Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomføringsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomføringsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomføringsplan

2 Gjennomføringsplan Hva er bakgrunnen for kravet?
Hva skal vi oppnå med dokumentet? Når skal det sendes inn? Hvordan ser det ut? Hvem har ansvaret for dokumentet? Skal det signeres? Skal det godkjennes av kommunen? Gjennomføringsplan er et nytt begrep fra lovendringen i Det skal gi en oversikt over tiltaket mht oppgaver, foretak og milepæler og skal kunne være grunnlag for kommunalt tilsyn. Spørsmålene over er sentrale for å finne ut hva gjennomføringsplan er.

3 Bakgrunn for kravet Plan og bygningsloven § 24-2 sier:
”….kontroll skal gjennomføres på grunnlag av planer for gjennomføring av tiltaket” § 24-2 PBL Vi introduseres først til gjennomføringsplanen i lovens § 24-2 Gjennomføring av kontroll. Her står det at ”kontroll skal gjennomføres på grunnlag av planer for gjennomføring av tiltaket”. Det var altså opprinnelig behovet for oversikt over hvordan nye krav til uavhengig kontroll skulle ivaretas, som var grunnlaget for gjennomføringsplanen, men i løpet av forskriftsarbeidet fikk den større betydning som en oversikt over alle oppgaver og ansvarsforhold i tiltaket, og at disse ivaretas før de aktuelle tillatelser gis. Gjennomføringsplanen har fått en egen bestemmelse i forskriften, nemlig § 5-3. Her fastslås det at det skal utarbeides gjennomføringsplan for alle søknadspliktige tiltak der det er krav om å bruke ansvarlige foretak. Det betyr at der tiltakshaver selv kan ha alt ansvar kreves det ikke gjennomføringsplan, med mindre det er krav om uavhengig kontroll i tiltaket. I så fall må det lages en enkel gjennomføringsplan som bare gir oversikt over kontrollen, men uten ansvarsbelagte oppgaver ellers.

4 Definisjon ”En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder, tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket.” § 1-2, bokstav f SAK10 Hvordan gjennomføringsplanen skal være, er nærmere definert i byggesaksforskriften (SAK10) § 1-2: ”En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder, tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket”. Gjennomføringsplanen skal altså vise oppgaver, både på overordnet nivå (sentrale godkjenningsområder) og konkret i det enkelte tiltaket. Dette vil skje i to forskjellige kolonner. Planen skal også vise hvilken tiltaksklasse de enkelte oppgavene har, og vil dermed være en tiltaksprofil (som ble omtalt i tidlige utgaver av saksbehandlingsforskriften etter ansvarsreformen i 1997). Dette gjelder oppgavene både innen prosjektering, utførelse og kontroll. Den skal vise hvilke foretak som påtar seg de forskjellige oppgavene, og vil derfor også være det som i tidligere utgaver av saksbehandlingsforskriften het ansvarsoppgave. Den skal angi de forskjellige milepælene for kontakt med kommunen, dvs. de relevante tillatelser og skal derfor ajourføres når det søkes om disse tillatelsene. Den skal til slutt sluttføres av ansvarlig søker, dvs. utfylles med at alle nødvendige samsvarserklæringer (fra ansvarlige prosjekterende og utførende) og kontrollerklæringer (fra ansvarlig kontrollerende) foreligger, og skal da være grunnlag for søknad om ferdigattest, som også er ansvarlig søkers ansvar. Ansvars- og kontrollerklæringene skal ikke sendes til kommunen, men foreligge hos ansvarlig søker.

