Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnkurs B Geilo, 16. september 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnkurs B Geilo, 16. september 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnkurs B Geilo, 16. september 2013
SOP Forsikrings- og pensjonsordninger for leger Ved Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningens sekretariat

2 Hovedtemaer Generelt om SOP Vedtektene fra 2011 (og 2012 og 2013)
Ytelsene Supplerende forsikringsordninger

3 Hva er SOP Et sikkerhetsnett for leger
Økonomisk sikring, men ikke forsikring Et supplement til folketrygden Privatpraktiserende er målgruppen Avbruddsytelser/Pensjon/Kollektive ytelser SOP er unik

4 I tillegg til ytelsene:
Støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak for medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister. Eks. Legeforeningens forskningsinstitutt Seniorseminar på Soria Moria Kollegiale støttegrupper for leger Rekreasjonstilbud for leger ved Modum Bad: Villa Sana: kurs, samtalerådgivning Kurs/møter i regi av Eldre legers forening

5 SOP: Bakgrunn og organisering
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ble opprettet etter forhandlinger mellom Den norske lægeforening og Sosialdepartementet SOP er en selvstendig juridisk enhet, organisert som stiftelse SOPs virksomhet er regulert av egne vedtekter, og står under tilsyn av Arbeidsdepartementet Legeforeningens sekretariat er forretningsfører Medlemmer: Alle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge og vært medlem av folketrygden i minst tre år

6 Vedtektsendringen fra 1.1.2011 - Bakgrunn
Sviktende økonomisk bæreevne Stadig reduksjon i pensjonsytelsene fordi SOP ikke hadde nok kapital - underdekningen var på over 2 mrd! Av total kapital på rundt 4 mrd. Ikke påregnelige inntekter av betydning i fremtiden Økende antall rettighetshavere Pensjonsreform Nødvendig tilpasning til nye regler i folketrygden og andre tjenestepensjonsordninger

7

8 Utvikling av ytelser fra 2001 - 2011

9 Vedtekter fra 1.1.2011 – Viktigste endringer
Differensiering av rettigheter mellom medlemmer autorisert før/etter Autoriserte etter ikke rett til alderspensjon og ektefellepensjon noe lavere sykehjelpsytelse Begrunnelse Styrker mulighetene til å holde pensjonsløftet gitt til medlemmer autorisert før Autoriserte etter har ikke vært med i finansieringsgrunnlaget for SOP Autoriserte etter kan i større grad sikre seg ved egen forsikringsdekning 9 9

10 Ny modell for avbruddsytelsene
Reduserte satser for sykehjelp Særlig for leger autorisert etter 1993, Men også for øvrige leger Andre beregningsmessige forutsetninger: Lavere beregningsgrunnlag (eks. legevakt teller ikke med) Bistilling ikke lenger del av beregningen Utgiftskompensasjon begrenses til maks 90 % av faktiske utgifter Konklusjon: adskillig reduksjon i ytelsene, særlig ifm sykehjelp for de yngste legene SOP skal være et bidrag, ikke nærmest fulldekkende for tapet Legen må ta større ansvar for dekningen selv

11 Disse ytelsene er skjermet og gis ”høy” dekning:
Fødselsstønad Adopsjonsstønad Pleiepenger Sykehjelp for dem som har sykdommer som medlemmet kan dokumentere har ført til reservasjon eller avslag på søknad om sykeavbruddsforsikring i privat forsikringsselskap.

12 Hva betyr SOP for dere? Avbruddsytelser: Pensjonsytelser:
Sykehjelp Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon Pleiepenger/opplæringspenger Pensjonsytelser: Uførepensjon Barnepensjon Engangsstønad ved død

13 Vilkår for rett til avbruddsytelse
Rett til ytelse forutsetter at medlemmet driver kurativ praksis fra kontor utenfor institusjon. Rett til tilsvarende ytelse i folketrygden må foreligge. Legen må ha praksisomsetning på over seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G) Det ytes ikke avbruddsytelser for lengre tid tilbake enn seks måneder fra søknaden er mottatt av SOP

14 Rettighetsavgrensning: krav til organisering

15 Avbruddsytelser Formål: å bidra til å kompensere for privatpraktiserende legers tapte inntekter og driftsutgifter ved fravær fra praksis som skyldes sykdom, fødsel, adopsjon eller pleie av alvorlig syke barn. Sjablongmessig beregning: Beregningsgrunnlag: legens brutto praksisinntekt fra kurativ virksomhet, ekskl inntekter fra legevakt

