Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellestjenestene – EDD Faglig leder Christian-Emil Ore 31.10.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellestjenestene – EDD Faglig leder Christian-Emil Ore 31.10.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellestjenestene – EDD Faglig leder Christian-Emil Ore 31.10.2013

2 Om denne presentasjonen 1 Termen fellestjenester –EDD har en lang forhistorie tilbake til 1990 og har en stor vedlikeholdsportefølje, se prosjekt 1 –I alle aktiviteter og prosjekter ved EDD inngår midler fra HFs øremerkede ramme som en delfinansiering. Den kan være svært liten som for EU-nettverksprosjektene eller stor som for NO2014- prosjektet. –I denne presentasjonen har en valgt å ta med alle aktiviteter og prosjekter i perioden 2009 – 2012, selv om enkelte av disse har en relativt beskjeden finansiering fra HFs øremerkede bevilgning til EDD. Tekniske løsninger –EDD har utviklet en standard løsning for informasjonssystemene for å kunne håndtere det store antall prosjekter. De fleste prosjektene er basert på denne standardløsningen. I stedet for å gjenta denne for hvert prosjekt, er den beskrevet samlet.

3 Om denne presentasjonen 2 Antall brukere til prosjektene –Lavt antall for forskingsprosjekter der primærbrukerne er deltakerne i prosjektet Norsk Ordbok 2014 redigeringssystem har 35 brukere Avaldsnesprosjektet intendert 10 brukere Oppdateringen av Bokmålsordboka og nynorskordboka, 4 brukere –Lavt til middels antall for undervisningsopplegg og spesialiserte formidlingstjenester KUB, middelaldermateriale, folkeminne, gårdsnavn med mer –hundre til noen tusen brukere nasjonalt og internasjonalt –Høyt antall for sentrale tjenester som allmenn- ordbøkene Bokmålsordboka og Nynorskordboka 320.000 søk hver dag

4 Nøkkeltall for EDD Øremerket fra HF: 1 vitenskapelig stilling og 2 ingeniører Betaling for interne oppdrag/år: – HF/Kulturdepartementet (NO2014) 1 ingeniør – IFIKK, IKOS, ILN, Teknisk avdeling: diverse småprosjekter, til sammen ca 4 månedsverk pr. år – HF: HISe, 3 månedsverk 2011, 1 årsverk 2012 Andre inntekter: – NFR: Menotecprosjektet: NOK 7 millioner 2010 - 2012 – NUFU: CROBOL-prosjektet: NOK 5,8 millioner 2008 - 2012 – EU-ESF NEDIMAH: reise, opphold arr.støtte ca NOK 80.000 pr år – EU-COST: Europeo Medievo:, reise, opphold og arr.støtte ca NOK 70.000 pr år – Kulturdepartementet: Navn på digitale kart, NOK 200.000 – Avaldsnes kommune/IAKH Avaldsnesprosjektet NOK 75.000 Struktur: Gruppe ved ILN og underlagt ILNs leder Kristian Kristoffersen Ledelse: Faglig leder, Christian-Emil Ore

5 Hva kjennetegner virksomheten ved EDD 1 1)Mål for virksomheten: -å utvikle databasar for publikum -å utvikle databasar for det humanistiske fagmiljøet ved UiO -å sørgje for at fagmiljøa har tilgang på fleire andre databasar via vår spesialutvikla programvare. (Utdr. fra http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/edd/om/)http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/edd/om/ 2)Utdraget over er dekkende, men med databaser menes også –multimedie-repositorier (bilde, lyd,video) –tekstkorpus –elektroniske tekstutgaver –undervisningsressurer –geografiske informasjonssystemer (GIS) Punkter fra powerpoint-malen

6 EDDs mål for virksomheten –utvikle metoder og informasjonssystemer for forskning, forskningsdokumentasjon, undervisning, formidling muliggjøre etterprøvbarhet av resultater i forskning Systemene erbasert på felles løsninger for enklere administrasjon og langtidslagring av et stort antall instanser for mange fagområder Hva kjennetegner virksomheten ved EDD 2

