Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sportsplan for Blindheim Idrettslag. Bakgrunn Blindheim Idrettslag er det største idrettslaget i regionen Vekst, økt behov for organisering av aktiviteter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sportsplan for Blindheim Idrettslag. Bakgrunn Blindheim Idrettslag er det største idrettslaget i regionen Vekst, økt behov for organisering av aktiviteter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sportsplan for Blindheim Idrettslag

2 Bakgrunn Blindheim Idrettslag er det største idrettslaget i regionen Vekst, økt behov for organisering av aktiviteter samt integrering av nye medlemmer gjør det nødvendig å planlegge en langsiktig utvikling av Blindheim IL Store forventninger fra ulike hold gjør at det er behov for retningslinjer m.h.t. sportslig opplegg Trenerkompetanse og gode anlegg er en viktig forutsetning for et godt sportslig tilbud Forpliktelser fra alle foreldre en forutsetning for drift av grupper og lag

3 Visjon og funksjon Visjon: Blindheim IL skal være det naturlige og foretrukne barne- og ungdomsmiljø i bydelen Gjennom god organisering og kvalifiserte tilbud skal Blindheim IL tilby et allsidig sportslig opplegg til barn og unge Funksjon: Blindheim IL skal være en breddeklubb, men tilby toppidrett i de idrettsgrener hvor dette er naturlig, samt legge til rette for at spillere og utøvere med spesielle talenter og ferdigheter skal kunne bli toppidrettsutøvere i egen eller andre klubber

4 Grunnverdier og verdigrunnlag Grunnverdier: Tilrettelegging, vennskap, samhandling, respekt og redelighet Vårt verdigrunnlag: Vi tar beslutninger raskt og prioriterer inkluderende løsninger Vi tror på innovasjon gjennom utnyttelse av all kunnskapen i vår organisasjon Våre aktive står i sentrum for våre handlinger Vi har gjensidig respekt og tiltro til hverandre, våre aktive og våre samarbeidspartnere Vi er ærlige, inkluderende og åpne internt og eksternt Vi er stolte over det vi gjør, og vi er stolte av Blindheim IL

5 Medlemsløfter Medlemsløfter: Blindheim IL skal legge til rette for idrettsaktiviteter innenfor idrettsskole, fotball, volleyball og håndball Blindheim IL skal tilby et differensiert opplegg tilpasset den enkeltes nivå Blindheim IL skal jobbe for å tilby gode trenings- og kampfasiliteter og kvalifiserte trenere Blindheim IL skal ha en positiv holdning til samarbeid med andre lag

6 Strategier Strategi for styrket lagfølelse: Utvikling og spredning av retningslinjer for klubbdrift Felles arrangement Dugnader som lagbyggende aktivitet Opplæring av tillitsvalgte, herunder utarbeide manualer for oppgaver og ansvar Kontakt med, og aktiv bruk av, seniorgruppa til relevante oppgaver Strategi for samfunnsbyggende bidrag: Holdningsskapende arbeid i alle ledd i forhold til mobbing, rusmidler og våre grunnverdier Godt samarbeid med skolevesen og Ålesund kommune Engasjement for et bedre trafikalt nærmiljø

7 Strategier forts. Strategi for flere aktive: Anleggsutvikling Egen aktivitetsplan i gruppene for rekruttering av 5 åringer til idrettsskole og 6 åringer til ballidretter – Samarbeid med barnehager og grunnskoler Tilrettelagte kurs for utvikling av flere trenere på alderbestemt nivå. Som grunnprinsipp skal kostnader til relevante kurs og lignende i slike sammenhenger dekkes av Blindheim IL Spredning og etterlevelse av denne sportsplan Strategi for bedre fordeling av tillitsvalgtoppgaver: Etablering av nye prinsipper for dugnader og dugnadsgjennomføring Krav til foreldreinnsats og etablering av premisser for deltakelse i Blindheim IL og legge disse ut på våre hjemmesider

