Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014
Generelt om SOP Spesielt om pensjonsytelser fra SOP ved Grethe Veiåker Nilsen rådgiver i Legeforeningens sekretariat

2 Hovedtemaer Generelt om SOP SOPs pensjonsytelser Engangsstønad ved død
Særlig om vedtektsendringen i 2011 SOPs pensjonsytelser Engangsstønad ved død Kort om: Gunstig pensjonssparing Oppsatte pensjonsrettigheter

3 Generelt om SOP Opprettet etter forhandlinger mellom Den norske lægeforening og Sosialdepartementet SOP er en selvstendig juridisk enhet, organisert som stiftelse SOPs virksomhet er regulert av egne vedtekter SOP ledes av et styre, hvorav fire medlemmer er oppnevnt av Legeforeningens landsstyre og ett av dept. og står under tilsyn av Arbeids- og sosialdepartementet Legeforeningens sekretariat er forretningsfører

4 Hva er SOP ? Sikkerhetsnett for leger
”Alle” leger er medlemmer; alle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge og vært medlem av folketrygden i minst tre år Privatpraktiserende leger er målgruppen Et supplement til folketrygden Økonomisk sikring, men ikke forsikring

5 Ytelser Avbruddsytelser: Pensjonsytelser: Engangsstønad ved død
Sykehjelp Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon Pleiepenger/opplæringspenger Pensjonsytelser: Alderspensjon Ektefellepensjon Uførepensjon Barnepensjon Engangsstønad ved død

6 I tillegg til ytelsene:
Støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak for medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister. Eks. Legeforeningens forskningsinstitutt Seniorseminar på Soria Moria Kollegiale støttegrupper for leger Ressurssenteret for leger ved Modum Bad: Villa Sana: kurs, samtalerådgivning Kurs/møter i regi av Eldre legers forening

7 SOPs utvikling Tilnærmet bortfall i overføringene etter 1992
Underdekning på om lag 2 mrd – av samlet kapital på ca 4 mrd Økte utbetalinger, spesielt sykehjelp Behov for tiltak..

8 Vedtektsendringen fra 1.1.2011 - Bakgrunn
Sviktende økonomisk bæreevne Stadig reduksjon i pensjonsytelsene Ikke påregnelige inntekter av betydning i fremtiden Økende antall rettighetshavere Pensjonsreform Nødvendig tilpasning til nye regler i folketrygden og andre tjenestepensjonsordninger

9 Viktigste endringer Differensiering av rettigheter mellom medlemmer autorisert før/etter Autoriserte etter mister rett til alderspensjon og ektefellepensjon Får lavere sykehjelpsytelse Begrunnelse Autoriserte etter har ikke vært med i finansieringsgrunnlaget for SOP Styrker mulighetene til å holde pensjonsløftet gitt til medlemmer autorisert før Autoriserte etter kan i større grad sikre seg ved egen forsikringsdekning

10 Vedtektsendringer: Avbruddsytelser
Ny modell for avbruddsytelsene SOP skal være et bidrag, ikke nærmest fulldekkende for tapet Legen må ta større ansvar for dekningen selv Reduserte satser for sykehjelp Særlig for leger autorisert etter 1993 som får lav sats ved beregning av inntektskompensasjon

11 Disse ytelsene skjermes og gis ”høyeste” dekning:
Fødselsstønad Adopsjonsstønad Pleiepenger Sykehjelp til medlemmer autorisert etter som har sykdommer som medlemmet kan dokumentere har ført til reservasjon eller avslag på søknad om sykeavbruddsforsikring i privat forsikringsselskap.

