Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

To innfallsvinkler Generell psykologi: Studere generelle lovmessigheter som gjelder alle individene innen en art (eventuelt flere arter) Differensialpsykologi:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "To innfallsvinkler Generell psykologi: Studere generelle lovmessigheter som gjelder alle individene innen en art (eventuelt flere arter) Differensialpsykologi:"— Utskrift av presentasjonen:

1 To innfallsvinkler Generell psykologi: Studere generelle lovmessigheter som gjelder alle individene innen en art (eventuelt flere arter) Differensialpsykologi: Studere forskjellene mellom individene innen en art.

2 Variansanalytisk prosjekt
Den totale variasjonen splittes opp i varians mellom familier og innen familier Hver av disse komponentene består av genetiske og miljøgenererte variasjonskomponenter Variansen mellom familier skaper korrelasjon mellom medlemmer av samme familie

3 Voksenpsykiatri Ofte formulert som risiko:
Schizofreni: Populasjonsrisiko: 1% +- 10% for førstegradsslektninger (foreldre-barn, søsken osv). Knapt 50% for eneggede tvillinger Depresjon: Pop.risiko 3% (major depression) 1% (bipolar depression)

4 Angsttilstander Panikkangst, agorafobi + mer spesifikke fobier
Lite forskning og blandede resultater Noe evidens for genetikk

5 Barnepsykiatri: Autisme
Prevalens ca 5/10000 Risiko for søsken ca 3-6% Noe høyere konkordans for eneggede enn for toeggede tvillinger (30-40% mot 0%). Små utvalg. Oversannsynlighet for for språkvansker og sosiale vansker hos enegget ko-tvilling

6 Hyperaktivitet og andre
Deles gjerne i flere subgrupper (ADHD og conduct disorder). Lite data, men et estimat i nærheten av .70 er ganske vanlig på ADHD. Tourette (prevalens ca 4 av 1000) Risiko ca 50% eneggede 10% toeggede. Slektninger øket risk også på andre ting.

7 Måter å studere genetikk og psykologi
Ulærte atferdssystemer som er felles for individer innen en art (instinkter, reflekser) Læringssberedskap Genetiske forskjeller kan skape forskjeller mellom individene innen en art

8 Sosiobiologi & evolusjonspsykologi
Atferd som er egnet til å videreføre genene blir favorisert. ”Individer er genenes måte å lage flere gener på” Biologiske forklaringer på sosial atferd Mekanismer formet gjennom adaptasjon

9 Litteratur Sosiobiologi: Babcock, C (1991) Evolution and individual behavior. An introduction to human sociobiology. Cambridge, MA: Blackwell Evolusjonspsykologi: Buss, DM. (1995). Evolutionary psychology: A new paradigm for psychological science. Psychological Inquiry, 1-30.

10 Tre hovedspørsmål innenfor differensialpsykologi
Langs hvilke dimensjoner er vi forskjellige? Hvor store er forskjellene? Hvorfor er vi forskjellige?

11 Modell Den observerte variasjonen i en egenskap er sammensatt av variasjon som henger sammen med genetisk variasjon og variasjon som skyldes miljøforskjeller

12 Direkte og indirekte studier
Direkte: Studier av hvilke gener & kromosomer som henger sammen ved hvilke egenskaper Indirekte: Studere likheter og ulikheter i fenotyp

13 Noen identifiserte genplaseringer
Huntingtons sykdom (kromosom 4) 1/4000 (Norge) Dominant gen Hjernesvinn/ufrivillige rykkvise bevegelser Pesronlighetsforandringer, nedsatt hukommelse Ingen kjent behandling Føllings sykdom (12) (1/10000)

14 Kromosomlidelser Downs syndrom (trisomi 21): 1/800
Hjertefeil, tidlig aldring, skjeve øyne, flat nakke Utgjør omtrent 20% av barn med alvorlige lærehemninger Williams syndrom (bit bort fra 7): 1/ Hjertefeil, kortvoksthet, forsinket utvikling, mild til moderat lærehemning, relativt gode språkferdigheter

15 Flere kromosomlidelser
Angelmann (bit bort fra kromosom 15) (ukjent forekomst) Kromosomet fra mor Alvorlige lærehemninger, mangler språk’ Hyperaktive, stive bevegelser Prader-Willi (bit borte fra 15): 1/14000 Kromosom fra far Hypotoni, forsinket motorisk og språklig utvikling Overspising

