Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggesaksbehandling Klage Dispensasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggesaksbehandling Klage Dispensasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggesaksbehandling Klage Dispensasjon
Bydelsopplæring mars 2012 Karen Marie Glad Visnes Avdelingsdirektør i avdeling for byggprosjekter

2 Kommunens rolle Byggesaksbehandling
Behandler innsendte byggesøknader for byggeprosjekter som nybygg, riving, tilbygg, påbygg, bruksendringer og skilt- og reklame frem til ferdigattest. herunder dispensasjonssøknader, endringssøknader og klagesaker Lovens formål er at vi skal sikre at tiltak blir i samsvar med loven, forskriftene og vedtatte planer, og at det enkelte tiltak utføres forsvarlig. Videre er formålet at universell utforming, hensynet til barn og unges oppvekst vilkår og estetisk uforming er forhold som skal ivaretas i krav til det enkelte byggetiltak. (Pbl. § 1-1)

3 Søknadssystemet fire kategorier
Søknadsplikt med krav om ansvarlige foretak § 20-1 PBL § 20-2 PBL Søknadsplikt uten krav om ansvarlige foretak § 20-3 PBL Unntak fra krav om søknad og tillatelse § 20-4 PBL Tiltak som behandles tilstrekkelig etter annet regelverk Pbl kapittel 20 omsøknadsplikt kan deles inn i 4 kategorier. Til hver av kategoriene er det laget forskrifter. 1 - Tiltak som krever søknad og tillatelse Bestemmelsen bygger på samme systematikk som den tidligere § 93 første ledd. Det er krav om bruk av foretak med ansvarsrett. 2 - Tiltak som krever søknad og tillatelse – men IKKE ansvarsrett. Disse tiltakene kan tiltakshaver forestå selv. Her finner vi i hovedsak de tiltakene som tidligere var meldepliktige. Det er gitt forskrifter om mindre tiltak på bebygd eiendom § 3-1 og alminnelige driftsbygninger i landbruket § 3-2 3 - Unntak fra søknadsplikt for mindre tiltak. Hovedgrupper for unntak er skissert i loven. Lovens unntaksbestemmelser er nærmere utdypet i forskrift. Det er gitt forskrifter om unntak for mindre tiltak i § 4-1 og plassering av arbeidsbrakker, vinteropplag av campingvogner og fritidsbåter i § 4-2. 4. - Tiltak som behandles etter annet lovverk, Plassering og oppføring av en del  bygge- og anleggstiltak reguleres i stor grad av særlig tilpasset lovgivning. For å unngå unødig dligatoriskbeltbehandling er disse tiltakene delvis unntatt fra plan- og bygningslovgivningen med vilkår tilpasset hvilke forhold den enkelte særlovgivning ivaretar. Hvilke tiltak det gjelder samt omfanget av unntakene er nærmere presisert i forskriften. Disse delvise unntak gjelder bl.a. offentlige veganlegg, vannkraftanlegg, en del energianlegg, landbruksveier, flytende akvakulturanlegg, steinbrudd, jernbaneanlegg og visse tiltak etter brann- og eksplosjonsvernloven. Pbl § 20-4 er nærmere regulert i forskriften § 4-3. 3 3

4 Forskriftene til loven
Byggesaksforskriften inneholder saksbehandlingsregler (SAK10) Byggteknisk forskrift inneholder regler som sier hvordan vi skal bygge (TEK10)

