Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial kompetanseplan Ljan skole og aktivitetsskole "Alle innenfor"

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial kompetanseplan Ljan skole og aktivitetsskole "Alle innenfor""— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial kompetanseplan Ljan skole og aktivitetsskole 2014-2016 "Alle innenfor"
høst 2014 Sist redigert

2 Hvorfor sosial kompetanse?
Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at barn og unge skal kunne forholde seg til og handle i en sosial virkelighet. Det stilles i økende grad krav til individuelle ferdigheter og til individets plassering innenfor fellesskapet. Sosial kompetanse defineres her som ”et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling” (Garbarino 1985 s. 80). Denne definisjonen understreker flere vesentlige sider ved sosial kompetanse. Sosiale ferdigheter er ikke tilstrekkelig for å utvikle seg sosialt. Barn og unge må i tillegg ha kunnskap om hvilke ferdigheter som kreves i ulike situasjoner, og kunne vurdere hvilke ferdigheter det er riktig å benytte til enhver tid. Kunnskapsløftet generelle del ; -opplæringen skal gi elevene «kyndighet og modenhet til å møte livet sosialt, praktisk og personlig» Det uttrykkes at det i skolen skal arbeides med å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og det påpekes spesifikt at skolen ikke bare skal dreie seg om fag. Skolen skal ikke bare se til at elevene får skolefaglige kunnskaper, men også bidra til at elevene utvikler seg sosialt og personlig. På skolen skal elevene utvikle sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. Veileder - Utvikling av sosial kompetanse fra utdanningsdirektoratet.

3 Hvorfor jobbe med sosial kompetanse i skolen
Hvorfor jobbe med sosial kompetanse i skolen? Sammenheng mellom sosial og faglig læring Elever som lykkes godt sosialt, har også en tendens til å klare seg relativt godt faglig. Elever som er isolerte og ensomme i skolen, vil også kunne få problemer med å konsentrere seg om faglig læring. Sosial og skolefaglig læring er i noen grad avhengig av hverandre. Skolens arbeid med å utvikle gode og inkluderende fellesskap vil være positivt for elevenes sosiale, faglige og personlige utvikling og læring. Skoleelever må mestre to arenaer: den faglige og den sosiale. Disse kan også betraktes som to mestrings- og kompetanseområder. Begrepet kompetanse er en relativt stabil kapasitet eller beredskap, mens begrepet mestring er mer situasjonsavhengig. Kompetansen vil anvendes gjennom mestring, men det er ikke alltid vi viser den kompetansen vi har gjennom mestring. Det vil si at det kan være elever som har nødvendig sosial kompetanse og likevel velger å ikke bruke den. Samtidig kan det være elever som ikke viser sin faglige kompetanse fordi det kan være risikabelt sosialt.

4 Skole, aktivitetsskole og hjem samarbeid
Sosial kompetanse er et læringsområde i skolen som stiller krav til et nært og godt samarbeid med elever og foresatte. Foresatte har hovedansvaret for barna. Lov om barn og foreldre (barneloven) slår fast at foreldre/foresatte i Norge har hovedansvaret for å oppdra sine barn og sørge for at utdanningen de får, er tilpasset deres evner og forutsetninger. Foresattes hovedansvar for barna understrekes også i opplæringsloven og LK-06. I opplæringsloven, § 1–2, formuleres det slik: ”Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn”. i hovedsak er alt arbeid med å utvikle barn og unges sosiale kompetanse en fellesoppgave for skole og hjem. Det er lite eller ingenting ved sosial kompetanse som kan sies å være kun skolens oppgave eller kun hjemmets oppgave. Derfor er et samarbeid mellom skolen og hjemmet påkrevet. Sosial kompetanse = en fellesoppgave for hjemmet, skolen og AKS

