Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring Camilla Wiig, 3.nov.2011.HIVE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring Camilla Wiig, 3.nov.2011.HIVE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring Camilla Wiig, 3.nov.2011.HIVE

2 Agenda Informasjon fra teammøte på GLU Mappevurdering, praktisk arbeid Mappeoppgaven; spørsmål og innspill Camilla Wiig, HIVE2

3 Mål for ukene: Studentene skal selvstendig og i fellesskap: – ha kunnskap om og kunne anvende ulike former for vurdering for og av læring – ha kunnskap om ulike vurderingsformer, samt reflektere over utfordringer og dilemmaer med å anvende vurderingsformene i praksis (Fra PEDU600 000 Pedagogikk i lærerutdanning for ungdomsstrinnet) Camilla Wiig og Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 3

4 Temaer for perioden med Vurdering TemaFokusLitteratur Sentrale begreper innen vurdering Formativ, summativWittek, St. meld. 16, Vurderingsforskriften Vurdering for/av læringModell i kap 6T. Slemmen, R. Engh MappevurderingUngdomsskolenDysthe, M. Øhra Kriterier for vurderingWittek Digitale mapperForskning på feltet.Engelstad, Smith, M. Øhra, B. Bratholm, ITU Camilla Wiig og Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 4

5 MAPPE VURDERING LUT VÅREN 2011 Line Wittek anne.line.wittek@hive.no

6 Line Wittek, Høgskolen i Vestfold6 En mappemodell (Engelsen og Dysthe 2003) Enkeltarbeid  Samle- mappe summativ vurdering Refleksjon, Formativ vurdering, Variert aktivitet, Samarbeid, Kameratvurdering, Egenvurdering Utvalg med begrunn else Vurderings- mappe Motivasjon for videre læring Vurdering Elevkonferanse Foreldre- konferanse Ved overgang til ny skole

7 Eksempler på mappeoppgaver Line Wittek, Høgskolen i Vestfold7 1.Praksisrelaterte oppgaver 2.Teorirelaterte oppgaver 3.Et utvalg av rapporter med begrunnelse for valget 4.Studentens egne mål for studiet / kurset 5.Respons til/fra en medstudent 6.Refleksjonstekster 7.Webbaserte fagsider 8.Produksjonsoppgaver (ikke tekst)

8 Mappepedagogikk En mappe inneholder en variert samling av studentens egne arbeider (eventuelt utført sammen med andre). Samlingen viser et allsidig, bredt og helhetlig bilde av studentens forsøk underveis, utvikling gjennom perioden og refleksjoner. Samlingen skal gi et bilde av studentens samlede kompetanse i relasjon til utdanningens mål på en måte som oppleves som meningsfull for studenten selv. Camilla Wiig, HIVE8

9 Mappepedagogikk I arbeidet med å utvikle mappen har studenten en aktiv rolle i å definere hva det skal arbeides med, hva som skal ligge i mappen, og hva som skal vurderes summativt. Utvikling og anvendelse av kriterier for utvalg og vurdering bør inngå som en del av det løpende arbeidet med å fremstille mappen. Arbeidet med kriteriene bør inngå som en vedvarende del av det løpende studiearbeidet. Kriteriene bør også peke frem mot den summative vurderingen. Studenten mottar formativ vurdering fra medstudenter og lærere underveis. Camilla Wiig, HIVE9

10 Mappevurdering: Mappevurdering innebærer at mappen eller et utvalg av mappen inngår direkte eller indirekte som grunnlag for den summative vurderingen. Det bør være åpenhet for alle parter om hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingen. Camilla Wiig, HIVE10

11 Ulike mappetyper Dysthe og Engelsen 2003 Line Wittek, Høgskolen i Vestfold11 Læringsmappe Læringsverktøy Studenten selv som mottaker Vurderings- mappe Grunnlag for vurdering Sensor som mottaker Kompetanse- mappe Dokumentere kunnskap Arbeidsgiver / studieleder som mottaker Collect Select Reflect

12 Refleksjonsnotat knyttet til hele mappen (Wittek og Dysthe 2003) Fokus på innholdFokus på egen læring Ligger først i mappen Annotert innholdsoversikt -Faglig basert innramming og sammenfatning Introduksjons- brev -Personlig -Henvender seg til leseren -Kommentar med vekt på prosess og egen læring Ligger sist i mappen Egenvurderingsnotat - Faglig basert vurdering av innholdet i mappen Metakognitivt refleksjonsnotat - Kommentar til egen innsats, utvikling, læring, og veien videre Line Wittek, Høgskolen i Vestfold12

13 Gruppedrøfting Ta utgangspunkt i artiklene til Dysthe eller Øhra og gjør rede for det mest sentrale i artikkelen. Hva er hovedfokus i artikkelen? To av gruppene vil bli bedt om å presentere i plenum.

14 Kilder Engelsen, K.S. og Winje, G. (2005). Arbeid med digitale mapper i skolen. Høyskoleforlaget Dysthe, O. og Engelsen K.S. (red.), (2003). Mapper som pedagogisk redskap - perspektiver og erfaringer. Abstrakt forlag. Wittek, L. (2007). Mappe som redskap for læring i høyere utdanning. Strukturer, kulturell praksis og deltakelsesbaner. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Dysthe, O. (2005). Mapper i barneskolen. Innspill til samtale om hvordan bruk av mapper kan fremme læring

15 Carpe Diem. Eksamen (YouTube) Camilla Wiig, HIVE15

16 Camilla Wiig og Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 16 ”Dersom vi vil finne sannheten om et utdanningssystem, må vi se på evalueringen. Hva slags kvaliteter ved studentene/elevene og arbeidene deres blir aktivt verdsatt og belønnet av systemet” (Rowntree 1987)

17 Informasjon fra teammøte 1.Midtveisevaluering 2.Gruppesamtaler med hele klassen 3.Møte før praksis med tillitsvalgte 4.Informasjon om praksis 11.nov. kl. 12.00 5.Mappeoppgave i praksis Camilla Wiig, HIVE17


Laste ned ppt "Vurdering for læring Camilla Wiig, 3.nov.2011.HIVE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google