Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonale menneskerettigheter Kursdato

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonale menneskerettigheter Kursdato"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonale menneskerettigheter Kursdato 01.10.08
Advokat Amir Mirmotahari

2 EMK gir individer rettigheter og plikter i forhold til stater.
Alminnelige traktater gir statene rettigheter og plikter i forhold til hverandre. EMK gir individer rettigheter og plikter i forhold til stater. Eks. EMD velger ikke den tolkning som i minst utstrekning innskrenker statens suverenitet.

3 Tyrersaken – en analyse
Art. 3 Negativ forpliktelse Sakens faktum

4 § 28: §29 Ordlyd utgangspunktet Eliminering av alternativer
Norsk rett Wienkonvensjonen art. 31 §29 Eliminering av alternativer Terskelprinsipp ”level” Rettspraksis norsk rett Wienkonvensjonen. Subsidiær, jf. ICJ art. 38. EMK: formelt ikke bundet (Christine Goodwin), men se fortale om forutberegnelighet og likhet for loven EMD viser i stor grad til sine avgjørelser og vektlegger disse. Degrading punishment?

5 § 30 §31 Formål: også å ramme utførelsen av reaksjonsform
Tilsvarende Wien og norsk rett Formål sammenheng med effektivitetsprinsippet. Rettigheter som ikke er illusoriske, men praktiske og effektive. Ingen derogasjon, jf. art. 15. Konkret tolkning terskelprinsipp - sakens faktum - reaksjonsformen - utførelsen av denne §31 Staten anfører: reaksjonsformen akseptert i landet. EMD: prevensjonshensynet ikke tilstrekkelig til å legitimere reaksjonen. ”Living instrument” Tolkes i lys av utviklingen i samfunnet. Rettslige standarder – nedverdigende behandling/straff Effektivitetsprinsippet, dynamisk tolkning Felles europeisk norm. (Costello-Roberts-saken) Se ellers artikkel av Elgesem

6 § 32 § 33 Vurdering av utførelsen av reaksjonsformen.
At det ikke er utført i offentlighet hindrer ikke nedverdigelse. Rettsikkerhetsgarantier § 33 ”Institutionalised violence” Formålsbetraktninger EMDs grunnleggende verdier: vern om individenes integritet og verdighet

7 Nærmere om terskelprinsippet
Et inngrep må nå et visst minstemål av intensitet for at det kan sies å foreligge konvensjonsbrudd. Under de fleste artiklene. Ikke naturlig under art. 2. Art. 3: Costello-Roberts mot Storbritannia, saksnr: 13134/87 Ulike former for terskelvurderinger: - Skalavurdering - Kjernevurdering (strikes at the very substance of the freedom”)

8 Statens skjønnsmargin
Konvensjonsvern kan oppnås på ulike måter. Statene er gitt en viss frihet mht en avveining av sakens motstridende interesser og valg av nødvendige tiltak. Subsidiaritetsprinsippet: nasjonale myndigheter har det primære ansvaret for gjennomføring av konvensjonens rettigheter. EMDs rolle sekundær. Domstolsskapt doktrine Hvorvidt statens vurderinger blir tilsidesatt: Korrekt interesseavveining (”fair balance”) Proporsjonalitetsvurdering – mål-middel

9 Jo snevrere skjønnsmargin, desto større overprøving fra EMD (og omvendt)
{ overprøving { skjønnsmargin For flere av artiklene kan det ikke utledes statlig skjønnsmargin. Eks. art. 2 og 3. Begrunnelse: Illusorisk rettighetsvern om statene selv skulle vurdere hva som for eksempel er en umenneskelig eller nedverdigende behandling

10 Costello-Roberts-saken
7 år gammel gutt Elev ved privatskole Disiplinstraff 3 klaps på baken med gymsko – med underbukse utført 3 dager etter meddelelsen av straffen – 8 dager etter at han begikk handlingen Utført av rektor uten nærvær av andre Spørsmål om straffen var krenkelse av art. 3 – nedverdigende straff


Laste ned ppt "Internasjonale menneskerettigheter Kursdato"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google