5 Gjennomføringsplan Ved krav til ansvarlige foretak Innhold
Ansvarsrett går foran planen Signeres av søker Vedlegg ved hver delsøknad Dokumentasjon for ferdigattest Gjennomføringsplan skal altså foreligge der det er ansvarlige foretak i tiltaket. Dette gjelder også der det bare er kontrollforetak på grunn av krav om uavhengig kontroll, men hvor tiltakshaver selv har ansvaret. I slike tilfelle må han utarbeide en enkel gjennomføringsplan som viser gjennomføringen av kontrollen. Dette gjelder også der tiltakshaver har ansvar som selvbygger og kan bruke ansvarlige foretak for deler av tiltaket. Også her må han, som søker, utarbeide gjennomføringsplan for den delen av tiltaket som er ansvarsbelagt. Hovedregelen er ellers at hele tiltaket må være ansvarsbelagt der det er krav om ansvarlige foretak, og i så fall er det ansvarlig søker som har ansvaret for gjennomføringsplanen. Selvbyggerbestemmelsen er således et unntak fra denne regelen. Gjennomføringsplanens innhold er skissert over, med oversikt over oppgaver med tiltaksklasser (tiltaksprofil), ansvarlige foretak for de enkelte oppgave (ansvarsoppgave), og utfylling ved de aktuelle tillatelser. Gjennomføringsplanen utfylles på grunnlag av de enkelte søknader om ansvarsrett. I elektronisk versjon genereres gjennomføringsplanen direkte på grunnlag av ansvarsrettssøknadene. Det skal altså være samme innhold i de to dokumentene (men ansvarsrettssøknadene kan være mer utfyllende). Dersom det skulle være uoverensstemmelse mellom gjennomføringsplanen og søknad om ansvarsrett, er det ansvarsrettssøknaden som går foran. Dette har sammenheng med at ansvarsrettssøknaden kan være mer detaljert og konkret avgrenset, i tillegg til at den er signert av det foretak som søker ansvarsrett, og fremstår derfor tydeligere som en ansvarserklæring. Planen skal være dynamisk i den forstand at den skal oppdateres og sendes kommunen hver gang en delsøknad i byggeprosjektet sendes inn. Med delsøknad tenker vi her på; rammesøknad, søknad om igangsettingstillatelse, søknad om endring, søknad om midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest. Ved rammesøknaden vil planen ha noe informasjon, mens ved søknad om ferdigattest skal alt være utfylt. I prinsippet er sluttført gjennomføringsplan som er signert av ansvarlig søker alt som skal til som dokumentasjon til søknad om ferdigattest, med mindre det kreves som-bygget-dokumentasjon eller annen teknisk dokumentasjon.

6 Hva skal vi oppnå? En samlet oversikt over tiltaket Ansvarsområder
Tiltaksklasser Foretak Kontrollområder Status ved milepæler Samsvarserklæringer Kontrollerklæringer Målsettingen med gjennomføringsplanen er å gi en samlet oversikt over tiltaket, både til bruk for kommunen, tiltakshaver og de ansvarlige foretakene. De sentrale formålene er å gi kommunen grunnlag for å vurdere tiltaket ved søknad om tillatelse, herunder endringssøknad, og som sluttdokumentasjon ved søknad om ferdigattest eller eventuelt midlertidig brukstillatelse. Planen skal derfor oppdateres gjennom hele tiltaket, og skal signeres av søker for hver oppdatering. Planen samler opp den dokumentasjonen som er nødvendig for at foretakene skal slippe å sende inn kontrollplaner og kontrollerklæringer til kommunen. Kontrollplaner er ikke lenger noe obligatorisk dokument (selv om kontrollen naturligvis må planlegges), og verken samsvarserklæringer (som erstatter ansvarlig prosjekterendes og utførendes kontrollerklæringer for egenkontroll) eller kontrollerklæringer (fra ansvarlig kontrollerende) skal sendes til kommunen, men bare foreligge hos ansvarlig søker. Kommunen kan imidlertid kreve disse erklæringene fremlagt ved tilsyn.

