Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Feiermesternes Landsforening. Kurs- og informasjonsdager 2. – 5

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Feiermesternes Landsforening. Kurs- og informasjonsdager 2. – 5"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesen
Feiermesternes Landsforening Kurs- og informasjonsdager 2. – 5. juni 2004 Sven Knapskog DSB

2 PROBLEMBESKRIVELSE Ikke samordnet myndighetsutøvelse.
Manglende samsvar mellom hjemmelsgrunnlag for tilsyn og gjennomførte tilsyn. Lite prosedyrer/maler for tilbakeføring til byggesak. Dårlig utnyttelse av alternative tilsynsformer og metoder, (tematilsyn, satsingsområder, revisjonsteknikker / revisjoner).

3 2. april 2017 HENSIKT OG MÅL Hensikten med veiledningen er å sikre en korrekt, systematisk, enhetlig og forutsigbar myndighetsforvaltning uansett tilsynsområde. Målet er at alle landets brann- og feiervesen skal få eierskap til veiledningen og tar den i bruk som et fast arbeidsredskap. Direktoratet har invitert alle landets brann- og feiervesen til å delta i prosjektarbeidet. Et representativt utvalg av større og mindre brann- og feiervesen er aktører i utviklings- og høringsarbeidet. Et mindre utvalg av landets feiervesen er aktiv med som arbeidsgruppe i utviklingsarbeidet innenfor fagområdet. Norges brannskole, Norsk Brannbefals Landsforbund, og Feiermesternes Landsforening er engasjert utviklingsarbeidet og for å skape forankring og bruk av ferdig konsept.

4 RESULTATMÅL Utarbeide:
Prosedyrer og maler vedrørende registrering, tilsyn, oppfølging, og reaksjonsformer for tilsynsområdene. Retningslinjer/fakta ark i forhold til: Forvaltning av Forebyggendeforskriften §§ 2 – 1 og 7 – 2 Forvaltning av brann- og eksplosjonsvernlovens § 14 Tilbakeføring til byggesak Alternative tilsynsformer og metoder, (mer systemrettede tilsyn) Avviksføring, oppfølging og reaksjonsformer Forslag til lokal forskrift, enkeltvedtak som formelt grunnlag for tilsyn ved ethvert brannobjekt.

5 VEILEDNING - RAMMER/INNHOLD
Veiledning som elektronisk utgave, tilgjengelig på DSB nettsider, Prosedyrer for respektive tilsynsområder med linker til saksbehandlingsmaler som inngår i vedlegg. Under vedleggsdelen vil det foreligge: Fakta ark og prosedyrebeskrivelser for en del sentrale forhold innen regelverk og forvaltning, til nytte for så vel tilsynspersonell som for eiere/virksomheter/brukere Eksempler på varsellapper om tilsyn som benyttes i dag, generell brannverninformasjon Det er Direktoratets mål er at veiledningen blir ferdigstilt så fort det er faglig forsvarlig og er tilgjengelig på nettet fra

6 Definisjoner fyringsanlegg
Med fyringsanlegg menes: Ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel. Med gassformig brensel forstås gassfyrte varmeanlegg med lagring av inntil 2 x 11 kg. beholdere. Fyringsanlegg med gassformig brensel som krever lagringstillatelse dekkes opp av forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff og forskrift om brannfarlig vare.

7 Revidering av forskrifter for brannfarlig vare/trykksatt stoff
Revidering av forskrifter for brannfarlig vare/trykksatt stoff (Tidsramme sommer 2006) Forskrift om brannfarlig vare vil bli lagt inn i Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff. DSB vil vurdere eventuelle endringer i; tillatt frimengde for oppbevaring av brannfarlig vare, hvilke mengder som skal være søknadspliktig/meldingspliktig, mengder og konsentrasjoner av gassflasker/tanker på et begrenset boområde, (kjede/rekkehus, blokker), skille mellom eneboliger og boligkomplekser DSB er i gang med å utarbeide en gass-informasjonsfolder i samarbeid med bransjen. Denne er rettet mot brukere av husholdningsflasker, og vil bli levert ut ved salg av flaskene.