7 Bakgrunn –Senter ved HF fra 1998 til 2007 –basert på 3 svært store prosjekter (NOK 200+ millioner) Dokumentasjonsprosjektet (1991 -1997) Museumsprosjektet (1998 – 2006) Norsk Ordbok 2014 (2002 – ) –Språkdokumentasjon også basert på erfaringer med 20 års arbeid i Zimbabwe/Mosambik ALLEX I, II, III 1992 – 2006, CROBOL 1997 – 2012 Hva kjennetegner virksomheten ved EDD 3

8 Gjennomføring –lage en felles teknisk plattform for å lagre vitenskapelige data og annen dokumentasjon –basert på internasjonale standarder og “best practice, f.eks. Text Encoding Intiative (TEI, www.tei-c.org)www.tei-c.org ICOM-CIDOC Conceptual Reference Model (CRM/iso211-27) www.cidoc-crm.org) www.cidoc-crm.org –kunne åpne for lenking til andre ressurser nasjonalt og internasjonalt –Clarin (Common Language Resources and Technology Infrastructur www.clarin.eu) www.clarin.eu –Dariah (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities www.dariah.eu) www.dariah.eu –Medieval Nordic Text Archive (Menota; www.mentoa.org)www.mentoa.org gjennom bruk av metoder fra anbefalt av World-Wide-Web-konsortiet (www.w3.org)www.w3.org –Linked Data, RDF baserte nettjenester som SPARQL End Points Hva kjennetegner virksomheten ved EDD 3

9 USIT: –USIT er en stor felles organisasjon for UiOs ca. 40.000 brukere. USIT vektlegger fellesløsningen og ikke en direkte oppfølging med brukerne. Det sier seg selv at en direkte kontakt med brukere og små forskergrupper ikke er forenlig med målsetningen om å betjene hele UiO. –Unntaket er MUSIT som er en drifts og utviklingsgruppe øremerket universitetsmuseene. MUSIT-gruppen var frem til 2007 en del av Museumsprosjektet som ble gjennomført av EDD. DMLF, EDD, TL –små enheter –med inngående domenekunnskap og god kjennskap til sine brukergrupper og deres behov Hva kjennetegner EDD, avgrensninger 1

10 EDD, TL og DMLF har ulik historie og vinkling, men –Alle tre har inngående kjennskap til sine brukergrupper –Alle har et akkumulerende vedlikeholds- og langtidslagringsbehov EDD og TL organisatorisk like, omtrent samme størrelse og ledet av vitenskapelig ansatt, fokus på vitenskapelig publisering –overlappende felt: korpus, multimedia språkdokumentasjon, fullformsystem, trebank –Ikke-overlappende fagfelt ved EDD: leksikografi, navnegransking, GIS, edisjonsfilologi, tekstkoding, begrepsmodeller, dokumentarkiv og multimedieserver DMLF del av fakultetsekretariatet –Deltar som teknisk partner i vitenskapelige ansattes prosjekter Hva kjennetegner EDD, avgrensninger 2

11 EDD velger helst langvarige prosjekter. Det gir mulighet for å engasjere nye medarbeider over lengre tid for å kunne bygge opp kompetansen. Mindre prosjekter på 2 – 5 månedsverk kan gjennomføres dersom de faller innenfor EDDs kompetanseportefølje og kan utnytte eksisterende teknologiske løsninger. Småprosjekter på 2 månedsverk eller mindre er akseptabelt dersom det er en påbygging eller oppgradering av eksisterende ressurser. Det er ikke EDDs mål å være en “helpdesk” Hva kjennetegner EDD – kriterier for prosjekter

12 Tekniske løsninger Produkter –Oracle 11g RDMS –Corpus Workbench –eXistXML-database –Apache Web server –Tomcat 7.0, Cocoon (web-teknologi) Programmeringsspråk og -omgivelser –Delphi (programmeringsomgivelse) –Java (programmeringspråk) –Perl (programmeringspråk) –Javascript (programmeringspråk) –XSLT (språk for transformasjon av XML-dokumenter ) Grensesnittverktøy 1 Grensesnittverktøy 2