5 Planen er organisert rundt fem ferdighetsdimensjoner.
Inkludering - Empati, toleranse , respekt ; Empati vil si evne til å leve seg inn i andres situasjon. Det dreier seg om sosial sensitivitet og evne til desentrering. Det handler om å se situasjonen fra den andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati er således vesentlig for å kunne etablere nære relasjoner og være en motvekt mot mobbing og vold. Empati er både en stabil egenskap og situasjonsbestemt. Derfor kan empati utvikles og endres (Ogden 1995). Samarbeidsferdigheter handler blant annet om å kunne bruke tiden fornuftig mens man venter på tur, dele med andre, hjelpe andre, følge regler og beskjeder, samt å kunne gå over til andre aktiviteter uten å protestere. Det dreier seg om å samarbeide med jevnaldrende og med voksne. Samarbeid øves i reelle samarbeidssituasjoner og når samarbeidet aktivt verdsettes. Barn og unge lærer slike ferdigheter best ved at de får samarbeide mye. Selvhevdelse/Selvbevissthet; tanker, følelser, kroppsspråk,- be om informasjon, presentere seg, ta sosial kontakt, delta i og invitere andre til å delta i gruppeaktiviteter, gi uttrykk for meninger, vise vilje, løse konflikter : er å kunne be om hjelp og informasjon, å presentere seg og å reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg sosialt, blant annet ved å uttrykke egne meninger og standpunkter, og si nei til det man helst ikke bør være med på. Evne ti hensiktsmessig selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale miljøer og fellesskap. Selvhevdelse dreier seg om å uttrykke uavhengighet og autonomi, samt å ta sosial kontakt og initiativ. Selvkontroll; vente på tur, inngå kompromisser, kontrollere impulsivitet, forhandle om regler, følge instruksjoner og beskjeder - regulerer forholdet mellom atferd og følelser, og noen omtaler dette som impulskontroll. Det handler om evnen til å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Når man opplever frustrasjoner og motgang, eller når det oppstår uenigheter eller konflikter, kommer evnen til selvkontroll tydelig fram i måten man reagerer på uten å bli sint og ta igjen. Man må kunne utsette behov, for eksempel vente på tur, og kunne vise glede og sinne på situasjonstilpassede måter (Gresham og Elliot 1990). Ansvarlighet; dreier seg om å vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt å kunne utføre oppgaver. Man utvikler ansvarlighet gjennom å få medbestemmelse og ta konsekvensene av det. En forutsetning for ansvarlighet er derfor tillit. Ansvarlighet handler også om å kommunisere med voksne (Gresham og Elliot 1990). Det er viktig å merke seg at i en skole hvor barn og unge er omgitt av regler og kontroll på alle kanter, har de få muligheter til å utvikle ansvar. vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, utføre oppgaver, holde avtaler, følge regler.

6 Selvkontroll Inkludering/ Empati Selvhevdelse/ Selvbevissthet
Toleranse ros Støtte Omtanke respekt Ansvarlighet holde avtaler utføre oppgaver vise respekt for egne og andres ting følge regler Medbestemmelse tillitt Selvhevdelse/ Selvbevissthet ta sosial kontakt Kroppsspråk gi uttrykk for meninger tanker delta i gruppeaktiviteter følelser samarbeidsferdigheter kommunikasjon Samarbeid la alle delta i lek konflikthåndtering foreslå samvær be om hjelp Selvkontroll Forhandle om regler Inngå kompromisser Følge instrukser og beskjeder Kontroll av impulser vente på tur

7 Forslag til arbeid med sosial kompetanseplan Planen knyttes opp mot den tenkevanen vi arbeider med. (habits of Mind) Eks : Inkludering/Empati Et eller to forventede kompetansemål settes inn i ukeplanen og er klassens fokusområdet. Kompetansemål: "Jeg er en god venn/klassekamerat " - "Jeg kan vise omsorg for andre som ikke har det godt." Eks: Selvkontroll( er både en del av sosial kompetanseplan og en Habits of mind) Kompetansemål: " Jeg kan tåle motgang" – " Jeg kan stå for egne meninger og respektere andres".