8 Tilsyn og forvaltning Tilsyn består av kontroll og eventuell reaksjon
2. april 2017 Tilsyn og forvaltning Tilsyn består av kontroll og eventuell reaksjon Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og relevante deler av Styrende dokumenter for tilsyn legges til grunn Tilsynet skal avdekke om eier etterlever; brann- og eksplosjonsvernlovens § 6, gjennom enkeltbestemmelser i Forebyggendeforskriften kap. 2, Tilsynet hjemles i brann- og eksplosjonsvernloven § 6. Lovens § 11 angir plikt til informasjons- og motivasjonstiltak. Forebyggendeforskriften §§ 7 – 2, 7 – 3 beskriver gjennomføring og hyppighet av tilsyn. I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) § 7 – 3 skal kommunen sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade. Tilsynet utføres etter behov og minst én gang hver fjerde år. Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og relevante deler av Styrende dokumenter for tilsyn legges til grunn for myndighetsutøvelsen.

9 Lokal forskrift - enkeltvedtak
Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som defineres som særskilte brannobjekter. En slik forskrift begrenses til et særskilt område, risikogruppe, som brannmyndighetene ønsker å rette fokus på, (sentralt, lokalt satsingsområde). Lovverket legger ikke opp til at det skal gjennomføres ordinære tilsyn i boliger.

10 Kontraktsutført feiing og tilsyn Forebyggendeforskriften § 7 - 4
2. april 2017 Kontraktsutført feiing og tilsyn Forebyggendeforskriften § 7 - 4 Kommunen kan inngå kontrakt om tilsyn med fyringsanlegg med feier som har mesterbrev eller tilsvarende kvalifikasjoner. Selv om oppgaven utføres av eksterne er det fremdeles brannsjefen som sitter med ansvaret for utferdigelse av myndighetsutøvelsen. Kommunen har også et ansvar å innarbeide et system for kvalitetssikring av feie- og tilsynstjenesten. Kommunen har en plikt til å gjennomføre feiing etter behov. Ingen hindringer mot at eier kan utføre feiingen selv. Hvorvidt huseier har utført arbeidet tilfredsstillende blir ett av kontrollpunktene under et et ordinært tilsyn. Jf. § 7 – 4 kan kommunen etter søknad gi eier eller bruker, som har nødvendig kompetanse innen feierfaget, tillatelse til selv å utføre feiing av store fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger. Slik feiing skal dokumenteres.

11 2. april 2017 Varsel om tilsyn Tilsynet varsles på ordinær måte. Varselet skal inneholde opplysninger om hjemmelsgrunnlag, omfang, deltakelse, samt eventuelle dokumenter som eier/bruker skal fremlegge under tilsynet. Veiledningen vil angi formelt oppsett av varsel om tilsyn, som skal innarbeides i de varselsystemer som i dag benyttes. Eksempler på varsellapper vil foreligge som vedlegg. Dersom tidspunktet ikke passer vil eier / bruker kunne avtale nytt tidspunkt for tilsynet

12 Gjennomføring Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Tilsynet skal legges opp til å være objektivt og motivasjons – og orienteringsrettet.

13 Gjennomføring Motivasjons- og orienteringsrettet informasjon og veiledning skal vektlegges under tilsynet: herunder om riktig montering av fyringsanlegget, riktig fyring, vedlikehold av fyringsanlegget, generell brannvern i bygning, opptreden ved brann i bygning og fyringsanlegget, lagring av eventuell brannfarlig vare/stoff.

14 Meldeplikt til annen myndighet
2. april 2017 Meldeplikt til annen myndighet Avdekkes det forhold som synes å være i strid med Plan- og bygningsloven har vi meldeplikt til bygningsmyndighetene, jf. pbl. § 108, samt plikt til samarbeid jf. Forebyggendeforskriften § 5 – 1. Avdekker tilsynet grove brudd på annen lovgivning, skal vedkommende myndighet varsles om forholdet. Meldeplikten er ikke begrenset av om det er en ny eller gammel bygningsmasse. Meldeplikten gjelder også om det avdekkes vesentlige endrede forhold ved fyringsanlegget, eks. om det har vært gjennomført bygningsmessige endringer som ikke er gitt melding eller søknad om til bygningsmyndighetene (jf. §§ 87 og 93 i Plan – og bygningsloven).

15 Oppfølging - andre forhold
Avdekkes det andre forhold som har betydning for brannsikkerheten, (røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier mv) skal dette påpekes ovenfor eier/bruker og hvor det gis informasjon og veiledning for iverksettelse av tiltak, bedring av sikkerheten. Forholdene skal registreres og føres som anmerkninger for senere oppfølging.

16 2. april 2017 Avvik - anmerkning Avvik vil i hovedsak være brudd på forskriftskrav om at fyringsanlegget skal være: Tilfredsstillende bygget eller montert, jf. § 2-1 Tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt, jf. § 2-4 Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget, jf. § 2-4, 3. ledd Tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget, jf. § 2-6 Anmerkninger retter seg mot forhold som på sikt kan få betydning for brannsikkerheten. Forholdene informeres om og registreres for senere oppfølging. AVVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. KOMMENTARER: Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet. Funn av avvik skal om nødvendig følges opp med reaksjonsmidler.