13 Tekniske løsninger – felles arkitektur Relasjonsdatabaser En eller flere for hvert fag/prosjekt, ca 25, kan være sammenlenket. Oracle Spatial for GIS- anvendelser.... Felles metadatabase (data dictionary) med tabellnavn, feltnavn, fremmednøkler, ledetekst, kolonnetitler Brukergrensesnitt, Delphi En felles mediedatabase for bilde, lyd video, pdf ca 4 millioner medie- objekter, i alt 12 millioner filer Brukergrensesnitt, WEB Brukergrensesnitt, Java Java applikasjons- server (Tomcat)

14 Tekniske løsninger – spesialarkitektur Relasjonsdatabase for Metadata Felles metadatabase (data dictionary) Manuskript-faksimiler i den felles mediedatabasen Brukergrensesnitt, WEB Cocoon basert på TomCat eXist XML database, tekster fra HIS

15 Oppdragsgiver i parentes, der det er naturlig: 1.Basis vedlikehold og utvikling, metoder, databaser og programvare (permanent) (EDD) 2.Norsk Ordbok 2014 (HF, Kulturdepartmentet) 3.CROBOL, Cross Boarder Language Harmonisation (Nufu) 4.Medieval Norwegian Text Corpus (NFR) 5.Norsk CLARIN – CLARINO wp 4 (NFR) 6.Henrik Ibsens skrifter, digital utgave (HF/Ibsensenteret) 7.Oppgradering av Nynorskordboka og Nynorskordbanken (ILN/Norsk språkråd) 8.Oppgradering av Bokmålsordboka og Bokmålsordbanken (ILN/Norsk språkråd) 9.NEDIMAH – ESF-nettverk for digitale metoder i humaniora (EU) 10.Europeo Medievo, ISCH COST Action IS1005 (EU) Prosjekter 2009 –2012 der EDD deltar 2

16 11.Dokumentasjonssystem for Avaldsnes-prosjektet (ILN/IAKH) 12.Registre stedsnavn på digitale kart 13.Digitale dialektkart (NO2014) 14.Digital målføresynopsis (NO2014) 15.Digitalisering av 3 millioner mikrofilmbilder (EDD/NO2014) 16.Samleprosjekt med NO2014: Den17Mai - faksimileprosjekt, Norsk Allkunnebok – faksimileprosjekt, tidleg tekst 1600 - 1900 (dei eldre ordsamlingane; faksimile av "Den fyrste morgonblånen"; 1700- talsfaksimilar frå Det Kongelige Danske Bibliotek (NO2014, NB) 17.Digitalarkiv over sagn og eventyr (IKOS) 18.Digitale svartebøker (IKOS) 19.Kunsthistorisk bildedatabase – KUB (IFIKK) 20.Bildebase for Universitetets kunstsamling (Teknisk avdeling)

17 Prosjekter 2009 – 2012 som fellestjenester Basis vedlikehold og utvikling av metoder, databaser programvare og noe innhold –Formål: stabil, sikker basis for andre aktiviteter –Prosjektperiode: permanent –Maskinvare, back-up, basisdrift Oracle-programvare gjøres av USIT –EDD ansvarlig for administrasjon, løpende drift av programvare, webservere, justeringer pga ny versjoner etc –0,5 årsverk pr år over EDDs ramme –Faglig ledelse 0,1 årsverk Chr-Emil Ore –I tillegg kommer bidrag fra EDDs bidrag til Norsk Ordbok 2014 prosjektet, ca 0,5 årsverk pr år

18 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Norsk Ordbok 2014 –Samarbeid regulert i avtale mellom HF, INL og EDD 2002 –Prosjektperiode 2002 – 2014 –2,25 årsverk pr år 1 årsverk finansiert av HF-rammen 1 årsverk finansiert av Norsk Ordbok 2014 Utført av ulike ansatte ved EDD i henhold til spesialkompetanse 0,25 årsverk faglig ledelse C-E Ore, finansiert av HF-rammen –Fire samrådingsmøter i året –Aktiviteter dokumentert i årsplaner og årsrapporter tilgjengelig ved NO2014s administrasjon. –Brukere: NO2014-prosjektet og allmennheten gjennom web www.no2014.uio.no

