Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEF 1000 – Materialer og energi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEF 1000 – Materialer og energi"— Utskrift av presentasjonen:

1 MEF 1000 – Materialer og energi
MEF 1000; Materialer og energi - Kap. 11 Konvertering og lagring av energi Kurs-uke 11 Truls Norby Kjemisk institutt/ Senter for Materialvitenskap Universitetet i Oslo Forskningsparken Gaustadalleen 21 N-0349 Oslo MEF 1000 – Materialer og energi

2 Forenklet energi-flytdiagram med hydrogen
Ikke-fornybare Fornybare Kjerne- kraft Geo- varme Solenergi direkte indirekte Kilder Fordeling Lagring Transport Bruk Fossile brensel Sol- varme Foto- voltaisk Bio Vind, bølge, m.m. Vann- kraft Elektrolyse Hydrogen Brenselcelle Motor Varme Elektrisitet MEF 1000 – Materialer og energi

3 Fra strømning til rotasjon Turbiner; ”propeller”
Vindmøller Vann-”møller” MEF 1000 – Materialer og energi

4 Fra strømning til rotasjon Turbiner for vannkraftverk
Fristråleturbin Store fallhøyder Fullturbin Skovler ”Propell” Liten fallhøyde, stor vannføring MEF 1000 – Materialer og energi

5 Turbiner for ekspanderende gasser
Dampturbin Kjel Gassturbin Brennkammer Turbin Kompressor MEF 1000 – Materialer og energi

6 Fra kjemisk til mekanisk energi; roterende motorer Gassturbin Jetmotor
MEF 1000 – Materialer og energi

7 Fra kjemisk til mekanisk energi; reverserende motorer Dampmaskinen
MEF 1000 – Materialer og energi

8 Fra kjemisk til mekanisk energi Forbrenningsmotorer
Reverserende Velkjent 1…n sylindre, 2- eller 4-takter Otto Eksplosjon tennes med gnist Diesel Eksplosjon skjer ved tilstrekkelig kompresjon Roterende Wankel MEF 1000 – Materialer og energi

9 MEF 1000 – Materialer og energi
Sterlingmotoren Lukket gassmengde Ekstern oppvarming og avkjøling Kan bruke mange energityper; alt som avgir varme: brensel, elektrisitet, solvarme… I prinsipp effektiv og stillegående MEF 1000 – Materialer og energi

10 Virkningsgrad (effektivitet)
= avgitt effekt dividert på tilført energi per tidsenhet energi oftest lik varmeinnholdet (reaksjonsentalpi) for brenselet Typisk 20% (bil) til 50% (gassturbin) Tap: Irreversibel termodynamikk, Carnotsyklus Varmetap Ufullstendig brenselutnyttelse Friksjon Tomgang MEF 1000 – Materialer og energi

11 Avgassrensing og -kontroll
For mye luft: NOx For lite luft: Hydrokarboner og sot Feedback til motor og forgasser fra Lambdasensor (pO2) NOx-sensor MEF 1000 – Materialer og energi

12 MEF 1000 – Materialer og energi
Fra mekanisk til elektrisk energi (og omvendt) Generatorer og elektromotorer Generator Spole beveges i forhold til permanentmagneter: Strøm genereres Sykkeldynamo Bildynamo Generator i kraftverk AC Elektromotor Strøm sendes gjennom spole som kan beveges i forhold til permenentmagneter: Bevegelse genereres AC, DC Transportmidler Elbil-motor Starter Pumper, osv… MEF 1000 – Materialer og energi

13 MEF 1000 – Materialer og energi
Fra elektromagnetisk stråling (lys) til elektrisitet Fotovoltaiske celler - solceller Krystallinsk silisium (wafers) 10-20% effektivitet Amorft silisium 5-10% effektivitet Mindre materialforbruk Kan innbakes i polymerer; fleksible celler GaAs Mer egnet båndgap Dyrere teknologi Tandemceller Kombinasjon med solvarmefangere MEF 1000 – Materialer og energi

14 Fra lys til elektrokjemiske prosesser Fotoelektrokjemiske celler
Fotogalvanisk Spenning ved lys på elektrode Fotoelektrolytisk Spalter vann direkte Fotobiologisk (fotosyntese) Grätzel-celler Ledende glasselektroder Halvleder (nano-TiO2) Adsorbert fargestoff (”dye”) Elektrolytt Redokspar (I- / I3-) MEF 1000 – Materialer og energi

15 Fra kjemisk til elektrisk energi Brenselceller
Sir William R. Grove, 1939 H2 + ½ O2 = H2O Svovelsyre som elektrolytt H2 og O2 som brensel Kunne også spalte vann (elektrolysør) MEF 1000 – Materialer og energi

