Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstakers medvirkning Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012-13 Medvirkning innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen Dato | Arrangement.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstakers medvirkning Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012-13 Medvirkning innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen Dato | Arrangement."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstakers medvirkning Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen Medvirkning innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen Dato | Arrangement

2 Overordnet mål: håndtere sentrale risikoer gjennom gode HMS-resultater
Grunnleggende prinsipper for å oppnå gode HMS-resultater: Styringssystem basert på risikovurderinger Gjennomføring gjennom planlegging, leveranser, overvåking og vurdering Sterkt og aktivt lederskap ovenfra Arbeidstakers medvirkning

3 En HMS-kultur basert på lederskap og medvirkning er:
En kultur der alle kjenner sine rettigheter, roller og ansvarsområder i forhold til helse og sikkerhet og samarbeider for å forebygge sykdom og skader Lederskap går hånd i hånd med medvirkning. Ledelse i henhold til ovenfra-og-ned-metoden: Må framvise engasjement for HMS Er ansvarlig for å skape vilkårene for partnerskap og medvirkning Medvirkning nytter ikke uten godt lederskap.

4 Hva menes med arbeidstakermedvirkning? (1)
Grunnleggende arbeidstakermedvirkning omfatter: Informasjon Opplæring Konsultasjon med arbeidstakerne og deres representanter Dette er lovfestede krav i alle medlemsstatene.

5 Hva menes med arbeidstakermedvirkning? (2)
Full og genuin medvirkning fra arbeidstakerne og deres representanter i HMS-styring innebærer mer enn informasjon, opplæring og samråd. Arbeidstakerne og deres representanter har anledning til og oppmuntres til å delta i beslutninger som gjelder HMS på arbeidsplassen. Kommunikasjonen oppover i hierarkiet er effektiv: man lytter til arbeidstakerne og responderer på det som tas opp. Forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere er basert på samarbeid, tillit og respekt og felles problemløsning. Dette har størst potensial til å bedre HMS-resultatene.

6 En toveis prosess Arbeidstakernes deltakelse innen HMS-arbeidet er en toveis prosess der du og dine ansatte/arbeidstakerrepresentantene: Snakker sammen Lytter til hverandres bekymringer Tar opp saker og løser problemer sammen Søker etter og utveksler synspunkter og informasjon Drøfter problemstillinger i god tid Vurderer alle innspill Treffer beslutninger sammen

7 Fordeler for HMS-styringen
Samarbeidet med arbeidstakerne er avgjørende for at arbeidsgiverne skal kunne styre HMS-arbeidet rent praktisk ved å: Øke tilgjengelige ressurser Bidra til å identifisere risikoer på arbeidsplassen Sørge for at HMS-kontroller lar seg gjennomføre i praksis Øke engasjementet for kontrollene og for å arbeide på en sikker og god måte Organisasjoner med god arbeidstakermedvirkning er vanligvis tryggere og sunnere arbeidsplasser. Eksemplene på god praksis som EU-OSHA har samlet inn, viser gjennomgående hvor viktig det er at arbeidstakerne medvirker når effektive forebyggende tiltak skal fastsettes

8 Lovgivningen Konsultasjon av arbeidstakerne er nedfelt i HMS-lovgivningen på grunn av sin betydning for å forebygge risikoer og finne effektive løsninger. Som del av HMS-styringen stilles det i Europa minstekrav til arbeidsgivere når det gjelder: Informasjon til arbeidstakerne Opplæring til arbeidstakerne Konsultasjon av arbeidstakerne og deres representanter Nærmere krav er fastsatt i nasjonal lovgivning og praksis.

9 "Arbeidsmiljødirektivet" 89/391 fastsetter minstekravene til konsultasjon av arbeidstakerne (1)
Arbeidsgiverne skal konsultere arbeidstakerne og/eller deres representanter og la dem delta i alle drøftinger som gjelder sikkerhet og helse på arbeidsplassen. De skal: Respektere arbeidstakernes rett til å framsette forslag Legge til rette for en balansert medvirkning