19 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar CROBOL Cross Boarder Language Harmonisation –2007 – 2012, tot. budsjett nok 5,9 millioner –Nettverk UiO, University of Zimbabwe, Universidade Eduardo Mondlane, Mosambik –Prosjektkoordinator Chr-Emil Ore 1 månedsverk frikjøp pr år –Andre fra EDD: Øyvind Eide 1 månedsverk frikjøp pr år 2007, 2008 –Resultat: 4 PhD kandidater, 2 master 7 publikasjoner: 4 PhD-avhandlinger, en artikkelsamling, en ordbok, en grammatikk. –Rapport på www.edd.uio.no/nedlasting/rapporter/NUFUPRO-2007-10225-NUFU2007- 2012-FinalProjectReport-NUFUPROext1.pdf

20 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Medieval Norwegian Text Corpus –Formål: Etablere Menotakompatibelt, gammelnorsk tekstkorpus, syntaktisk trebank og metaordbok –Prosjektperiode: 2010 – 2012 –Finansiering: NFR infrastrukturprosjekt, NFR NOK 7,0 M, UiO NOK 1,67 M, UiB NOK 0,3 M UiOs bidrag består av frikjøp vitenskapelig og utviklere fra EDDs ramme. –Prosjektleder: Chr-Emil Ore –Publisert: Etablerte ressurser tilgjengelig gjennom Menota- nettstedet www.menota.org og INESS-prosjektet ved UiB.www.menota.org –Brukere: Forskere og studenter innenfor norrønstudier –Resultater dokumentert i sluttrapport og flere internasjonale workshops (Bukarest, Hamburg) samt Mons 2013 –Sluttrapport: www.edd.uio.no/nedlasting/rapporter/Menotec_sluttrapport.pdf

21 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Norsk CLARIN – CLARINO wp 4 –Formål: Etablere norsk infrastruktur for språkforskning som del av CLARIN –EDDs aktiviteter i prosjektet: deltakelse i flere arbeidspakker, ansvar for arbeidspakke 4: Electronic Editions Platform –Prosjektperiode: 2012 – 2017 –Finansiering i 2012: NFR 5 månedsverk, EDD 0,5 månedsverk –Utvikling :Vemund Olstad –Faglig ansvarlig: Chr-Emil Ore –Brukere: edisjonsfilologer, språkforskere og filosofer. –Under arbeid, ingen nettsteder pr oktober 2013

22 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Henrik Ibsens skrifter – digital utgave –Formål: Lage nettsted med Henrik Ibsens skrifter for forskere og allmennhet basert på xml-filer og annet materiale fra HIS- prosjektet –Prosjektperiode: 2010 – 2013 –Oppdragsgiver: HF-dekana –Finansiering: HF sentralt 24 månedsverk ett månedverk EDD i prosjektperioden –Prosjektleder: Jan Halvor Undlien –EDDs deltakere: Vemund Olstad, Espen Ore, C-E Ore –Ibsensenteret: Stine Taugbøl –www.ibsen.uio.no

23 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Oppgradering av Bokmåls- og Nynorskordboka og Norsk ordbank 1 –Formål: Begge ordbøkene, fullskrive alle forkortelser, Begge ordbøkene, lage en systematisk oversikt over inventaret i artikkelhodenes bøyingsinfo Konvertere Nynorskordboka til NO2014-plattform, omarbeide innholdet og oppgrader Norsk ordbank til 2012-nynorskrettskrivning, utvide grensesnittet med fullformoversikt, leddanalyse Kople Bokmålsordbokas artikler til ordbanken for å generere artikkelhode fra ordbanken, leddanalyse (utsatt 2013) –Oppdragsgiver: Norsk ordbank: ILN &Språkrådet –Prosjektperiode: 2011- 2012

24 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Oppgradering av Bokmåls- og Nynorskordboka og Norsk ordbank 2 –Nynorsk: Ansvarlig for gjennomføring Oddrun Grønvik & Chr-Emil Ore –Bokmål: Ansvarlig for gjennomføring Boye Wangensten & Kristin Hagen & Chr-Emil Ore –Finansiering: Språkrådet, ILN, EDD og algsinntekter fra Norsk ordbank, –Se også rapport fra arbeidsgruppe til Språkbankens styre: www.edd.uio.no/nedlasting/rapporter/rapport-til-Ordbank-aarsmelding-2011- 20120912.pdf