5 Tidsfrister for saksbehandlingen
Forvaltningsloven sier generelt at man skal få et svar ”Innen rimelig tid”, og praksis tilsier at det er 4 uker. Plan – og bygningsloven har egne tidsfrister i tillegg: 3 uker Saker i tråd med lov og plan uten protester Ved brudd ansees tillatelse som gitt 12 uker Andre saker uten dispensasjon fra plan Ved brudd mister kommunen sitt krav på gebyr § Tidsfrister med særskilte virkninger        Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-1 og 20-2 som ikke medfører dispensasjon fra plan, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. Ved overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyr etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd.        Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-1 og 20-2 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.        Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår i andre ledd er oppfylt, skal også behandles av kommunen innen 3 uker, men tillatelse regnes i slike tilfelle ikke for gitt selv om kommunen ikke har truffet vedtak innen fristen. I lovens § 21-7 videreføres 3 og 12 ukes fristene for kommunens behandling av søknader om tillatelse til tiltak. Bestemmelsen om ”Enkle tiltak” blir kun en tidsfristbestemmelse (og det følger av bestemmelsen at dersom tiltaket er samsvar med pbl, det ikke merknader fra naboer og gjenboere, og det ikke er nødvendig med ikke tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet, så regnes tillatelse som gitt etter 3 ukers fristens utløp. Hvis protester fra naboer eller gjenboere, 3 uker, men tillatelse regnes ikke som gitt ved fristens utløp.) Dersom tiltaket ikke er i samsvar med plan, og dermed avhengig av dispensasjon – ingen frist, men det er fortsatt et § 20-1 tiltak eller et § 20-2 tiltak (som kan forestås av tiltakshaver selv). Hjemmelen for å kreve gebyrbortfall ved kommunens fristoverskridelse er videreført i § 21-7 (kan også gjelde § 20-2 tiltak), og nærmere regulering skjer i forskriftens § 7-4 – her videreføres gjeldende regler om tilbakebetaling. Ny frist for ferdigattest som fremkommer i loven – Kommunen får bedre tid til å vurdere tiltaket før den gir ferdigattest (fra 2 til 3 uker). Rettsvirkningen for fristoverskridelse flyttes fra midlertidig brukstillatelse til ferdigattest. Pga rettsvirkning står fristen for ferdigattest i loven. Det betyr at bygget kan tas i bruk når 3-ukers fristen for å utstede ferdigattest er overskredet. Men ferdigattest er selvfølgelig ikke gitt, fristen medfører kun en rett til å ta bygget i bruk. Nytt: Det er ikke særskilt rettsvirkning for overskridelse av fristen for å utstede midlertidig brukstillatelse.

6 Sentrale begreper Forhåndskonferanse Ett-trinnstillatelse
Et møte mellom tiltakshaver, kommune og eventuelle andre berørte parter for å avklare rammer og innhold i det planlagte tiltak før søknad sendes inn. Ett-trinnstillatelse En tillatelse som gir deg rett til å bygge med en gang. Rammetillatelse Rammesøknad er en søknad i to trinn hvor trinn en, rammesøknaden, setter rammene for tiltaket. En tillatelse må følges opp med søknad om igangsettingstillatelse.

7 Tiltakshavers rolle Ansvarsrett
Ansvarsrett er en rett til å kunne påta seg bestemte oppgaver i et byggetiltak. Tiltakshaveren (byggherren) må sørge for å ha bestemte fagfolk til å stå ansvarlige for bygging som er av en viss størrelse. Ansvaret for bestemte oppgaver: sende inn og koordinere søknaden (ansvarlig søker) prosjektere det som skal bygges (ansvarlig prosjekterende) utføre selve byggingen (ansvarlig utførende) kontrollere andre Hver ansvarsrett gjelder for forskjellige fagområder, for eksempel brann, ventilasjon, miljø, tømrer- eller murerarbeid. Den som er ansvarlig innestår for at tiltaket er i tråd med gjeldende regler. Påse at det i byggeprosessen er tilstrekkelig ansvar og kompetanse på plass Etter 1998 er kommunal kontroll av byggesaker bortfalt. Nå er det ansvarlige foretak som tar på seg ansvar for at alt prosjekteres og bygges iht. lov, forkskiftskrav og plan og tillatelser. Kommunen kan kreve såkaldt uavhengig kontroll og vi kan utføre tilsyn. Derfor er det veldig viktig at vi passer på at alle områder er belagt med ansvar. At områder som vi tror er kritiske blir belagt med ansvar, og høy nok kompetanse, kanskje også uavhengig kontroll.

