Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medarbeiderkartlegging Driftsenhet / Avdeling Dato Foto: Rune Nilsen/News on Request.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medarbeiderkartlegging Driftsenhet / Avdeling Dato Foto: Rune Nilsen/News on Request."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medarbeiderkartlegging Driftsenhet / Avdeling Dato Foto: Rune Nilsen/News on Request

2 Helsefremmende arbeidsplass ”En helsefremmende arbeidsplass kjennetegnes av fornøyde arbeidstakere som gjør en god jobb. Både ledere og ansatte tar et felles ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen” Gode ledere tar hensyn til hele mennesket med utgangspunkt i individuelle behov og livssituasjoner. De ser den enkelte ansatte, og gir positive og korrigerende tilbakemeldinger når det er behov for det. Gode ledere kommuniserer tydelig, og tar ansvar for et godt arbeidsmiljø.

3 Gode medarbeidere tar et selvstendig ansvar for seg selv og for helheten. De er motivert til å gjøre en god jobb, har stor grad av selvledelse og tar ansvar for sitt eget arbeidsmiljø og sin egen arbeidssituasjon. Gode medarbeidere sier fra når arbeidsplassen ikke er helsefremmende. Godt arbeidsmiljø kjennetegnes blant annet av gode relasjoner mellom mennesker, et godt sosialt miljø, tydelige ansvarsområder og roller, arbeidsglede, arbeidslyst. Alle ansatte påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet, og vice verca.

4 God kommunikasjon innebærer å være bevisst på hvordan vi snakker med hverandre. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for god kommunikasjon, som skal preges av tillit, åpenhet og respekt. God helse er delvis et personlig ansvar. For at den ansatte skal ha god arbeidshelse, skal Nordland fylkeskommune legge til rette for et sunt og godt kosthold, og muligheter for flere former for fysisk aktivitet.

5 Medarbeiderrollen og lederrollen I Nordland fylkeskommune skal arbeidsmiljøet preges av profesjonalitet og et positivt menneskesyn, og holdninger som er fri for diskriminering. Fra lederplattformen: –En leder har ansvar for å bygge fellesskap, godt arbeidsmiljø, samarbeid og organisasjonskultur Fra medarbeiderplattformen/lederplattformen: –I arbeidslivet er det et gjensidig ansvar mellom arbeidsgiver og medarbeidere til å bidra til et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsprosesser. Hver medarbeider har betydning for arbeidsmiljøet og er med på å prege egen og kollegaenes arbeidsdag. Det er dermed viktig å ha et bevisst forholdt il sin folle som medarbeider og bidra aktivt til fellesskapet.

6 Hvorfor medarbeiderkartlegging? Vi må vite hvordan medarbeidere i dag oppfatter Nordland fylkeskommune, driftsenheten de er ansatt i og avdelingen de jobber ved er som arbeidsplass: –Oppleves arbeidsmiljøet trygt og fri for diskriminering? –Opplever den enkelte at han/hun får brukt sin kompetanse på en god og utviklende måte? –Er det grep vi bør gjøre slik at vi blir en enda bedre arbeidsplass? En medarbeiderkartlegging skal brukes som grunnlag for å jobbe målrettet med eget arbeidsmiljø. En medarbeiderkartlegging er en kilde til informasjon - avdelingsmøter, seksjonsmøter, vernerunder, medarbeidersamtaler osv er andre måter å innhente informasjon om arbeidsmiljøet på.

7 Medarbeiderkartlegging Et verktøy for å få medarbeidernes oppfatning av utvalgte faktorer som påvirker deres arbeidssituasjon og arbeidsmiljø. Kunnskapen skal brukes til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og enda bedre kvalitet på tjenestene. Det som blir målt er: Arbeidsfellesskap Handlingsrom Attraktivitet Medarbeidersamtale Profesjonalitet Motivasjon Ledelse Helse og etikk

8 En anonym kartlegging Medarbeiderkartleggingen er en anonym kartlegging. Det vil si at det vises ikke svar for avdelinger der antall besvarelser er under 5. Motivere og legge til rette for at flest mulig besvarer kartleggingen, for å sikre best mulig datagrunnlag å jobbe videre med.

9 Planleggingsfasen Ledelsen og tillitsvalgt går sammen gjennom resultatene fra medarbeiderkartleggingen fra 2013 Handlingsplan fra 2013 gjennomgås med fokus på hvilke tiltak som er gjennomført og resultater som er oppnådd.

10 Spørsmål i kartleggingen Medarbeidersamtale Spørsmål om det er gjennomført medarbeidersamtale det siste året? Her menes fra november 2014 til november 2015.

11 Viktig med felles forståelse av spørsmålene Nærmeste leder Med nærmeste leder menes leder med personalansvar som medarbeideren forholder seg til i det daglige. Ledergruppa Med ledergruppa menes øverste leder. Enhet Øverste leder Videregående skole Rektor Tannhelse Tannhelsesjef (distrikt) Scene 8 og ABM Leder Avdelinger i f.adm Etatsleder

12 Utdanning For lærere er det tilleggsspørsmål som omhandler motivasjon og forutsetninger, klasseledelse og regler og adferd. Svarene på disse tilleggsspørsmålene blir sett i sammenheng med elevenes svar i Elevundersøkelsen.

13 Gjennomføring i November Alle ansatte vil motta en e-post når kartleggingen starter. I e-posten er innloggingsinformasjon til kartleggingen. Kartleggingen er åpen i 4 uker Det sendes ut påminnelse på e-post etter 2, 3 og 4 uker.

14 Resultat og analyse Resultatene fra kartleggingen sendes driftsenhetsleder i begynnelsen av desember. Leder involverer tillitsvalgte når resultatene skal gjennomgås I all analyse og fortolkning er det viktig å ha fokus både på de områder det står bra til på (faktorer med grønt lys) og på forbedringsområdene (faktorer med rødt eller gult lys). Arbeidsmiljøutvalget skal gjennomgå rapporten som gjelder hele driftsenheten (ikke den enkelte avdeling)

15 Oppfølging Arbeidsmiljøutvalget skal gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak. Arbeidsgiver utarbeider et forslag til handlingsplan i samarbeid med tillitsvalgte, som vedtas i arbeidsmiljøutvalget. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at tiltakene følges opp. Alle medarbeidere og ledere har medvirkningsplikt til gjennomføre tiltakene. Kopi av handlingsplanene sendes HR-avdelingen


Laste ned ppt "Medarbeiderkartlegging Driftsenhet / Avdeling Dato Foto: Rune Nilsen/News on Request."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google