16 Sykehjelp for leger autorisert ETTER 1.1.1993
Inntektskompensasjon – 35 % av brutto praksisinntekt fradrag for beregnede sykepenger fra folketrygden knyttet til praksisen maksimum 12 * G (2013: kr ) Utgiftskompensasjon brutto: 35 % av brutto praksisinntekt maksimalt kr i 2013 men ikke over 90 % av praksisens driftsutgifter bortfaller eller reduseres når legen har andre inntekter til dekning av utgiftene, så som praksisleie fra vikar, eller ikke har faste driftsutgifter utover det basisgodtgjørelse/driftstilskudd dekker. Ulik beregning for fastlege versus privatpraktiserende spesialist

17 Sykehjelp for leger autorisert FØR 1. 1
Sykehjelp for leger autorisert FØR og øvrige avbruddsytelser for alle leger Inntektskompensasjon 45 % av brutto praksisinntekt fradrag for beregnede sykepenger fra folketrygden knyttet til praksisen maksimum 12 * G (2013: kr ) Utgiftskompensasjon brutto: 35 % av brutto praksisinntekt maksimalt kr i 2013, men ikke over 90 % av praksisens driftsutgifter bortfaller eller reduseres når legen har andre inntekter til dekning av utgiftene, så som praksisleie fra vikar, eller ikke har faste driftsutgifter utover det basisgodtgjørelse/driftstilskudd dekker. Ulik beregning for fastlege versus privatpraktiserende spesialist

18 Case 1 – sykehjelp for fastlege
Fastlege Anne Hansen er 35 år Autorisert i 2007 Egen fastlegepraksis fra Brutto omsetning kr Blir syk i tre måneder Kollegial vikarordning, ergo er selv ansvarlig for praksisutgiftene 18 18

19 Brutto praksisinntekt Basisgodtgjørelse Driftsutgifter
Autorisasjon Brutto praksisinntekt Basisgodtgjørelse Driftsutgifter Hva får Anne fra SOP ? Utgiftskompensasjon ? Hva får Anne fra SOP ? Inntektskompensasjon ?

20 Inntekter under fraværet:
Sykepenger ( fra Nav) Sykehjelp (fra SOP) Basisgodtgjørelse (fra kommunen) Praksisleie (vikar?) Hvor mye taper Anne? Hvor mye må hun forsikre seg for ? Og hva koster det per år? (Husk at kostnaden føres til fradrag)

21 TAP / Forsikringsbehov
Potensielt tap ved ett års sykefraværet: kr Mulig forsikringsdekning ( 90 % av omsetningen): Kr per år / per dag kr 842 Kostnad i Tryg Mellom 35 og 40 år= kr 8 100 Som kan føres til fradrag i regnskapet (ergo spart skatt)

22 Fødselsstønad Anne Hansen går direkte fra sykmelding til fødselsstønad
Ytelsen beregnes på samme inntektsgrunnlag Anne Hansen har annonsert etter vikar i Tidsskriftet - SOP dekker annonseutgifter Har vikar under hele permisjonen som er ansvarlig for utgiftene Følger vedtaksperiode fra Nav, men gir også lørdag og søndag

23 Anne har vikar som betaler praksisleie med 15 000/mnd
INGEN utgiftskompensasjon fra SOP Fradrag for fulle seks G i foreldrepenger fra Nav, Ergo lavere inntekts-kompensasjon fra SOP enn ved sykehjelp

24 Case 2 – vikar for fastlege
Allmennlege Hans Hansen, gift med Anne Hansen Autorisert 2009 Jobber som vikar for fastlege 24 24

25 Vikar i privat praksis – beregning av ytelser ”karenstid”
Varigheten av vikariatet forut for det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer er avgjørende for beregningsmåte ved avbruddsytelser For beregning av ytelse etter ordinær praksis forutsettes at vikariatet har vart i: Sykehjelp: minst tre måneder forut for arbeidsuførheten Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel: minst seks måneder forut for fødselen Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon: minst tre måneder forut for adopsjonstidspunktet

26 Vikar - forts Hvis ikke karensbestemmelsene er oppfylt, eller fra det tidspunkt avtalt vikariat opphører i løpet av stønadsperioden: kan ha rett til ytelsen sykehjelp: Sykehjelp: rett til inntil 35 % av seks G fra SOP Men ikke rett til fødselsstønad, adopsjonsstønad og pleie-/opplæringspenger

