Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING 2008. Overenskomst mellom NHO/Abelia og LO/NTL Nye forhandlingsbestemmelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING 2008. Overenskomst mellom NHO/Abelia og LO/NTL Nye forhandlingsbestemmelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 KONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING 2008

2 Overenskomst mellom NHO/Abelia og LO/NTL Nye forhandlingsbestemmelser

3 Mandat for utvalget Utvalget skal i tariffperioden utarbeide et forslag til varig løsning mht. gjennomføringen av den lokale lønnsdannelsen. Utvalget skal legge vekt på bedriftens behov for lønnsdannelse for funksjonærer i privat sektor og NTLs behov for rettferdig lønnspolitikk for sine medlemmer. Finner ikke partene en slik løsning har utvalget mandat til å foreslå endring/avvikling av partenes avtaleforhold.

4 Strykninger: Merknad: De lokale forhandlingene settes i gang når det sentrale/forbundsvise oppgjøret er vedtatt

5 I Bedriftsviser forhandlinger Forhandlingene starter på bedriften etter at LO-NHO oppgjøret er sluttført Tidsfrist for gjennomføring av de lokale forhandlinger er 15. September Resultatet (både enighets- og utenighetsprotokoller) av del lokale forhandlinger sendes innen fristens utløp til de sentrale parter.

6 Føringer for lokale forhandlinger(uendret) En gang hvert å skal de lokale partene forhandle om rammen og profilen for oppgjøret innen virksomheten. Det skal føres reelle forhandlinger. Før forhandlingene skal NTLs forhandlere har tilgang til alle lønnsdata for egne medlemmer. Forhandlingene skal føres med bakgrunn i den enkelte virksomhets økonomiske stilling, produktivitetsmessige utvikling, framtidsutsikter og konkurranseevne. Forhandlinger mellom virksomheten og NTLs lokale tillitsvalgte føres i henhold til de lokale parters lønnssystem, stillings- og lønnsvurderinger, fastsatt i særavtale.

7 Ved lokal uenighet(uendret) Ved lokal uenighet om gjennomføringen av forhandlingsprosessen, rammen og/eller profilen på oppgjøret kan hver av partene kreve organisasjonsmessig behandling.

8 II Revisjon av overenskomsten Revisjon av overenskomsten starter etter at fristen for gjennomføring av lokale forhandlinger er utløpt. Dersom de sentrale parter ikke oppnår enighet om tekst i overenskomsten og eventuelt gjenstående lokale uenigheter i de sentrale forhandlinger, kan NTL og Abelia si opp plassene etter reglene i HA § 3-1.

9 Fordeler og ulemper Forhandlings-resultatet er kjent når avstemning foretas Kan forhandle samtidig med andre forbund lokalt Streike-/meklings- grunnlag blir satt på spissen Kan tape mye lønn uten etterbetaling av lønn ved streik. Vurdering av streik/mekling foretas når mange bedrifter er i havn Vanskeligere å få drahjelp av virksomheter som er i havn.

10 Uendrede forhold Særavtalenes status er den samme Sosiale reformer forhandlet fram mellom LO/NHO eller frontfaget vil bli tatt inn i overenskomsten

11 Tariffoppgjøret 2008

12 Tekniske beregninger Lønnsvekst 2006-2007 i industrien - Arbeidere 5,5% - Funksjonærer 5,7% - I alt5,5% Overheng 2007 Industrien 2,0% Lønnsvekst 2006-2007 Spekter unntatt helse - I alt5,3% Overheng 2007 Spekter1,3%

13 ØKONOMISK RESULTAT LO-NHO OPPGJØRET VIRKNINGSTIDSPUNKT 1. APRIL 2008 Med Ramme: 5,6 % GEN. TILLEGGKR. 2,00 PR. TIME Til overenskomster under 90 % av industriarbeider LAVLØNN/LIKELØNNKR. 3,00 PR. TIME TILPASNINGERKR. 0,50 PR. TIME Gjennomsnittlig industriarbeider lønn = KR. 334.796,-- 90 % = KR. 301.316,--

14 RAMME -ELEMENTENE I LO-NHO OPPGJØRET Overheng1,8 % Glidning2,5 % 0,50 tilpasning0,2 % Gen. Tillegg0,8 % Lavlønn0,3 % ---------------- Ramme=5,6 % ---------------- Forventet prisvekst i 2008 = 3,5 %

15 Lokale forhandlinger 2008 Landsoverenskomsten mellom NHO/Abelia og LO/NTL er landsoverenskomsten er igått for en ny periode Særavtalene følger landsoverenskomsten Lokale forhandlinger under fredsplikt (som i 2007) Ta kontakt hvis dere trenger hjelp til utforming av krav

16 Tjenestepensjon Eksisterende ordninger sikres i tariffavtalen Organisering av pensjonsordninger som i offentlig sektor: - stordrift som gir lavere kostnader enn private selskap -alders- og kjønnsnøytrale premier -jobbskifte uten tap av pensjon

