Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Identitet og subkultur SAM 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Identitet og subkultur SAM 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Identitet og subkultur SAM 1
SVAR PÅ QUIZ 26.oktober 2009 Høgskolen i Vestfold Arnbjørg Engenes

2 Nevn minst fire teoretikere som er sentrale i forbindelse med identitet og subkultur:
George Herbert Mead Zygmunt Bauman Anthony Giddens Ulrich Beck Erving Goffman Thomas Ziehe Pierre Bourdieu Sarah Thornton Paul Willis Anne Krogstad Dick Hebdige

3 Forklar begrepet IDENTITETS-KONSTRUKSJON og knytt det til pensum
Fra tilskrevne roller til å skape sin egen identitet Handler om valg Frihet Og tvang Pensum: Giddens, Bauman, Beck, Ziehe

4 Hva kalles de fem nøkkelbegrepene til Pierre Bourdieu?
Habitus Felt Kapital Rom Doxa

5 Forklar begrepet SUBKULTUR og knytt det til pensum
”Kultur i kulturen” En gruppe mennesker som etablerer seg i en aller annen grad av motsetning til mainstream/allmennkulturen Knyttet til moderniteten Ofte knyttet til symboler og ytre stil (uniformering), musikksmak, felles aktiviteter osv. Pensum: Bourdieu, Thornton, Willis, Krogstad, Hebdige

6 Forklar begrepet REFLEKSIVITET og knytt det til pensum
Evne til refleksjon Vi reflekterer over oss selv og over vår refleksivitet - stadig tidligere, iflg Ziehe Forutsetter selvobjektivering Thomas Ziehe Anthony Giddens

7 På hvilken måte er G.H. Mead sentral i forbindelse med identitetsteorier?
Mente at selvet er bygd opp av ulike nivåer (jeg – meg) Evne til å ta andres perspektiv er viktig (selvobjektivering) Fokus på samspill Hans poeng: barn er ikke født sosiale, men lærer å bli det gjennom sosialiseringsprosess

8 Hvordan forklarer Giddens begrepet selvidentitet?
Selvet = det individuelle og det sosiale Identitet skapes gjennom en sammenhengende fortelling om meg selv og andres oppfatninger av meg Selvet = et refleksivt prosjekt Livsstil er iscenesettelser av selvet

9 DEKLARATIVE: REGULATIVE: Viktig for å forstå symbolbruk i subkulturer
Forklar begrepet DESKRIPTIVE/ REGULATIVE SYMBOLSYSTEMER og knytt det til pensum Viktig for å forstå symbolbruk i subkulturer DEKLARATIVE: Til ”omverdenen” (informasjon til de utenforstående) REGULATIVE: Innad i gruppen (informasjon til de innvidde) Pensum: Anne Krogstad

10 Hva mener Giddens med uttrykket ”intimitetens transformasjon”?
Den nye seksualiteten (fristilt fra forplantning) har medført nye familiemønstre og livsstils-muligheter Vennskap får stadig større betydning, slektskap mindre (unntatt kjernefamilien!)

11 Identitet avhengig av grp.tilhørighet
Hva mener Zygmunt Bauman at kjennetegner overgangen fra fast til flytende modernitet? FAST MODERNITET: Klasse, nasjon, kjønn Produsentrolle Identitet avhengig av grp.tilhørighet Ytelse FLYTENDE MODERNITET: Marked og forbruk Konsumentrolle Identitet avhengig av egen dyktighet Nytelse

12 Forklar begrepet KULTURELL KAPITAL og knytt det til pensum
Akkumulerte ressurser som legitimerer statusforskjeller, f.eks kunnskaper, språk, ideer, verdier, vaner Symbolsk karakter Stor betydning for reproduksjon av ulikhet Distinksjoner opprettholdes ved at ulike grupper har ulik smak Utdanningskapital: den attesterte formen for kulturell kapital Pensum: Bourdieu

13 Hva betyr det for en subkultur når moteindustrien tar i bruk symboler som står sentralt i miljøet?
Symbolene blir tømt for meningsinnhold Bourdieu: Massene tar i bruk elitens symboler og dermed blir de devaluert. Eliten må da finne nye symboler…

14 Hvordan blir skjulte regler synlige, ifølge Goffman?
Når de brytes, blir de synlige. F.eks pinlige situasjoner = brudd på skjulte regler

15 Hva kalles de fem nøkkelbegrepene til Thomas Ziehe?
Refleksivitet Kulturell fristilling Gjørbarhet Individualisering Mulighetshorisonter

16 Hvordan vil dere forklare begrepet FELT?
Områder av samfunnet Uavhengig av tid og rom Kamper om definisjon av feltets grenser Etablerte vs nykommere Skille produksjon vs konsumpsjon Bourdieu

17 Hva er ”habitus”? Kroppsliggjorte disposisjoner
Dypstruktur, dvs kan ikke direkte iakttas Ikke determinerende! Sitter dypt, men kan endres. Livsstil er det manifeste uttrykket for habitus Hexis = måten man fører kroppen på (han beskriver f.eks bønder på ball) Bourdieu

18 Hva menes med ”risikosamfunnet” og hvem knytter dere begrepet til?
Moderne trusselbilder:abstrakte, usynlige trusler, rammer mange Nye sosiale ulikheter er knyttet til risikoutsetting og lavkostproduksjon Avhengighet av ekspertuttalelser Ulrich Beck

19 Hva betyr begrepet ”sosialt rom”?
Et underliggende system av sosiale forskjeller Multidimensjonalt Plassering i det sosiale rom har betydning for sannsynlige sosiale baner Mentale strukturer svarer til det sosiale rom, dvs preget av hvor i rommet man selv befinner seg Bourdieu

20 Hvilke kapitalformer opererer Bourdieu med?
Økonomisk kapital Sosial kapital Kulturell kapital Symbolsk kapital Feltspesifikk kapital

21 Hva betyr ”doxa”? = kunnskap som blir tatt for gitt
Ortodokse: de som forsvarer doxa, de ”rettroende” (Ortodoksi = et rett/herskende syn) Feltets historie viktig for å formidle hva som gjelder, det underforståtte, doxa Sammenheng med makt Bourdieu


Laste ned ppt "Identitet og subkultur SAM 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google