8 Nabovarsling pbl. § 21-3 Hvorfor Når Hvem Fritak
Naboer skal ha kjennskap og anledning til å uttale seg til/protestere mot tiltak de berøres av. Når Eventuelle protester skal sendes tiltakshaver/ansvarlig søker før søknaden sende kommunen for at det skal være mulig å etterkomme naboens protester før kommunen behandler søknaden. Hvem Naboer Gjenboere Sameie Borettslag Fritak Kommunen kan frita søkeren fra å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet. Forvalningsloven stiller krav til at en saken er så godt opplyst som mulig føre den avgjøres. Nabovarslingen bidrar til det. Dersom nabovarslingen ikke er gjennomført iht. lov er det en saksbehandlingsfeil. Formkrav Rekommandert sending eller v/påskrift Kommentarer sendes ansvarlig søker Ansvarlig søker/tiltakshaver vurderer endringer i prosjektet Sammen med evnt. Protester/kommentarer sendes søknaden

9 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BYDELENE OG PLAN- OG BYGNINGSETATEN AV 14. 05
Kun oversendelse av byggesaker som antas å ha særlig interesse for bydelen og dens miljø. Byggesaker som ikke oversendes: Søknader som er innenfor lov og regelverk og i samsvar med kommunedel-, regulerings- og bebyggelsesplaner med planbestemmelser. Søknader som bare angår naboforhold som feks bygnings plassering på tomta, gesims/mønehøyder, forandringsarbeider på eksisterende bygning, oppføring av støttemurer, skjermvegger, gjerder og annet mindre byggearbeid. Søknader med mindre avvik eller som innebærer mindre vesentlige dispensasjon fra plan og bygningsloven mv., regulerings- eller bebyggelsesplan og bestemmelser. FELLESBESTEMMELSENE 2.1 Sakene oversendes vedkommende bydelsforvaltning, men uttalelse avgis av politisk sammensatt utvalg i bydelen. 2.2 Høringsuttalelsene skal inneholde vedtak. Fordeling av partienes stemmegiving skal fremkomme av uttalelsen. Enhver uttalelse bør begrunnes. 2.3 Frist for uttalelse er 1 måned fra sakene er mottatt i bydelsforvaltningen. Etter fristen vil saken videre-/ferdigbehandles i etaten selv om uttalelse fra bydelen ikke foreligger. 2.4 Bydelens uttalelse er rådgivende. Plan- og bygningsetaten er ikke forpliktet til å følge berørt bydels uttalelse ved etatens vedtak/forslag til innstilling i saken.

10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BYDELENE OG PLAN- OG BYGNINGSETATEN AV 14. 05
Byggesaker som oversendes: Saker med større avvik fra plan- og bygningsloven, arealplan og bestemmelser Dispensasjon fra krav til regulerings- eller bebyggelsesplan anses som større avvik. Likeledes dersom flere dispensasjoner i sum innebærer større avvik samt bruksendring fra bolig til næringsformål dersom dette er i strid med planen. Oppføring av offentlige bygninger med angitte formål og andre bygninger med særskilt allmennyttig formål hvor bydelene ikke er byggherre. Oppføring/etablering av kiosk/gatekjøkken/herberge og bevertningssted. Oppfyllingsarbeid ved utviding/etablering av havn og lukking av bekker. Alle byggetiltak innenfor Marka. Søknader som innebærer at regulert friområde omdisponeres eller berøres. Søknader om rivetillatelse hvor bygningen har eller må antas å ha bevaringsverdi. Søknader om byggetillatelse og meldinger hvor bydelen skal vurdere tiltaket som helsemyndighet jfr pbl § 95 nr. 2. FELLESBESTEMMELSENE 2.1 Sakene oversendes vedkommende bydelsforvaltning, men uttalelse avgis av politisk sammensatt utvalg i bydelen. 2.2 Høringsuttalelsene skal inneholde vedtak. Fordeling av partienes stemmegiving skal fremkomme av uttalelsen. Enhver uttalelse bør begrunnes. 2.3 Frist for uttalelse er 1 måned fra sakene er mottatt i bydelsforvaltningen. Etter fristen vil saken videre-/ferdigbehandles i etaten selv om uttalelse fra bydelen ikke foreligger. 2.4 Bydelens uttalelse er rådgivende. Plan- og bygningsetaten er ikke forpliktet til å følge berørt bydels uttalelse ved etatens vedtak/forslag til innstilling i saken.