8 Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Inkludering/ Empati, toleranse , respekt, vise omtanke for, evne til å lese seg inn i andres situasjon, ha respekt for andres følelser og synspunkter, vise støtte/ oppmuntring, rose. Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" kan kjenne igjen glede, tristhet, sinne og redsel hos andre. Jeg kan se på kroppsspråket og ansikter når noen er lei seg, sinte osv. Kan vise omsorg for andre som ikke har det godt. Jeg ler ikke av noen selv om de sier eller gjør noe dumt. Jeg sier i fra til en voksen hvis noen er lei seg eller trenger hjelp. er en god venn/klassekamerat Jeg leker med alle Jeg trøster hvis noen er lei seg. Hvis noen går alene spør jeg om han/hun vil være med Jeg forstyrrer ikke andre i deres arbeid. kunne si unnskyld hvis jeg har gjort noe dumt mot andre Jeg sier unnskyld på en oppriktig måte

9 Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Samarbeidsferdigheter; samarbeid, kommunikasjon, konflikthåndtering,-Be om og tilby hjelp, komme med forslag til samvær, la alle være med i leken Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" kan samarbeide i lek Jeg sier ja når noen vil være med i leken. Er vennlig og hjelpsom. Jeg spør om å delta i lek på en hyggelig måte. vet hva som er mitt og ditt Jeg tar ikke ting fra andre. Jeg spør før jeg låner noe.

10 Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Selvhevdelse/ Selvbevissthet; tanker, følelser, kroppsspråk,- be om informasjon, presentere seg, ta sosial kontakt, delta i og invitere andre til å delta i gruppeaktiviteter, gi uttrykk for meninger, vise vilje, løse konflikter Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" hilser på medelever og lærer Jeg sier hei når jeg møter noen medelever i gangen Jeg hilser på læreren min kan presentere seg i klasserommet Jeg kan si hva jeg heter Jeg kan fortelle noe i klassen

11 Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Selvkontroll; vente på tur, inngå kompromisser, kontrollere impulsivitet, forhandle om regler, følge instruksjoner og beskjeder Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" vise respekt for ulikheter Jeg bruker ikke stygge ord om andre eller erter andre bruker innestemme. Jeg tilpasser stemmen etter situasjon. Jeg kan hviske. følger klasseregler for lek, og i spill. Jeg tåler å tape. Jeg aksepterer reglene i spillet. tåler at noen kommer borti meg. Jeg tar ikke igjen selv om noen ved et uhell dunker borti meg.

12 Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Ansvarlighet; vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, utføre oppgaver, holde avtaler, følge regler. Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" bidrar til arbeidsro Jeg snakker med innestemme, ber om ordet ved å rekke opp hånden. Jeg er rolig og forstyrrer ingen Jeg holder orden på ting og bøker. Jeg følger lærers beskjed og klasseregler. -viser respekt for andre og skolens regler. Jeg er hyggelig og høflig. Jeg respekterer andres grenser med blant annet STOPP reglen. Jeg respekterer ulikheter i form av utseende, klær, interesser, språk og læringsmåter. Jeg sier i fra til en voksen når noen blir plaget eller mobbet. Jeg er ute i friminuttene. Tar ansvar for orden på skolen Jeg holder det ryddig i klasserom, garderobe og i egne saker. Gjøre sitt beste. Jeg er arbeidsom og utholdende i læringsarbeidet Jeg gjør det jeg vet er riktig. Jeg leverer lekser/ elevarbeid innen fristen.

13 Sosial kompetanseplan 3 og 4 trinn Inkludering/ Empati, toleranse , respekt vise omtanke for, evne til å lese seg inn i andres situasjon, ha respekt for andres følelser og synspunkter, vise støtte/ oppmuntring, rose. Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" Kan sette meg inn i andres situasjon Jeg ler ikke av noen selv om de sier eller gjør noe dumt. Jeg kan se på kroppsspråket og ansiktet når noen er lei seg , glad, sint osv. Er en god venn Jeg snakker ikke stygt om andre Jeg erter ikke Godtar at alle ikke er like. Jeg sier ikke negative ting til de som ser annerledes ut. Er hjelpsom mot andre Jeg kan rose medelever Jeg snakker positivt om andre.

14 Sosial kompetanseplan 3 og 4 trinn Samarbeidsferdigheter; samarbeid, kommunikasjon, konflikthåndtering,-Be om og tilby hjelp, komme med forslag til samvær, la alle være med i leken Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" Er vennlig og hjelpsom Jeg sier hyggelige ting til de jeg møter. Vet hva som er mitt og ditt Jeg kan låne bort tingene til andre Jeg kan dele med andre Jeg kan spørre andre om de vil dele/låne noe Er en god lytter Jeg kan stille spørsmål til det andre forteller Kan samarbeide med andre Jeg sier ikke nei til noen når de spør om de skal leke eller være sammen. Jeg kan la andre bestemme når de leker.