16 Kjønnskromosomer Klinefelter (XXY) 1/1000
XYY (tidligere antatt å være mer aggressive) Turner (X0) 1/ Korte av vekst. Overhyppighet av lærehemninger

17 I matematiske termer Observert variasjon = VP
Variasjon som skyldes forskjeller i arv = VG Variasjon som skyldes miljøforskjeller = VE slik at: VP = VG+ VE Arvbarhet (heritability) h2 = VG/VP

18 Egenskaper ved arvbarhetsbegrepet
Gjelder bare grupper og ikke individer Arvbarheten kan forandre seg over tid og sted (for eksempel kan størrelsen av arvbarheten bli påvirket av miljømessig homogenitet)

19 Eksempler Ordlikhetstesten (synonymer)
Stikkord: Vakker. Alternativer- rik berømt snill pen høflig vennlig Regneferdighet: Sverre har 14 kroner. Knut har 19 kroner. Hvor mange kroner har Knut mer enn Sverre? Alt:

20 Metoder for å beregne arvbarhet av en egenskap
FAMILIESTUDIER Alle mulige slektskap Tvillingstudier Adoptivrelasjoner Halvsøskenstudier

21 Tvillingstudier Eneggede tvillinger vokst opp hver for seg
(Likheter mellom disse skyldes bare gener) Eneggede og toeggede vokst opp sammen (Dersom eneggede er mer like enn toeggede skyldes dette utelukkende den større genetiske likheten)

22 Beregningsformler Eneggede tvillinger vokst opp fra hverandre (MZA): h2 = rMZA Eneggede og toeggede vokst opp sammen: h2 = 2(rMZT - rDZT)

23 Problemstilling I hvilken grad skyldes forskjeller og likheter mellom individer at de har forskjellig/lik arv og i hvilken grad skyldes det at de har (og har hatt) forskjellig/likt| miljø?

24 Gener og miljø skaper både forskjeller og likheter
Slektninger har bare deler av sine gener felles Spesifikt miljø skaper forskjeller mellom folk Felles miljø skaper likheter

25 Noen interessante artikler
Scarr, S. (1992) . Child Development, 63, 1-19 Baumrind, D (1993). Child development, 64, Bronfenbrenner, U & Ceci, S.J. (1993). Psychological review, 101,

26 Arvbarhet og ontogenese
Arvbarhetsanalyse dreier seg om en gitt populasjon på et gitt tidspunkt på et gitt sted. Ontogenese er en prossess hvor genotyper blir til fenotyper. Problemet er hvordan denne transformasjonen skjer

27 To hovedområder Abnormalpsykologi (hvordan og hvorfor er vi syke?)
Normalvariasjon a) intelligens b)personlighet

28 Fortolkning av resultater: Indikasjoner på genetikk
Høye korrelasjoner mellom eneggede vokst opp fra hverandre antyder genetiske effekter Det gjør også lave korrelasjoner mellom ubeslektede vokst opp sammen Større korrelasjoner mellom MZ (vokst opp sammen) enn DZ (vokst opp sammen) peker i samme retning

29 Indikasjoner på miljø DZ korrelerer høyere enn søsken for øvrig
Ubeslektede vokst opp sammen korrelerer MZ, DZ, søsken osv vokst opp sammen er mer like enn de som har vokst opp i forskjellige heimer

30 Korrelasjon og interaksjon mellom gener og miljø
Foreldrenes gener er med på å bestemme hvilket miljø barna deres får (korrelasjon) Barnas gener er med på å forme deres reaksjoner på miljøet (reaktiv interaksjon) og hvordan andre personer reagerer på dem (evokativ interaksjon) og hvilke miljøelementer barna velger (proaktiv interaksjon)

31 Noen sentrale studier Minnesota-studiene av eneggede tvillinger vokst opp fra hverandre Studier av eneggede og toeggede tvillinger vokst opp sammen Adoptivstudiene

32 Den psykometriske tilnærmingen
Studerer korrelasjoner mellom tester med forskjellig innhold Finner ofte sammenhenger Faktoranalyse (jfr. A-7) G-faktor Flere faktorer


Laste ned ppt "To innfallsvinkler Generell psykologi: Studere generelle lovmessigheter som gjelder alle individene innen en art (eventuelt flere arter) Differensialpsykologi:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google