Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN
FINF Oppsummering Om sammenhengen mellom teori- begrepsbruk - metode - empiri –med Litt om et informatisk perspektiv i masteroppgaven Litt om IS-forsking Kort om elementene i en masteroppgave Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

2 Masteroppgaven - et forskningsprosjektet – De 3 hovedelementene
Problemstilllinger innenfor eforvaltning Fenomenet Temaet Forskningsspørsmålene Teoretisk basis Begreper Teorier: Kjente sammenhenger mellom begrepene, dvs. hva vi allerede vet innen feltet Forskningsmetode Hvordan samle inn data Oppfatning av virkeligheten (Ontologi) Synet på kunnskap (epistemologi) Masterskolen – Arild Jansen , AFIN Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

3 Om de enkelte elementene
Bestemmer og avgrenser Forskningsspørsmål Teori Teori begrunner og utdyper Metodisk tilnærming Datainnsamlingsmetode(r) Analysemetoder Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

4 Problemstillingen(e)
Skal være relevant, fruktbar og avgrenset Dette krever Identifisere og avgrense problemstillingen Begrunne (både samfunnsmessig og forskningsmessig begrunnelse) Presisere : gi presise definisjoner av begreper og sammenhenger i problemstillingen Unngå egne definisjoner så langt mulig Operasjonaliserer : hvordan er det mulig å studere dette fenomenet i praksis: Hvordan samle inn data Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

5 Om beskrivelse av teori
Skal begrunne forskningsspørsmål Skal si noen om forskningsstatus innen dette temaet/emnet Skal bidra til å definere/presisere begrepene Skal være til hjelp i analysene og konklusjonene I forprosjektrapporten vil teori-delen være foreløpig og ufullstendig. Men forsøk Definere /presisere noen sentra begreper Referer til en/to artikler som er sentrale (bruk noe fra spesialpensummet dere har valgt) Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

6 Hvorfor bruke teori i en masteroppgave (og i forskning generelt!)
Bruke og relatere seg til tilgjengelig og relevant kunnskap på området Anvende eksisterende begreper og sammenhenger mellom disse Bidra til å økt forståelse og kunnskap Vise hvordan mine/våre funn kan relatere seg andres funn, f eks. ved Bekrefte sammenhenger (hypoteser) andre har framsatt/verifisert Utvide eksisterende teorier Modifisere eksisterende hypoteser /teorier Være kritisk til (motsi) eksisterende hypoteser Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

7 Forskjeller i teori- og metode-bruk i bachelor- og masteroppgaver
Metodisk Teoretisk Verdi-messige påstander Verdier , holdninger Fortolkninger og teoretiske funn Teorier om fenomenet Masteroppgave Forskningen Bachelor-oppgave Diskusjoner Problemstillingen og spørsmålene Resultater Dataenes relevans Data analyse Metodebruk ”Databasen” Undersøkelses- opplegg Dataenes ”korrekthet” Data Innsamling Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

8 Forskningshjulet Deduksjon Induksjon
Konseptuell bearbeiding teori/litteratur Problemstilling Dataanalyser og drøftinger Problemformulering *Empiriske observasjoner Datainnsamling Deduksjon Induksjon Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

9 Noen krav til bruk av eksisterende teori og begreper
Forstå og bruke de samme begrepene som den valgte teorien anvender, eller begrunn eksplisitt hvorfor du ikke velger å bruke disse Generelt prøv å unngå : ”Jeg velger å lage denne nye definisjonen ” , dersom du ikke kan gi en (meget) god begrunnelse for hvorfor eksisterende definisjon (er) ikke er egnet Men du kan gjøre (som eksempel) si : Jeg har gjennomgått relevant litteratur (…..) – og funnet at det ikke er en entydig begrepsbruk. Derfor vil jeg i min oppgave legge denne definisjon til grunn, fordi denne vektlegger .., til forskjell fra ….) (du forholder deg da aktivt de eksisterende definisjoner) Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

10 Informatikk - (metodemesssig) et spesielt fagfelt
Informatikk er tverrfaglig og design-orientert. Derfor er mange ulike perspektiver relevante. I praksis befinner informatisk forskning seg alltid innenfor trekanten: forandring Design, kritiske metoder, aksjonsforskning (kombinerer ulike metodiske tilnærminger . Fortolkende metoder , f eks. Hermeneutiske (samfunnsvit. metoder “Vitenskapelige” positivistisk metoder, (matematiske/fysiske metoder prediksjon forståelse Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN 10

11 Hva innebærer et informatisk perspektiv i masteroppgaven
Bruke begreper, metoder/teknikker og teorier fra informatikk-faget SU-teori (analyse, design, programmering,..) Informasjonsmodellering IS-teori (analyse av IS med vekt på spesifikke tekniske aspekter og virkninger for Være presis på hva slags konkret teknologier/tekniske løsninger som studeres Være tydelig på hvilken rolle ”teknologien” har i din undersøkelse Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

12 Hvordan fortolke og forstå IKT’s rolle i organisasjoner
Sentrale spørsmål Hva slags teknologier /tekniske løsninger snakker vi om Beregningsmaskiner, databaserløsninger, web-løsninger, overvåkningskameraer, diskusjonsforum, videokonferanse,… Hva er formålet med de tekniske løsninger F eks: Automatisering, informasjonsforvaltning og spredning, støtte for kommunikasjon og samhandling, kontroll og overvåkning…… Hvilken kontekst (sammenheng ) er løsningene innført og tatt i bruk i Organisatoriske forhold, rutiner og prosedyrer, kompetanse, ledelsens holdninger,… Hvordan fungerer løsningene i praksis Ulike bruksmønstre, resultater og effekter av bruk ,… Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

