Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver
Rettskilder til fots Hva er en rettskilde? Hvordan tematiserer man en rettslig problemstilling? Hvordan bruker man en lov og en dom? …illustrert ved oppgaven Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver

2 Hva er rett? Loven , ja men sier ikke alt, er generell og passer ikke alltid like godt, er ikke alltid like lett å forstå og overlater spørsmål til vår vurdering Det domstolene fastslår , ja men hvordan kan vi vite det på forhånd og hva med alle spørsmål domstolene ikke har tatt stilling til? Rettssedvaner, rettskultur og rettsoppfatning , ja men ofte diffus og vanskelig å fastslå Rettferdighet og moral , ja men hva er mest rettferdig og hva er god moral? Rettsvitenskap , men hvilken legitimitet har juridiske forfattere til å diktere for andre hva som er rett og galt?

3 Rettskildene Er steder vi henter argumenter fra for komme frem til rettsregelen Det å fastslå rettsregelen er en skapende prosess Det finnes ingen sikker måte å bevise at rettsregelen har et bestemt innhold Vår anbefaling står og faller med den argumentasjon vi kan anføre i begrunnelsen i henhold til aksepterte kriterier for hva som er god juridisk argumentasjon Vi må og ha “nese” for hva som akspetabelt i sosiale maktstrukturer

4 Presisering av problemstilling og tema
Hva kjennetegner en rettslig konflikt? Kontradiktorisk – to motparter Den ene mener å ha et krav som den andre er forpliktet I forhold til Som grunnlag for kravet anføres påståtte rettsregler

5 Saken må rettsliggjøres for å presisere problemstillingen og å sortere argumenter og opplysninger
Finn rettslige grunnlag for de fremsatte krav Eks. Forbrukerkjøpsreglene Identifiser de aktuelle kriterier/vurderingstemaer for at regelen skal få anvendelse Sorter faktum og skill det relevante fra det irrelevante I oppgjøret om billettene: Tina synes Hallvard var initiativløs Tematisering og presisering av spørsmål med utgangspunkt i Rt s. 1469

6 Første partskonstellasjon – Tina mot Hallvard
Tinas påstand 1: Hallvard overtar bilen Utløsningskravet Sameieloven § 15 Tinas påstand 2: Hallvard dekker tapet Utgiftsdeling etter bruk Sameieloven § 9 Andre regler? RG 1996 s. 138 Erstatningsansvar for Hallvard – var Hallvard uaktsom? Sameieloven § 8 Tinas påstand 3: Hallvard betaler for flybilletten Rettslig grunnlag Tina har ikke kjøpt noen billett RG 1996 s. 138 Hallvards sak å ordne med Gabriel Avtalen? Annet grunnlag?

7 Andre partskonstellasjon: T/H mot Gabriel
T/Hs første påstand: Gabriel betaler reparasjonen Rettslig grunnlag: Fkjl. § 26 b avhjelp av mangel uten kostnad for forbrukeren: Var svikten en mangel? Kontrakten ”som den er” jf. Fkjl. § 17 ”forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers” Risikobetraktning Rt s. 774 Hva er relevante egenskaper ved kjøpet Brukt gjenstand 6 år gammel Gått km Billig Forhold ved partene ”forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk” ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt Forelå mangelen ved overtakelsen? Fkjl. § 18

8 T/H mot Garbriel (forts.)
T/Hs andre påstand: Gabriel erstatter utgifter Rettslig grunnlag fkjl. § 33: Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av at tingen har en mangel Erstatningens omfang: økonomisk tap jf. fkjl. § 52 Utlegg for å få bragt bilen til reparasjon Tapt ferie og nytte av feriebåt – et økonomisk tap? Er dette avgjort ved Rt s. 1469? Lovens ordlyd Dommen gjelder “økonomisk tap” i skadeserstatningsloven §4-1 Bindende for fkjl. § 52? Grunner (Formelle eller reelle ) til å ha forskjellige regler?

9 Ansvar for 17-åringen og foreldere
Gutten selv Skl § 1-1 skade som de volder forsettlig eller uaktsomt for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers Foreldrene Skl. § 1-2 Regel 1: såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn… Regel 2: som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kroner


Laste ned ppt "Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google