Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til nytt barnehageår!. Felles informasjon v/ Anne Hjemmesiden – abonnere Hypernett- registrere fridager, ferier, beskjeder Bleieavtale Miljøfyrtårn-bedrift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til nytt barnehageår!. Felles informasjon v/ Anne Hjemmesiden – abonnere Hypernett- registrere fridager, ferier, beskjeder Bleieavtale Miljøfyrtårn-bedrift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til nytt barnehageår!

2 Felles informasjon v/ Anne Hjemmesiden – abonnere Hypernett- registrere fridager, ferier, beskjeder Bleieavtale Miljøfyrtårn-bedrift (kildesortering, miljøvennlige innkjøp, kjøpe kvalitets- leker, energisparing, reparere ødelagte ting, involvering av barna på utområdet og turområdet – miljødag. Fn-kafe Pedagogikk og ergonomi Flik - T1 og T2 Hakkebakkeskogen Informasjon om SU, Foreldreråd og FAU Valg til SU og FAU

3 Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd Hjemlet i Lov om barnehager §4 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre og ansatte, med lik representasjon fra begge grupper. Hos oss velger vi 2 fra hvert hus med en vara i tillegg. De sitter for hvert år. Ca 2 møter i halvåret. Vi har også FAU, foreldrene arbeidsutvalg, som tar seg av mer sosiale aktiviteter for barn og foreldre utenom barnehagetiden. Det velges 2 fra hvert hus til FAU. Første møte SU og FAU er 15. september – enhetsleder innkaller

4 FN kafe I samarbeid med dere foreldre samler vi inn penger til Rajshahi 22.10 kl. 15.00-17.00. Sett av ettermiddagen, det er viktig at dere kommer og at alle bidrar!! Kafe, salg av brukte leker, utlodning, salg av barnas arbeider

5 Årsplan, kalender, informasjonshefte - alle må lese og kjenne til

6 Velkommen til nytt barnehageår Presentasjon av de ansatte (foreldrene presenterer seg i gruppene) Presentere årsplan, kalender og informasjonshefte Lille Roligheden bygg og organisering Innhold felles Vi går i grupper

7 Lille Roligheden - småbarnsbygg LR har 50 plasser for barn som er 1 – 2 år 15 årsverk, noen på deltid, 2 pedagoger på hver gruppe. 3 grupper på LR GUL – 15 barn, 8 «store 2013 barn», 7 «små 2014» GRØNN – 18 barn, 12, 2013 barn – 6, 2014 BLÅ – 18 barn, 12, 2013 barn – 6, 2013 og 2014

8 Lille Roligheden – et småbarns bygg Overgang fra små til store det året barnet blir 3 år (august) til Låven. Barna får en godt forberedt overgang. Oppstart i grupper, til nå har vi positive erfaringer. Personalet har mye erfaring med denne aldersgruppen, er opptatt av, og kan mye om omsorg, tilknytning og gode relasjoner, vennskap, fellesskap og lek. Vi vet av forskning og erfaring at: - Gode barnehager er bra for barn 1 og 2 åringer har bedre forutsetninger for å få kontakt og danne relasjoner med andre i små grupper med faste ansatte Det er de daglige hverdagssituasjonene og samspillet mellom oss som er viktig Barna er opptatt av å utforske, mestre og ha kontakt med jevngamle- vi bygger fellesskapsfølelse. Det å høre til og delta i gruppa er viktig. Barna må føle seg sett og hørt for å ha medvirkning til fellesskapet. Kommunikasjon med 1 og 2 åringer…..

9 Dagsrytme Fellestid 07.00 – 09.00, frokost ferdig 08.30 Store ut 09.00 – 10.30, små inne, lekegrupper og aktivieter Stell og skift Måltid små 10.30 – store 11.00 Soving / hviling Lekegrupper 13.00 Stell og skift Måltid små 13.30, store 14.00 Utelek Fellestid 15.30 – 17.00