25 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Oppgradering av Bokmåls- og Nynorskordboka og Norsk ordbank 3 –Antall bruker på nettstedet www.nob.uio.nowww.nob.uio.no Stadig økende antall søk og brukere Antall søk siste 365 døgn fratrukket roboter: ca 50 millioner Antall siste døgn fratrukket roboter: 320.000 IP-nummer med mer enn 5 søk siste 365 døgn: 559.579 IP-nummer med to eller flere søk siste 365 døgn: 926.069 IP-nummer som har søkt minst en gang oktober 2011 – oktober 2013 (HFs statistikkperiode): 1.590.523 IP-nummer som har søkt på nytt etter første gang i perioden over –etter minst 2 dager 774.897 –etter minst 30 dager 669.010 –etter minst 60 dager 614.830 –etter minst 90 dager 571.741

26 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar NeDiMAH (Network for Digital Methods in the Arts and Humanities) –Formål: The Network is carrying out a series of activities and networking events that will allow the examination of the practice of, and evidence for, digital research in the arts and humanities across Europe. –Prosjektperiode : 2011 – 2015 –Finansiering: European Science Foundation Egenfiansiering 1 månedsverk EDD pr år –EDDs deltakere: Chr-Emil Ore er representant for Norge og leder av WG3 ”Linked Data and Ontological Methods ” Øyvind Eide medlem av WG2 Space and time www.nedimah.eu

27 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Europeo Medievo, ISCH COST Action IS1005 –Formål: Nettverksprosjekt for å utvikle design og prototype for ”Virtual Centre for Medieval Studies”, 25 EU+EØS land –Prosjektperiode: 2011 – 2015 –Finansiering: EU Egenfiansiering 0,75 månedsverk EDD pr år –EDDs deltaker: Chr-Emil Ore er representant for Norge og leder av WG4 ”Virtual Centre for Medieval Studies” –www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1005

28 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Dokumentasjonssystem for Avaldsnes-prosjektet –Formål: ferdigstille 4-dimensjonalt dok.system med tidsresonering –Prosjektperiode: 2009 –Finansiering: 3 månedsverk 50/50 ramme og Avaldsnesprosjektet –Utvikling: Jon Holmen & Chr-Emil Ore –Prosjektet presentert på CAA 2009, –Deducing event chronology in a cultural heritage documentation system. I: Making History Interactive. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 37th International Conference. Archaeopress 2010 ISBN 9781407305561 - Brukere: Avaldsnesprosjektet som ble midlertidig lagt ned i 2010

29 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Registre stedsnavn på digitale kart –Formål: Å utvikle og teste ut et nettbasert system for plotting av stedsnavn på elektroniske kart. Målgruppen er historielag og andre som arbeider med registrering av lokale stedsnavn, men som selv ikke har IKT-utviklingskompetanse. Prosjektet var en del av det større Hedmarksprosjektet. –Prosjektperiode: 2010 – 2011 –Finansiering : 3 månedsverk fra Kulturdepartementet og 0,5 månedsverk over EDDs ramme Jon Holmen utvikler 2 månedsverk, studentarbeider –Faglig ansvarlig: Tom Schmidt og Chr-Emil Ore –Prosjektet dokumentert i sluttrapport sendt Kulturdepartementet www.edd.uio.no/nedlasting/rapporter/navn_paa_kart_rapport2012.pdf

30 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Digitale dialektkart –Formål: Digitalisere og lage nettsted for 592 kart og bakgrunnsmateriale for disse fra den norske delen av Atlas Linguae Europeanae –Prosjektperiode: 2010 – 2012 –Finansiering: Over småforskmidler fra ILN (1,5 månedsverk og 0,5 månedsverk pr år fra EDDs ramme –Ansvarlig: Jon Holmen & Oddrun Grønvik –Presentert på Konferansen for leksikografi i Norden 2011, Lund –Brukere: Åpent nettsted for alle interessert i norske dialekter http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=210&tabid=2338http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=210&tabid=2338)

