Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innpassing av videreutdanning i mastergrad Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet Gyrd Thrane, UiT Norges Arktiske Universitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innpassing av videreutdanning i mastergrad Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet Gyrd Thrane, UiT Norges Arktiske Universitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innpassing av videreutdanning i mastergrad Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet Gyrd Thrane, UiT Norges Arktiske Universitet (leder) Anne Marie Gran Bruun, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Viggo Mastad, Høgskolen i Sør-Trøndelag Helene Hanssen, Universitetet i Stavanger Monica Melhus, Høgskolen i Oslo og Akershus (medlem og sekretær)

2 Mandat Utrede:  forholdet mellom rammeplanstyrte videreutdanninger og mastergrad  hvordan tjenestenes behov for klinisk kompetanse ivaretas eller kan ivaretas  hvordan legge til rette for å unngå blindveier i den forstand at de som i første omgang kun ønsker en klinisk videreutdanning har en reell mulighet til å bygge på denne for å kvalifisere seg for mastergrad på et senere tidspunkt  studieadministrative og økonomiske forhold som legger begrensninger på fleksibiliteten i systemet  andre forhold gruppen selv identifiserer

3 Bekymringer  Vil omdanning til mastergrad:  gå på bekostning av klinisk kompetanse?  føre til flukt fra pasientnært arbeid?  føre til dårligere rekruttering?  føre til dårligere gjennomføringsgrad?

4 Dagens rammeplanstyrte helse- og sosialfaglige videreutdanninger:  Helsesøsterutdanning60 sp  Aldring og eldreomsorg60 sp  Psykisk helsearbeid 60 sp  Kreftsykepleie60 sp  Anestesisykepleie 90 sp  Barnesykepleie 90 sp  Operasjonssykepleie 90 sp  Intensivsykepleie 90 sp  Jordmorutdanning 120 sp

5 Nok kandidater?  krevende å få uteksaminert nok kandidater innen enkelte av videreutdanningene og fylle de gitte kandidatmåltall fra KD.  høyere krav til skriveferdigheter og teoretisk refleksjonsnivå representere en fare for større frafall fra studiene.  strengere opptakskrav til masterstudier, noe som kan redusere søkergrunnlaget.  Samtidig kan en utdanning som er innpasset i det norske gradssystemet være mer attraktiv for fremtidige studiesøkere.

6 Funksjonsdyktighet og akademsisk kompetanse  Spesialistkunnskap – må dekke kravet til funksjonsdyktighet innen et spesialområde  Akademisk kunnskap – må være forberedt til videre forskerutdanning og kunne delta i videreutvikling av fagene sine  Styrke fokus på  Analyse av faglige problemstillinger  Bruke relevante forskningsmetoder  Formidle faglige analyser.  nivåbeskrivelsene i 2. syklus av NKR skal nås etter endt masterstudium  oppgraderte videreutdanninger kan være et steg på veien for å nå disse målene.

7 Rammeplaner?  Rammeplanene setter minimumskrav til funksjonsdyktighet som må ivaretas ved en overgang til mastergradsstudier innen de rammeplanstyrte videreutdanningene.  Samspillsmeldingen vektlegger kunnskapsbasert praksis, tverrprofesjonell samarbeidslæring, velferdsteknologi og innovasjon. Dette er momenter det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for i dagens videreutdanninger.

8

9

10

11

12

13

14

15 Skal alle bli 120 sp masterutdanninger?  Gruppen er delt i sitt syn på om det er hensiktsmessig for den enkelte kandidat og samfunnet at alle rammeplanstyrte helse- og sosialfaglige videreutdanninger konverteres til en 2-årig mastergrad på 120 studiepoeng.  Gruppen er imidlertid enig om at de rammeplanbaserte videreutdanningene må gi uttelling i gradssystemet.  Det er ikke realistisk å forvente at alle, og særlig de mindre høgskolene, vil være i stand til å tilby slike ordninger i nærmeste fremtid  Det vil være behov for fleksible overganger.  Arbeidsgruppen anbefaler en strategi for videreutdanningene hvor studentene vil være kvalifisert for tilsetting innen sin spesialisering enten etter normert tid i rammeplanen eller når kompetansekravene fra rammeplanen er oppfylt, med tilhørende mulighet for påbygging til mastergrad for de som ønsker det.

16 Master i kliniske helsefag 3 + X + Y = 5 års MSc

17 Flukt fra pasientnært arbeid?  tror ikke en oppgradering til mastergrader vil føre til en flukt fra det pasientnære arbeidet.  evne til kritisk og analytisk tenkning vil tvert imot kunne styrke den kliniske kompetansen  større muligheter for fag- og karriereutvikling for den enkelte og bidra til å styrke forsknings- og utviklingsarbeidet på feltet.

18 Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon  Dagens rammeplanstyrte utdanninger er av varierende omfang (60, 90 og 120 studiepoeng) og tilbys ved en rekke utdanningsinstitusjoner.  Videreutdanningene innen spesialsykepleie tilbys i dag i større og mindre omfang spredd over tilsammen 17 utdanningsinstitusjoner.  Noen institusjoner åpenbart vil slite med å fylle NOKUTs kompetansekrav for masterstudier i mange år fremover.  nødvendig med samarbeid og arbeidsdeling i overskuelig fremtid dersom man skal sikre kandidater rett til en likeverdig utdanning uavhengig av valgt studiested  mer samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene knyttet til felles emner og styrket forskningsbasert undervisning.

19 Bekymringer  Vil omdanning til mastergrad:  gå på bekostning av klinisk kompetanse?  føre til flukt fra pasientnært arbeid?  føre til dårligere rekruttering?  føre til dårligere gjennomføringsgrad?

20

21


Laste ned ppt "Innpassing av videreutdanning i mastergrad Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet Gyrd Thrane, UiT Norges Arktiske Universitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google