Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Forvaltning av tang og tare i Norge Terje Halsteinsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Forvaltning av tang og tare i Norge Terje Halsteinsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar Forvaltning av tang og tare i Norge Terje Halsteinsen

2 Livet i havet – vårt felles ansvar Forvaltning av tang og tare i Norge Hvorfor skal vi høste tang og tare i Norge ? Status på regionale forskrifter og arbeidet med dette Innføring av posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for fartøy som høster tare – hvor står vi ?

3 Livet i havet – vårt felles ansvar Grunnlovens § 110 b Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslekten. For at ivaretage dere Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningene af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen. Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsættinger. (Havressursloven og Naturmangfoldloven)

4 Livet i havet – vårt felles ansvar Historisk lovgrunnlag for tang og tare Kontinentalsokkelloven 21. juni 1963 Saltvannsfiskeloven 3. juni 1983 Havressursloven 6. juni 2008

5 Livet i havet – vårt felles ansvar § 1 Formål Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna. § 2 Retten til ressursane Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.

6 Livet i havet – vårt felles ansvar § 3 Sakleg verkeområde Lova gjeld all hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar og tilhøyrande genetisk materiale. Viltevande marine ressursar er fisk, sjøpattedyr med heilt eller delvis tilhald i sjøen, andre marine organismar og plantar med tilhald i sjøen eller på eller under havbotnen, og som ikkje er i privat eige. Lova gjeld likevel ikkje hausting og anna utnytting av anadrome laksefiskar slik det er definert i lov 15. mai 1992 nr. 47 om lakse- og innlandsfiske m.v. § 5 bokstav a.

7 Livet i havet – vårt felles ansvar § 7 Forvaltningsprinispp og grunnleggjande omsyn Departementet skal vurdere kva slags forvaltningstiltak som er nødvendige for å sike ei berekraftig forvaltning av dei viltlevande marine ressursane. Ved forvaltninga skal det leggjast vekt på a) ei føre-var-tilnærming i tråd med internasjonale avtalar og retningslinjer b) ei økosystembasert tilnærming som tek omsyn til leveområde og biologisk mangfald c) ein effektiv kontroll med hausting og anna utnytting av ressursane d) ei formålstenleg fordeling av ressursane, som mellom anna kan medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna e) ei optimal utnytting av ressursane som er tilpassa marin verdiskaping, marknad og industri f) at haustingsmetodar og reiskapsbruk tek omsyn til behovet for å redusere moglege negative verknader på levande marine ressursar g) at forvaltningstiltak er med og sikrar det materielle grunnlaget for samisk kultur.

8 Livet i havet – vårt felles ansvar § 8a. Saker der fylkeskommunane har kompetanse Fylkeskommunane kan fatte vedtak på særskilde områder innanfor lova sitt verkeområde når dette er fastsett i forskrift. Departementet kan i forskrift fastsetje nærare reglar om fylkeskommunane sin kompetanse etter denne føresegna. I dei sakene der fylkeskommunane er gitt kompetanse til å fatte vedtak, er Fiskeridirektoratet klageinstans.

9 Livet i havet – vårt felles ansvar Kgl.res. 13. juli 1995 om høsting av tang og tare § 4 Retten til høsting av tang og tare Retten til høsting av tang og tare tilhører staten. Høsting av tang og tare i indre norsk farvann på norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen er forbudt med mindre det i medhold av denne forskrift gis tillatelse til undersøkelse og utnyttelse av tang og tareforekomster i bestemte områder.

10 Livet i havet – vårt felles ansvar Lokale reguleringer § 5. Regionale forskrifter Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når det er tillatt å høste tare i den enkelte region. Forskriftsforslag utarbeides av fylkesvise grupper som ledes av fylkeskommunen. Fiskeridirektoratet kan i samråd med Miljødirektoratet, åpne for høsting av tang og tare for inntil 5 år av gangen dersom det er sannsynlig at ressursen og økosystemet i området kan tåle den belastningen høstingen innebærer.

11 Livet i havet – vårt felles ansvar Status på regionale forskrifter Rogaland 1. september 2015 Hordaland 1. september 2016 Sogn og Fjordane 1. september 2016 Møre og Romsdal 1. oktober 2014 Sør-Trøndelag 1. oktober 2014 Nord-Trøndelag

12 Livet i havet – vårt felles ansvar Fremdrift Lov 13. juni 2013 om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy. Kgl.res 13. juli 1995 om høsting av tang og tare.


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Forvaltning av tang og tare i Norge Terje Halsteinsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google