11 Kommunens saksbehandling
Ivareta plangrunnlagets intensjoner Vurdere behov for midlertidig forbud mot tiltak og omregulering Sikre visuell kvalitet i seg selv og i forhold til omgivelsene Sikre bokvalitet Påse tilgang til vei, vann og avløp og tilknytning til fjernvarme Avveie alle de ulike hensynene som kulturminnevern, naturmangfold, universell utforming, trafikksikkerhet, energieffektivitet…mv Påse at det i byggeprosessen er tilstrekkelig ansvar og kompetanse på plass Dette gjør vi gjennom å: Ivareta plangrunnlagets intensjoner Vurdere behov for midlertidig forbud mot tiltak og omregulering. Noen ganger ser vi at viktige hensyn ikke kan ivaretas gjennom byggesaksbehandlingen fordi tiltaket ikke strider mot verken lov eller plan. . Utgangspunktet er at man har rett på en tillatelse dersom alt er i tråd med lov og plan. Disse viktige hensynene, som kan være værn av kulturminnev, biologisk mangfold, grøntdrag osv. må da ivaretas ved ny plan. Midlertidig forbud er det verktøyet som brukes for å gi kommuenen rom til å vurdere området på nytt i en planprosess. Sikre visuell kvalitet i seg selv og i forhold til omgivelsene henhold til plan- og bygningsloven § Visuelle kvaliteter.:Ethvert tiltak etter kapittel 20 prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Sikre bokvalitet. Støy og luftkvalitet. Gode uteoppholdsarealer. Forsvarlig planløsning; lys, utsyn, brukbarhet, brann- og rømmningssikkert. Påse tilgang til vei, vann og avløp og tilknytning til fjernvarme Avveie alle de ulike hensynene som kulturminnevern, naturmangfold, universell utforming, trafikksikkerhet, energieffektivitet…mv Mange ganger må vi finne den totalt sett beste løsning som ivaretar alle hensyn til en forsvarlig grad. Påse at det i byggeprosessen er tilstrekkelig ansvar og kompetanse på plass – kommer tilbake til det. Etter 1998 er kommunal kontroll av byggesaker bortfalt. Nå er det ansvarlige foretak som tar på seg ansvar for at alt prosjekteres og bygges iht. lov, forkskiftskrav og plan og tillatelser. Kommunen kan kreve såkaldt uavhengig kontroll og vi kan utføre tilsyn.

12 Sentrale begreper Tillatelsens varighet Igangsettingstillatelse
En rammetillatelse er gyldig i 3 år, og hvis man ikke har klart å søke om igangsettingstillatelse innen dette bortfaller tillatelsen. Igangsettingstillatelse Del av en søknad i to trinn. Tillatelse til å igangsette arbeid som er godkjent i rammetillatelse. Kontrollerer for eksempel evt. vilkår i rammetillatelse, forhold til vei, vann og avfall Kontrollerer alle ansvarsretter – er alle områdene tilstrekkelig ansvarsbelagt? Vurdering av om det er greit at tiltakshaver begynner å bygge

13 Sentrale begreper Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest
Kan gis i de tilfeller det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig at hele eller deler av tiltaket brukes. Vi skal sette en frist for ferdigstillelse og følge opp at denne overholdes. Ferdigattest Ferdigattest markerer avslutningen av byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig kontroll er utført.

