Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Fylkesmannen og den regionale inndelinga –Basis for Fylkesmannen –Prinsipp –Stoda i Sogn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Fylkesmannen og den regionale inndelinga –Basis for Fylkesmannen –Prinsipp –Stoda i Sogn."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Fylkesmannen og den regionale inndelinga –Basis for Fylkesmannen –Prinsipp –Stoda i Sogn og Fjordane –Regiongrenser

2 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Kvifor ein fylkesmann? –Stortinget har samla nokre fagkontor for at brukarane skal møte dei samla og ikkje fragmentert –Stortinget ønskjer formidling og utøving av nasjonal politikk –Grunnlag for heilskapsgrep både frå staten og fylkeskommunen si side

3 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Fylkesmannen har 3 hovudoppgåver:  Sektormynde  Rettstryggleik  Samordning

4 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Sektormyndigheit: –på område med sterke nasjonale eller internasjonale mål og retningsliner –miljøvern, landbruk, utdanning, helse, sosialhjelp, barnevern mv –formidling av nasjonale mål, rettleiing overfor kommunane, dels gjennomføring av regjering og Storting sine vedtak, 1. instans vedtak i ein del saker Rettstryggleik: –skal sikre einskildindividet sine rettar etter lovverket –klageinstans for kommunal vedtak på ei rekke område –tilsyn med kommunale plikter og aktørplikter på ei rekke område (helse, sosial, utdanning, barnevern, miljøvern mv)

5 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Samordning –Fylkesmannen er tillagt ein viktig samordningsfunksjon mht statlege etatar si verksemd i høve til kommunane –Knutepunkt mellom kommunar og sentral stat –Fagleg samordning internt og eksternt, samt praktisk samordning –Nytt i 2006: samordning av tilsyn – løysingar på avvik, fristar mv

6 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Prinsipp I eit fylkesplanprosjekt i 2005 vart fylkesmannen og fylkeskommunen samde om følgjande prinsipp for organisering av offentleg verksemd i og for Sogn og Fjordane: Tre folkevalde nivå  Sogn og Fjordane er tent med at det er tre folkevalde nivå i Noreg; kommunane, eit fylkes- eller regionnivå og det nasjonale nivå (Stortinget). Lik geografisk inndeling  Folkevald regionalt nivå og statlege regionale etatar bør som hovudregel ha same geografiske ansvarsområde.

7 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Nærleik  Oppgåvene skal utførast på lågast mogleg demokratiske og effektive nivå  Erfaring tilseier at einingar som har tilsyns- og kontrolloppgåver bør ha ansvar for eit avgrensa tal kommunar (maks 25-35), og reisetida med bil t/r til eit administrasjonssenter bør ikkje overstige ein arbeidsdag. Heilskap  Oppgåver som har klare samverknader bør organiserast i same etat/nivå  Direkte kommuneretta statlege oppgåver bør samlast mest mogleg Rettstryggleik  Det må vere klåre organisatoriske skilje mellom dei som produserer ei teneste og dei som utøver tilsyn/kontroll med den same tenesta

8 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Desentralisering  Oppgåvene skal utførast på lågast mogleg demokratiske og effektive nivå  Dersom det skal etablerast ein region, er det ein føresetnad at mynde og arbeidsplassar blir overført frå den sentrale staten.  Ein ev. ny region må ha ein desentralisert administrasjon  Offentlege arbeidsplassar i ein ev. region må fordelast slik at Sogn og Fjordane får høvesvis like stor andel av slike arbeidsplassar som i dag Generalistkommune  alle kommunar skal i utgangspunktet ha dei same oppgåvene og same myndigheit, slik som i dag Folkeavrøysting  før vedtak om oppretting av regionar større enn dagens fylke, skal det gjennomførast ei konsekvensutgreiing for Sogn og Fjordane, og haldast rådgjevande folkeavrøysting i gjeldande kommunar/fylke

9 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Viktig: –Folkevalde organ regionalt og lokalt bør ha oppgåver der dei reelt har ”siste ordet” –Få til ei ryddig arbeidsdeling, færrast mogleg gråsoner –Tilsyn skal ikkje frikoplast frå rettleiing, fylkesmannen må derfor ha brei fagleg kompetanse –Tilsyn og rettleiing krev nærleik og lokal kunnskap for å verke konstruktivt –Samarbeid i faste former trengst uansett

10 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Konsekvensar  Store regionar vil medføre eiga vurdering av fylkesmannsembeta si inndeling  Vi meiner 26 kommunar bør ha formidlings-, tilsyns-, rettleiings- og samordningsorgan med god lokalkunnskap  Vi meiner kommunane og innbyggjarane er best tente med å ha same geografiske grenser for folkevald og statleg verksemd  Samarbeid mellom fylka bør skje gjennom gjennom Vestlandsrådet, og bli meir forpliktande

11 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Konsekvensar forts.  Landbruks- og bygdeutvikling er oppgåver dei folkevalde i større grad kan ta ansvar for  Miljøvern og landbruk har sterke nasjonale og internasjonale føringar og må vurderast nøye – også ut frå ulempene med oppsplitting av fagmiljø og dobbelt- kompetanse

12 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Einskapsfylke –Opna for det i meldinga, vi praktiserer langt på veg Hedmarksmodellen –Godt og nært samarbeid her i fylket –Sogn og Fjordane er eit småskala fylke og bør organisere det offentlege til beste for innbyggjarane –Viktig med ei ryddig arbeidsdeling innanfor eit aktivt samarbeid


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Høyringskonferanse 7. mai 2007 Fylkesmannen og den regionale inndelinga –Basis for Fylkesmannen –Prinsipp –Stoda i Sogn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google