Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CEN-standarder/status revisjon håndbok 018, asfaltdelen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CEN-standarder/status revisjon håndbok 018, asfaltdelen"— Utskrift av presentasjonen:

1 CEN-standarder/status revisjon håndbok 018, asfaltdelen
NAFun- seminar 30.Oktober 2007 Nils Sigurd Uthus Statens vegvesen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen-Trondheim

2 Bakgrunn for innføring av nye asfaltstandarder
EU innførte i 1989 Byggevaredirektivet, for å sikre at varer og tjenester fritt skulle kunne utveksles over landegrensene. Ga CEN i oppdrag å harmonisere alle medlemslands standarder Stort og møysommelig arbeid som omfattet harmonisering av: Testmetoder Produktstandarder

3 Bakgrunn for innføring av nye asfaltstandarder
Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å innføre EUs Byggevaredirektiv gjennom nasjonalt regelverk som medfører: Opphevelse av tidligere standarder/regelverk som var handelshindrende. Ble gjort ved revisjon av Byggeforskriften 1987 i 1996 og videreført i TEK (teknisk forskrift til PBL) kap. 5 og 6

4 Innføring av EU’s Byggevaredirektiv
Myndighet for regelverk er: Statens Bygningstekniske Etat (BE) Utnevner teknisk kontrollorgan Utgivelse av harmoniserte standarder som Norsk Standard gjøres av: Standard Norge Utarbeider nasjonale tillegg

5 Endringer ved innføring av de nye asfaltstandardene
Systemet gjelder produsert asfalt dvs. asfalt levert fra fabrikk (ikke ferdig utlagt dekke) Standarden krever at alle produsenter som skal selge et produkt er sertifisert etter attestasjonsmodul 2+ Nye systemet (i medhold av Byggevaredirektivet) setter krav til produsent om at ethvert produkt som skal selges skal dokumenteres i henhold til standard

6 Attestering av samsvar
Hver skal så utføre denne dokumentasjon av materialene. Det er snakk om hvem som har rett til å attestere at varen er i samsvar med de tekniske spesifikasjonene; en såkalt samsvarsærklæring. Det er forskjellige krav til hvordan dette gjøres ut fra varens egenskaper og bearbeiding. De ulike kravene er gruppert i egne attestasjonsmoduler som vist i figuren. Det som vi kan legge merke til her er at vi for vegbygningsmaterialer i hovedsak benytter to moduler; modul 4 for materialer til ubunden bruk og modul 2+ til bunden bruk. Jeg har ikke sjekket hvilken modul f.eks. EPS, fiberduk, geonett etc. faller inn under. Vegbygging er i dag langt mer enn å bygge selve vegkroppen. Det er mange andre varer som sorterer inn under særlig HP4 og HP7 og 8 hvor kjennskap til CE-merkingen er uhyre viktig. Dette vil være kvalitetsdokumentasjon som byggherren vil kunne be entreprenøren som en minimumdokumentsjon, f.eks. på ulike rørtypes som benyttes på veganlegget. Materialer til ubunden bruk Asfaltmasser, samt tilslag til asfalt og betong

7 Attestasjonsmodul 2+ Asfaltprodusenten
Gjennomføre produksjonskontroll og dokumentere at kontrollsystem oppfyller NS-EN Må utføre innledende typeprøving i henhold til NS-EN Deklarering av delprodukter, utstedelse av samsvarserklæring (når tillatelse til dette er gitt) Kontrollorgan Inspeksjon av produksjon, se at aktuelle produkter kan produseres, samsvarsvurdering Utstedelse av sertifikat for produksjonskontrollsystem Overvåking/ oppfølging av produksjon Dette arbeidet er godt i gang og det forventes at alle asfaltverk er sertifisert før sesongen 2008

8 Nye standarder som er tilgjengelig, og må innføres innen 2008
NS-EN serien testmetoder for varme masser, består av 43 testmetoder NS-EN til 8 Asfaltmasse – standarder 1 Asfaltbetong 2 Asfaltbetong tynne lag 3 Mykasfalt 4 Hot Rolled asfalt 5 Skjelettasfalt 6 Støpeasfalt 7 Drensasfalt 8 Resirkulert asfalt NS-EN Regler for typeprøving NS-EN FPC, produksjonskontroll (tredjepartsgodkjenning)

9 Status oversetting av standarder
Ferdig oversatt til norsk NS-EN Regler for typeprøving NS-EN FPC, produksjonskontroll (tredjepartsgodkjenning)

10 Status oversetting standarder
13108 – 1 AC: norsk oversettelse er ute på høring Oversettelse av de resterende produktstandardene er under arbeid (delstandard -2 og -4 blir ikke oversatt) Prioriterte testmetoder er under oversetting

11 Nasjonale tillegg Er utarbeidet for alle produktstandarder (ikke 20 og 21) Setter minimumskrav til dokumentasjon av alle massetyper Tillegget angir hvordan massetypene skal betegnes ved deklarasjon. Dette innebærer også at vi kan benytte ”gamle” betegnelser på massetyper i håndbok 018, på tegninger og ved bestilling av masser.