14 Klage Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. Fvl. § 28 Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet man har fått underretning om vedtaket eller man har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jfr. Fvl. § 29 I saker etter plan- og bygningsloven er Fylkesmannen klageinstans Klage på dispensasjon fra plan skal behandles av Byutviklingskomiteen iht. Bystyrets delegering av myndighet (forsøksordning i Bydelene Vestre Aker, Grünerløkka og Bjerke) Alle andre klager på vedtak etter plan- og bygningsloven går direkte til Fylkesmannen Enkeltvedtak – iht. Fvl. § 2b) et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Rettslig klageinteresse – det skal veldig lite til. Dersom du på en eller annen måte kan vise at du blir berørt har du klageinteresse. Interesseorganisasjoner har også rettslig klageinteresse dersom de er et juridisk ”subjekt” og den interessen de forsvarer blir berørt. Klagefrist – kommer klagen for sent skal det vurderes oppreisning for oversittelse av klagefristen fvl § 31

15 byggesaks- Veilede i prosessen
Motta anmodning om forhåndskonferanse Søknad om byggetillatelse Tillatelse i ett trinn/ avslag, rammetillatelse Motta søknad om endringstillatelse (større prosjekter ca 30% med endringssøknader Motta søknad om midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest Avholde forhåndskonferanse Motta søknad om igangsettingstillatelse Vedtak om midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest Nabovarslig før innsendelse av søknad Vedtak om igangsettingstillatelse Gi tillatelse til endring Lovpålagt frist SAK § 23 2 uker 2 uker 12 uker/3 uker 3 uker 12 uker/ 3 uker 1 – 3 uker Veilede i byggesaks- prosessen Forberedende avklaring av dokumentasjon og medvirkning Behandle ett- og to-trinns søknad Behandle igangsettings -søknad Behandle søknad om endrings -tillatelse Behandle søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest Behov Byggverk Tiltakshaver/ Søker ber om veiledning ved oppmøte i kundesenteret, over telefon eller ved skriftlig anmodning om forhånds-konferanse Saken registreres, mottatt- brev sendes i løpet av dager. Vurder krav i fht. vann, avløp, avfall og veiopparbeidelse Avklare om saken er mangelfull opplyst, om saken må forelegges andre myndigheter, om andre rådgivende sektoretater som BYA, FRI, SAM og Bydeler mv. (ref. samarbeidsavtaler) skal høres i saken. Vurdere om søknaden og byggetiltaket tilfredsstiller plan, lov- og forskriftskrav. Analysere og vurdere byggetiltaket i forhold til områdets karakter og i forhold til seg selv. Vurdere uttalelser fa naboer, interesseorganisasjoner, andre myndigheter, bydeler. Kontroller at vilkår i rammetillatelser oppfylt. Behandles etter samme regelverk som ny søknad. Kontroller at alle kontrollerklæringer foreligger BUK i saker med disp. fra plan Fylkesmannen klageinstans Behandle klage på vedtak Fvl. Kap. VI 8-12 av alle vedtak Alle enkeltvedtak kan påklages av berørt fylkeskommunal eller statlig organ eller andre med rettslig klageinteresse – ikke bydeler! Fylkesmannen er klageinstans. Saker med dispensasjon fra plan skal klagesaken først behandles i Byutviklingskomiteen (BUK) eller Bydel iht. forsøksordningen. Kommunen har 8 ukers frist for behandling. Tilsyn - kommunen kan føre tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl. holdes og at tiltaket utføres iht. gitte tillatelser. Tilsyn kan utføres på et hvert tidspunkt i byggeprosessen inntil ferdigattest er utstedt, jfr. Pbl kap 25 g SAK kap 15. PBE, rev

16 Dispensasjon Ny bestemmelse fra 1.7.2009
”Gammel” § 7: ”særlige grunner” Ny bestemmelse er klarere mht. at vurderingstema skal forholde seg til det bestemmelsen det søkes dispensasjon fra skal ivareta. Innstramming av praksisen mange kommuner har hatt § 7. Dispensasjon   Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, vedtekt eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i vedkommende plan, lagt til det faste utvalget for plansaker etter denne lovs § 9-1 Viktig å påpeke at Oslo kommune ikke har hatt noen utsvevende praksis og at dispensasjonsadgangen dermed ikke er innskrenket i forhold til tidligere. Imidlertid er vurderingskriteriene som skal vektlegges tydeligere og skjønnet fremstår mer saklig og faglig begrunnet.