13 Typer av IS forskning Positivistisk (arven fra naturvitenskapen og økonomene): Formelle, entydige forskningsspørsmål (påstander, hypoteser) hypotesetesting for å bekrefte eller avkrefte påstandene Kvantifiserbare variable Utvalget er et representativt utvalg Interpretative (fortolkende): Tar utgangspunkt i at vår kunnskap om virkeligheten er framkommet ved sosiale konstruksjoner Forsøker å forstå fenomener ut fra den mening vi tillegger dem Dominerende i sosialantropologi & etnografi, også i mye brukt i sosiologi Design – endringsorientert Prøver ut noe nytt – antakelser om virkning Stiller krav forskerens ærlighet i forhold til intensjon, ”etikk, mm Kritisk tradisjon Være kritisk, i opposisjon til rådende forhold, søke å avdekke f eks. diskriminerende, fremmedgjørende forhold, Ta stilling til verdier og holdeninger, ta den svakes side Ofte en basis i aksjonsforskning Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN Masterskolen våren Arild Jansen , AFIN

14 Hva er fortolkende (interpretativ) forskning
Kunnskap om virkeligheten er framkommet ved sosiale konstruksjoner (språk, bevissthet, delte oppfatninger, dokumentstudier, forståelse av verktøy, andre typer artefakter..) Det gjøre IKKE er klart skille mellom uavhengige og avhengige variable (entydig årsaksforhold), men snarere på kompleksiteten Vekt legges på forståelse, både av ”objektet” (her et IS) og omgivelsene (kontekst) Fokus på prosessen (e) som inngår når IS Kontekst NB : Interpretativ forskning er ikke spesielt knyttet til IS-forskning Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

15 Prinsipper for fortolkende felt-studier (i en hermeneutisk tradisjon)
Det fundamentale prinsipp i den hermeneutiske sirkel Iterasjon mellom delene og helheten Kontekstualisering (se fenomenet i sammenheng med omgivelsene Interaksjon mellom forskeren og forskningssubjektet Abstraksjon og generalisering Dialogisk resonnering, dvs. lete etter mulige motsetninger mellom (mulige) teoretiske antagelser og faktiske funn Mange mulige fortolkninger F eks. forskjellige fortolkninger av ulike deltakere Mistenksomhet Være på vakt for mulige skjevheter /forvrengninger i fortellingene fra deltakerne Masterskolen -Arild Jansen , AFIN Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

16 Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN
Hva skiller en informatisk tilnærming fra juridisk eller samfunnsvitenskapelig studier av IS-systemer Et samfunnsvitenskapelig (eller juridisk) perspektiv innebærer som regel at vi begrenser oss til å studere virkningen av en bestemt type teknologi/teknisk løsning Eks : Hvordan/hvorfor brukes Internett, Facebook ,.. Hvilke rettslige konsekvenser har bruk av system X… Et IKT/IS-perspektiv innebærer å analysere (forstå) de spesifikke egenskaper ved et system som studeres (dvs. åpne den ”sorte” boksen) Eks. : Hva kreves for at to system X skal samhandle? Hvordan utforme sikkerhetsløsninger som er tilstrekkelig sikre? Dette innebærer ikke at de spesifikke tekniske egenskaper er tilstrekkelige, ofte kreves i tillegg bestemte organisatoriske og/eller rettslige forutsetninger Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

17 Litt om metodebeskrivelsen
Metodebeskrivelsen bør ha disse elementer Hvilke metodiske tilnærminger dere (så langt) tenker å bruke, Juridisk, informatisk, samfunnsvit. Metode, med kort beskrivelse av hver av disse Hvorfor dere vil bruke disse Hvilke (typer) kilder dere vil bruke Hvordan disse er tenkt brukt (kvalitativt vs kvantitativ data , ev. begge deler, og hva slags analyser dere tenker å gjennomføre Metodebruk gjelder både innsamling av data og analyse Viser ellers til Tommy’s forelesninger Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

18 Valg av “aktørvinkling”
(Bruk av forvaltningens nettsider) Næringsliv Bruker/part (Oppgaveplikt til offentlig sektor) Problem- stilling Problem- stilling (med forvaltningen i sentrum) Frivillig organisasjon Forvaltnings- organ (Myndighetskrav og teknologiutvikling) Tjeneste- leverandør (Teknologi som “bærer av normer”) (Systemutvikling mv) Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN

19 Disposisjonen = innholdsbetegnelsen (foreløpig)
Aktualitet Problemstilling Oversikt over fremstillingen Metodebruk – undersøkelsesopplegg Teoriredegjørelse og forskningsstatus på feltet Faktisk beskrivelse av studieobjektene (empirien Analyse /drøfting: Anvendelse av teori på innsamlede Konklusjoner Standardelementene (ovenfor) kan kombineres på mange måter Ikke nødvendig med egen diskusjon av denne i rapporten Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN Masterskolen -V08 oppsummering Arild Jansen , AFIN


Laste ned ppt "Masterskolen -V10 oppsummering Arild Jansen , AFIN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google