Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

2 INNHOLD Sammendrag 1 Om undersøkelsen 2 Presentasjonsstruktur Del 1 – Samlede resultater 3 Presentasjonsstruktur Del 2 – Resultater på tvers 4 Presentasjonsstruktur Del 3 - Inspirasjon 5

3 SAMMENDRAG Foreldrene i barnehagene i Bergen er samlet sett godt fornøyde med tilbudet fra barnehagene. 8 av 10 foreldre svarer 6 «Passer helt» eller 5 på utsagnet – «samlet sett er jeg godt fornøyd med barnehagens tilbud». Det er særlig utsagn som relaterer seg til trygghet og tilknytning mellom barnet og personalet som oppnår høye vurderinger. Det er noe lavere vurderinger på utsagn som omhandler informasjon. Den viktigste driveren for foreldrenes tilfredshet med barnehagenes samlede tilbud er «Foreldresamarbeid og medvirkning». Området inneholder spørsmål relatert til informasjon og samarbeide mellom foreldre og personalet. Dette er et område som vurderes noe lavere enn de andre områdene i undersøkelsen. Dette gjør området til et innsatsområde hvis man skal jobbe for å øke foreldrenes tilfredshet med barnehagenes tilbud. Det er enkelte forskjeller i foreldrenes vurderinger på bakgrunn av kjennetegn ved barnehagene. Foreldre som har barn i private barnehager har høyere tilfredshet enn foreldre i kommunale barnehager. Det er særlig vurderingene av informasjon som skiller de private og kommunale barnehagene. Foreldre i små barnehager opplever at personalet har mer tid til barnet, mens foreldre i store barnehager uttrykker høyere tilfredshet med barnehagens miljø for lek og læring. Flyttes fokuset fra den enkelte forelder til resultatet på barnehagenivå er det større spredning i resultatene. Majoriteten av barnehagene har gjennomsnittlig en høy grad av tilfredshet, mens enkelte barnehager lavere resultater. Barnehager med høy tilfredshet er kjennetegnet ved god informasjon og godt samarbeid med personalet.

4 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil være nyttig i den enkelte barnehage og for barnehageeierne. Det er et mål at undersøkelsen skal gi et helhetlig bilde av brukertilfredsheten i hele barnehagesektoren i Bergen. BESKRIVELSE AV METODE Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni 2015, og er gjennomført som en web-undersøkelse (CAWI). En foresatt per. barn ble invitert til å delta i undersøkelsen per e-post. Foresatte som ikke hadde e-postadresse fikk invitasjoner på papir med kode for å svare på web. I tilfeller der e-postadressen med invitasjonen kom i retur ble det sendt ut brevinvitasjoner til de foresatte. Underveis i datainnsamlingen ble det sendt ut tre påminnelser til foresatte som ikke hadde besvart undersøkelsen, i tillegg ble det informert om undersøkelsen i barnehagene. Spørreskjemaet har vært tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, russisk, arabisk og somali. Spørsmålene i undersøkelsen er utformet som utsagn der foreldrene ble bedt om å angi i hvilken grad utsagnet passer på en seks- punkts skala (6 «Passer helt» 1 «Passer slett ikke»). I tillegg var det mulig å krysse av for svaralternativet vet ikke/ikke relevant. I alt består undersøkelsen av 33 utsagn fordelt på 7 temaområder: Personalet i barnehagen, Lek og læring, Språk, Relasjon, Barnets medvirkning, Foreldrenes medvirkning, og Danning og inkluderende fellesskap. SVARPROSENT I alt fikk 15.372 foresatte invitasjon til å delta i undersøkelsen, 8.398 foresatte valgte å delta. Dette gir en svarprosent på 55 prosent. Det er store forskjeller i deltakelsen på tvers av barnehagene. Barnehagen med høyest svarprosent hadde en deltakelse på 93 % mens barnehagen med lavest deltakelse hadde en svarprosent på 14 %.