16 Mange typer brenselceller Eksempler: H2 + luft
MEF 1000 – Materialer og energi

17 MEF 1000 – Materialer og energi
Brenselcelle med rent protonledende elektrolytt Proton Conducting Fuel Cell (PCFC) H2 + ½O2 = H2O poly-benzimidasol CsHSO4 Y-dopet BaCeO3 e- - + O2 + N2 H2 anode H+ ione-leder O2 N2 H2O H2 H2O + N2 MEF 1000 – Materialer og energi

18 Fosforsyre-brenselcelle Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC)
40-45% effektivitet Elektrolytt: kons. H3PO4 Er en H3O+-leder Vann må sirkuleres Elektroder: Porøs C + Pt Brensel: H2 eller pre-reformerte fossile brensel (H2+CO, CO2) Kraftverk i MW-klassen operative Korrosjonsproblemer MEF 1000 – Materialer og energi

19 Polymer-elektrolytt-brenselcelle
45-50% effektivitet Elektrolytt: Nafion® og lignende Er en H3O+-leder + drag av ca 5H2O Vann må sirkuleres Elektroder: Porøs C + Pt Brensel: Rent H2 Kommersielle i mange sammenhenger Katalysatorforgiftning (CO) Pris MEF 1000 – Materialer og energi

20 MEF 1000 – Materialer og energi

21 MEF 1000 – Materialer og energi

22 MEF 1000 – Materialer og energi
PEFC Pro’s Generelt for brenselceller Miljøvennlig Effektiv Fleksibel Modulær Spesielt for PEMFC Rask oppstart Mekanisk robust Con’s Komplisert teknologi Dyrt Nafion Pt Må ha rent H2 som brensel CO-passivering Transport, lagring Lav verdi på spillvarme Forskning Høyere temperatur (mindre Pt, høyere CO-toleranse) Systemer uten vann (N som proton-vert istedet for O) Nye polymerer Nanostruktur i elektroder (mindre Pt nødvendig) MEF 1000 – Materialer og energi

23 Direkte metanol-brenselcelle DMFC
45-50% effektivitet Elektrolytt: Nafion® og lignende Elektroder: Porøs C + Pt/Ru Brensel: CH3OH(aq) Lav effektivitet Løselighet av metanol i elektrolytten; kjemisk kortslutning God brukervennlighet MEF 1000 – Materialer og energi

24 Alkalisk brenselcelle
40-50% effektivitet Elektrolytt: KOH(aq) OH- -ioneleder H2O må sirkuleres Elektroder: Porøs C + Pt Brensel: Rent H2 Tidlig konsept Brukt i Apolloferdene London-drosjer MEF 1000 – Materialer og energi

25 Smeltekarbonat-brenselcelle (MCFC)
45-60% effektivitet Elektrolytt: M2CO3 (sugd opp i porøs LiAlO2) CO22--leder CO2 må sirkuleres Elektroder: Ni anode Li-dopet NiO katode (p-leder) Brensel: Alle Korrosjon MEF 1000 – Materialer og energi

26 Fastoksid-brenselcelle - Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O - + anode O2- ioneleder CH4 N2 O2 e- H2O H2 CO CO2 CO2 H2O O2 + N2 MEF 1000 – Materialer og energi

27 MEF 1000 – Materialer og energi
Punktdefekter MEF 1000 – Materialer og energi

28 MEF 1000 – Materialer og energi
Punktdefekter MEF 1000 – Materialer og energi

29 MEF 1000 – Materialer og energi
SOFC materialer Katode La1-xSrxMnO3 (LSM) Anode Ni-YSZ e- - + O2 + N2 CH4 H2O H2 CO CO2 Bipolar plate Stål La1-xCaxCrO3 anode O2 N2 O2- ioneleder CO2 H2O N2 Katalysatorer Elektrolytt Zr1-xYxO2-x/2 (YSZ) Tettinger Glass/glasskeramer MEF 1000 – Materialer og energi

30 Eksempel på mikrostruktur
MEF 1000 – Materialer og energi

31 MEF 1000 – Materialer og energi
Rørdesign MEF 1000 – Materialer og energi

32 Siemens-Westinghouse-installasjoner
MEF 1000 – Materialer og energi

33 MEF 1000 – Materialer og energi
Planart design MEF 1000 – Materialer og energi

34 MEF 1000 – Materialer og energi

35 Rolls Royce design Seriekoblede fragmenter, silketrykket på flate rør
MEF 1000 – Materialer og energi

36 MEF 1000 – Materialer og energi
SOFC Pro’s Generelt for brenselceller Miljøvennlig Effektiv Fleksibel, modulær Spesielt for SOFC Brensel-tolerant Høy verdi på spillvarme Integrasjon i prosesser Con’s Komplisert teknologi Dyrt Avanserte keramer Sjeldne grunnstoffer Mekanisk lite robust Lang oppstartstid Degradering ved høy temperatur Forskning Lavere temperatur (mindre korrosjon, rimeligere bipolare plater) Tynnere lag. Bedre katalysatorer. Nye materialer. Protonledende oksider. Prosessintegrasjon. Kombinerte el-varme anlegg med brenselcelle og gassturbin. MEF 1000 – Materialer og energi

