Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12K strategiseminar 4.-5. april 2006 - Langesund Nye regioner - nye muligheter? Dialog i grupper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12K strategiseminar 4.-5. april 2006 - Langesund Nye regioner - nye muligheter? Dialog i grupper."— Utskrift av presentasjonen:

1 12K strategiseminar 4.-5. april 2006 - Langesund Nye regioner - nye muligheter? Dialog i grupper

2 Gruppeoppgaver z1. Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt z regionnivå? z2. Hvem er Vestfoldkommunene best tjent z med å være i region med - og hvorfor? z3. Hvilken rolle bør 12K ha i en ny region?

3 Forvaltningsformen - Høringer - 2 rapporter zFylkesordfører/-rådslederkollegiet ySterke regioner yPremisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform zKommunenes Sentralforbund yKommunene og forvaltningsreformen zHøringsfrist: 18. April 2006 zFokus nå: yOppgaver og demokratiutfordringer

4 Desentralisering av ansvar, oppgaver og myndighet Nåværende inndelingFramtidig inndeling Stat FM Kommune Region Stat FM Fylkeskom. ? ? ? ?

5 Fylkesmannsembetets roller zRettssikkerhet yVed tilsyn, saks- og klagebehandling og veiledning/kunnskap zFagmyndighet yBidra til å gjennomføre nasjonal politikk på fagområdene (beredskap, miljø, landbruk osv.) ved særskilte virkemidler og veiledning/informasjon zKnutepunkt yMellom kommunene og sentral stat yFormidler og rådgiver til/for kommunene og andre aktører yLyttepost for kommunene til regjeringen zSamordning yBidra til koordinering, samarbeid, møteplasser og felles tiltak i en oppdelt (regional stats)forvaltning zStøttespiller for utviklingsarbeid yGjennom partnerskap og dialog

6 Oppgave 1 - Mulige oppgaver zNæringsutvikling og innovasjon yNåværende oppgaver i fylkeskommunene yInnovasjon Norges distriktskontorer yStyrket innflytelse over SIVAs og NFRs vikemiddelbruk yKompetanse for landbruk, fjellområder og bygdeutvikling yEt større ansvar for fiskeri, havbruk og kystutvikling zSkal kommunene få et større ansvar for disponering av offentlige ressurser som i dag ligger til fylkesmannen, Innovasjon Norge og fylkeskommunen?

7 Mulige oppgaver zSamlet ansvar for samferdsel yVeger xNåværende fylkesveger omklassifiseres til regionale veger Riksveger utenom stamveger omklassifiseres til regionale veger. yNåværende fylkeskommunale kollektivtransport- oppgaver yKjøp av regionale jernbane- og flytjenester yHelhetlig IKT- infrastruktur yUtvikling av transportknutepunkter zSkal store kommuner eller kommuner i samarbeid få større ansvar for samferdsel?

8 Mulige oppgaver zUtdanning og kompetanseutvikling yFylkeskommunens og fylkesmannens nåværende ansvar og oppgaver yVoksenopplæring og Aetats kompetansehevende tiltak yStørre ansvar for høyere utdanning og FoU zSkal driftsansvaret for videregående skoler overlates til store kommuner eller kommuner i samarbeid?

9 Mulige oppgaver zKultur yRessurser og funksjoner som i dag ivaretas av statlige kulturinstitusjoner med regionale funksjoner yForvaltning av statlige tilskuddsordninger yStørre frihet til å anvende spillemidlene i regionen zBærekraftig utvikling og miljøvern yFylkesmannens ansvar for miljøvern yFylkesmannens ansvar for kulturminnevern

10 Mulige oppgaver zRegional naturressursforvaltning yStatens ansvar og myndighet utøves i dialog med berørte regioner yInnenfor nasjonalt regulerte og definerte områder kan det utvikles regionale og lokale forvaltningsregimer yFokusområder xArealer på land og i kystsonen xVannressurser xFiskeriressurser xNaturressurser for energirpoduksjon

11 Mulige oppgaver zHelse ySpesialisthelsetjenestene er av stor betydning for den regionale utviklingen. De bør få en reell demokratisk forankring i de nye regionene. På hvilken måte? yFylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester ySamordningansvar for folkehelsearbeidet på regionalt nivå zBarnevern yBør kommunene få et helhetlig ansvar for barnevern- tjenestene ved at statlige barneverntjenester over- føres til store kommuner eller kommuner i samarbeid?

12 Mulige oppgaver zInternasjonalt regionalt utviklingsarbeid yInternasjonalisering som regional utviklingsstrategi yRegionenes rolle i et regionalisert Europa yInterregionalt og grenseregionalt samarbeid

13 Mulige oppgaver zRegional planlegging yHovedansvar for planleggingen av samfunns- utviklingen i regionene yRegionplanen må være forpliktende for stat, region og kommuner yKommunene må få innflytelse på utviklingen av politiske strategier og virkemiddelbruk på regionalt nivå ySamhandling og avtaler mellom kommunene og region

14 Oppgave 2 - Samarbeid zHvilke prinsipper bør legges til grunn for framtidig regioninndeling ? zHvilke forhold bør kommunene i Vestfold tillegge mest vekt når kommune skal uttale seg om hvem de er best tjent å være i region med?

15 Lykke til med gruppearbeidet 3 grupper blir plukket ut til å presentere sine forslag til svar i plenum


Laste ned ppt "12K strategiseminar 4.-5. april 2006 - Langesund Nye regioner - nye muligheter? Dialog i grupper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google