Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kunnskapssenteret Magne Nylenna, direktør, professor dr.med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kunnskapssenteret Magne Nylenna, direktør, professor dr.med."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kunnskapssenteret Magne Nylenna, direktør, professor dr.med.

3 2 God kunnskap bidrar til gode helsetjenester

4

5 Helsetjenesten drukner i forskningskunnskap  > 25 000 medisinske, vitenskapelige tidsskrifter  Antallet øker med 3,5 % årlig  1,5 millioner artikler/år  PubMed omfatter > 20 millioner artikler 4  Elektroniske medier gjør tilgangen mye enklere enn før

6 Det finnes enkeltstudier som kan brukes som argumenter for nesten hva som helst

7 Oppsummeringer behøves fordi:  ingen klarer å holde oversikt over alle forskningsresultater  de gir et samlet bilde av kunnskapen  de gir oss tryggere kunnskap  det er åpenhet om metoden  effekten av tiltak kan vurderes (samlet effektestimat)  kvaliteten av dokumentasjonen kan graderes  de avdekker kunnskapshull  de viser vei for videre forskning

8 Systematisk oversikt Sammenstilling av resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

9 July 29, 2015 8 Systematiske oversikter, metaanalyser og medisinske metodevurderinger

10 Operasjonsroboter – kunnskapsbasert helsetjeneste eller «toys for boys»? Foto: Per Marius Didriksen, OUS

11 Kunnskapsgrunnlaget 7/29/2015 10

12 Robotassistert operasjon versus åpen eller tradisjonell laparoskopisk prostatektomi  Ingen forskjell i kreftkontroll  Noe mindre inkontinens og impotens sml med åpen kirurgi, men ikke med laparoskopi  Vesentlig lenger operasjonstid  Vesentlig høyere kostnader –Dyrere engangsutstyr –Høye investeringskostnader –Færre operasjoner pr stue 7/29/2015 11

13 Drivkreftene bak innføringen av operasjonsroboter Ved å anskaffe roboter har helseforetakene hatt til hensikt å  stimulere, rekruttere og utvikle egne fagmiljøer  imøtekomme ønsker fra pasienter og sørge for at pasienter velger å la seg behandle på sitt eget sykehus  sikre prestisje og posisjonering  ivareta og styrke et godt omdømme i lokalmiljøet  gjennomføre ønskede organisasjonsendringer  ta vare på en finansieringsmulighet når det har blitt donert private penger 7/29/2015 12

14 Kunnskapsoppsummeringer og systematisk introduksjon av nye metoder

15 Hensikten med systemet Metodevurderinger skal forutgå innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for å: –Fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag ved innføring –Gi pasienter og helsepersonell økt trygghet: –Effektive og trygge metoder –Gi økt forutsigbarhet og transparens Hva menes med en metode? Ethvert tiltak i helsetjenesten f. eks medisinsk utstyr, legemidler, prosedyrer, organisatoriske endringer

16 Metodevurderinger av medisinsk utstyr UTFORDRINGER*  Dokumentasjonen har ofte lav kvalitet –Sjelden RCT, i mange tilfeller bare pasientserier  Generalisering fra en spesiell setting kan være utfordrende  «Læringskurven» –Utfallsmål i studier kan avhenge av utførerens erfaring med det aktuelle utstyret  De fleste HTA- organisasjoner benytter samme metodologi for vurdering av medisinsk utstyr som for andre metoder * –Pasientene vil forvente at en metode er effektiv og trygg uavhengig av om metoden er medisinsk utstyr, legemiddel eller komplekst tiltak * Review of International HTA activites on medical devices, MEDTECHTA, Dec 2013

17 Pågående og planlagte oppsummeringer  Effekt av –behandling for overvekt og fedme hos barn og unge –tiltak for å forebygge selvskading og selvmord –tiltak for å unngå overbehandling i livets sluttfase –kommunale koordinatorstillinger for kreft –tiltak i pasientsikkerhetsprogrammet –tiltak innen demensområdet

18 Kunnskapssenterets oppgaver  Følge bruken av kunnskap –Pasientsikkerhet –Meldeordningen  Formidle kunnskap –Helsebiblioteket  Oppsummere kunnskap –Systematiske oversikter –Metodevurderinger

19

20 Visjonen Gratis og lik tilgang til sentrale informasjonsressurser for helsepersonell og studenter gjennom et elektronisk bibliotektilbud

21 July 29, 2015 20

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Kunnskapssenterets oppgaver  Følge bruken av kunnskap –Pasientsikkerhet –Meldeordningen  Formidle kunnskap –Helsebiblioteket  Oppsummere kunnskap –Systematiske oversikter –Metodevurderinger

31 Pasienterfaringer med sykehus i 2011 og 2012 Nasjonale gjennomsnittsresultater på pasienterfaringsindikatorer, skala 0-100 der 100 er best

32 Commonwealth Fund International Health Policy Surveys - årlige undersøkelser i 11 land –2009: Allmennleger/fastleger –2010: Generell befolkning –2011: Utvalgte grupper –2012: Allmennleger/fastleger –2013: Generell befolkning 31

33 Kvalitetsindikatorer for sykehus  Overlevelse 30 dager etter innleggelse for: –hjerteinfarkt –hoftebrudd –hjerneslag –totaldødelighet –reinnleggelser

34 Resultater i sykehus med avvikende resultater for 2012

35 www.melde.no

36  Å bedre pasientsikkerheten  Avklare årsaker til uønskede hendelser for å forebygge at tilsvarende skjer igjen  Lærings- og forbedringsperspektiv – avdekke risiko, fokus på system Formålet med meldeplikten Ny §3-3 første ledd i spesialisthelsetjenesteloven

37 Med hendelse som førte til betydelig skade menes hendelse …  som førte til død  der livreddende behandlingstiltak var nødvendig  som førte til mén som varte eller sannsynligvis vil vare mer enn 2 uker  som førte til forlenget eller uventet opphold i intensiv-, overvåknings- eller akuttavdeling  som førte til uventet forlenget sykehusopphold  som førte til behov for ekstra behandling, rehabilitering eller lignende  som førte til annen skade som vurderes som betydelig

38 Med hendelse som førte til betydelig skade menes hendelse …  som førte til død  der livreddende behandlingstiltak var nødvendig  som førte til mén som varte eller sannsynligvis vil vare mer enn 2 uker  som førte til forlenget eller uventet opphold i intensiv-, overvåknings- eller akuttavdeling  som førte til uventet forlenget sykehusopphold  som førte til behov for ekstra behandling, rehabilitering eller lignende  som førte til annen skade som vurderes som betydelig De samme kriteriene legges til grunn for hendelser som kunne ha ført til betydelig skade

39 Mottatt 13.373 meldinger (1.7.12 – 31.12.13)

40 Alvorlighetsgrad for skade på pasient* Skade på pasientAntall Ingen3281 Mild2323 Moderat1554 Betydelig894 Død471 Totalt8523 *Blant meldinger som er klassifisert mht alvorlighetsgrad Skade på pasient – prosentvis fordeling

41 Hendelsestyper – fordeling per 31.12.13

42 Medisinsk utstyr, n=587

43 Kunnskaps- anvendelse

44 Redusere pasientskade ved hjelp av tiltakspakker for utvalgte innsatsområder Skal gi varige forbedringer ved å styrke forbedringskompetansen i helsetjenesten

45 7/29/2015 44

46 45 God kunnskap bidrar til gode helsetjenester

47 Følg oss via nyhetsbrev, Facebook eller Twitter


Laste ned ppt "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kunnskapssenteret Magne Nylenna, direktør, professor dr.med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google