Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning til kampanjen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning til kampanjen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode arbeidsplasser forebygger stress Forebygging av stress og psykososial risiko på arbeidsplassen

2 Innledning til kampanjen
Koordineres av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) Arrangeres i over 30 land Støttes av et nettverk av partnere Nasjonale kontaktpunkter Partene i arbeidslivet Offisielle kampanjepartnere Mediepartnere Enterprise Europe Network EU-institusjoner

3 Strategiske mål Forbedre forståelsen av arbeidsrelatert stress og psykososiale risikoer Fremme forebygging av disse risikoene Forebygge betydelige negative effekter Støtte og veilede arbeidstakere og arbeidsgivere Oppmuntre til bruken av praktiske, brukervennlige verktøyer

4 Problemets omfang Over halvparten av alle europeiske arbeidstakere rapporterer at arbeidsrelatert stress er vanlig på deres arbeidsplass. Stress og psykososiale risikoer antas å stå for over halvparten av alle tapte arbeidsdager. Rundt fire av ti arbeidstakere mener at stress ikke håndteres tilfredsstillende på deres arbeidsplass.

5 Definisjoner Psykososiale risikoer kan oppstå som følge av
Dårlig utformede arbeidsoppgaver og dårlig organisering og ledelse Ugunstige sosiale rammer rundt arbeidet og kan føre til fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser, herunder arbeidsrelatert stress Arbeidsrelatert stress Er et organisatorisk spørsmål og ikke noens feil Oppstår når kravene i en jobb overstiger arbeidstakerens evne til å håndtere dem

6 Det psykososiale arbeidsmiljøet
Et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan skyldes Overdrevent krevende eller motstridende arbeidsoppgaver Mangel på innflytelse på hvordan jobben skal gjøres Dårlig kommunikasjon og mangel på støtte Psykologisk og seksuell trakassering og vold fra klienter og kunder Dårlig styring av organisatoriske endringer og jobbusikkerhet

7 De negative effektene For den enkelte
Konsentrasjonsvansker og økt risiko for å gjøre feil Utbrenthet og depresjon Problemer i privatlivet Narkotika- og alkoholmisbruk Dårlig psykisk helse For organisasjonen Generelt svekkede forretningsresultater Økt fravær og sykenærvær Høyere ulykkes- og skadetall

8 Forebygging av psykososiale risikoer
Bare om lag 30 % av virksomheter i Europa har prosedyrer for å håndtere psykososiale risikoer*. Mange synes at det er vanskeligere å håndtere disse risikoene enn mer "tradisjonelle" HMS-risikoer. Men... Psykososiale risikoer kan vurderes og forebygges på samme systematiske måte som øvrige HMS-risikoer. Fordelene ved å forebygge psykososiale risikoer og stress på arbeidsplassen oppveier helt klart kostnadene ved å gjennomføre tiltakene for organisasjoner av alle størrelser. * Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER), Det europeiske arbeidsmiljøorganet. Tilgjengelig på:

9 Fordeler ved å forebygge psykososiale risikoer
Bedre velferd og høyere jobbtilfredshet hos arbeidstakerne En frisk, motivert og produktiv arbeidsstyrke Bedre resultater og produktivitet generelt Lavere sykefravær og lavere turnover Lavere kostnader og belastning på samfunnet som helhet Etterlevelse av lovfestede krav

10 Ledelsens rolle Arbeidsgiverne har ansvar for å lage en plan for å forebygge og redusere psykososiale risikoer. Lederne bør fremme et støttende arbeidsmiljø og oppmuntre arbeidstakerne til å ta opp saker og komme med forslag. Mellomlederne spiller en viktig rolle ettersom det er de som har den daglige kontakten med de ansatte. Godt lederskap og personalledelse bidrar til et godt psykososialt arbeidsmiljø. Dette er ferdigheter som både kan læres og utvikles. Gjennomføring av frivillige tiltak for å fremme psykisk velferd kan være et viktig bidrag til et sikkert og godt arbeidsmiljø.

11 Betydningen av arbeidstakermedvirkning
Godt lederskap kan bidra til å redusere arbeidsrelatert stress og psykososiale risikoer, men arbeidstakermedvirkning er også viktig. Det må være en toveis dialog mellom arbeidsgiver og de ansatte. Arbeidstakerne og deres representanter har best forståelse av problemene på deres arbeidsplass og kan bidra i utforming og gjennomføring av løsninger. Involvering av arbeidstakerne øker motivasjonen generelt og sikrer at tiltakene som iverksettes, både er hensiktsmessige og effektive.

12 Hvordan forebygge stress og psykososiale risikoer
Selv med begrensede ressurser kan psykososiale risikoer vurderes og forebygges på en effektiv måte. Den mest effektive måten å forebygge psykososiale risikoer på arbeidsplassen på, er å være proaktiv og ha en plan på plass. En risikovurdering er avgjørende for å identifisere farer og hensiktsmessige løsninger. Ved hjelp av praktiske verktøy og veiledninger kan psykososiale risikoer forbygges effektivt.

13 Involver deg! Alle organisasjoner og enkeltpersoner kan delta.
Du kan involvere deg ved å Distribuere og videreformidle kampanjebudskap og -materiell Bruke og fremme kampanjens praktiske verktøy Delta på kampanjearrangementene eller organisere din egen kampanje

14 Viktige datoer Kampanjestart: April 2014
Europeiske arbeidsmiljøuker: Oktober 2014 og 2015 Utdeling av Den europeiske prisen for god praksis: April 2015 Toppmøte for kampanjen "Et sikkert og godt arbeidsmiljø": November 2015

15 Tilbud om kampanjesamarbeid
For europeiske og internasjonale organisasjoner Kampanjepartnere markedsfører kampanjen og gir den publisitet Fordelene er blant annet En velkomstpakke Et partnerbevis Egen kategori for partnere i Den europeiske prisen for god praksis Publisitet på EU-nivå og i media Muligheter for nettverksbygging og utveksling av god praksis med andre kampanjepartnere Invitasjon til EU-OSHA-arrangementer

16 Den europeiske prisen for god praksis
Hedrer fremragende og innovativ god praksis Løsninger for å forebygge stress og psykososiale risikoer på arbeidsplassen Åpen for organisasjoner og bedrifter EUs medlemsstater Det europeiske økonomiske samarbeidsområde Vest-Balkan og Tyrkia Bidragene koordineres av kontaktpunktene og EU-OSHA i to trinn: Utvelgingsprosedyre på nasjonalt plan Evaluering på europeisk plan Utdeling av prisen for god praksis

17 Kampanjeressurser Kampanjeveiledning Brosjyre
Flygeblad om prisen for god praksis Elektronisk kampanjeverktøykasse Reklamemateriell og gratisprodukter Rapporter Praktiske veiledninger og verktøyer Napo-filmer

18 Ytterligere informasjon
Les mer på kampanjenettstedet vårt Kampanjeverktøykasse For opplysninger om arrangementer i ditt land, kontakt ditt nasjonale kontaktpunkt


Laste ned ppt "Innledning til kampanjen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google