Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSYKISK HELSETEAM ved Lone Løvschall

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSYKISK HELSETEAM ved Lone Løvschall"— Utskrift av presentasjonen:

1 PSYKISK HELSETEAM ved Lone Løvschall

2 Psykisk helseteam i Skedsmo kommune
Psykisk helsehjelp med lav terskel- noen erfaringer - Hvem er vi - Historisk utvikling - Psykisk helseteam - Noen utfordringer

3 Skedsmo kommune 48.000 innbyggere 11 min fra Oslo S
Norges 4. største ”innvandrerkommune” En av kommunene i Norge med størst befolkningsvekst Totalt ca ansatte (ni psykologer) ”Tradisjonelt” organisert kommune med fire sektorer Egen Avdeling psykisk helse og rus organisert i Helse- og sosialsektoren

4 Avdeling psykisk helse og rus
Avdelingssjef Bjerkegården aktivitetshus Psykisk helseteam Rusteam Salerudveien bolig Psykiatrisk hj.tjeneste Stalsberggt. Boveileder- tjenesten

5 Psykisk helseteam Psykisk helseteam etablert i 1998 i forbindelse med Opptrappingsplanen Tverrfaglig team av psykiatrisk sykepleier og psykologer Politisk forankret i vedtatt plan: Plan for psykisk helsearbeid i Skedsmo kommune ”Teamet skal være Skedsmo kommunes kompetanseenhet innenfor psykisk helse for personer over 18 år… Tilbudet som gis brukerne skal ha preg av å være lavterskel. Det skal være korttidsrettet, og kan gis gjennom individuelle samtaler og/eller i grupper. Forebyggende arbeid, og et tilbud til personer med milde/moderate lidelser, skal prioriteres særskilt. I tillegg skal det ytes veiledning og undervisning til andre enheter i kommunen”. Planen rulleres i disse dager.

6 Vår historie på under 1 minutt
Fra Psykiatriteam til Psykisk helseteam Fra en liten enhet i egen avdeling til en av 6 enheter Fra 13 til 40 årsverk Fra øremerking og eksklusivitet til ”fritt vilt” i budsjettsammenheng Fra ”alene” i Voldgt. 1 til samlokalisering med andre i Romerike helsebygg Fra gratis tilbud - til egenbetaling - til gratis tilbud - etter klagesak og mobilisering fra Mental helse, med etterfølgende pålegg fra Helsetilsynet. Fra å være 4 fagpersoner i Psykisk helseteam til 3 personer, dvs. 25% reduksjon Fra langvarig oppfølging til kortidsrettet tilbud Brukerundersøkelsen i 2006 viste at vi hadde færre klienter under langvarig oppfølging Samme brukerundersøkelse i 2009 viste at vi hadde økt antall brukere med 316% Helt klart kortidsrettet tilbud i dag. ( ).

7 Psykisk helseteam Individrettet arbeide Systemrettet arbeide
Mangfoldig problematikk Stor variasjon i alder fra 18 til 79 år Kortidsrettet behandling Langvarig oppfølging alvorligere problematikk Kurs i Depresjonsmestring (KiD) – og snart Kurs i mestring av Belastninger (KiB) Kriseteam Mestringsgruppe på Bjerkegården Systemrettet arbeide Konsultasjon til andre enheter i kommunen Veiledning til andre yrkesgrupper Fagformidling, eks. artikler på nettsiden, undervisingsoppdrag Deltar i ulike tverrsektorielle prosjekter og arbeidsgrupper (eks. spilleavhengighet, fattigdomsplan, kvalitetsforum, modellkommuneprosjektet)

8 Psykisk helseteam – Inntak
2007 2008 2009 2010 pr 10/11 Selv tatt kontakt 56 81 104 138 Fastlegene 47 37 52 64 Pårørende 3 6 5 NAV Skedsmo 10 4 Avd. barn og familier 7 15 Internt HS Eksterne 78 28 20 12 SUM 204 168 207 238 Vel halvparten av våre klienter tar selv kontakt med oss, enten per telefon eller e-post Andre tar kontakt på vegne av klienten, oftest er det fastlegene Vi har i snitt en ny henvendelse hver dag. Vi har inntaksmøte ukentlig for fordeling av henvendelsene. Vi har lite no-show : siste kartleging op mot 95% oppmøte. I tillegg kommer ulike kurs samt vårt systemrettede arbeid

9 Systemets, klientens og psykologens forventninger?
Noen utfordringer Systemets, klientens og psykologens forventninger? Er vi på samme kurs?

10 Noen utfordringer Rolleavklaring Planleggeren/ Forebyggeren Vurdereren
Behandleren Samarbeideren (ref. Ajo & Vik, 2007)

11 En kommunepsykologs hverdag

12 Blir vi forstrekte?

13 Noen utfordringer Faglige
Støttesamtaler, behandling, terapi? Vi gir helsehjelp? Korttids- versus langtidsperspektiv? Som en psykisk allmennhelsetjeneste skal vi kunne litt om det meste, men er det omvendt: At vi skal kunne mye om alt? Forebygging versus behandling/rehabilitering/habilitering? ”Skal både vanne roser og luke ugress” ”Brede” screeninger avdekker større hjelpebehov Er det etisk med screening hvis ikke har tiltak? Lavterskelbegrepet Vi har lav terskel inn – men har vi høy terskel ut? Hvem er vi lavterskel for? Våre samarbeidspartnere? Klienten? Erfaringsmessig er det en høy terskel for å søke hjelp.

14 Noen utfordringer Ressurs- og prioriteringsspørsmål
Økende befolkningsvekst Flere eldre Flyktninger med traumatiske erfaringer Kompliserte familieforhold Hvem skal vi prioritere? Juridisk utfordring Ikke lovfestet tjeneste MEN Kommunehelsetjenestelovens § 1-3: Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Diagnose og behandling av sykdom osv. Vedtaksdiskusjonen? Andre utfordringer Informasjon, informasjon, informasjon! Å holde på psykologkompetanse (lønn, arbeidsforhold, veiledning, spesialistutdanning.) Grensesnitt til DPS

15


Laste ned ppt "PSYKISK HELSETEAM ved Lone Løvschall"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google