Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fou-utfordringer og strategier i seksjonen Seksjonsmøte trening og coaching, 30.11.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fou-utfordringer og strategier i seksjonen Seksjonsmøte trening og coaching, 30.11.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fou-utfordringer og strategier i seksjonen Seksjonsmøte trening og coaching, 30.11.04

2 Utvalgets evaluering av tre forskningsmiljøer representert i seksjonen Idrettspsykologi: •God kvalitet på forskningsvirksomheten – og høy publiseringstakt. Leder framstår som tydelig leder for forskningsgruppen. •Forskningen har en innretning med stor relevans for NIHs virksomhet •Forskningsgruppens kritiske masse (antall forskere med felles kunnskapsinteresse) er for liten – kan avhjelpes gjennom samarbeid med andre miljøer internt •Idrettspsykologiens kunnskapsfelt er i dag svært omfattende – den idrettspsykologiske forskningen på NIH må klart formulere sin posisjon innenfor kunnskapsfeltet •Konklusjon: Det finnes et høyt forskningspotensial innen det psykologiske området på NIH. For ytterligere å heve kvaliteten må antallet kvalifiserte forskere med en felles kunnskapsinteresse øke (nytilsettinger og/eller samarbeid internt/på tvers av seksjoner)

3 Utvalgets evaluering av tre forskningsmiljøer representert i seksjonen Ballspill: •Den vitenskapelige produksjonen var lav i evalueringsperioden (1998 – 2002), gitt antall fagtilsatte. Hovedgrunnen er gruppens manglende forskningskompetanse. •Viktig at gruppen tilføres nødvendig forskningskompetanse gjennom nyrekruttering. •Viktig å søke aktivt samarbeid med andre forskningsgrupper på NIH for å tilføre nødvendig teoretisk forankring og styrke i prosjektene. •Gitt det sterke innslaget av personer med stor praksisnærhet, bør produksjon av læremidler prioriteres høyere.

4 Utvalgets evaluering av tre forskningsmiljøer representert i seksjonen Idrettspedagogikk: •Utvalget er bekymret for den situasjonen idrettspedagogikken ved NIH befinner seg i. •Forskning om læreprosesser innen idrett må være en sentral oppgave for en institusjon som NIH – pedagogisk og didaktisk forskning burde være et prioritert område. •NIH bør synliggjøre og systematisere den ”tause kunnskap” som finnes hos de ansatte som i flere år har viet seg til undervisning i ulike idretter. •Utvalget anbefaler at det opprettes et handlingsprogram ved NIH som trekker veksler på denne praksiskompetansen sammen med ressurser innen pedagogikk, psykologi, idrettsmetodikk og sosiologi (evt. ekstern forskningskompetanse). Dette kan gjøre det mulig å etablere en systematisk kunnskapsoppbygging innen denne sektor.

5 Generelt hovedbudskap i evalueringsrapporten 1. Konsentrasjon / avgrensning av NIHs forskningsområde NIH har gapt over for mange kunnskapsområder. Forskning på høyt faglig nivå forutsetter faglig fokusering og innsatsmessig konsentrasjon om de tematiske felt institusjonen velger å rette oppmerksomheten mot. For NIH er det nødvendig med en konsentrasjon på avgrensede forskningsområder for at NIH skal få en fortsatt positiv utvikling. 2. Rekrutteringsstrategi Fordi NIH ikke har utviklet en klar forskningsstrategi som styrer valg av satsingsområder, har man heller ikke hatt en klar rekrutteringsstrategi. Gjennom en bevisst rekrutteringspolitikk må NIH sikre tilførsel av forskningskompetanse til områder som i dag mangler slik kompetanse. 3. Organisering En må sikre at organiseringen ikke etablerer barrierer for et samarbeid innad ved institusjonen. I den gamle strukturen så utvalget klare trekk i positiv retning med hensyn til et større samarbeid mellom FoU-gruppene. Denne tendensen bør man holde fast ved også innen den nye strukturen. Etter utvalgets syn vil større felles prosjekter på tvers av seksjonene som springer ut av en forskningsstrategisk plan ved NIH være av stor viktighet for å legge en plattform for en videreutvikling av forskningskvaliteten.

6 Strategier i seksjonen framover mht pkt 1, 2, 3 Idrettspsykologi •Idr.psyk. får meget gode skussmål mht. forskningsvisksomhet •Antall forskere m felles kunnskapsinteresse bør økes (gjennom nyrekruttering el samarbeidsprosjekter) Dette arbeidet er allerede i gang gjennom a)at Marit ”formelt” er blitt del av idr.psyk. gruppen b)igangsettingen av samarbeidsprosjekt idr.psyk. / idr. sos. med eksternt finansiert forsker (Blake)

7 Strategier i seksjonen framover mht pkt 1, 2, 3 Idrettspsykologi Grep på kort sikt (2004/2005): •Tilsetting av fast førsteamanuensis i full stilling •Tilsetting av Anne Marte i 50% stilling •Bruk av lønnsmidler (seksjonsmidler) for å tilsette nødvendig vit.ass støtte på psyk.lab’en

8 Strategier i seksjonen framover mht pkt 1, 2, 3 Idrettspsykologi Avgjørende på lengre sikt: a)At miljøet fortsatt sikres en faglig sterk forskningsledelse b)At de fast tilsatte gis tilstrekkelig tid og ressurser til forskningsvirksomhet c)At vi sikrer jevn rekruttering av talentfulle stipendiater og evt. postdoc

9 Strategier i seksjonen framover mht pkt 1, 2, 3 Treningslære og coaching •Treningslære og coaching er et sentralt Fou-område for seksjonen (ballspill, deler av idr.psyk-miljøet, Halldor, Eystein) •Utvalget beskriver utfordringene på dette området slik: - Behov for rekruttering av forskningskompetanse - Behov for samarbeid med mer etablerte forskningsmiljøer - Økt prioritering av læremiddelproduksjon - Behov for å synliggjøre/systematisere den praksisbaserte tause kunnskap

10 Strategier i seksjonen framover mht pkt 1, 2, 3 Treningslære og coaching Forslag til tiltak i tråd med utfordringene: a)Gruppeprosesser / stimulering for å få økt fart på læremiddelproduksjonen b)I samarbeid med seksjon for lærerutdanning (SLF) å initiere et handlingsprogram med sikte på profesjonsrettet forskning c)I samarbeid med seksjon for idrett og samfunn å initiere et tverrfaglig forskn.prosjekt innen treningslsære/ballspill/samfunn d)Arbeide med å få etablert en ny førsteamanuensisstilling i fotball


Laste ned ppt "Fou-utfordringer og strategier i seksjonen Seksjonsmøte trening og coaching, 30.11.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google