10 "Arbeidsmiljødirektivet" 89/391 fastsetter minstekravene til konsultasjon av arbeidstakerne (2)
Arbeidstakerne skal konsulteres i forbindelse med: Ethvert tiltak som kan påvirke sikkerheten og helsen i betydelig grad Utpeking av arbeidstakere med ansvar for HMS-aktivitetene og involvering av eksterne tjenester Informasjon knyttet til risikovurdering og arbeidstakergrupper som er eksponert for risiko, herunder konsultasjon om: Beskyttelsestiltak Liste over alvorlige ulykker og hendelser som skal rapporteres til myndighetene HMS-opplæring for arbeidstakerne Arbeidstakerne skal konsulteres i forbindelse med: ethvert tiltak som kan påvirke sikkerheten og helsen i betydelig grad utpeking av arbeidstakere med ansvar for HMS og rutiner knyttet til førstehjelp, brann og evakuering samt involvering av eksterne tjenester arten og bruken av informasjon knyttet til risikovurderinger og arbeidstakergrupper som er eksponert for risikoer, herunder konsultasjon om: beskyttelsestiltak som skal treffes liste over hendelser/ulykker som medfører mer enn 3 dagers fravær, og ulykkesrapporter som skal sendes inn til vedkommende myndigheter planlegging og organisering av HMS-opplæring for arbeidstakere

11 "Arbeidsmiljødirektivet" 89/391 fastsetter minstekravene til konsultasjon av arbeidstakerne (3)
Arbeidstakernes representanter har rett til å anmode arbeidsgiver om å treffe hensiktsmessige HMS- tiltak. Arbeidsgiverne skal gi arbeidstakerrepresentantene: fri med lønn og nødvendige midler til å utøve sine rettigheter anledning til å legge fram sine observasjoner for vedkommende myndighet under inspeksjoner Nasjonal lovgivning og praksis fastsetter særlige krav til informasjonsformidling og konsultasjon, arbeidstakerrepresentanter og HMS-utvalg. Arbeidstakerrepresentantene har rett til å anmode arbeidsgiver om å treffe hensiktsmessige tiltak og til å legge fram forslag Arbeidsgiverne skal gi verneombudene tilstrekkelig fri fra arbeidet, uten tap av inntekt, og nødvendige midler til å utføre sine funksjoner Arbeidstakerrepresentantene skal gis anledning til å legge fram sine observasjoner for vedkommende myndighet under inspeksjoner Nasjonale lover og/eller praksis fastsetter spesifikke krav til informasjonsformidling og konsultasjon, særlig med hensyn til arbeidstakerrepresentanter og fora som f.eks. felles HMS-utvalg

12 Ordninger for medvirkning (1)
Medvirkningen skal være systematisk, konsekvent og planlagt. Det er svært viktig å sikre en reell, effektiv medvirkning i risikovurderinger. Medvirkning behøver ikke å være komplisert. Det kan gjøres: Gjennom arbeidstakerrepresentanter og HMS-utvalg Ved å nedsette arbeidsgrupper til å behandle bestemte problemstillinger Under opplæringen – få arbeidstakerne til å legge fram sitt syn på problemene som drøftes

13 Ordninger for medvirkning (2)
Kommunikasjon og tilbakemeldinger "ansikt til ansikt" kan gjøres ved å: Utarbeide rapporteringsprosedyrer for skader, nestenulykker osv. og gi tilbakemeldinger på ideer med sikte på å forbedre HMS-situasjonen Inkludere HMS i sikkerhetssamtaler, informasjonsmøter, avdelings-/teammøter, eller via intranettet, forslagskasser osv. Gjennomføre spørreundersøkelser eller andre undersøkelser

14 Ordninger for medvirkning (3)
Arbeidstakerrepresentanter kontra direkte arbeidstakermedvirkning: Direkte arbeidstakermedvirkning og arbeidstakerrepresentanter bør ikke ses på som alternativer, men som ulike tilnærminger som bør kombineres så effektivt som mulig En arbeidstakerrepresentant som kan legge fram sine kollegers synspunkter, er en effektiv måte å involvere hele arbeidsstyrken på i HMS-spørsmål Krav om arbeidstakerrepresentanter og formelle strukturer som HMS-utvalg er fastsatt i nasjonal lovgivning og praksis.