5 PRESENTASJONSSTRUKTUR INSPIRASJON -Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. -Hva kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud. RESULTATER PÅ TVERS -Gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagetilbudet oppdelt på barnehagene. -Største forskjeller mellom barnehager med høy og lav tilfredshet -Analyse av tilfredshet på tvers av barnets kjønn, alder og bostedsbydel -Forskjeller på bakgrunn av barnehagetype (privat/kommunal), barnehagestørrelse og barnets alder. SAMLETE RESULTATER -Overordnede resultater av tilfredshet med barnehagens tilbud - og resultater oppdelt på temaer. -Oversikt over resultater på enkeltspørsmål via topp 10 og bunn 10. -Resultater på hovedområder -Detaljerte resultater, frekvensfordelinger på enkeltspørsmål. 010203

6 SVARPROSENT FORDELT PÅ BAKGRUNNSINFORMASJON Innenfor bydelene inngår både kommunale og private barnehager.

7 FORELDRENE UTTRYKKER HØY GRAD AV TILFREDSHET MED BARNEHAGENES TILBUD 33.SAMLET SETT ER JEG GODT FORNØYD MED BARNEHAGENS TILBUD 8 av 10 foreldre svarte 6 “Passer helt” eller 5. Dette er uttrykk for at foreldrene er godt fornøyde med barnehagens tilbud. Sammenlignes resultatene med Oslo kommune* er resultatene noe høyere. 15 % av foreldrene har benyttet de to midterste punktene på skalaen. Det er klart flere som velger det positive midtpunktet 4 (11%), enn det negative midtpunktet 3 (4 %) En liten andel av foreldrene uttrykker misnøye med barnehagens tilbud. Prosentandelene er avrundet, derfor summerer ikke prosentene til 100 %. *Resultater Oslo barnehagene: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/kvalitet-i- oslobarnehagen/foreldreundersokelse/ (indeks 82 Oslo mot indeks 86 Bergen)https://www.oslo.kommune.no/barnehage/kvalitet-i- oslobarnehagen/foreldreundersokelse/

8 FORELDRENE ER MEST FORNØYD MED BARNETS TILKNYTNING OG TRYGGHET I BARNEHAGENE TOPP 10: DE TI HØYEST VURDERTE UTSAGNENE De høyest vurderte utsagnene relaterer seg til trygghet og relasjoner mellom barna og personalet. Foreldrene opplever at personalet er gode på å skape kontakt mellom barna og utvikle et fellesskap i barnehagen. Foreldrene opplever at barnehagene har fokus på språk. Personalet går foran som gode rollemodeller, i et miljø hvor barna utvikler toleranse og respekt for andre. Opplevelsen av samarbeidet med barnehagen er også blant de høyest vurderte utsagnene. Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium.

9 FORELDRENE ER NOE MINDRE FORNØYD MED INFORMASJONEN DE FÅR FRA BARNEHAGEN BUNN 10: DE TI LAVEST VURDERTE UTSAGNENE Informasjon er blant de lavest vurderte områdene. Dette gjelder både informasjon om innholdet i barnehagen og informasjon om hvordan barnet har det. Barnehagens lek og læringsmiljø oppnår også noe lavere resultater. Opplevelsen av at personalet har tilstrekkelig tid og stabilitet. Det er også noe lave vurderinger av foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Analysen er basert på alle spørsmålene med unntak av spørsmål 33, samlet tilfredshet med barnehagens tilbud da dette kan anses som et suksesskriterium.

10 SPRÅK OG RELASJONER ER DE TEMAOMRÅDENE FORELDRE VURDERER HØYEST RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER Resultatene på de temaområdene varierer mellom 80 og 86. Språk og relasjon er de høyest vurderte områdene, mens lek og læring og foreldrenes medvirkning er de lavest vurderte temaområdene. Hvert temaområde inneholder flere enkeltspørsmål. På de neste sidene presenteres resultatene på enkeltspørsmålene tematisk.