12 Utvikling i ytelsene siste ti år: 2003 - 2012

13 Utbetalte ytelser/bidrag 2010-2012

14 Pensjoner i SOP: Alderspensjon: KUN til leger autorisert FØR 1.1.1993
Uførepensjon: ingen avgrensning Ektefellepensjon: kun til ektefeller født før og der det avdøde medlem var autorisert før Barnepensjon: ingen avgrensning

15 Pensjoner: generelle vilkår
Full opptjeningstid: 35 års heldags legevirksomhet i Norge Minimum seks måneders virksomhet per opptjeningsår Pensjonen avkortes med 1/35 for hvert år som mangler på full opptjeningstid Pensjonen samordnes med tjenestepensjoner

16 Pensjonsreferansen (p-ref)
Beregningsfaktor for alle pensjonsytelsene i SOP (SOPs ”Grunnbeløp”). Fastsettes av SOPs styre med virkning fra 1. januar påfølgende år. Utgjør i 2014 kr Tilsvarer livsvarig alderspensjon fra 62 år

17 Alderspensjon Ingen fast pensjonsalder -
kan starte uttak alt fra 62 år Pensjonen øker for hver måned pensjonsuttaket utsettes Opptjeningstid stanser ved uttak av alderspensjon Uavhengig av videre arbeid og uttak fra Nav Ytelsen økes med 55 % av p-ref (i 2014 kr ) for hvert barn under 18 år som medlemmet har forsørgeransvar for

18 Fleksibelt uttak av alderspensjon
Livsvarig alderspensjon Fra fylte 62 år: 100 % av p-ref: kr Fra fylte 67 år: 137 % av p-ref: kr Fra fylte 70 år: 170 % av p-ref: kr Ti års alderspensjon Fra fylte 62 år: 200 % av p-ref: kr Fra fylte 67 år: 239 % av p-ref: kr Fra fylte 70 år: 273 % av p-ref: kr Alderspensjon til fylte 77 år: Fra fylte 62 år: 145 % av p-ref: kr Fra fylte 70 år: 364 % av p-ref: kr

19 Alderspensjon - vilkår
For rett til uttak av alderspensjon fra SOP: All opptjent tjenestepensjon må søkes om Kan ikke stå i stilling med medlemskap i tjenestepensjonsordning, eks KLP, SPK OBS nye innmeldingsregler i KS-området Dersom det ikke foreligger rett til å ta ut opptjent tjenestepensjon – rettighetene må dokumenteres ved serviceberegning (oppsatte pensjoner, rett først fra fylte 67 år)

20 Samordning = fradrag SOPs pensjoner samordnes med tjenestepensjoner: eks. KLP, SPK Med ett eneste unntak: LP-ordningen i Storebrand Det enkleste er å sammenligne livsvarig alderspensjon fra fylte 67 år:

21 Case – hvordan beregnes Petters alderspensjon?
Petter Hansen 65 år Embetseksamen 1974 Autorisert i1976 Jobbet i Norge alle år 10 år på sykehus - resten privat praksis

22 Livsvarig fra SOP fra fylte 67 år
Og livsvarig fra KLP fra fylte 67 år = fradrag krone for krone

23 Alderspensjon - samordning
Ved valg av uttaksperiode fra SOP som avviker fra utbetalingsperioden for tjenestepensjon: Tjenestepensjonen omregnes til tilsvarende uttaksperiode: Eks: Tiårig alderspensjon fra SOP Den i utgangspunktet livsvarige alderspensjonen fra KLP omregnes som om den også ble utbetalt over ti år Ergo fradrag for høyere beløp enn det man faktisk får utbetalt

24 Tar ut fra SOP fra fylte 70 år
Velger ti års utbetaling fra KLP fra fylte 67 år KLP omregnes før samordning Årlig pensjon fra SOP i ti år

25 Case 2– hva får Åge i alderspensjon?
Overlege Åge Normann 67 år Over 35 år i jobb som lege 30 års fartstid på sykehus Drevet privat praksis med 20% tilskudd i 15 år Rett til pensjon fra SOP? 25 25