15 Sosial kompetanseplan 3 og 4 trinn Selvhevdelse/ Selvbevissthet; tanker, følelser, kroppsspråk,- be om informasjon, presentere seg, ta sosial kontakt, delta i og invitere andre til å delta i gruppeaktiviteter, gi uttrykk for meninger, vise vilje, løse konflikter   Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" Kan fremføre eget arbeid i klassen Jeg kan lese/vise frem eget arbeid i klassen Kan be om hjelp og informasjon Jeg ber om hjelp når jeg ikke mestrer oppgaven/situasjonen Kan gi uttrykk for egne meninger Jeg kan delta i gruppediskusjoner Kan løse konflikter ved å foreslå nye regler Jeg kan lytte til motparten Takler at ikke alle mener det samme som meg. Jeg kan innrette meg etter flertallet uten å bli sur.

16 Sosial kompetanseplan 3 og 4 trinn Selvkontroll; vente på tur, inngå kompromisser, kontrollere impulsivitet, forhandle om regler, følge instruksjoner og beskjeder Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" Kan rekke opp en stille hånd og vente på tur. Jeg rekker opp hånden, sitter på plassen sin og venter til lærer henvender seg til meg. Kan løse konflikter uten å sloss. Jeg kan stopp regelen. Jeg kan stoppe leken uten å begynne og sloss hvis andre eller jeg selv ikke synes det er gøy lenger. Kan løse konflikter ved å foreslå nye regler Jeg kan lytte til motparten. Takler at ikke alle mener det samme som meg. Jeg innretter meg etter flertallet uten å bli sur.

17 Sosialkompetanseplan 3 og 4 trinn Ansvarlighet; vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, utføre oppgaver, holde avtaler, følge regler. Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" bidrar til arbeidsro og gjør mitt beste i skolearbeidet Jeg snakker med "innestemme", ber om ordet ved håndsopprekning, er rolig og forstyrrer ikke andre i læringsarbeidet. Jeg har skolesakene i orden. Jeg følger beskjeder og klasseregler. Jeg er arbeidsom og utholdende i læringsarbeidet. Jeg gjør det jeg vet er riktig. Jeg leverer lekser/elevarbeid innen tidsfristen. kommer raskt i gang med læringsarbeidet Jeg møter presis til timene og er raskt i gang ved skifte av aktiviteter. viser respekt for andre og skolens regler Jeg er høflig og hyggelig. Jeg respekterer andres grenser med blant annet STOPP – regelen. Jeg respekterer ulikheter i form av utseende, klær, interesser, språk og læringsmåter. Jeg sier i fra til en voksen når noen plager eller mobber. Jeg følger skolens regler for bland annet lekeapparat, fotballbingen og områder. Jeg er ute i friminuttene. Tar ansvar for orden på skolen Jeg holder det ryddig i klasserom, garderober og egne saker. Jeg tar vare på skolen og skolens bøker og utstyr.

18 Sosial kompetanseplan 5,6 og 7
Sosial kompetanseplan 5,6 og 7.trinn Samarbeid; kommunikasjon, konflikthåndtering -Be om og tilby hjelp, komme med forslag til samvær, la alle være med i leken   Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" Kan rette seg etter det flertallet har bestemt. Jeg deltar i fotball, lek og andre aktiviteter i skolesammenheng og følger det som er besluttet av regler. Kan samarbeide med alle Kan ta hensyn Jeg arbeider med alle og viser respekt for mine medelever. Jeg kan dele med andre Jeg kan spørre andre om de vil dele/låne noe. Jeg viser omsorg for mine medelever og respektere det voksne sier. Kan lytte til andre uten å avbryte. Jeg er bevisst min rolle i samhandling og dialog. Forstår og følger uskrevne regler. Kan se seg selv i en konflikt Jeg sier ikke nei til noen når de spør om de skal leke eller være sammen. Jeg kan la andre bestemme når de leker