11 PERSONALET: FORELDRENE ER GODT FORNØYD MED PERSONALET I BARNEHAGENE FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET - PERSONALET Personalet vurderes høyest på trygghet og engasjement, mens det er mer rom for forbedring når det gjelder informasjon og tid til barnet. Leveringssituasjonen oppleves noe bedre enn henting.

12 LEK OG LÆRING: BARNEHAGENES UTSTYR OG MILJØ FOR LEK OG LÆRING VURDERES NOE LAVERE FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET – LEK OG LÆRING Gode vurderinger av personalets stimulering av lek og læringssituasjoner. Vurderingen av barnehagenes lek og læringsmiljø vurderes noe lavere. Det er også større spredning i besvarelsene, noe som tyder på at det er større forskjeller mellom barnehagene.

13 SPRÅK: GODE VURDERINGER AV BARNEHAGENES ARBEID MED SPRÅK FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET - SPRÅK Gode vurderinger av språk- arbeidet i barnehagene. Særlig det at språk inngår som en naturlig del av hverdagen i barnehagen vurderes høyt.

14 RELASJON: SPESIELT GODE VURDERINGER AV BARNETS TILKNYTNING TIL PERSONALET FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET - RELASJON Noe større spredning i besvarelsene når det gjelder problemer grunnet utskiftning av personalet. Dette tyder på at utskiftning av personal i enkelte barnehager kan være en utfordring. Foreldrene uttrykker at barna har en trygg tilknytning til personalet.

15 BARNETS MEDVIRKNING: FORELDRE OPPLEVER AT BARNA ER EN VIKTIG DEL AV FELLESSKAPET I BARNEHAGEN FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET – BARNETS MEDVIRKNING Større spredning når det gjelder barnets medvirkning ved temaer for lek og læring. Høye vurderinger av barnas del i fellesskapet og personalets forståelse for barna.

16 FORELDRES MEDVIRKNING: TENDENS TIL AT FORELDRENE ØNSKER MER INFORMASJON OM HVORDAN BARNA HAR DET FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET – FORELDRES MEDVIRKNING Muligheter for å utvikle foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Foreldrene vurderer samarbeidet med barnehagen som godt, men resultatene tyder på at en del ønsker seg mer informasjon om hvordan barnet har det.

17 DANNING OG INKLUDERENDE FELLESSKAP: PERSONALET OPPLEVES SOM GODE ROLLEMODELLER FORDELING AV FORELDRENES TILFREDSHET – DANNING OG INKLUDERENDE FELLESSKAP Personalet og barnehagens miljø bidrar til at barna utvikler viktige ferdigheter og egenskaper for å inngå i et sosialt felleskap.

18 OPPSUMMERING INSPIRASJON -Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. -Hva kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud. RESULTATER PÅ TVERS -Gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagetilbudet fordelt på de enkelte barnehagene. -Største forskjeller mellom barnehager med høy og lav tilfredshet -Analyse av tilfredshet på tvers av barnets kjønn, alder og bostedsbydel -Forskjeller på bakgrunn av barnehagetype (privat/kommunal), barnehage størrelse og barnets alder. SAMLETE RESULTATER -Høy tilfredshet med barnehagene. 8 av 10 foreldre svarer 6 «Passer helt» eller 5, på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. -Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høyt. -Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. 010203

19 STOR SPREDNING I TILFREDSHET - 3 AV 10 BARNEHAGER KJENNETEGNES AV SVÆRT HØY TILFREDSHET FORDELING AV GJENNOMSNITTELIG TILFREDSHET (SPM. 33) MED BARNEHAGEN (240 BARNEHAGER) 74 barnehager (31%) kjennetegnes ved svært høy tilfredshet og har en indeks på 90 eller høyere. 112 barnehager (47 %) har en indeks mellom 80 og 89 Stor spredning i de lavest vurderte barnehagene. 54 barnehager (23%) har en tilfredshet under 80. Analysen inkluderer resultater for 240 barnehager med minst 5 besvarelser.