27 Hans Hansens rettigheter
Sykdom: Syk etter å ha vært vikar i tre måneder – fulle rettigheter på linje med fastlege innenfor avtalt vikarperiode Etter dette 35% av 6G – i tillegg til 65% fra Nav Rett i inntil 365 dager Fødselsstønad: Barnet født før Hans har vært vikar i seks måneder – ingen rett fra SOP Barnet født etter seks måneders vikariat – fulle rettigheter på linje med fastlege innenfor avtalt vikarperiode

28 Uførepensjon Forutsetter minst 50 % uførhet
Trer inn etter sykehjelpens opphør (365 dager) Medregning av fremtidig opptjeningstid Ytelsen tilsvarer livsvarig alderspensjonen måneden etter fylte 67 år = 137 % av p-ref (2013: kr ) Kan utbetales til 67 år 28 28

29 Uførepensjon - forts Økes med 55 % av p-ref for hvert barn under 18 år som vedkommende har omsorg for (2013: kr ) Begrensning: Samlet pensjon kan maksimalt være 90 % av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre år før uføretidspunktet Kan sammen med ytelser fra Nav, tjenestepensjon (unntak: LP-ordningen), arbeidsinntekt og ytelser fra SOP ikke overstige 12 G (2013: kr ) 29 29

30 Barnepensjon: Ytes til barn og adoptivbarn fyller 20 år.
85 % av p-ref (2013: kr ) 30 30

31 Engangsstønad ved død Ytelse tilstås med 2 G = kr til etterlatte ektefelle / registrert partner/samboer eller barn under 20 år Dersom legen ikke har ektefelle/registrert partner/samboer eller barn under 20 år ytes 1/2 G = kr til boet Oppgitte beløp forutsetter full opptjeningstid – forholdsmessig avkortning ved kortere opptjening NB: Dette er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av type legevirksomhet 31 31

32 Supplerende forsikringsordninger
Gunstig sykeavbruddsforsikring i Tryg Folketrygdens forsikringer for næringsdrivende Medlemsavtalen: DNB (legeforsikringen) Legeforetakenes pensjonsordning

33 Sykeavbruddsforsikring i Tryg
avtale etablert i februar 2011 Kollektiv forsikring – egenerklæring helse Aldersdifferensiert premie, billigere for de yngste 30 dagers karenstid for generell sykdom 12 måneders karenstid for psykisk sykdom Dagpengebeløp ved sykdom Kontaktinfo: /supplerende ordninger

34 Øvrige forsikringsordninger
Folketrygdens forsikring for næringsdrivende: Ikke lenger så prisgunstig For å få 100 % av 6 G i sykepenger, og ikke 65 % av 6 G som næringsdrivende har krav på. Bank- og forsikringsavtalen med DnB NOR-Vital: dnbnor.no/akademikerne Foreningsgruppeliv: død og/eller uføre – gunstige vilkår Sykeavbruddsforsikring: ved behov for dekning utover SOPs nivå eller ved mangel på rettighet i SOP – men ikke så bra som Tryg! Kontorforsikring.

35 Legeforetakenes pensjonsordning (LP)
Etablert oktober 2008 gjennom avtale mellom Legeforeningen, SOP, og Storebrand Av SOP vedtatt samordningsfri mot SOP-pensjoner: Samordningsfritaket gjelder alle pensjonstyper - OBS fordel mht etterlatterettigheter, ref. regelverket for innskuddspensjon ved dødsfall Skattegunstig (fullt fradrag i næringsinntekten) Per februar 2012 – ca 1740 ordninger etablert God og samfunnsansvarlig plassering av pensjonskapitalen – samme krav som SOP stiller til forvaltning av egen kapital Gjennom egen sparing har næringsdrivende leger fått en mulighet til å øke egen pensjon. Næringsdrivende kan spare inntil 4 % av inntekt mellom 1 og 12 G per år (pt. Ca kr/år) Spareprosenten er foreslått doblet 35 35 35

36 Informasjon om SOP Internett: www.sop.no e-post: sop@legeforeningen.no
Legeforeningens sekretariat: Seksjonssjef: Einar Espolin Johnson: Rådgiver: Tone Houge Holter: Rådgiver: Grethe Veiåker Nilsen:


Laste ned ppt "Grunnkurs B Geilo, 16. september 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google