37 Periferikomponenter rundt en brenselcelle
Fukteledd/damp Reformere (fossile brensel) Varmevekslere Pre-heating (luft) Conditioning (el) Fra likestrøm til vekselstrøm: Inverter MEF 1000 – Materialer og energi

38 Potensial og effekt vs strøm for en brenselcelle
Eksempel: 1 mm tykk YSZ elektrolytt Ca-dopet LaCrO3 elektroder H2 + luft Brenselutnyttelsesgrad? Elektrisk effekt og virkningsgrad: Pe = G uf Pin MEF 1000 – Materialer og energi

39 Elektrisk effekt og virkningsgrad
Pe = G uf Pin Pe / Pin = G uf G = wel / wtot = G / H Teoretisk kan G være >100% MEF 1000 – Materialer og energi

40 MEF 1000 – Materialer og energi

41 Brenselceller; egenskaper
Ingen flamme – direkte fra kjemisk til elektrisk energi Mindre NOx I prinsippet Gibbs energi; ingen Carnot-syklus men andre tapsledd Fleksible Modulære Støyfrie Mer effektive ved varierende effektuttak MEF 1000 – Materialer og energi

42 MEF 1000 – Materialer og energi
Elektrolysører Reversert brenselcelle AFC og PEFC-deriverte typer mest utbredt Norsk Hydro Electrolyzers AS AFC Bensinstasjoner med elektrolysør; fra elektrisitet til H2 on-site UiO/HiA: Nanokrystallinske NiPx, NiBx, NiSx for katoder i elektrolysører MEF 1000 – Materialer og energi

43 Lagring av elektrisk energi Kondensatorer
Platekondensator Keramisk kondensator (dielektrika, ferroelektrika) Elektrolyttkondensator Utnytter elektrokjemiske dobbeltlag mellom en elektrolytt og en elektrode Super/ultra-kondensatorer Forbedrede elektrolyttkondensatorer Nano-karbonpartikler Nano-metalloksidpartikler Hybride kondensatorer/batterier MEF 1000 – Materialer og energi

44 MEF 1000 – Materialer og energi
Superkondensatorer Raske effektuttak i elektriske transportmidler MEF 1000 – Materialer og energi

45 Lagring av elektrisitet Elektrokjemisk konvertering; akkumulatorer
Primære batterier Energien lagres av fabrikken Kastes/resirkuleres etter bruk Sekundære batterier = akkumulatorer Kan reverseres; lades opp MEF 1000 – Materialer og energi

46 Neste generasjon akkumulator; Li-ion-polymer
MEF 1000 – Materialer og energi

47 Metall-luft-batterier
Blanding av batteri og brenselcelle Brensel: Metallstaver Al, Zn, Mg Oksidant: Luft evt. luft løst i vann MEF 1000 – Materialer og energi

48 Lagring av strøm i superledere
Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) Likestrøm induseres i en tykk, superledende ring (tyroid) Fortsetter å gå ”uendelig” Kan tas ut ved behov; induserer da strøm i den utenforliggende spolen Brukes i UPS (Uninterruptible Power Supplies) for oppstart+noen sekunder etter strømbrudd Dyrt, men bra! MEF 1000 – Materialer og energi

49 Hydrogen – fremtidens energibærer
Men lagring og transport er dyrt Gass Flytende Hydrogenlagringsmaterialer Metaller og legeringer Alanater, boranater Nanokarbon Hybridmaterialer Flytende hydrogenbærere Alkoholer og andre C-holdige NH3 og andre N-holdige MEF 1000 – Materialer og energi

50 Andre energilagringsmetoder
Makanisk potensiell energi Lufttrykk – tomme gruveganger Vanntrykk – pumping opp til bassenger og sjøer Mekanisk kinetisk energi Løpehjul (flywheel) Superledende magnetisk friksjonsfri opplagring Sikkerhetsaspekt Termisk Varmekapasitet Faseomvandlingsmaterialer MEF 1000 – Materialer og energi

51 Forbruk, nedbrytning og gjenvinning av materialer
Å lage teknologi for fornybar energi koster også energi Degradering Nedbrytning Kostnad ved skrotning Gjenvinning MEF 1000 – Materialer og energi


Laste ned ppt "MEF 1000 – Materialer og energi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google