20 BARNEHAGER MED HØY TILFREDSHET KJENNETEGNES VED GOD INFORMASJON OG HØY TILFREDSHET MED PERSONALET FORSKJELLER MELLOM BARNEHAGER MED HØY OG MINDRE HØY TILFREDSHET Vurderingen av informasjon og samarbeid er klart bedre i barnehager med svært høy tilfredshet. Barnehager med svært fornøyde foreldre opplever sjeldnere problemer pga. utskifting i personal, de er mer tilfreds med hentesituasjonen og de opplever at personalet har bedre tid til barnet. Analysen sammenligner barnehager (aggregertdata) med høy og mindre høy tilfredshet (spørsmål 33) og trekker ut de ti spørsmålene med størst forskjeller mellom gruppene.

21 FÅ FORSKJELLER I TILFREDSHET PÅ BAKGRUNN AV BARNETS KJØNN OG ALDER. FORELDRE I PRIVATE BARNEHAGER ER MER FORNØYDE TILFREDSHET FORDELT PÅ BARNETS ALDER OG KJØNN, BYDEL OG TYPE BARNEHAGE Tilnærmet lik tilfredshet blant foreldre med yngre og eldre barn, og foreldre til gutter og jenter. Foreldre i private barnehager er mer tilfredse enn foreldre i kommunale barnehager.* Foreldre i bydelene Ytrebygda og Bergenshus er mest tilfredse med barnehagenes tilbud, mens foreldre i Årstad og Laksevåg er minst fornøyde. Resultater for bydeler inkluderer både private og kommunale barnehager. *Forskjellene mellom private og kommunale barnehager er statistisk signifikante ** Forskjellene mellom Ytrebygda og Bergenshus på den ene siden og Årstad og Laksevåg på den andre er statistisk signifikante.

22 FORELDRE I PRIVATE BARNEHAGER ER MER FORNØYDE MED INFORMASJON ENN FORELDRE I KOMMUNALE BARNEHAGER STØRSTE FORSKJELLER MELLOM PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER De private barnehagene vurderes høyere enn de kommunale barnehagene når det gjelder informasjon og kommunikasjon. Forskjellene mellom private og kommunale barnehager er statistisk signifikante. De private vurderes også noe høyere når det gjelder utstyr og leke -og læringsmiljøet.

23 FORELDRE TIL BARN SOM ER 3 ÅR ELLER YNGRE GIR GJENNOMGÅENDE NOE BEDRE VURDERINGER STØRSTE FORSKJELLER PÅ BAKGRUNN AV BARNETS ALDER Foreldre til barn på 3 år eller yngre er noe mer fornøyd enn foreldre med eldre barn. Det er særlig hente og leveringssituasjon, tilknytning og personalets evne til å se barnet som skiller. Forskjellene i svar på bakgrunn av barnets alder er statistisk signifikante.

24 TID TIL BARNET, FELLESSKAPET OG BARNEHAGENS UTSTYR SKILLER SMÅ OG STORE BARNEHAGER STØRSTE FORSKJELLER PÅ BAKGRUNN STØRRELSE PÅ BARNEHAGEN Foreldre i små barnehager (under 30 barn) skiller seg ut ved at de i større grad opplever at personalet har nok tid til barnet og ved at de i større grad opplever at barnet er en viktig del av fellesskapet. De små barnehagene skiller seg fra de andre barnehagene. Forskjellene er statistisk signifikante. Det er ikke signifikante forskjeller mellom barnehager med 31 – 80 barn og barnehagene med over 80 barn. Foreldre i større barnehager er mer fornøyde med barnehagens lek og læringsmiljø.