17 Om dispensasjon En særskilt tillatelse til å kunne fravike fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, tilhørende forskrift eller vedtekt, reguleringsplan eller reguleringsbestemmelse. Dispensasjon krever grunngitt søknad Naboer skal varsles Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt skal få muligheten til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og forbudet mot bygging i strandsonen Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon Det kan settes vilkår for dispensasjonen Det kan dispenseres fra alt i lov, forskrift og plan. BUK behandler kun disp. fra plan. Dispensasjonen endrer ikke planen, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder. Kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid § Den israelske ambassaden har for eksempel kun midlertidig dispensasjon fra plan til murene de har oppført som sikkerhetstiltak. Utløper Ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse for, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del aksepterer forpliktelsene. Eksempel er dispensasjon fra krav til opparbeidelse av vei frem til og langs tomten slik den er vist i plan, pbl § 18-1. Erklæringen kan kreves tinglyst. Erklæringen er bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst Vilkår for dispensasjonen skal stå i saklig sammenheng med det det dispenseres fra. Eksempelvis ved disp fra boligformål til forretning kan åpningstider være et vilkår.

18 Hoffsjef Løvenskiolds vei 72 - Ullern Dispensasjon fra byggegrense - avslag
Til venstre: plankartet som veldig tydelig angir hva hensynet bak den regulert byggelinjen er – står på plankartet: bevaring av eksisterende trær. Til høyere: en situasjonsplan hvor Det omsøkte tilbygget er vist i rosa utenfor byggegrense. Tiltaket medfører hugging av tre trær. Her er hensynene vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon ble ikke gitt. Avslaget av er ikke påklaget

19 Vilkår for dispensasjon § 19-2
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering – klar overvekt Til vilkår nr. 1 De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, bystyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Det er en grense for hvor stor/store dispensasjoner som kan gis før det heller skal skje som en endring av planen. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Hensynene bak bestemmelsen – man må inn å tolke planen, hva er intensjonen her – underkraves de i vesentlig grad? Til vilkår nr. 2 Tidligere pbl § 7 ble praktisert slik at det var tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, men etter gjeldende lov må det foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Hvilke fordeler foreligger ved å gi dispensasjon? Hvilke ulemper foreligger ved å gi dispensasjon? Avveining mellom fordelene og ulempene i en samlet vurdering - Klar overvekt Hvem sitt ståsted er det fordelene skal ses fra? Man må trekke inn en bredere vurdering av fordelene enn bare fordelene for den enkelte søker. Dette vil avhenge noe av hva det søkes om dispensasjon fra. Ved en søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metesbeltet vil sjelden fordelene for den enkelte alene oppveie ulempene for de offentlige interessene bak byggeforbudet. Det kan tenkes situasjoner der riving av eksisterende bygning og gjenoppføring mer tilbaketrukket fra stranden men fremdeles innenfor 100 meter belte, vil være fordelaktig også for offentlige interesser. I andre situasjoner som for eksempel ved søknad om mindre tiltak nærmere nabogrense enn 4 meter som er et krav i lov vil det særlig være fordeler og ulemper i forhold til naboer som vil stå i fokus. Ordlyden er slik at det normalt ikke anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Da er det ikke tilstrekkelig at fordelene er i klar overvekt.