15 Suksessfaktorer (1) Lederskap som viser ønske om dialog og arbeidstakerengasjement: Åpen tilnærming Alltid tilbakemeldinger Tilstrekkelig tid Oppmuntre arbeidstakerne til å engasjere seg, også som arbeidstakerrepresentanter En kombinasjon av formelle og uformelle metoder Sette alle i stand til å delta, enten de er skiftarbeidere, deltidsansatte, hjemmearbeidende osv. Effektiv arbeidstakermedvirkning forutsetter lederskap som viser ønske om dialog og engasjement fra arbeidstakernes side – ledere og toppledere bør være "synlige" i sin støtte til arbeidstakermedvirkning. Ledere og toppledere kan vise sin støtte til arbeidstakermedvirkning ved å: Ha en åpen tilnærming som innebærer å lytte til det som blir sagt, trekke lærdom av og handle på bakgrunn av det Alltid gi tilbakemeldinger på saker som tas opp av arbeidstakerne, om det så bare er for å si at det ikke er noe som kan gjøres med problemet. Det er frustrerende for arbeidstakere å ta opp problemer uten å få høre hvilke tiltak som treffes Godta at det kan ta tid å utarbeide effektive ordninger for arbeidstakermedvirkning. Prinsippet om kontinuerlig utvikling bør legges til grunn Oppmuntre arbeidstakerne til å involvere seg og oppmuntre dem til å påta seg rollen som arbeidstakerrepresentanter En kombinasjon av ulike ordninger og metoder, både formelle og uformelle, er mest effektivt Ordningene bør være slik at alle kan delta fullt ut i utformingen av HMS-tiltak og sikkerhetstiltak, også skiftarbeidere, deltidsansatte, hjemmearbeidende osv.

16 Suksessfaktorer (2) Systematisk deltakelse i alle HMS-styringsprosesser Tilby opplæring for ledere, arbeidsledere og arbeidstakerrepresentanter En kultur der helse og sikkerhet er integrert i alles roller. Suksess avhenger også av: Systematisk deltakelse i alle HMS-styringsprosesser – fareidentifikasjon, risikovurdering, beslutninger om forebyggende tiltak, gjennomføring og overvåking og vurdering Tilbud om hensiktsmessig opplæring for ledere, arbeidsledere og arbeidstakerrepresentanter slik at de effektivt kan støtte arbeidstakernes medvirkning En kultur der helse og sikkerhet er integrert i alles roller

17 Konklusjon (1) Full arbeidstakermedvirkning:
Krever effektiv kommunikasjon og konsultasjon, tillit og respekt, samarbeid og partnerskap, samtaler, lytting og samarbeid

18 Konklusjon (2) Fordeler ved god arbeidstakermedvirkning:
Utnytter alles kunnskap best mulig Gir fordeler for virksomheten i form av lavere skadetall Medfører ofte økt produktivitet, kvalitet og effektivitet Sterkere engasjement hos de ansatte Bedre samarbeid Felles problemløsning

19 Nettverksbasert kampanjevirksomhet
Hovedstyrke: nasjonale knutepunkter og trepartsnettverk Men også ... trekke inn andre/partnere Offisielle kampanjepartnere (europeiske og internasjonale organisasjoner), herunder partene i arbeidslivet, NGOer, landsforeninger og nettverk, private bedrifter EU-institusjoner, herunder Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-representasjoner, EU-byråer, Enterprise Europe Network 19

20 Slik engasjerer du deg Kampanjen er åpen for alle privatpersoner og organisasjoner. Du kan engasjere deg ved å: Spre kampanjeinformasjon og -materiell Delta på et av de mange arrangementene, konferansene, konkurransene og reklamekampanjene som finner sted under kampanjen Organisere egne aktiviteter 20

21 Tilbud om kampanjepartnerskap
Europeiske organisasjoner kan også søke om å bli kampanjepartnere. Byrået tilbyr: Partnersertifikat Velkomstpakke Publisitet på EU-nivå og i media Kommunikasjonsplattform på nett Egen partnerseksjon på nettstedet 21

22 Den europeiske prisen for god praksis
Premierer fremragende og innovative bidrag Oppmuntrer ledere og arbeidstakere til å samarbeide Bedrer sikkerheten og helsen på arbeidsplassen Alle EU- og EØS-stater pluss statene i det vestlige Balkan og Tyrkia To kategorier: Arbeidsplasser med under 100 ansatte Arbeidsplasser med over 100 ansatte Vinnerne velges blant bidragene innsendt av de nasjonale knutepunktene 22

23 Ressurser Kampanjeveiledning
Praktiske veiledninger for arbeidstakere og ledere Eksempler på god praksis Nyheter om kampanjearrangementer Presentasjoner og animasjonsfilmsnutter Alt er tilgjengelig på 24 språk 23

24 Viktige datoer Kampanjelansering 18. april 2012
Den europeiske arbeidsmiljøuken Oktober 2012 og 2013 Utdeling av Prisen for god praksis April 2013 Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen November 2013 24

25 Ytterligere informasjon
Besøk kampanjenettstedet For mer opplysninger om arrangementer og aktiviteter i ditt land, kontakt ditt nasjonale knutepunkt 25


Laste ned ppt "Arbeidstakers medvirkning Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012-13 Medvirkning innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen Dato | Arrangement."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google