25 OPPSUMMERING INSPIRASJON -Viktige drivere for foreldrenes tilfredshet med barnehagens tilbud. Undersøkt ved en korrelasjonsanalyse. -Hva kjennetegner foreldre som er svært tilfredse med barnehagens tilbud. RESULTATER PÅ TVERS -Stor spredning i den gjennomsnittlige tilfredsheten med barnehagene. I 3 av 10 barnehager er foreldrene samlet sett svært fornøyde med tilbudet. -Barnehager med høy tilfredshet kjennetegnes av gode vurderinger av personalet og at de oppleves som gode på å gi informasjon. -Foreldre i private barnehager er noe mer fornøyde, særlig informasjon vurderes bedre i de private barnehagene. -Det er enkelte forskjeller på bakgrunn av barnehagestørrelse; i små barnehager oppleves det bedre tid til barnet, mens det i store barnehager oppleves et bedre tilrettelagt miljø for lek og læring. SAMLETE RESULTATER -Høy tilfredshet med barnehagene. 8 av 10 foreldre svarer 6 «Passer helt» eller 5, på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. -Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høyt. -Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. 010203

26 TOPP KORRELASJONER MEDTOTAL TILFREDSHET TOPP KORRELASJONER MED ALT I ALT TILFREDSHET MED BARNEHAGETILBUDET (spm. 33) Figuren viser de enkeltspørsmålene som korrelerer (samvarierer) sterkest med alt i alt tilfredshet med barnehagetilbudet. Høyest korrelasjon er det mellom tilfredshet med barnehagetilbudet og spørsmålet knyttet til samarbeid mellom foreldre og barnehage. Korrelasjon er beregnet med Pearsons korrelasjonskoeffisient (r). Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og +1. En koeffisient på 0 gir uttrykk for ingen samvariasjon (korrelasjon), mens en koeffisient på 1 angir at det er maksimal positiv samvariasjon mellom de aktuelle variablene. Korrelasjoner over 0,7 er et uttrykk for sterk samvariasjon.

27 INFORMASJON OG FORELDRE SAMARBEID ER OGSÅ DET SOM SKILLER FORNØYDE OG SVÆRT FORNØYDE FORELDRE DE STØRSTE FORSKJELLER MELLOM SVÆRT FORNØYDE OG FORNØYDE FORESATTE De største forskjellene mellom svært tilfredse og tilfredse foreldre relaterer seg til informasjon og kommunikasjon, samarbeid med personalet og barnehagens utstyr og miljø. Analysen sammenligner foreldre som har svart 6 «Passer helt» og foreldre som har svart 5 på spørsmål 33 om samlet tilfredshet med barnehagens tilbud.

28 OPPSUMMERING INSPIRASJON -Spørsmålet knyttet til samarbeid mellom foreldre og barnehage har høyest korrelasjon til tilfredshet med barnehagetilbudet. -Svært tilfredse foreldre kjennetegnes ved at de opplever god informasjon og godt samarbeid med barnehagens personell. RESULTATER PÅ TVERS -Stor spredning i den gjennomsnittlige tilfredsheten med barnehagene. I 3 av 10 barnehager er foreldrene samlet sett svært fornøyde med tilbudet. -Barnehager med høy tilfredshet kjennetegnes av vurderingene av personalet og at de oppleves som gode på å gi informasjon. -Foreldre i private barnehager er noe mer fornøyde enn i kommunale; særlig informasjon vurderes bedre i de private barnehagene. -Det er enkelte forskjeller på bakgrunn av barnehagestørrelse hvor det i små barnehager oppleves bedre tid til barnet, mens det i store barnehager oppleves et bedre tilrettelagt miljø for lek og læring. SAMLETE RESULTATER -Høy tilfredshet med barnehagene. 8 av 10 foreldre svarer 6 «Passer helt» eller 5, på utsagnet om de samlet sett er fornøyde med barnehagens tilbud. -Det er særlig utsagnene relatert til barnets trygghet og tilknytning til personalet som vurderes høy. -Det er noe lavere resultater på utsagnene som relaterer seg til informasjonsarbeidet i barnehagene. 010203


Laste ned ppt "BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google