20 Spesielt for dispensasjon fra arealplan § 19-2 fjerde ledd
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden Til kulepunkt 1 for eksempel statlig ramme/ mål: strandsonevern Dersom direkte berørt statlig eller regional myndighet uttalelser seg negativt er vi meget varsomme med å gi dispensasjon. Da skal det være veldig mange andre viktige hensyn som taler for, eks. bokvalitet, UU, energi…. Spesielt for dispensasjon fra lov 19-2 tredje ledd: Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet

21 Spesielt for dispensasjon fra lov § 19-2 tredje ledd
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet Til kulepunkt 1 for eksempel statlig ramme/ mål: strandsonevern Dersom direkte berørt statlig eller regional myndighet uttalelser seg negativt er vi meget varsomme med å gi dispensasjon. Da skal det være veldig mange andre viktige hensyn som taler for, eks. bokvalitet, UU, energi…. Spesielt for dispensasjon fra lov 19-2 tredje ledd: Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet

22 Raschs vei 14

23 Eksisterende og nye fasader Raschs vei 14
FØR ETTER

24 Eksisterende og nye fasader Raschs vei 14
FØR ETTER

25 Møllegata 10 Dispensasjon fra formålet forretning til kontor - avslag
Saken er påklaget og ennå ikke behandlet i BUK, derfor kun et eksempel som viser hvordan et eksempel der etaten mener hensynene bak planen er vesentlig tilsidesatt søknad om bruksendring fra forretning til kontor, samt utvidelse av første etasje ut mot Møllergata Eiendommen omfattes av reguleringsplan S-2148 vedtatt med endret regulering; disp.sak 100/79 vedtatt I endringen av er det angitt at 1000 m² i første etasje skal nyttes til forretningsformål, samt at ”Mot Møllergata skal 1.etasje fasade trekkes 3 m tilbake”. hensynet bak formål forretning blant annet er å skape liv i gatebildet. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at reguleringsformålet forretning har utspilt sin rolle for Møllergata 10 da det også i dag er viktig med liv i gatebildet. Liv i gatebildet i Møllergata er ønskelig for å oppnå at strøket får karakter av et levende sentrumsområde med aktivitet på gaten og kontakt mellom inne og ute på gateplan. Med forretningsvirksomhet i lokalene vil man oppnå dette, da en forretning er åpen for alle. Med kontorvirksomhet vil man etter Plan- og bygningsetatens oppfatning i betydelig mindre grad oppnå dette fordi kontorvirksomhet ikke er virksomhet rettet mot publikum, men har en mer innadvendt funksjon, og lokalene vil derfor oppleves som mer avvisende fra gaten. I forbindelse med planforslaget i sak nr. 378/78 skriver tiltakshaver A/S Statstilsattes Hus i brev til bygningsrådet av følgende: ”For at ikke strøket skal bli ”dødt” innser eieren at det må innpasses forretningslokaler i 1. etasje. Til dette vil det naturlig medgå ca m2 bto.” Forretninger i 1. etasje er ikke ytterligere kommentert av bygningsrådet i saksfremstillingen, men bygningsrådet har nedfelt i reguleringsbestemmelsenes § 3 at: ”1000 m² i 1. etasje skal nyttes til forretningsareal.”. På bakgrunn av dette legger Plan- og bygningsetaten til grunn at forretning i 1. etasje var viktig for bygningsrådets beslutning om å vedta planforslaget for å unngå at strøket skal bli dødt slik tiltakshaver skriver.

26 Dispensasjonens varighet § 21-9
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år Reglene om bortfall av tillatelse gjelder tilsvarende for dispensasjon Fristene kan ikke forlenges En dispensasjon uten byggesak har således en levetid på 3 år, for at den ikke skal utgå er det derfor nødvendig at den knyttes opp mot en byggesak før fristen på tre år løper ut.

27 Takk for oppmerksomheten! Oslo bys arkitekturpris 2010
Spørsmål? Oslo bys arkitekturpris 2010 ”Smykkeskrinet” Lærernes hus Osterhaus gate 4A


Laste ned ppt "Byggesaksbehandling Klage Dispensasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google