10 Barnehagens innhold Barnehagens innhold er bestemt av Barnehageloven. Rammeplanen utdyper fagområder og formålsparagrafen konkretiserer verdigrunnlag og etiske prinsipper, felles verdier barnehagen skal bygge på. Roligheden gård barnehage har utarbeidet årsplan utifra Rammeplanen, der vi tydeliggjør hva og hvordan vi jobber med fagområdene, og hva vi satser spesielt på. Hva skal barnehagen være, altså samfunnsmandat og verdigrunnlag : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling……

11 Alle våre hverdagsaktiviteter er viktige pedagogiske aktiviteter som byr på muligheter! Personalet er tilstedeværende voksne som gir barna omsorg, og dette er en forutsetning for at barnas utvikling og læring. Vi snakker og benevner det vi gjør i alle aktivitetene. Vi ser barna og setter ord på hva barnet gjør, sammen med andre barn og personalet. Vi ser når barna kommuniserer med hverandre og leker, vi støtter alle til å delta i samhandling og lek. Vi bygger opp en gruppefølelse hos barna- en følelse av å høre til og delta. Vi oppfordrer barna til å klare selv, å mestre gir selvtillit og en medvirkning på hverdagen sin. Bildene viser aktiviteter alle barna gjør i løpet av dagen. Det er her læring og utvikling skjer.

12 Måltid Viktig for danning av fellesskap Vi setter sosiale normer og regler Vi sanser og blir mette Vi har kontakt med hverandre Bygger relasjoner Fin arena for samtale Øver finmotorikk

13 Å mestre og medvirke Barna har rett til medvirkning på sin dag. De har rett til å uttrykke seg, være synlige og ha en virkning i sosial sammenheng. Barna virker med, vi oppfordrer til selvstendighet i daglige gjøremål. Vi legger til rette for lekegrupper Det er forskjell på å bestemme og medvirke. Vi hensyn til hverandre, og demokratiske prinsipper gjelder.

14 FLIK- 3 effektmål Utvikle læringsmiljøene til fordel for alle barns sosiale og faglige læringsutbytte Redusere omfanget av segregerende tiltak for barn som trenger særskilt tilrettelegging Skape læringsfelleskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet og trivsel -og som reduserer mobbing

15 Flik på Roligheden gård barnehage Gr.1 And/Gås «De stille barna» Gr.2 Spurv/Svane/Kråke «Forebygge utestengning og mobbing/erting.» Gr.3 Lille Roligheden «Sikre gode relasjoner for deltakelse i fellesskap og samhandling» Gr. 4. Lille Roligheden «Forebygge utestenging og mobbing» Gr 5 og 6 Låven «Sikre at barn er inkludert i fellesskapet på Låven»

16 Satsingsområder på Roligheden gård barnehage Bygge gode relasjoner barn-barn, barn-personal Personalet har kompetanse med aldersgruppen, lek, aktiviteter, språk, kontakt Tilegner oss fagstoff og nyere forskning – det vi vet er forskningsbasert Tilstedeværende voksne – ser og hører hva barnet er opptatt av. Lekne. Respektere lek og aktiviteter mht forstyrrelser, telefon – mobilbruk Språkstimulering Sang, rim, regler og eventyr. Leser og forteller, gjenforteller barnas opplevelser. Bruker bilder og tekst. Bruker språket aktivt i det daglige, benevner og gjentar barna. Bevisst bruk av variert språk.

17 Språkstimulering Les for barna hjemme. Fortell historier. Dikt sammen med barna. Fortell fra da du var liten. Snakk om hva dere har gjort sammen, hva dere skal gjøre sammen Benevn ting med riktig ord. Snakk om forskjeller, dialekter. Snakk om det som står på dagsreferatet / bilder i barnehagen. Bruk tid og lytt til barna. Sutt…..

18 FLIK Barnehagen er preget av et godt læringsmiljø der, alle kan få utviklet sitt potensiale for utvikling og læring Barna trives i vår barnehage Foreldrene er fornøyde med vår barnehage Ingen barn blir utestengt eller mobbet De ansatte er sensitive voksne som ser barna, og vet hva de skal gjøre hvis barn ikke har det bra


Laste ned ppt "Velkommen til nytt barnehageår!. Felles informasjon v/ Anne Hjemmesiden – abonnere Hypernett- registrere fridager, ferier, beskjeder Bleieavtale Miljøfyrtårn-bedrift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google