Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiebarometeret 2014 Resultater, metodikk og anvendelse Helge Sigurd Hansen 17.mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiebarometeret 2014 Resultater, metodikk og anvendelse Helge Sigurd Hansen 17.mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiebarometeret 2014 Resultater, metodikk og anvendelse Helge Sigurd Hansen 17.mars 2015

2 Studiebarometerets formål Undersøkelsen skal formidle eksisterende studenters mening om ulike studieprogram slik at framtidige søkere kan bruke undersøkelsen som et kunnskapsgrunnlag når de skal velge utdanning. Studiebarometeret bør i tillegg også gi styringsdata lokalt(programnivå). UiO bør vurdere nøye i hvilken grad dette er tilfelle med nåværende studiebarometer 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20113

3 Svarprosent 1 NOKUT sendte ut spørreskjemaet til 6596 studenter. Antall besvarelser var 2336 Svarprosenten har økt fra 32 til 36 prosent fra 2013 til 2014 Flere studenter har avbrutt utfyllingen av spørreskjemaet Svarprosenten på enkeltspørsmål kan derfor bli lav Stor variasjon i svarprosenten mellom fakulteter og programmer 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20114

4 Svarprosent fordelt på fakulteter 2 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20115 Program mer som vises i SB Programmer som ikke vises SB Program mer som vises i SB. Prosent Totalt ant. programmer representert i besvarelsene HF 18214639 MN 2668132 MF 674613 OD 22504 UV 856213 SV 2148425 JF 291811 TF 0606 Total8360 58 143

5 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20116 Resultater 1 Hovedinntrykket er at UiO vises svært fordelaktig Tilrettelegging for internasjonalisering er ikke godt nok organisert. I 2013 oppgir studentene å ha benyttet 28,4 timer per uke på faglige aktiviteter. Tilsvarende tall for 2014 er 33 timer. Husk spørsmålsendring. 50% svarer at egenstudier utgjør 21 timer eller mer av den totale studietiden Lønnet biarbeid utgjør i gjennomsnitt om lag en dag per uke 33% har ikke betalt arbeid i tillegg til studiene 10 % har betalt arbeid som utgjør 21 timer eller mer

6 Resultater 2 90% svarer at UiOs omdømme og nærhet til byen er middels til svært viktig for valget av lærested 97% svarer at faglig interesse er middels til svært viktig for valg av studieprogram 83% svarer at de er middels til svært tilfreds med faglærernes engasjement 65% svarer at de er middels til svært tilfreds med faglærerne tilbakemeldinger 90% mener at studieprogrammet er engasjerende i middels til stor grad 10% svarer at studieprogrammet ikke har relevans for jobbmuligheter 90% sier seg helt eller nesten helt enig i at det studieprogrammet de går på er det de helst ville gå på. 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20117

7 Metodikk og utvalg 1 Flere studenter har valgt å avbryte besvarelsen av spørreskjemaet på ulike stadier i skjemaet NOKUT har valgt å utelate ubesvarte spørsmål i ulike beregninger Alternativt kan en beregne f. eks. gjennomsnittsverdier for ikke besvarte spørsmål NOKUT har valgt å bruke 2013 resultater for å utarbeide prognoser for ikke besvarte spørsmål i 2014- barometeret. Noen av spørsmålene og verdiene er endret til det bedre men sml. med 2013 dataene kan bli vanskelig 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20118

8 Metodikk og utvalg 2 Utvalget består av registrerte 2. og 5. års studenter Frafalte studenter inngår i utgangspunktet ikke i utvalget For profesjonsstudiene (5 og 6-årige) er svarene aggregert. Vi vet ikke om det er studenter på 2 eller 5 året som svarer Spørreskjemaet kan være utformet på en slik måte at det ikke fanger opp fakultetenes ulikheter mht. bl.a. undervisningsformer og hvordan disse endrer seg over tid 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20119

9 Anvendelse Vanskelig å trekke slutninger med data fra bare to år Bør vi arbeide for at alle lærestedene har tilgang til hele materialet UiO får bare se sine egne data og gjennomsnittet for landet NOKUTS kriterier for offentliggjøring gjør at 60 av våre programmer ikke vises av anonymitetshensyn Datafiler endret seg fram mot endelig nettversjon Etterprøvbarhet er utfordrende Nåværende skjema bærer preg av å være for generelt til praktisk bruk på programnivå 11. april 2011Ny Powerpoint mal 201110

10 Spørsmål knyttet til bruken av studiebarometeret  På hvilken måte er resultatene fra undersøkelsen brukt ved de ulike enhetene så langt?  I lys av ulike kilder til informasjon om studiene: Gir Studiebarometeret ny og nyttig informasjon?  Hvilket potensiale ser komiteens medlemmer for bruken av undersøkelsen i fremtiden? 11. april 2011Ny Powerpoint mal 201111


Laste ned ppt "Studiebarometeret 2014 Resultater, metodikk og anvendelse Helge Sigurd Hansen 17.mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google