8 Organisering Hovedlagets (hovedstyret/administrasjonen) hovedoppgaver: Ivareta administrative funksjoner og yte administrativ støtte til undergruppene Ajourhold av medlemsregister Ivareta forpliktelser overfor NIF Kommunikasjon med Ålesund kommune Hovedsponsoravtale og oppfølging overfor utstyrsleverandør Kontroll- og støtteorgan overfor gruppestyrene Gruppestyrenes hovedoppgaver: Drift av gruppene Økonomistyring i gruppene Tilby kvalifisert sportslig opplegg i gruppene

9 Forpliktelser og gjenytelse Som medlem/foresatte av medlem i Blindheim IL medfølger følgende forpliktelser: Medlemskontingent i hovedlaget i h.h.t. NIF’s retningslinjer og krav Aktivavgift /spillerkonto til dekning av lagets/gruppens kostnader Dugnad Gjenytelse skjer i bl.a. form av dekning av kostnader til: Anleggsutvikling og vedlikehold Bane-/halleie Trenere og trenerutvikling Reiser og turer til kamper Turneringer og sosiale arrangement Administrasjon Drakter/baller/annet utstyr og materiell Dommere

10 Arbeidsbelastning Det er avgjørende at arbeidsbelastningen fordeles på alle Alle har samme ansvar for å betale medlemskontingent, aktivavgift og bidra på dugnader Spillerkontoordning gjør det mulig med frikjøp fra dugnad Tillitsverv og treneroppgaver gir fritak for spillerkonto Prinsipielt skal de som ikke bidrar med arbeidsinnsats, betale mer

11 Mål Årlig økonomisk overskudd i hovedlaget og alle undergruppene Forbedrede administrative rutiner gjennom utvikling av medlemsregisteret og løpende oppdatering – ajourhold av medlemsoversikt – aktiv bruk av mailadresser og mobilnr. til masseutsendelser Anleggs- og kompetanseutvikling Godt tilrettelagt sportslig tilbud og oppnåelse av gode sportslige prestasjoner Synlighet og oppmerksomhet rundt Blindheim IL til beste for laget, alle involverte og våre sponsorer bl.a. gjennom: – hyppig mediedekning/-omtale – videreutvikling og effektiv bruk av Blindheim IL’s hjemmesider – etterlevelse av vår egen profilmanual, avtale med vår utstyrsleverandør og avtaler med våre sponsorer – skilting og profilering av Blindheim Idrettspark Blindheim IL skal framstå som en tydelig aktør i utviklingen av et trygt og godt lokalsamfunn Øke andelen aktive og støttemedlemmer

12 Sportslig opplegg: Tilbud til alle Tilbud til alle Breddeidrettens viktigste funksjon er å tilrettelegge for alle, uansett ferdighetsnivå. Dvs. at det skal legges til rette for et differensiert tilbud, tilpasset den aktives ferdigheter og holdninger Det skal legges til rette for at også aktive uten spesielle ferdigheter og/eller ambisjoner skal trives i Blindheim IL Alle lag skal prioritere å skape et trygt, godt og utviklende treningsmiljø for alle Alle lag skal også, innimellom, arrangere sosiale aktiviteter i tillegg til det rent sportslige Idrettsskole skal tilbys fra 5 år Særidretter skal tilbys fra 6 år, men for årsklassene 6-9 år skal treningstider koordineres med idrettsskolen for å unngå kollisjoner Det er et ønske, og skal stimuleres og oppfordres til, at unge som velger å avslutte den aktive karrieren, kan beholdes i Blindheim IL ved. for eksempel å ta på seg oppgaver som: – dommer – tillitsvalgt

13 Sportslig opplegg: Definisjoner og viktige presiseringer Barneidrett: Idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år Barn har selv rett til å bestemme hvor mye de vil trene Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 11 år Ungdomsidrett Idrettsaktiviteter for aldersgruppen 13-19 år I forbindelse med konkurranser, må det bl.a. vektlegges sosial aktivitet og egen utvikling

