Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS i Konsultasjoner Christine Norum Bodø 24. februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS i Konsultasjoner Christine Norum Bodø 24. februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS i Konsultasjoner Christine Norum Bodø 24. februar 2010

2 KS Konsultasjoner Årshjul for konsultasjonsåret 2010 Regjeringens budsjettarbeid 4 møter i året Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1. Konsul tasjon s møte 2. konsul tasjon smøte 3. konsult asjons møte 4. konsult asjons møte Budsjett- konferanse RNB Kom.prp Budsjett behandling Statsbudsjett Legges frem Stortingets behandling

3 KS Konsultasjoner 1. konsultasjonsmøte 2. mars 2010 før regjeringens budsjettkonferanse Tema: Rammene for kommuneopplegget i neste års statsbudsjett Teknisk beregningsutvalg: –Demografinotat –Økonominotat –Særlige bestillinger Notater fra KS: –Regnskapsundersøkelen for 2009 –Budsjettundersøkelsen 2010

4 KS Konsultasjoner 2. konsultasjonsmøte, 30. april 2010 før fremleggelsen av RNB og kommuneproposisjonen Tema: Reformer og utbygging av tjenestetilbudet Enkeltsaker både med direkte og indirekte betydning for kommunesektoren fra fagdepartementene = Hva tenker de på ?

5 KS Konsultasjoner 3. konsultasjonsmøte, 25. august 2010 før regjeringens sluttbehandling av budsjettet Temaer for møtet: Rapportering Måloppnåelse foregående år (kommunal tjenesteproduksjon), KOSTRA Bilaterale samarbeidsavtaler Reformer og utbygging av tjenestetilbudet (eventuelle endringer i enkeltsaker fra fagdepartementene) TBU-notat om beregninger av produksjon og ressursbruk i kommunesektoren 2009

6 KS Konsultasjoner 4. konsultasjonsmøte, 29. oktober 2010 etter fremleggelsen av St.prp. nr. 1 Tema: Statsbudsjettet for 2011 Oppsummering og klargjøring av innholdet i regjeringens budsjettforslag gjennom utarbeidelsen av Fellesdokumentet

7 KS Konsultasjoner Kostnadsberegninger Involvering av KS i kostnadsberegninger av statlig initierte reformer i kommunesektoren er tema på alle møtene. Rutinene for involvering av KS i kostnadsberegninger er omtalt i kapittel 4.

8 KS Konsultasjoner Løpende kostnadsberegningssaker Helse- og omsorgsdepartementet Økt finansieringsansvar for kommunene for private fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Kunnskapsdepartementet Barnehageforliket, kommunal egenfinansieringInnføring av rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Arbeids- og inkluderingsdepartementet Kommunalt kvalifiseringsprogram som skal forvaltes av NAV-kontorene Utvidelse av bedriftshelsetjenesten Barne- og likestillingsdepartementet Forslag om ikke-diskrimineringslov for personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming) Lovfesting av krisesentertilbud Justis- og politidepartementet Nødnett Kommunal- og regionaldepartementet Forvaltningsreformen Forslag til ny plan- og bygningslov (bygningsdelen) Miljøverndepartementet Forslag til ny plan- og bygningslov (plandelen)

9 KS Konsultasjoner Bilaterale samarbeidsavtaler Avtaler om velferdstjenester (kvalitet/tjenesteutvikling) 1Avtale om utvikling av barnevernsområdet 2Avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenestene 3Samarbeidsavtale om boligsosialt arbeid Avtaler om samhandling mellom ulike deler av forvaltningen 4Avtale om bosetting av flyktninger i kommunene, opprettelse/nedlegging av mottak mv. 5Rammeavtale om ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) 6Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet 7Samarbeidsavtale om styrket samarbeid NAV og utdanningsmyndighetene i k/fk Avtaler om samfunnsutvikling 8Samarbeidsavtale om programmet "Livskraftige kommuner" Samarbeidsavtale om Grønne energikommuner (tilleggsavtale) 9Samarbeidsavtale om landbruks- og næringsutvikling i kommunesektoren

10 KS Konsultasjoner KS forankring av ordningen ”Mandatet” gis av Hovedstyret på bakgrunn av innspill fra strategikonferansene Løpende kontakt med medlemmene – avhengig av medlemsinitiativ KS spør: –Medlemsundersøkelser –Konkrete saker vedlikehold bygg Vedlikehold veier Finansiering barnehager osv

11 KS Konsultasjoner Informasjonskanaler – begge veier KS styrende organer KS rådgivende organer KS nettverk Digitale medier Nytt for 2010: Kortversjoner Regionale web-sider

12 KS Konsultasjoner Lokale saker av nasjonal interesse Medlemmenes initiativ Tett på Tidlig varsling Eksempler –Båndlegging av areal –Utdanning av deltids brannmenn –Refusjonsordninger for samisk språk i grunnopplæringen Medlemmene må forstå medlemsorganisasjonens dilemmaer


Laste ned ppt "KS i Konsultasjoner Christine Norum Bodø 24. februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google