Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan brannvesenet bidra med - før, under og etter en brann?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan brannvesenet bidra med - før, under og etter en brann?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan brannvesenet bidra med - før, under og etter en brann?
Per Ole Sivertsen Branningeniør Tromsø Brann&Redning Polar brannbefalslag – 9.september 2002

2 Fagområder Brannvesenet er delt inn i tre fagområder
Forebyggende (tilsyn, feiing og informasjon) 110-sentraler (alarmmottak og utalarmering) Beredskap (brannslokking og bistand ved ulykker) Polar brannbefalslag – 9.september 2002

3 Lover og forskrifter Lov om brann- og eksplosjonsvern
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om brannfarlig vare Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Plan og bygningslov Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Straffeloven Lov om skadeerstatning Polar brannbefalslag – 9.september 2002

4 Forebyggende Før Under Etter
Gjennomføre med tilsyn av alle piper og ildsteder. Gjennomføre med tilsyn med bygninger/områder som er registrert som særskilte brannobjekter. Under Skaffe til veie informasjon om bygninger og brannkrav til dem. Vurdere konstruksjoner og farer (sammenras, gasser mm.) Etter Skaffe dokumentasjon fra både byggesaken og eget arkiv for å avdekke om TEK og forebyggendeforskriften er fulgt. Polar brannbefalslag – 9.september 2002

5 110-sentral Før Under Etter
Knytte til seg brannalarmanlegg og sprinkleranlegg med kontaktpersoner. Meldingsmottak informasjon fra innringer(e). Under Utalarmere slokke mannskaper. Føre logg. Etter Loggen(e). Historikk. Polar brannbefalslag – 9.september 2002

6 Beredskap Før Under Etter Drive objektsyn. Observere under utrykning.
”Skånsom” slokkeinnsats. Observere på stedet. Etter Opplysninger. Polar brannbefalslag – 9.september 2002

7 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
Sikkerhet ved brann § 7-2 Sikkerhet ved brann § 7-21 Dokumentasjon § 7-22 Risikoklasser og brannklasser § 7-23 Bæreevne og stabilitet ved brann § 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk § 7-25 Tilrettelegging for slokking av brann § 7-26 Brannspredning mellom byggverk § 7-27 Rømning av personer § 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Polar brannbefalslag – 9.september 2002

8 TEK - § 7 - 2 Sikkerhet ved brann
Byggverk skal ha planløsning og utførelse som gir tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunns-messige forhold. Herunder skal det være forsvarlige muligheter for å redde mennesker og dyr og for slokkearbeide. Byggverk skal plasseres og utføres slik at risiko for brannspredning til andre byggverk blir akseptabel liten. Polar brannbefalslag – 9.september 2002

9 TEK - § 7 - 21 Dokumentasjon ved brann
Oppfyllelse av kravene til sikkerhet ved brann slik som de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten ved at byggverket utføres i samsvar med preaksepterte løsninger, eller ved analyse og/eller beregninger som dokumenterer at sikkerheten mot brann er tilfredsstillende. Polar brannbefalslag – 9.september 2002

10 Brannteknisk prosjektering
Polar brannbefalslag – 9.september 2002

11 Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker
Kap. V. Kontroll § 24 Generelt § 25 Kontrollform § 26 Kontrollplan. Generelt § 27 Krav til kontrollplan for prosjektering § 28 Krav til kontrollplan for utførelse § 29 Gjennomføring av kontroll. § 30 Sluttkontroll Polar brannbefalslag – 9.september 2002

12 Dimensjoneringsforskriften § 4 - 8. Innsatstid
Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l. skal innsatstiden ikke overstige 10 min. Til sykehus/sykehjem m.v. Kan innsatstiden i særskilte tilfelle være lengre dersom det er gjennomført særskilte tiltak som kompenserer den økte risiko. Innsatstid i tettstedet forøvrig skal ikke overstige 20 min. Polar brannbefalslag – 9.september 2002

13 Dimensjoneringsforskriften § 5 - 2. Vaktlag og støttestyrke
Et vaktlag skal minst bestå av: 1 utrykningsleder 3 brannkonstabler/røykdykkere. Støttestyrke er: fører for tankbil fører for snorkel-/stigebil. Polar brannbefalslag – 9.september 2002

14 Forventninger til innsatsstyrken etter standard dimensjonering
Branner og ulykker kan for enkelhets skyld deles inn i tre kategorier: liten større de største Det er forventet at brannvesen som dimensjoneres etter standardkravene skal kunne håndtere "liten" og "større" brann/ulykke. Etter standardkravene skal enhver kommune ha et brannvesen med minst 16 personer, men med ulike krav til vaktberedskap, avhengig av tettstedets innbyggertall. Polar brannbefalslag – 9.september 2002

15 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
Kap. 1 Innledende bestemmelser Kap. 2 Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap. 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap. 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver Kap. 6 Tilsyn Kap. 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap. 8 Andre brannforebyggende plikter Kap. 9 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater Kap. 10 Avsluttende bestemmelser Polar brannbefalslag – 9.september 2002

16 NS 3901 – Risikoanalyse av brann i byggverk
Det stilles krav om tilstrekkelig kunnskap om bl.a. brann, rømning og brannbekjempelse. Det må beskrives bl.a. rømningsplaner, opplæring av personalet og brannøvelser. Det må gis opplysninger om innsatsstyrke, innsatstid, kompetanse, kapasitet og vannforsyning. Polar brannbefalslag – 9.september 2002

17 Oppsummering Politiet satser og bruker brannvesenet for lite i forbindelse med brannetterforskning. Brannvesenets brannforebyggende personell (branningeniører) kan bistå i forhold til brudd på bygge- og brannforskrifter. Brannvesenets 110-sentraler sitter inne både lydlogg og annen loggføring som kan gi politiet nyttig informasjon. Brannvesenets beredskapspersonell kan gi politiet viktig informasjon om personer og brannbildet under slokkeinnsatsen. Polar brannbefalslag – 9.september 2002

18 Takk for oppmerksomheten
Polar brannbefalslag – 9.september 2002


Laste ned ppt "Hva kan brannvesenet bidra med - før, under og etter en brann?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google