19 Sosial kompetanseplan 5, 6 og 7
Sosial kompetanseplan 5, 6 og 7. trinn Inkludering/ Empati, toleranse, respekt vise omtanke for, evne til å lese seg inn i andres situasjon, ha respekt for andres følelser og synspunkter, vise støtte/ oppmuntring, rose.   Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" Forstår andres reaksjoner Jeg ler ikke av noen selv om de sier eller gjør noe dumt. Jeg kan se på kroppsspråket og ansiktet når noen er lei seg , glad, sint osv. Jeg har respekt for andres meninger. Kan oppdage at noen ekskluderes Jeg snakker ikke stygt om andre Jeg inkluderer medelever i sosiale samspill og skolearbeid. Godtar at alle ikke er like. Kan vise omsorg Jeg sier ikke negative ting til de som ser annerledes ut. Jeg kan rose medelever Jeg snakker positivt om andre. Kan kontrollere egen reaksjoner/utsagn. Kan sette egne behov til side i forhold til andres behov. Jeg uttrykker meg hyggelig. Jeg bruker ikke banneord, slag, spark, eller annen voldsom adferd mot medelever /voksne

20 Sosial kompetanseplan 5,6 og7
Sosial kompetanseplan 5,6 og7. trinn Selvhevdelse/ Selvbevissthet; tanker, følelser, kroppsspråk -be om informasjon, presentere seg, ta sosial kontakt, delta i og invitere andre til å delta i gruppeaktiviteter, gi uttrykk for meninger, vise vilje til å løse konflikter. Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" Kan vise solidaritet, ta ansvar for andres ve og vel. Jeg kan lese/vise frem eget arbeid i klassen Kan be om hjelp og informasjon Jeg ber om hjelp når jeg ikke mestrer oppgaven/situasjonen Kan gi uttrykk for egne meninger Jeg kan delta i gruppediskusjoner Kan løse konflikter ved å foreslå nye regler Jeg kan lytte til motparten Takler at ikke alle mener det samme som meg. Kan ta ansvar for å få til et godt arbeidsmiljø/skolemiljø. Jeg kan innrette meg etter flertallet uten å bli sur. Jeg ivaretar skolens inventar, bidrar til orden og er bevisst min oppførsel.

21 Sosial kompetanseplan 5,6 og7
Sosial kompetanseplan 5,6 og7. trinn Selvkontroll; vente på tur, inngå kompromisser, kontrollere impulsivitet, forhandle om regler, følge instruksjoner og beskjeder Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" Kan stå for egne meninger, og samtidig respektere at andre mener noe annet. Ta standpunkt, stå for egne meninger.  Trygg nok til å si sin mening i klassen. Stå foran klassen og presentere noe. Har et realistisk selvbilde.  Ta kontakt med alle voksne på skolen. Ta kontakt utover skolen, f. eks med offentlige kontorer i forbindelse med prosjekter osv. Kan tåle motgang  Eleven takler å tape/ikke ha rett. Eleven kan motstå gruppepress. Eleven takler å bli misunnelig. Eleven kan være uenig uten å bli ubehagelig eller kranglete. Eleven kan løse konflikter uten å bruke vold eller vonde ord.

22 Sosial kompetanseplan 5,6 og7
Sosial kompetanseplan 5,6 og7. trinn Ansvarlighet; vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, utføre oppgaver, holde avtaler, følge regler. Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok" Vise solidaritet, ta ansvar for andres ve og vel. Jeg respekterer ulikheter i form av utseende, klær, interesser, språk og læringsmåter. Jeg sier i fra til en voksen når noen plager eller mobber. Ta ansvar for felles rot, fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Jeg holder det ryddig i klasserom, garderober og egne saker. Jeg tar vare på skolen og skolens bøker og utstyr. Følge klassens og skolens regler. Ta ansvar for å få til et godt arbeidsmiljø. Jeg er høflig og hyggelig. Jeg respekterer andres grenser med blant annet STOPP – regelen. Jeg følger skolens regler for bland annet lekeapparat, fotballbingen og områder. Jeg er ute i friminuttene. kommer raskt i gang med læringsarbeidet Jeg møter presis til timene og er raskt i gang ved skifte av aktiviteter.


Laste ned ppt "Sosial kompetanseplan Ljan skole og aktivitetsskole "Alle innenfor""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google