17 Tariffkonferanse Abelia 2008 10.00 – 10.30Presentasjon og praktiske opplysninger 10.30 – 11.00Lo - NTL’s Tariffpolitiske uttalelse (Tor Erik) 11.00 – 12.00Gjennomgang av økonomi ………..lokale forhandlinger (Unni) 12.00 – 12.30Lunsj 12.30 – 13.00Resultatet av A-delsforhandlingene (Fredrik) 13.00 – 14.00Grupper. Samtaler med de ansvarlige forbundssekretærene (Unni, Fredrik, Tor Erik) 14.00 – 15.00AFP (John)

18 Tariffoppgjøret 2008 NTLs tariffpolitiske uttalelse

19 Prinsipper for lønnsutviklingen NTL krever: · at alle medlemmene sikres en andel av verdiskapingen i form av kjøpekraftforbedring · lik lønn for likt og likeverdig arbeid · at det settes av ekstraordinære midler til likelønnstiltak · at AFP-ordningen videreføres minst på dagens nivå · kollektive rettighetsbaserte seniorpolitiske tiltak · at det avsettes midler til å dekke livsopphold under EVU- utdanning · at størstedelen av lønnstillegget blir gitt som generelt kronetillegg · at prosedyrereglene for gjennomføring av de lokale forhandlingene og tvistemulighetene forbedres · fullt innsyn for de tillitsvalgte i virksomhetens lønn og lønnsvilkår

20 Pensjon/AFP/Seniorpolitikk Tariffestet tjenestepensjon minimum på dagens nivå AFP-ordningen videreføres i sin helhet som i dag Allmenne seniorpolitiske tiltak

21 Videreføring av AFP

22 Inntektsutvikling Samordnet oppgjør med forbundsvise tilpassninger Alle yrkesgrupper må tas med Kompensasjon til områder/grupper som systematisk er blitt hengende etter i lønnsutviklingen

23 Lønnsfordeling Generell bedring av kjøpekraften Likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg, bl.a. ved mer enn forholdsmessig andel til kvinner der slik styring er mulig Garantiordninger, heving av overenskomstenes lønnssatser og særskilte tillegg til lavlønte Bedring av lærlingenes økonomiske vilkår

24 Arbeidslivet Kompetanseheving og EVU: - Tilrettelegging av tilbud -Finansiering av livsopphold -Både arbeidsgiver og staten skal bidra

25 Arbeidslivet Sosial dumping - Norske lønns- og arbeidsvilkår skal ligge til grunn for arbeid som skjer i Norge og norsk farvann - Tillitsvalgte må sikres innsynsrett - Forhandlinger med tillitsvalgte ved bortsetting av arbeid - Godkjenning og bedre kontroll med vikarbyråer

26 sosial dumping forts - Styrket regelverk for inn- og utleie av Arbeidskraft - overgangsordninger innrettet mot fri bevegelighet på trygge og gode vilkår - ILO konvensjon-94 må implementeres i alle offentlige oppdrag - Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet må gis sanksjonsmuligheter

27 Regne eksempler for krav i Spekter: Forutsetninger: Lønnmasse pr. 31.12.07, 10 mill. fordelt på 25 antatte gir en snittlønn på Kr. 400.000,-

28 Eksempel 1: Krav årskostnad Virkning fra 1. april 2008 til 31. mars 2009: 5,6 % av 10 mill = kr. 560.000,-- Gjennomsnittlig tillegg 25 ansatte = Kr. 22.400,-- 560.000 = Kr. 22.400,- 25

29 Eksempel 2: Årslønnsvekst fra 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Brukes av Spekter og NTL ved bistand i forhandlingene. Ramme5,6 % Overheng Spekter1,3 % -------- Friske penger av lønnsmassen i virksomheten 4,3 % Lønns tillegg/friske penger = 10 mill x 4,3% = 430.000,-- ( Arbeidsgivers ekstrakostnad fra 1. april til 31. desember 2008)

30 Virkningstidspunk 1. april: Gjennomsnittlige tillegg: 430.000 X 12 = 573.333,- fordelt på 25 ansatte = kr. 22.933,- 9 Ønsker arbeidsgiver 1 % av lønnsmassen til fordeling fra 1.september 10.000.000 X 1 = 100.000,- 100.000 X 12 = 300.000,- 100 4 Kr 300.000,- fordelt på 25 ansatte = Kr. 12.000,- Av disse 12.000 får du utbetalt med virkning fra 1. september til 31.desember 12.000 X 4 = kr. 4.000,- 12 mens resten kommer som overheng til neste års oppgjør.


Laste ned ppt "KONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING 2008. Overenskomst mellom NHO/Abelia og LO/NTL Nye forhandlingsbestemmelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google