14 Sportslig opplegg: Grensesnitt mellom Idrettsskolen og særidrettene Barneidrett: Det skal tilstrebes å tilpasse treningstiden mellom Idrettsskolen og særidrettene på en slik måte at dette ikke kolliderer. Dette for at de som vil, skal kunne være med på flere ting samtidig F.o.m. 10 år skal det føres treningsframmøte, og for de som er med i flere idretter skal treningsoppmøte på en idrett godskrives den andre. Dette forutsetter en balanse i oppmøte slik at det ikke prioriteres ensidig For aldersgruppene 7-10 år skal det tilstrebes et så godt samarbeid som mulig mellom Idrettsskolen og særidrettene. For eksempel ved at særidrettene 1 måned av gangen, etter en rulleringsplan, har ansvar for/samarbeider om treningsopplegg på Idrettsskolen

15 Sportslig opplegg: Hospitering Hospitering Vil si at spillere får trene og evt. spille kamp med eldre spillere, og er ett tilpasset tilbud for enkeltspillere i alderen 9-19 år Innebærer at spilleren som hovedregel følger treninger på eget alderstrinn og hospitering er et supplement Vil si at spillere helt eller delvis i kortere eller lengre perioder eller permanent løftes opp og er med på nivået over Hospitering kan bl.a. skje basert på kvalitet/ferdigheter eller treningsinnsats/-iver. For at hospitering skal være aktuelt må vedkommende spiller holde et nivå som er middels eller bedre på aldersklassen over Hospiteringsordninger internt/eksternt er et viktig virkemiddel for å gi enkeltspillere utfordringer på rett nivå i trenings- og kampsituasjoner Retningsgivende: 3 treninger =1-1,5 kamper pr. uke Hospitering skal også kunne skje for yngre spillere, men da skal dette avklares med sportslig ledelse i samråd med trener, foreldre og spiller

16 Sportslig opplegg: Hospitering forts. Dersom antallet på ett og samme lag tilsier det, skal det også kunne tilbys kamphospitering ved at det påmeldes ekstralag i ett år eldre årsklasser. For å oppnå god kampkvalitet skal slike lag også kunne settes sammen av spillere fra to aldersklasser. I tilfelle kollisjon i treningstid og/eller kamp med ”eget” lag/alderstrinn skal trenerne for de aktuelle lagene, foreldre og spiller i samråd avgjøre hvilket lag som skal prioriteres. Ved tvil skal gruppens sportslig leder/sportsutvalg kontaktes I kampsituasjon skal spillere under 12 år ha lik spilletid. Evt. tilleggstid skal skje i form av hospitering Trener/trenerteam er suveren i vurderingen av hvem som skal hospitere

17 Sportslig opplegg: Differensiering Differensiering Vil si at øvelser/treningsmoment skal tilpasses ferdighetsnivå, og at spillere på samme ferdighetsnivå blir satt på gruppe med andre spillere på samme nivå (de beste med de beste, de nest beste med de nest beste etc.). Spillere skal trene oftest og mest mulig på riktig ferdighetsnivå, dvs. eget nivå. Som retningslinje skal spillere ca. 25% av tiden trene på et nivå i overkant av eget ferdighetsnivå, ca. 50% av tiden på eget ferdighetsnivå, og ca. 25% av tiden på et nivå i underkant av eget ferdighetsnivå. Dette kan både gjøres internt i aldersgruppen eller via hospitering Det er også differensiering å tilby ekstra trening for de med annen ferdighet eller ambisjonsnivå Differensiering kan skje fra 7-8 års alderen HUSK: God barne- og ungdomsidrett forutsetter god differensiering!

