Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Oppgaveskolen 2006 Introduksjon Organisering av seminaret [Gjeste]forelesninger Leseliste – litteratur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Oppgaveskolen 2006 Introduksjon Organisering av seminaret [Gjeste]forelesninger Leseliste – litteratur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Oppgaveskolen 2006 Introduksjon Organisering av seminaret [Gjeste]forelesninger Leseliste – litteratur Student-aktiviteter –Innledning til diskusjon av artikler –Presentasjon av ideer og skisser til masteroppgave –Kommentarer til andre innlegg/presentasjoner ”Tømte/Solstua-seminaret : – Presentasjon og diskusjon av masteroppgaven, for alle aktive master &hovedfagsstudenter

2 Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Hva en hovedfagsoppgave kan (bør?) inneholde (men ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen ) -Innledning til temaet/problemstillingen – motivasjon – bakgrunn.. -Teoretisk plattform: beskriver faglig ståsted, aktuelle begreper og sammenhengen mellom dem -Forskningsspørsmål [og aktuelle hypoteser] -Metodisk tilnærming – undersøkelsesopplegg -Empiri – innsamling av -Analyse og drøfting -Konklusjoner Denne strukturen passer ikke for alle typer oppgaver !

3 Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Masteroppgaven - et forskningsprosjektet – De 3 hovedelementene Fenomenet  Temaet  Forskningsspørsmålene Teoretisk basis  Begreper  Teorier:  Kjente sammenhenger mellom begrepene, dvs hva vi allerede vet innen feltet Forskningsmetode Hvordan samle inn data Oppfatning av virkeligheten (Ontologi) Synet på kunnskap (epistemologi)

4 Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Hva er en teori ; Generelt : Teori er et system av relasjoner mellom begreper som i en abstrakt form uttrykker ideer/antakelser om virkeligheten Eks: –Matematiske /logiske teorier (aksiomer og teoremer) –Fysikk : matematiske modeller for fysiske fenomener –Samfunnsvitenskapen: forklaringer på sammenheng mellom faktorer /variable som beskriver et fenomen Teorier tar alltid utgangspunkt i et bestemt perspektiv

5 Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Hva er teori – noen eksempler -Matematisk -naturvitenskapelig teori -En helhet av hypoteser og sammenhengen mellom dem -Eks fra informatikk: Programmeringsteori/teorier om programverifikasjon, informasjonsteori, krypteringsalgoritmer.. -IS: ”SU-teori”, Teori om Implementasjon/innføring/bruk, …. -Samfunnsvitenskapelige teori -Et sett av påstander om meningssammenhenger som gjelder innenfor en del av samfunnet -Mikronivå: teorier om individuelle aktører (eks. psykologiske, forklaringer: bytteteori, rasjonelle valg, ) -Makronivå: teorier om større grupper, organisasjoner, sosiale systemer -Mikro-makro kjede : Giddens struktureringssteorier, ”ANT ” -Informatikk & samfuunnsvitenskap kombinert -F eks knytte org. teorier til innføring, tilpasning og bruk av bestemte typer I(K)T-systemer

6 Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Hva er metoder innen forvaltningsinformatikk? Flere (mange) ulike betydninger A.Forskningsmetoder i.Matematisk/logiske-orienterte informatikk-metoder ii.Samfunnsvitenskapelige metoder (kvalitative & kvantitative,...) iii.Juridiske forskningsmetoder iv...... B.”Utrednings- og utviklings-metoder” i.Kartleggings- og utredningsmetoder ii.Analyse- og design-metoder iii.Juridisk metode (rettskildelære) iv..... NB: Dette er ingen systematisk eller fullstendig oversikt, snarere et debattinnlegg.

7 Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Teori Metode & Empiri I hovedsak vil valg av teoretisk plattform være bestemmende for metodisk tilnærming: –For valg av enheter som studeres –For valg av variable –For måten variablene operasjonaliseres og data samles inn –For analysen av disse –For de konklusjoner som trekkes Eks:

8 Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Hva bygger teorier på – to grunnleggende forskjellige vitenskapsretninger Ontologi : Vår forståelse av verden (”virkeligheten”) –Eks: idealisme v. materialisme, atomisme v. holisme, determinisme v. voluntarisme, konsensus v. konflikt,… Epistemologi Hvordan kan vi ha kunnskap om verdenen – hva stammer vår kunnskap fra : sansene, fra logisk tenkning,.. –Empirisme/positivisme, rasjonalisme, fenomenologi, hermeneutikk, kritisk teori

9 Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Alternative syn på kunnskap og virkeligheten

10 Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Forskningsstrategi og forskningsdesign Grunnleggende sett å svare på følgende ( men ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen ): Hvorfor Hva Hvor (av) Hvem Hvordan Når I tillegg om bakgrunn og forutsetninger

11 Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Eksempler på oppgaver i forvaltningsinformatikk «Beslutningsstøttesystemer for offentlige anskaffelser» André Hoddevik Innkjøpsfaglige, rettslige og systemmessige krav i et forvaltnings- informatisk perspektiv på systemutvikling http://www.afin.uio.no/forskning/hovedfag/hoddevik.pdf «Fagavdelingenes innsyn og styringsmulighet ved utvikling av saksbehandlingssystemer»«Fagavdelingenes innsyn og styringsmulighet ved utvikling av saksbehandlingssystemer» Elisabeth Sunde En studie av systemutvikling i Rikstrygdeverket og Skattedirektoratet http://www.afin.uio.no/forskning/hovedfag/Elisabeths.pdf « Om samsvaret mellom et IT-system og et rettslig regelverk, systemdokumentasjon som henviser til rettskilder» H erbjørn Andresen http://www.afin.uio.no/forskning/hovedfag/andresen.pdf


Laste ned ppt "Oppgaveskolen -V06_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Oppgaveskolen 2006 Introduksjon Organisering av seminaret [Gjeste]forelesninger Leseliste – litteratur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google