Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING?
ved Maria Fornes

2 Agenda Hvorfor måle Hva skal måles, og hvordan analysere? Extranet

3 Hvorfor måle?

4 Ulike formål med målinger
Forskning Forbedringsarbeid

5 FORSKNING frembringe ny generaliserbar kunnskap «Er behandling A mer effektiv enn behandling B?»
FORBEDRINGSARBEID anvende forskningsresultater i lokal kontekst «Hvordan gå frem for å redusere avstanden mellom det vi vet vi bør gjøre (beste praksis), og det vi faktisk gjør?»

6 FORSKNING frembringe ny generaliserbar kunnskap «Er behandling A mer effektiv enn behandling B?»
FORBEDRINGSARBEID anvende forskningsresultater i lokal kontekst «Hvordan gå frem for å redusere avstanden mellom det vi vet vi bør gjøre (beste praksis), og det vi faktisk gjør?»

7 Det er forskjell på det vi gjør og det vi tror vi gjør For å vite må vi ha data/fakta

8 Vi ønsker å … vite om tiltak skaper forbedring
Hensikten med målingene er å vise utvikling og forbedringer over tid dokumentere hva vi leverer Vise pasienter, pårørende, ledelse og oss selv hvordan våre tjenester er gi rom for refleksjon Målingene hjelper oss til å reflektere over egen praksis og gi grunnlag for egen læring og utvikling

9 Hva skal måles, og hvordan analysere?

10 Hvordan måle kvalitet?

11 Ulike typer indikatorer
Prosessmålinger – gjør vi de rette tingene for å nå målene våre? Får pasienter de tiltakene de skal ha i følge retningslinjer/anbefalinger Resultatmålinger – direkte utfall for pasientene, f.eks. antall infeksjoner, dager mellom fall, overlevelse

12

13 Målingene i tiltakspakkene
baseres ofte på en enkel brøk hvor mange pasienter som har mottatt et tiltak i forhold til hvor mange som skulle ha mottatt det målinger gjennomføres månedlig

14 Noen eksempler fra tiltakspakkene

15 Eksempel 1: 06.01.a Antall dager mellom hvert fall (Dvs. med og uten skade) Resultatmåling

16 Eksempel 2: Andel pasienter som er vurdert for fallrisiko Prosessmåling

17 Eksempel 3: Andel legemidler med indikasjon oppført bak forskrivning Prosessmåling

18 Måleresultatene plottes i en tidsserie og målingene fremstilles visuelt

19 God oversikt over forbedringsområdet ved å plotte måleresultatene kronologisk i en tidsserie
100 % dager / uker / måneder

20 Tidsserien analyseres ved hjelp av statistisk prosesskontroll

21 Statistisk prosesskontroll vs. tradisjonell statistikk
I forskning benyttes vanligvis avansert statistikk krever høy kompetanse innen statistikk krever store datamengder I forbedringsarbeid kan man nøye seg med en enklere form for statistikk – statistisk prosesskontroll (SPC) lav brukerterskel målingene presenteres visuelt man kan trekke statistiske sikre konklusjoner selv ved få data

22 Statisk vs. dynamisk presentasjon av måledata
Case: Postoperativ dødelighet ved coronar by-pass kirurgi før og etter endret prosedyre

23 Statisk vs. dynamisk presentasjon av måledata
Case: Postoperativ dødelighet ved coronar by-pass kirurgi før og etter endret prosedyre

24 Var det den nye prosedyren som førte til den observerte nedgangen i dødelighet?
Endringen på 20 % reduksjon i dødelighet er klinisk signifikant…men er den også statistisk signifikant for prosessen som helhet (var prosessen stabil)? Benytt statistisk prosesskontroll (SPC) til å undersøke om prosessen var stabil Stabilitet kan sjekkes ved å plotte de månedlige dødelighetsratene i en tidsserie

25 Ved å plotte månedlige måledata i en tidsserie får vi et dynamisk
og mer informativt bilde av situasjonen!

26 Ved å plotte månedlige måledata i en tidsserie får vi et dynamisk
og mer informativt bilde av situasjonen!

27 Var det den nye prosedyren som førte til den observerte nedgangen i dødelighet?
NEI! Bedringen vi observerer i søylediagrammet skyldes ikke den nye prosedyren, den har til og med mulig negativ effekt! Hva kan vi lære av dette eksemplet? Aggregerte data kan noen ganger lede oss til gale konklusjoner Tidsserier er å foretrekke i forbedringsarbeid – gir som oftest et bedre bilde og mer nyttig informasjon Gå tettere på prosessen!