18 Sportslig opplegg: Utviklingsfokus - også i kamp Med utviklingsfokus menes at klubben setter enkeltspillernes utvikling individuelt og relasjonelt foran kampresultatet. Alle spillere skal selvsagt gjøre sitt ytterste for at laget vinner hver eneste kamp, men for klubben er det viktigere å fokusere på prestasjoner, framgang og Fair Play framfor resultatet i enkeltkamper. Det er viktig at klubben melder på nok lag slik at alle får et tilstrekkelig kamptilbud og et tilpasset tilbud i forhold til nivå/utfordringer. – I barneidretten (opp til og med 12 år) skal det være lik spilletid for alle på egen årgang. Hospitering mulig for enkeltspillere. – I ungdomsidretten bør alle spillere få tilbud om minst en omgang pr. serierunde. – I ungdomsidretten er det anledning til å benytte differensiert kamptilbud gjennom påmelding av flere lag i samme årsklasse. – I ungdomsidretten er det anledning til å melde på og dele inn i 1. lag og 2. lag etter ferdighet. Likeså er det mulig å melde på et lag i aldersklassen over som et spillerutviklingstilbud. – I ungdomsidretten kan det enkelte lag ha andre regler for spilletid, uttak, etc. i forbindelse med cuper og mesterskap. Men disse reglene skal være bekjentgjort overfor spillerne i god tid før påmelding. – Inntil 16 år har alle som hovedregel ”krav” på kamptilbud/spilletid (utenom cuper/mesterskap og lignende)

19 Sportslig opplegg: Utviklingsfokus - også i kamp forts. Differensiert spilletid må utøves med stor grad av KLOKSKAP, dvs. at en i kamp sørger for at flest mulig får spille mest mulig på sitt ferdighetsnivå. For eksempel i en kamp hvor et lag leder klart, bør de ”nest beste” få rikelig med spilletid. Og tilsvarende i kamper hvor det er jevnt eller at et lag ligger under, bør de ”beste” få rikelig med spilletid. På samme måte er det anledning til å se flere kamper under ett, dvs. at mot gode motstandere kan de ”beste” få mer spilletid enn de ”nest beste”, og omvent mot svakere motstand i andre kamper. Husk at alle utvikler seg forskjellig – noen utvikler seg tidlig mens andre kommer sent. Derfor er det også i et spillerutviklingsperspektiv viktig å beholde flest mulig lengst mulig. Trener/trenerteam er suveren i laguttak

20 Sportslig opplegg: Generelt Generelt vedr. hospitering, differensiering og kampledelse I tvilstilfeller skal sportslig utvalg kontaktes Gruppestyrene har anledning til å fastlegge egne retningslinjer, men ikke underskride disse hovedprinsipp

21 Sportslig opplegg: For de med ambisjoner I tillegg til det som er nevnt foran om hospitering og differensiering, kan det nevnes at: For å bli toppidrettsutøver må det trenes mye, med god kvalitet, over lang tid Det er viktig å begynne tidlig å trene mye for å venne seg til store treningsmengder fra 12 års alderen. For å bli en toppidrettsutøver kreves det som hovedregel ca. 1.200 treningstimer, med god kvalitet, pr. år fra 12 års alderen Trening skal ikke være ensidig, ikke allsidig, men med variasjon relatert til egen idrett!

22 Norges Fotballforbunds handlingsplan For å belyse hvorledes det tenkes på forbundsnivå, m.h.t. sportslig tilbud, hospitering og differensiering, tas det avslutningsvis med et utdrag fra Norges Fotballforbunds handlingsplan: Målgruppe: Gutter og jenter i alderen 13-17 år som har spesiell interesse og forutsetninger for å utvikle seg som fotballspillere Hovedmål: Sikre at unge spillere, både jenter og gutter, med ambisjoner får tilrettelagt trenings- og kampmuligheter med tanke på framtidig rekruttering til norsk toppfotball Strategier: Gjennomføre et tydeligere og tidligere tilpasset trenings- og kamptilbud Spille flere kamper på utfordrende nivå både i klubb-, sone og kretssammenheng

23 Norges Fotballforbunds handlingsplan forts. Virkemidler: Legge til rette for daglig fotballaktivitet for de som ønsker det Gi muligheter for at spillere med gode forutsetninger kan hospitere på eldre lag i klubben eller i andre klubber Sørge for at gode enkeltspillere får et mest mulig utfordrende kamptilbud

24 Henvisninger Det vises for øvrig til Norges Idrettsforbunds og de enkelte særidretters hjemmesider Kilder: Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Volleyballforbund og Norges Håndballforbund


Laste ned ppt "Sportsplan for Blindheim Idrettslag. Bakgrunn Blindheim Idrettslag er det største idrettslaget i regionen Vekst, økt behov for organisering av aktiviteter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google