Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE. 2015 – 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE. 2015 – 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE. 2015 – 2016

2 DAGSORDEN PRESENTASJON AV PERSONALET FORMÅLET MED BARNEHAGEN ÅRSPLAN – SATSNINGSOMRÅDER SOSIAL KOMPETANSE - DET ER MITT VALG – VENNSKAP – «GJØR EN FORSKJELL» TIDLIG INNSATS - TRØGSTADMODELLEN FORVENTNINGER TIL FORELDRE PRAKTISK INFORMASJON EVT. VI GÅR AVDELINGSVIS

3 “Skjønhaug barnehage er en barnehage som gir fellesskap og glede”

4 BARNEHAGELOVEN - FORMÅL FOR BARNEHAGEN Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

5 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

6 Rammeplan for barnehager Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. - omsorg - lek - læring - sosial kompetanse - danning

7 Fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form

8 Kommuneplan for Trøgstad Barnehagene er et pedagogisk tilrettelagt tilbud som skal gi alle barn i Trøgstad et godt sted å være - Alle barn gis mestringsmuligheter - Barnehagene har fokus på natur, friluftsliv og helse - Barnehagene er en del av utdanningssystemet - Barnehagene har kvalifisert personale - Barnehagene skal ha bygningsmessige standard etter lover / forskrifter

9 ÅRSPLAN 2015 - 2016 VERDIER RESPEKT – OMSORG – TRYGGHET – TILLIT - HUMOR FOKUS OMRÅDER -Hverdagsaktiviteter som læringsarena -Helsefremmende barnehage -Friluftsliv -Bevegelsesglede -Vennskap – sosial kompetanse -Språklig kompetanse

10 VOKSNE SKAPER VENNSKAP – «gjør en forskjell Alle barn og unge trenger venner. Vennskap motvirker mobbing, og voksne har ansvaret for at alle barn skal bli inkludert. Men det er ikke alltid like lett å vite hva du som voksen konkret kan gjøre for å skape vennskap og forebygge mobbing – «Gjør en forskjell» Ett av verktøyene vi bruker i barnehagen er ; Målet med «det er mitt valg» -Hjelpe barn til å utvikle en positiv og sosial emosjonell kompetanse -Gi barnehagepersonalet et konkret metodisk verktøy for å arbeide med omsorgs- og læringsmiljø i et forebyggende perspektiv -Legge til rette for samarbeid mellom hjem, barnehage og lokalmiljø

11

12

13

14

15

16

17 FORVENTNINGER TIL FORELDRENE - Leser, gjør dere kjent og følger opp den informasjonen og de planene som kommer fra barnehagen. - Gir oss beskjed om ting som er viktig i barnas hverdag. På den måten kan vi møte barna best mulig. - Passer på at det er klær og skotøy til vær og føre i barnehagen, og nok skiftetøy i kurven som passer til årstiden. Det er jo barnet deres det går utover hvis det ikke har greit med tøy og blir våte eller uhellet skulle være ute. - Merker barnas klær! Vi har ikke bare deres barns klær å holde orden på, og hvis det er noe som forsvinner uten at det er merket, er det vanskelig for oss å finne ut hvem sitt det er hvis det dukker opp igjen. - Gir oss tilbakemeldinger når vi gjør noe som er bra eller positivt eller om det er noe dere misliker eller er uenig med barnehagen om. Det er vi som kan gjøre noe med det, ikke naboen! - Forholder dere til barnehagens åpningstider og deltar på våre arrangementer, foreldremøter etc.

18 Trøgstadmodellen Mål; -Sikre at barn, unge og deres familier i Trøgstad kommune får tidlig og god hjelp om de kommer i vanskelige saker. -Bidra til god samhandling på tvers av fag – og virksomhetsgrenser -Ivareta et godt samarbeid mellom kommunen og foreldrene

19 PRAKTISK INFORMASJON -Åpningstider og feriestengt barnehageåret 2015- 2016 -Oppvekstportalen / hypernett - faktura, søknader, endringer, oppdatert e- post og telefonnumre -Hjemmesiden, all informasjon legges nå på hjemmeside. -Syke barn i barnehagen -Rutiner garderobe -Naturavdelingen på Trøgstad fort -HUSK Å VELGE REPRESENTANTER TIL FAU / SU....

20 Takk for meg!


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE. 2015 – 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google