26 Alderspensjon for sykehusleger
Bruttogaranti på 66 % av lønn opp til 12 G = kr (fast lønn + faste avtalte tillegg) 66 % = inkl folketrygd = ca fra KLP/SPK Ikke rett til pensjon fra SOP pga samordning – maks livsvarig alderspensjon fra SOP er kr ved 67 år 26

27 Uførepensjon Forutsetter minst 50 % uførhet
Trer inn etter sykehjelpens opphør Medregning av fremtidig opptjeningstid Ytelsen tilsvarer livsvarig alderspensjonen måneden etter fylte 67 år (2014: kr ) Utbetales til 67 år Kan kombineres med alderspensjon Ved overgang til alderspensjon – får ikke medregnet år med uførepensjon etter 62 år

28 Uførepensjon - forts Økes med 55 % av p-ref for hvert barn under 18 år som vedkommende har omsorg for (2014: kr ) Begrensning: Samlet pensjon kan maksimalt være 90 % av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre år før uføretidspunktet Kan sammen med ytelser fra Nav, arbeidsinntekt og ytelser fra SOP ikke overstige 12 G (2014: kr )

29 Ektefellepensjon Til ektefeller født før og der avdød medlem var autorisert før 75 % av p-ref (i 2014: kr ) Samordnes med pensjon fra tjenestepensjonsordninger, men uavhengig av pensjon fra Nav og arbeidsinntekt

30 Ektefellepensjon – forts.
Fraskilt ektefelle har ingen rettigheter Ektefellepensjon opphører ved inngåelse av nytt ekteskap Ikke rett til ektefellepensjon dersom dødsfall, som følge av kjent sykdom, inntreffer innen ett år etter at ekteskapet ble inngått

31 Barnepensjon: Ytes til barn og adoptivbarn fyller 20 år.
85 % av p-ref (2014: kr )

32 Engangsstønad ved død Ytelse tilstås med 2 G = kr til etterlatte ektefelle / registrert partner/samboer eller barn under 20 år Dersom legen ikke har etterlatte ref. over ytes 1/2 G = kr til boet Oppgitte beløp forutsetter full opptjeningstid – forholdsmessig avkortning ved kortere opptjening NB: Dette er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av type legevirksomhet

33 Legeforetakenes pensjonsordning (LP)
Etablert i oktober 2008 gjennom avtale mellom Legeforeningen, SOP og Storebrand Som følge av Lov om OTP (fra 2006) Av SOP vedtatt samordningsfri i forhold til SOP-pensjoner – hjemlet i nye vedtekter fra 2008 Skattegunstig (fullt fradrag i næringsinntekten) Over 2500 har etablert ordningen 1000 ordninger har knytter til seg uføredel God og samfunnsansvarlig plassering av pensjonskapitalen – samme krav som SOP stiller til forvaltning av egen kapital 33

34 LP - ordningen forts Gjennom egen sparing fikk næringsdrivende leger mulighet til å øke egen pensjon. Innehaver uten ansatt i foretaket kan spare inntil 4 % av inntekt mellom 1 og 12 G per år (pt. ca kr/år) – satsene er foreslått økt – men dessverre ikke per Innehaver med ansatte i samme foretak – kan spare adskillig mer – men må ha tilsvarende profil på de ansatte – Ny tjenestepensjonslov fra

35 Offentlige tjenestepensjonsordninger
Mange privatpraktiserende leger har lang opptjeningstid i offentlige tjenestepensjonsordninger Avslutning av karrieren i offentlig tjenestestilling kan være lønnsomt for pensjonen: Bedre opptjeningstid Unngår beregning etter regler for oppsatt pensjon Opphevelse av knekkpunktet kan få virkning

36 Informasjon om SOP Internett: www.sop.no e-post: sop@legeforeningen.no
Legeforeningens sekretariat: Seksjonssjef: Einar Espolin Johnson: Rådgiver: Tone Houge Holter: Rådgiver: Grethe Veiåker Nilsen:


Laste ned ppt "Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google