7 Hva skal vi oppnå? Hjelp for kommunen: Hjelp for bransjen:
Vurdering av kontroll Planlegging av tilsyn Færre løse dokumenter Hjelp for bransjen: Flere samsvarserklæringer Mindre dokumentasjon til kommunen I tillegg til å være en oversikt over ansvarsforhold og tiltaksprofil, skal planen ved hver innsendelse markere hvilke arbeidsoppgaver som er avsluttet som grunnlag for et kommunalt vedtak. Det skal ikke være noen komplett framdriftsplan, men det skal avmerkes hvorvidt ansvarsområdene er ferdig gjennomført for å gi for eksempel igangsettingstillatelse. Når planen sendes inn sammen med søknad om ferdigattest, må alle ansvarsområdene være avkrysset som ferdige. Planen skal også være et samledokument for alle samsvarserklæringer og kontrollerklæringer. Det betyr at disse erklæringene ikke lenger skal sendes kommunen. Ansvarlig søker får et ansvar for å samle disse og å markere i gjennomføringsplanen at de er på plass. Derfor blir gjennomføringsplanen en slags erklæring fra ansvarlig søker til kommunene. Gjennomføringsplanen må derfor alltid dateres og signeres av ansvarlig søker ved hver innsending. Kommunen vil på denne måten kunne vurdere om kontrollkravene er tilstrekkelig ivaretatt på grunnlag av ett enkelt dokument, og vil kunne bruke gjennomføringsplanen til å vurdere om den skal føre tilsyn, og – ikke minst – på hvilket tidspunkt eller stadium i fremdriften det vil være aktuelt med tilsyn. Gjennomføringsplanen vil derfor kunne effektivisere kommunens saksbehandling betydelig. For foretakene vil gjennomføringsplanen bety at det blir færre dokumenter som skal til kommunen. Ansvarlig søker får større kontroll med den forberedende saksbehandlingen og kommunen vil få enklere oppgaver. For foretakene betyr planen større oversikt over hele tiltaket, også andre oppgaver enn de har selv. Gjennomføringsplanen har for øvrig hentet modell fra de gjennomføringsplanene mange foretak benytter i dag for sin egen gjennomføring.

8 Hvordan ser den ut?

9 Ansvar Ansvarlig søker: Ansvarlig foretak: Utarbeide planen
Overføre dato fra samsvarserklæringer og kontrollerklæringer til planen Sende planen med søknadene Ansvarlig foretak: Oversende nødvendig informasjon om ansvarsområdet til ansv. søker Innhold i samsvarserklæringer og kontrollerklæringer Ansvarlig søker har hovedansvaret for utarbeidelse, ajourføring og sluttføring av gjennomføringsplanen. Søker har ansvaret for at det søkes om de relevante tillatelser, også ferdigattest, og skal ha ajourført gjennomføringsplan som vedlegg. Han skal sørge for innhenting av samsvarserklæringer og kontrollerklæringer, og krysse av på gjennomføringsplanen at de er mottatt, ved datering eller på annen måte, og på den måten sjekke ut at de enkelte oppgavene er utført. Ansvarlig søker skal også bistå kommunen ved tilsyn, der gjennomføringsplanen vil være et sentralt grunnlag. De andre ansvarlige foretakene skal bistå ansvarlig søker ved utarbeidelse, ajourføring og oppdatering av planen, både ved utfylling av ansvarsoppgave, grensesnitt mot andre foretak og innlevering av samsvarserklæringer og kontrollerklæringer.

10 Signering Ansvarlig søker skal datere og signere gjennomførings- planen hver gang den sendes inn. Signaturen bekrefter at samsvarserklæringer og kontrollerklæringer er mottatt av ansvarlig søker Disse skal ikke sendes inn til kommunen Grunnlag for ferdigattest Det er bare ansvarlig søker som skal signere gjennomføringsplanen. Det skal skje hver gang den sendes inn, dvs. hver gang det søkes om en tillatelse. Ansvarlig søkers signatur er en bekreftelse på at foretaket har mottatt samsvarserklæringer og kontrollerklæringer, og at foretaket på den måten har oversikt over de oppgaver som er utført. Samsvars- og kontrollerklæringer skal oppbevares hos ansvarlig søker, men skal ikke sendes til kommunen. Sluttført og signert gjennomføringsplan er som nevnt grunnlag for ferdigattest. Signert gjennomføringsplan er på den måten ansvarlig søkers egen samsvarserklæring på at det har utført den jobben det skal gjøre overfor kommunen. Ansvarlig søker har selvfølgelig ikke ansvar for kvaliteten eller innholdet i de oppgavene de andre foretakene har gjort. Foretaket må basere seg på deres erklæringer. Når de foreligger, kan tiltaket altså sluttføres vis-a-vis kommunen.


Laste ned ppt "Gjennomføringsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google