Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bioenergiens plass I det norske energibildet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bioenergiens plass I det norske energibildet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bioenergiens plass I det norske energibildet
Ås. 10. oktober 2013 Monica Havskjold Førsteamanuensis II (INA) Senioranalytiker i Statkraft AS

2 Innhold Kort om bioenergi i Statkraft Biomasse i dagens energisystem
Bioenergi i Norden 2050 Utfordringer for bioenergi Bioenergi i fremtidens energisystem

3 Bioenergiaktiviteter i Statkraft
Utvikler, eier og drifter fjernvarmeanlegg i Norge og Sverige Trondheim fjernvarme det største anlegget (avfall som grunnlast) Øvrige anlegg (inkl. Ås fjernvarme): Biomasse som grunnlast Eget FoU-program for biomasse Ny «exploration» aktivitet: Flytende biobrensel, fokus på fornybar spisslast for fjernvarme Teknologianalyse, biomasse Overvåker blant annet teknologier, råstoff, konkurransesituasjon, marked, miljøkrav og andre reguleringer (internasjonalt fokus)

4 Biomasse utgjør 7% av total energibruk i Norge
Biomasse benyttes til varme Husholdninger: Bruk av ved Treforedlings-industrien: Treavfall som brensel Fjernvarme*): Flis, pellets, bioolje som brensel El-produksjon: lite biomasse Transport: Foreløpig lite bio *) Biomasse utgjorde i 2011 ca 21% av samlet varmeproduksjon i fjernvarme

5 En del bio til oppvarming – men synkende (?)
Husholdninger Vedfyring er fortsatt utbredt (20% som hovedkilde) Utfordres av luft-luft varmepumper Tjenesteyting Direkte bruk av bio (ved, pellets, biolje) utgjorde beskjedne 0,6% i 2011 25% oppgir å ha installert varmepumpe Fjernvarme utgjorde ca. 18% av samlet energibruk Industri Papir og papirmasseindustri størst andel bio (47%) i fht total energibruk Trelast ca 40 % Oppvarming i husholdningene (Kilde: SSB)

6 Vesentlig andel bio i fjernvarme
Utgjorde 21 % av total fjernvarmeproduksjon i 2011 Økning fra 10% i 2001 Vekst i fjernvarme usikker Utfordrende lønnsomhet, blant annet pga lave el-priser Varmepumper blir mer attraktive gitt at lave el-priser vedvarer GWh

7 Lite bio i el-produksjon i Norge
Norges el-produksjon dominert av vannkraft 2011: Av 4,8 TWh varmekraft var kun 0,7 TWh basert på biomasse Sverige: 16,6 TWh varmekraft*), hvorav 70% var bio/avfall/torv mange og store fjernvarmeanlegg egnet for CHP (Combined Heat and power) gode støtteordninger (historisk) *) Forbrenningsbasert

8 Bio: Lite anvendelse i transport foreløpig
Omsettere av drivstoff: minst 3,5 volumprosent av omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år skal bestå av biodrivstoff EU Krav om 10% fornybart i transportsektoren innen 2020 El-biler en del av dette Stilles strenge krav til «CO2-effektivitet»

9 Biomass replaces oil, becomes the largest energy source
Nordic total primary energy supply in the Carbon-Neutral Scenario (Kilde: IEA Nordic Energy Technology Perspectives 2013) Biomass replaces oil, becomes the largest energy source

10 Kilde: IEA Nordic Energy Technology Perspectives 2013

11 Sentrale aspekter, biomasse til energi
Forsyningssikkerhet Globalt marked (tømmer, flis, pellets, biooljer,..) Enkelte ressurser er lokale og kortreiste (f eks. GROT og landbruksavfalll) Økonomi Utfordrende avvirkning (terreng, effektivitet) Lang transport/dårlige veier Høye lønnskostnader i Norge MILJØ Det stilles spørsmål om skog/bio er helt CO2 nøytralt Europeere skeptiske til flatehogst? Livssyklusperspektiv Økonomi

12 Optimal utnyttelse av grønt karbon
Bærekraftig uttak → Hva kan dette bety for fremtidig utnyttelse? Utnytte ressursene maksimalt Holde karbonet bundet lengst mulig Kaskade-prinsipp Energi som «endestasjon» Prioritere bruken til de formål den gjør mest «nytte» og der det er få andre alternativer Transport, spesielt tyngre kjøretøy, skip og fly Andre kjemikalier Mindre til el- og varmeproduksjon på sikt?

13 Ikke alle mener at bioenergi er CO2-nøytralt
Skaper utfordringer i forhold til politiske virkemidler Det skjer mye viktig i EU – vi må forholde oss til det. Eks: Definisjoner på bærekraft (LCA-analyser) Implementering av iLUC (indirect land use change) Vil f eks flatehogst og bruk av stammevirke være akseptabelt? EU har ikke nødvendigvis sammenfallende interesser med Norden i fht skogbruk Usikkerhet rundt bærekraft uheldig i fht videre satsing på biomasse

14 Vil norsk skog være konkurransedyktig?
Bortfall av treforedling – hva skjer med tilliggende industri? Stopper uttaket opp? Global handelsvare – import et alternativ for energisektoren Høye lønnskostnader Utfordrende terreng, dårligere veier, strengere krav Har det siste året fått mer like betingelser som svenskene (vogntoglengder og vekt) Mange små skogeiere, ikke avhengig av inntekten – vil de avvente? Må bli konkurransedyktig med alternativene (f eks varmepumper) i fht videre utnyttelse i varmeproduksjon Kilde: Viken Skog

15 Bioenergi i fremtidens energisystem
Bruken av ved i husholdningene vil sannsynligvis reduseres Varmepumpe vil sannsynligvis være mer attraktivt Mer energieffektive bygninger Fortsatt omfattende bruk i fjernvarme, både til grunnlast og spisslast Viktig å utvikle produkter som kan fungere som spisslast (biooljer, pellets, ++) MEN: Bildet kan endres ved vedvarende lave el-priser, varmepumper/el-kjeler som alternativ Omfattende bruk i transportsektoren, spesielt der det ikke er alternativer Avhengig av miljøeffektive produkter (2. gen) Utfordres av el-biler for de lette kjøretøyene

16


Laste ned ppt "Bioenergiens plass I det norske energibildet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google