17 Skriftlig tilsynsrapport
2. april 2017 Skriftlig tilsynsrapport Eier / eiers representant underrettes om gjennomføringen av tilsynet og opplysning om avdekkede avvik eller anmerkninger knyttet til fyringsanlegget. Avdekkes det ikke avvik vil utfylt kontrollskjema ”..underretning til eier etter feiing/tilsyn”.. utgjøre en tilfredsstillende tilbakemelding til eier/bruker. Avdekkes det avvik under tilsynet skal det alltid i ettertid sendes skriftlig tilsynsrapport, med frist for tilbakemelding om retting av avvik. Gjenpart av underretningsskjemaet beholdes som dokumentasjon på de forhold som fremkom under tilsynet. Føring av avvik i rapporten skal være i samsvar med råd i ”Styrende dokumenter for tilsyn”, og skal beskrives på følgende måte: Avvik Avvik fra: Forebyggendeforskriften (§……) og Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt (…) Kommentarer: Forhold fremkommet ved gjennomgang av dokumentasjonen, gjennom verifisering og/eller gjennom intervju/samtaler med utvalgte personer. Bruk ikke må eller skal i forhold til å rådføre utbedringer.

18 Reaksjonsmidler Purring på tilbakemelding, varsel om pålegg
2. april 2017 Reaksjonsmidler Purring på tilbakemelding, varsel om pålegg Tilbakemelding ikke tilfredsstillende, varsel om pålegg Forhåndsvarsel om pålegg Vedtak/pålegg Tvangsmulkt Fyringsforbud Legalitetsprinsippet bygger på at skal vi utøve myndighet over andre, må vi ha hjemmel i en lov. Prinsippet går også på at forvaltningsorganet må gå fram på den måten loven angir. Kontradiktorisk prinsipp - prosessrettslig grunnsetning som går ut på at begge parter skal ha hatt anledning til å gjøre seg kjent med motpartens anførsler og uttalt seg om disse før dom blir avsagt. Kontra = mot, diksjon = snakke Nøytralitet og saklighet: kommer fram i kapittel 2 (§6,7,8,9 og 10) i forvaltningsloven som viser til habilitetskrav. En offentlig tjenestemann skal ikke ha nært forhold til part i saken. Forholdsmessighet: I dette punktet legger vi at bruk av enkeltvedtak bør stå i forhold til risikoen for personsikkerhet eller tap av store verdier eller store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Krav skal være avveid mot fordeler og ulemper og tiltaket skal ikke gjennomføres for tiltakets skyld. Ved tiltak som er helt nødvendig å gjennomføre skal det ikke tas økonomiske hensyn.

19 2. april 2017 Fyringsforbud Fyringsforbud gis ikke ved ordinære avvik. For at fyringsforbud skal gis må tjenestemannen ha vurdert om avviket åpenbart kan føre til brann: - avviket må være så grovt at det kan antas at brann vil oppstå umiddelbart etter at ildsted / skorstein er tatt i bruk, -  eller at forholdet vurderes som kritisk av andre grunner. Hjemmel for vedtak om fyringsforbud er gitt i Brann- og eksplosjonsvernlovens § 37. Fyringsforbud i denne forstand blir et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og skal meddeles til eier/bruker umiddelbart. Forhåndsvarsel om fyringsforbudet gis skriftlig i form av ” underretningsskjema til eier” eller tjenestemannen begrunner vedtaket muntlig til eier. Vedtaket utferdiges på kontoret og sendes fortrinnsvis rekommandert til eier. Det skal gis orientering til eier/bruker om klageadgang, klagefrist og klageinstans på vedtaket. Vedtaket kan påklages etter Brann- og eksplosjonsvernloven § 41 annet ledd. Eventuell klage rettes til klageinstansen og sendes brannsjefen. Uavhengig av klage har fyringsforbudet øyeblikkelig virkning, og vedtaket gis ikke oppsettende virkning. Fyringsforbudet oppheves ikke før det er sannsynliggjort eller kontrollert at avvik er rettet. Om eier/bruker påklager vedtaket, vurderer brannsjef/avdelingsleder pålegget på nytt og fremmer saken for klageinstansen, (kommunal klagenemnd/kommunestyret) som kan velge om de vil ta klagen til følge.

20 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Feiermesternes Landsforening. Kurs- og informasjonsdager 2. – 5"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google