28 Extranet

29 Målingene registreres i Extranet
Extranet er et nettbasert dataprogram som brukes til å registrere målinger Programmet analyserer målingene og lager diagrammer https://extranet.pasientsikkerhetsprogrammet.no

30 Tilgang til Extranet Alle registrerer seg med brukernavn og passord
Brukernavn er e-postadressen deres Tilgang til egen hjemmeside

31

32

33

34 En visuell fremstilling gjør det enkelt å se om man oppnår forbedring over tid

35

36 Nyttige tips Definer en måleansvarlig (tydelige rollefordelinger)
Bygg målingene inn i den daglige virksomheten Bruk ferske data («real time») og gå tettest mulig på prosessen (la hver avdeling gjøre sine egne målinger) Tolk måledataene både statistisk og med faglig/klinisk skjønn (av dere som kjenner prosessen) Kommuniser resultatene (heng opp linjediagram hver måned)

37 Hvordan samle inn og registrere en måling i Extranet?
Vi vil se nærmere på hjemmetjenestens måling 1 i dette eksemplet Andel pasienter med dokumentert samstemming av legemiddelliste mellom pasient, fastlege og hjemmetjenesten Teller: Antall ganger siste måned samstemming ble utført Nevner: Antall ganger siste måned der pasienter hadde nytt behov for samstemming av legemiddelliste Målefrekvens: Månedlig

38 Hvordan samle inn og registrere en måling i Extranet?
Vi vil se nærmere på hjemmetjenestens måling 1 i dette eksemplet Andel pasienter med dokumentert samstemming av legemiddelliste mellom pasient, fastlege og hjemmetjenesten Teller: ANTALL SOM FIKK DEKKET BEHOVET Nevner: ANTALL BEHOV

39 Grafisk illustrasjon av case for måling 08.01
De 20 pasientene avbildet under symboliserer avdelingens målegruppe som utgjøres av en fast gruppe pasienter (kun pasienter over 65 år som har vedtak om legemiddeladministrering). I prosjektperioden er det kun disse pasientene det skal måles på.

40 Grafisk illustrasjon av case for måling 08.01
Av målegruppens 20 pasienter hadde siste måned 12 pasienter behov for samstemming (dvs. NEVNER = 12)

41 Grafisk illustrasjon av case for måling 08.01
Kun 3 av disse 12 pasientene har dokumentert i sin hjemmetjenestejournal at samstemming faktisk ble utført (dvs. TELLER = 3).

42 Grafisk illustrasjon av case for måling 08.01
For denne måneden skal tellerverdien 3 og nevnerverdien 12 registreres i Extranet. Dette gir brøken 3/12 som tilsvarer 25 %. Verdien 25 % vil synes som et punkt i linjediagrammet (tidsserien) for denne måneden. Dette skjer automatisk i Extranet.

43 Grafisk illustrasjon av case for måling 08.01
Diagrammet nedenfor viser hvordan målingen i dette eksempelet ville ha sett ut i Extranet. Måleverdien 25 % dukker opp som et punkt i linjediagrammet (tidsserien) for den aktuelle måneden.

44 KORTVERSJONEN AV «HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER»:
Forbedringsteamet må måle regelmessig og studere og analysere egne måledata Læring oppstår når teamet reflekterer rundt resultatene!

45 Søk nytte i målingene, ikke perfeksjon!
Tommelfingerregel i forbedringsarbeid Søk nytte i målingene, ikke perfeksjon!

46 Takk for oppmerksomheten
LYKKE TIL MED FORBEDRINGSARBEIDET, DIN INNATS ER VIKTIG! Takk for oppmerksomheten

47 Takk for oss! Maria Fornes Seniorrådgiver Telefon: (+47) 48 10 66 28
I trygge hender 24-7 Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram pasientsikkerhetsprogrammet.no


Laste ned ppt "HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google