Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere i Norge

2 Hva er dokumentasjonsplikt?
Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere vil si plikt til å føre pasientjournal. Dokumentasjonsplikten skal ivareta flere hensyn, bl.a. pasientenes rettigheter.

3 Hvordan reguleres dokumentasjonsplikten for helsepersonell?
Dokumentasjonsplikt er tittelen på et eget kapittel i helsepersonelloven (kapittel 8). Til utfylling og nærmere presisering av lovens bestemmelser er det gitt en egen forskrift om pasientjournal.

4 Hvordan reguleres dokumentasjonsplikt for alternative behandlere?
Lov om alternativ behandling av sykdom mv. av 27. juni 2003 inneholder ingen bestemmelser om dokumentasjonsplikt. Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling fastsatt av Helsedepartementet 11. desember 2003 sier heller ikke noe spesifikt om dokumentasjonsplikt, men

5 Bestemmelser i Registerforskriften som berører dokumentasjonsplikt
§ 3. Godkjenning av utøverorganisasjoner 2. Vedtekter som fastsetter yrkesetiske regler som medlemmene er forpliktet til å følge i sin yrkesutøvelse. 3. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å drive forsvarlig virksomhet. 4. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å gi nødvendig informasjon til pasienten. 5. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte. 6. Vedtektsfestet klagerett for pasienter over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Klagen skal behandles i et yrkesetisk råd eller særskilt opprettet klageorgan.

6 Hvordan har SABORG arbeidet i forhold til dokumentasjonsplikt?
Vedtak på Representantskapsmøte i 2007 Nedfelling i de enkelte organisasjoners vedtekter og etiske regler Innarbeiding i forsikringsvilkår Informere myndigheter

7 Representantskapsmøtet gjorde følgende vedtak 8. november 2007:
Dokumentasjonsplikt I) Enhver alternativ behandler plikter å føre dokumentasjon om sitt arbeid med pasienter/klienter. Opptegnelsen skal minimum inneholde: - navn, alder/fødselsdato og adresse - angivelse av det problem som ligger til grunn for utredningen/behandlingen - tilråding, iverksatt behandling eller andre tiltak som ledd i behandlingen - tidspunkt for 1.gangs kontakt og videre undersøkelser av klienten  II) Opplysningene skal holdes nedlåst og skal oppbevares minimum i 5 år.

8 Nedfelling i de enkelte organisasjoners vedtekter og etiske regler
Dokumentasjonsplikt Skal være tydelig nedfelt i den enkelte organisasjons vedtekter og etiske regler ihht vedtaket på Representantskapsmøtet i 2007 Den enkelte organisasjon har ansvar for å informere egne medlemmer om dokumentasjonsplikten, og ansvar for å bistå medlemmene med tilrettelegging i form av skjemaer, maler, veiledere mv

9 Innarbeiding i forsikringsvilkår
SABORG har en kollektiv forsikringsavtale som tilbys medlemsorganisasjonene Sitat fra forsikringsbeviset: ”For eventuelle erstatningskrav, kreves det at man kan forelegge: Navn, fødselsdato, konsultasjonshistorikk med datoer og iverksatte tiltak og behandlingsformer for pasient.” Dette betyr: Ingen dokumentasjon = ingen forsikringsdekning.

10 Informere myndigheter
Vedtaket om dokumentasjonsplikt ,som forplikter alle medlemsorganisasjoner i SABORG , har blitt tatt opp i møte med Helse- og omsorgsdepartementet. SABORG har anmodet myndighetene om å innskjerpe registerforskriftene slik at det fremkommer klart at det stilles krav om dokumentasjonsplikt i forbindelse med godkjenning av utøverorganisasjoner for Registerordningen.

11 Videre arbeid med dokumentasjonsplikt
Innhenting av status og behovskartlegging i medlemsorganisasjonene Utarbeide en veileder for dokumentasjonsplikt til bruk i medlemsorganisasjonene. Veilederen skal også inneholde retningslinjer for innhenting, bruk, endring, oppbevaring og makulering av personopplysninger, samt veiledning for innhenting av konsesjon fra Datatilsynet

12 Hva må skolene gjøre? Fastsette læringsmål
Integrere dokumentasjonsplikt i skolens undervisningsplan Utarbeide undervisningsmateriell og hjelpemidler Integrere journalføring i all elevpraksis Integrere spørsmål om dokumentasjonsplikt og journalføring i skolens eksaminering av elevene

13 MÅL Alle som uteksamineres fra en skole som utdanner behandlere som kvalifiserer til opptak i SABORGs medlemsorganisasjoner skal ha vist nødvendig kunnskap, rutiner og ferdighet i journalføring. Alle som uteksamineres skal ha nødvendig kunnskap om regelverk i forbindelse med innhenting, bruk, endring, oppbevaring og makulering av personopplysninger, samt veiledning for innhenting av konsesjon fra Datatilsynet


Laste ned ppt "Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google