning innebærer en begrensning av det samlede ansvar for alle krav som springer ut av samme hendelse. Dersom befrakterens ansvar overfor reder, f.eks. tap av skipet, skal kunne begrenses/meldes i begrensningsfond, vil dette redusere de midler som er til rådighet for eksterne kreditorer

26 Engelsk rettspraksis Avgjørelser basert på 1976 Konvensjonen (tilsvarende Sjøloven kap. 9) The ”Aegean Sea” [1998]2 Lloyd’s Rep. 39. QB The ”CMA Djakarta” [2003] 2 Lloyd’s Rep. 50. QB

27 The Aegean Sea (La Coruña 1992)

28 The Aegean Sea Som følge av forliset rettet eier krav mot befrakter, med bl.a. krav om erstatning for skaden på skipet. Ansvarsgrunnlag i c/p – nomineringen av La Coruña ble påstått å være ”unsafe port”. Befrakter påstod ansvarsbegrensning i medhold av 1976 konvensjonen ville redusere kravet fra ca USD 65 mill til ca USD 12 mill.

29 The Aegean Sea Retten avgjorde på generelt grunnlag hvorvidt befrakter etter 1976 konvensjonen kan begrense ansvaret for krav fra reder Ble åpent sagt at spørsmålet var av prinsipiell betydning Retten gav uttrykk for at man ikke kjente til andre rettsavgjørelser Premissene er svært grundige – man går historisk tilbake til tiden før 1957 konvensjonen. En grundig behandling av de ulike hensynene

30 The Aegean Sea Retten la til grunn at befrakter etter 1976 konvensjonen ikke kan begrense ansvaret for slike interne krav. Lagt vekt på at ordlyden i 1976 konvensjonen ikke spesifikt gir uttrykk for en begrensningsrett for interne krav. Lagt vekt på at 1957 konvensjonen vare klarere mht. til dette (”as they apply to an owner himself”), og at det ikke finnes spor av at 1976 konvensjonen tilsiktet noen endring. Lagt vekt på at bortfrakter og befrakter står i et kontraktsforhold – kan regulere ansvarsforholdet selv. En rett til å begrense ansvaret for interne krav vil kunne ramme eksterne skadelidte – reduserer begrensningsfondet

31 Oppsummering Dommen i Aegean Sea-saken er viktig:
Den første rettsavgjørelsen av spørsmålet Grundig vurdering Ble senere fulgt opp av engelsk domstol ved The ”CMA Djakarta” [2003] 2 Lloyd’s Rep. 50. QB Er i dag ikke tvilsomt hva som er rettsstillingen under engelsk rett – antakelig eneste konvensjonsstat som har prøvet dette spørsmålet

32 Oppsummering Engelsk rettspraksis er en relevant rettskildefaktor – og vekten øker hvor det norske rettskildebildet er sparsomt. Aegean-Sea saken gir anvisning på en rekke hensyn som i seg selv vil være høyst relevante ved en fortolkning av sjøl. § 171. De faktorene som trekker i retning av begrensning av interne krav gir ikke uttrykk for noen grundig vurdering av spørsmålet.

33 Oppsummering Dersom spørsmålet blir forelagt norsk domstol er det etter mitt skjønn gode muligheter for at rettskildefaktorene vil bli vektlagt slik at resultatet under norsk rett blir det samme som etter engelsk rett: Befrakter kan ikke begrense sitt ansvar for krav fra reder!


Laste ned ppt "Kan befrakter begrense sitt ansvar for krav fra reder?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google