31 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Digital målføresynopsis –Formål: et virtuelt rutenett for protokollsidene og applisere det nøyaktig på fotoene av hver protokollside et hierarki for den vertikale kolonnen med ovemivå for heimfestingar og undemivå for informant og et horisontalt hierarki som speiler systemet i Storm-ordlisten å kople sammen protokolldata, horisontale og vertilkale hierarki i en applikasjon som tillater søk, resultatvisinger og lagring –Prosjektperiode: 2010 – 2013 Prosjektet er modulært og går gjennom de 43 protokollene sekvensielt –Finansiering: 2010: Birkelandfondet (Norsk Ordbok tilrettelegging av materialet) 2011: småforskmidler fra ILN (5 småforsknidler ILN og 0,5 månedsverk fra EDDs ramme 2012: 0,5 månedsverk fra EDDs ramme 2013: Småforskmidler og 0,5 månedverk EDDs ramme –Ansvarlig: Jon Holmen & Oddrun Grønvik

32 Formål: Digitalisering av 3 millioner mikrofilmbilder og innlegging i EDDs mediebase –Oppdragsgiver: EDD –Prosjektperiode: mai – juni 2012 –Prosjektleder: C-E Ore –Deltakere; Jon Holmen, Øyvind Eide –Finansiering: HFs pott for tungt vitenskapelig utstyr: NOK 620.000 til innkjøp av mikrofilmskanner EDD: 0,5 månedsverk –Brukere: Inngår som del av NO2014 strukturen Tilgjengelig på web og Delphi-applikasjon Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar

33 Formål: Samleprosjekt med NO2014 1.Den17Mai - faksimileprosjekt, i samarbeid med NB, Norsk Allkunnebok 2.faksimileprosjekt, tidleg tekst 1600 - 1900 (dei eldre ordsamlingane; 3.faksimile av "Den fyrste morgonblånen"; 4.1700-talsfaksimilar frå Det Kongelige Danske Bibliotek –Oppdragsgiver: NO2014 –Prosjektperiode: 2010 - 2012 –Prosjektleder: Oddrun Grønvik, C-E Ore –Deltakere; Jon Holmen, Øyvind Eide, flere fra NO2014 –Finansiering: NO2014. Punktene 2 og 3 over er ferdig prosjektert, men mangler finansiering. –Brukere: Inngår som del av NO2014 strukturen Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar

34 Digitalarkiv over sagn og eventyr –Formål: Lage en digital versjon av Norsk folkeminnesamlings avskrifter av eventyr og sagn –Prosjektperiode: 2011 –Finansiering: 2 månedsverk fra IKOS 0,5 månedsverk pr år fra EDDs ramme –Ansvarlig: Chr-Emil Ore & Kyrre Kverndokk –Brukere: inngår som en del av IKOS nettsted Ariadne

35 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Digitale svartebøker –Formål: Digitalisere og publisere digitale faksimiler av utvalgte svartebøker –Prosjektperiode: 2011 – 2012 –Finansiering: 3 månedsverk fra IKOS totalt og 0,5 månedsverk pr år fra EDDs ramme –Ansvarlig: Espen Ore og Kyrre Kverndokk –Brukere: inngår som en del av IKOS nettsted Ariadne

36 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Kunsthistorisk bildedatabase – KUB –Formål: Ny versjon av kunsthistorisk bildedatabase primært for undervisning ved IFIKK –Prosjektperiode: 2009 – 2012 –Finansiering: 2 månedverk fra IFIKK i 2009 og 1,5 månedsverk fra EDD pr år –Utvikling: Jon Holmen, Chr-Emil Ore –Faglig ansvarlig: Chr-Emil Ore & Katharina Lange –Brukere: primært studenter og ansatte ved kunsthistorie sekundert alle ved ILN og NTNU. lavoppløslige bilder tilgjengelig for alle (www.edd.uio.no/kub.html)

37 Prosjekter 2009 – 2012 der EDD deltar Bildedatabase for UiOs kunstsamling –Formål: Bildedatabase for UiOs kunstsamling og web- publisering –Prosjektperiode: 2009 – 2012 –Finansiering: 0,5 månedsverk fra Teknisk avdeling –Prosjektleder og oppdragsgiver: Ulla Ulberg, TA –Utvikling: Jon Holmen –Grensensnitt: Web for allmennhet, Delphi for TA –Brukere: Teknisk avdeling allmennheten. –http://www.edd.uio.no/kunstsamling/Search/sok.html


Laste ned ppt "Fellestjenestene – EDD Faglig leder Christian-Emil Ore 31.10.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google