12 Gjelder for massetypen
Nasjonalt tillegg – 1 AC UTKAST av Nasjonalt tillegg NA.A (informativt) Veiledning for anvendelse av NS-EN Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 1: Asfaltbetong (AC) Standarden dekker massetyper som tradisjonelt kalles asfaltbetong (Ab), asfaltgrusbetong (Agb) og asfaltgrus (Ag). NS-EN omfatter asfaltbetong (AC) og er del av NS-EN serien som setter krav til varmblandet asfalt levert fra fabrikk/verk. Dette nasjonale tillegget gir veiledning for bruk av NS-EN i Norge, basert på nasjonal praksis. NA.A.1 Krav til egenskaper som skal dokumenteres i Norge Standarden inneholder ulike egenskaper som det kan stilles krav til ved bestilling av asfaltbetong (AC). Tabell ZA.1a og tabell ZA.1b viser hvilke egenskaper som kreves dokumentert i forbindelse med påføring av CE-merket, for henholdsvis empirisk eller grunnleggende spesifisering. Disse representerer de harmoniserte myndighetskrav. Dokumentasjonskravet for en asfaltbetong (AC) for påvisning av samsvar og påføring av CE-merket framgår av punkt ZA.3. Påføringen av selve CE-merket er frivillig i Norge. Det er også opp til hvert land å avgjøre om det for noen av egenskapene kan settes ”ingen ytelse bestemt” (NPD). Av tabell NA.A.1 er det angitt krav til de egenskapene som alltid og som et minimum skal dokumenteres for asfaltbetong (AC) til bruk på veger og andre trafikkerte arealer i Norge. En kontrakt kan sette krav til egenskaper nevnt i standarden utover det som framgår av tabell NA.A.1. For egenskaper som er nevnt i tabell ZA.1a eller tabell ZA.1b, men ikke i tabell NA A.1, godtar norske myndigheter at man deklarerer ”ingen ytelse bestemt” (NPD). Følgende dokumenter gir tilleggsinformasjon om nasjonal praksis og anbefalinger om valg av kategorier: - Statens vegvesen Håndbok 018 Vegbygging - NS 3420-I6 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del I6 Dekker og slitelag Tabell NA.A.1 – Egenskaper som kreves dokumentert nasjonalt for asfaltbetong (AC) (minstekrav) Punkt i NS-EN Egenskap Gjelder for massetypen Ab Agb Ag 5.2.2 Hulrominnhold 1) X Bindemiddelinnhold 5.2.10 Massetemperatur og Korngradering 5.3.3 Bitumenfylt hulrom1) 1) Ved prøvestamping brukes vanligvis NS-EN For vegformål anbefales brukt 2x50 slag og for flyplass 2x75 slag. NA.A.2 Betegnelse av masser Punkt 7 i standarden angir hva som minimum skal inngå i betegnelsen av en massetype. I Norge er det valgt å beholde den engelske forkortelsen ved betegnelse av masser og som tillegg (bakerst) tilføye den norske tradisjonelle massetypebetegnelsen til informasjon når dette er ønskelig. EKSEMPEL AC 16 slite 160/220 Agb 16 AC 11 slite 70/100 Ab 11 NA.A.3 Deformasjonsprøving Deformasjonsprøving ved ”wheel track”, i henhold til punkt 5.2.6, utføres i henhold til NS-EN og det er da prosedyre B (lite prøvingsutstyr) som skal brukes for asfalt til vegformål.

13 Oppdatering av håndbok 018

14 Oppdatering 018 Kap. 6 (asfaltdelen) gjennomgåes og oppdatert i henhold til de nye standardene Kap. 5 Asfaltbærelag og ubundne forsterknings - og bærelag gjennomgåes Kap. 0 gjennomgåes og forankres til lovverk Noe justering og oppdatering redigering av de andre kap.

15 Oppdatering håndbok 018 Beregnet ferdigstillelse i løpet av 2007
Medfører andre justeringer Håndbok 014 Håndbok 246 Konkurransegrunnlag(mal) og TR2418

16 Forslag til spesifikasjoner Ab

17 Krav til vegdekker

18 Egenskapskrav til asfaltdekker

19 Egenskapsegenskaper asfalt


Laste ned ppt "CEN-standarder/status revisjon håndbok 018, asfaltdelen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google