Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11 Kurs i Maconomy, 8.-10. november 2006 Agenda: 1.Rammebetingelser for eksternfinansiert virksomhet 2.Bruk av Maconomy som prosjektregnskapssystem - Bakgrunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11 Kurs i Maconomy, 8.-10. november 2006 Agenda: 1.Rammebetingelser for eksternfinansiert virksomhet 2.Bruk av Maconomy som prosjektregnskapssystem - Bakgrunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 11 Kurs i Maconomy, 8.-10. november 2006 Agenda: 1.Rammebetingelser for eksternfinansiert virksomhet 2.Bruk av Maconomy som prosjektregnskapssystem - Bakgrunn og formål - Krav til regnskapsføring - Prinsipper for bruk av systemet 3.LØF 2010

2 22 1. Rammebetingelser for eksternfinansiert virksomhet (EFV)? EFV: Den virksomhet som ikke er finansiert over institusjonens egen grunnbevilgning Økonomistyring av EFV reguleres på overordnet nivå av: -Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet (fastlagt av UFD med virkning fra 01.01.2003) NTNU har egne retningslinjer for økonomistyring av EFV som utfyller det overordnede regelverket: -Hovedregler for økonomiforvaltningen ved NTNU (fastsatt av styret 07.11.2005 med virkning fra 01.01.2006) -Økonominstruks for økonomiforvaltningen ved NTNU (fastsatt av rektor gjeldende fra 01.03.2006)

3 33 Eksternt finansierte prosjekter NFR- prosjekter Prosjekt- ansatte Ramme/drift Driftsregnskap (RD) Fast ansatte i ordinære stillinger og oppdragsstillinger Strategi- og omstillings- Prosjekter (RSO) Prosjekt- ansatte Over- føring Over- føring Ramme- bevilgning Strategi- og omstillings- midler Direkte prosjekt- kostnader Direkte prosjekt- kostnader Eksterne oppdragsgivere og bidragsytere Forskningsrådet (EFV) Statlig grunnbevilgning (BFV) Lønnskostnader Driftskostnader Investeringer ILLUSTRASJON AV PENGESTRØMMEN VED NTNU

4 44 Typer eksternfinansiert virksomhet 1.Oppdrag: Omsetning av forsknings-, undervisnings- og andre tjenester mot vederlag. Alle oppdrag skal fullfinansieres av oppdragsgiver (dvs alle direkte og indirekte kostnader på prosjektet skal dekkes av finansieringskilde) 2.Annen eksternt finansiert virksomhet, herunder gaver og bidrag som finansierer virksomhet ved institusjonen, og som ikke anses som vederlag for en motytelse. Institusjonen kan selv delfinansiere denne type prosjekter og det er ikke krav til fullfinansiering fra oppdragsgiver på denne type prosjekter. Eks: Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd (NFR), EU

5 55 Finansieringskilder og bruk av prosjektnummer, EFV Bidrag:Oppdrag: NB! Kurs og konferanser med deltakeravgift registreres som prosjekt i 58-serien og håndteres i OF. BidragsyterProsjektnummer Norges Forskningsråd10000000 Stat25000000 Kommune/fylkeskommune26000000 Næringsliv/private40000000 Randsone46000000 Organisasjoner/fond/legater47000000 Samfinansiert50000000 Nordiske fond60000000 EU-prosjekter62000000 Utland, forøvrig65000000 OppdragsiverProsjektnummer Norges Forskningsråd30000000 Stat31000000 Kommune/fylkeskommune32000000 Næringsliv/private34000000 Samfinansiert35000000 Utland36000000 Randsone37000000 Felleskostnader, oppdrag39000000

6 66 Prosjektportefølje ved NTNU (pr 01.11.2006) FinansieringskildeHovedprosjekterDelprosjekterSum prosjekter Norges Forskningsråd (NFR)4046271031 NFR via 3.part22657283 Stat311122433 Kommune/fylkeskommune350 Næringsliv/privat45740497 Randsone1922194 Organisasjoner/fond/legater1273130 Samfinansiert181331 Nordiske fond141125 EU-prosjekter7246118 Utland forøvrig59362 SUM19159242839

7 77 Prosjektportefølje ved NTNU (pr 01.11.2006) Det er registrert 2489 bidragsprosjekter og 350 oppdragsprosjekter ved NTNU (inkl. delprosjekter). Ksted/EnhetHovedprosjekterDelprosjekterSum prosjekter 31 – VM89392 61 – AB480 62 – HF87100187 63 – IME186214400 64 – IVT460241701 65 – DMF43236468 66 – NT423219642 67 – SVT12085205 Andre enheter702696 SUM19159242839

8 88 2. Bruk av Maconomy som prosjektregnskapssystem Bakgrunn: Økt omfang av eksternfinansiert virksomhet (EFV) over tid har medført til sterkere behov for et bedre verktøy for økonomistyring av eksterne prosjekter ved NTNU Myndighetene gjennom UFD, Riksrevisjonen og Konkurransetilsynet har stilt strengere krav til korrekte og fullstendige regnskap for oppdragsvirksomheten Formål: Tilfredsstille myndighetenes krav til korrekte og fullstendige regnskap for EFV ved NTNU Oppnå en mer effektiv økonomistyring av prosjekter, og tilby brukerne et verktøy som støtter opp om gode arbeidsprosesser knyttet til økonomistyring av prosjekter Oppnå en bedre oversikt over ressursanvendelsen både innenfor EFV og i forhold til bevilgningsfinansiert virksomhet

9 99 Maconomy som prosjektregnskapssystem Maconomy er et nettbasert og rollebasert system hvor alle brukere får tildelt en egen rolle i systemet, eksempelvis: -Prosjektmedarbeider -Prosjektleder (PL) -Lokal prosjektstøtte (LP) -Anviser (AV) -Sentral prosjektstøtte (SP) Rollene bestemmer: -Menyvalg/adgang til systemet og tilgang til rapporter -Arbeidsflyt og tildeling av arbeidsoppgaver i systemet -Varsel dersom tildelte arbeidsoppgaver ikke blir utført -Elektroniske signaturer for attestasjon og anvisning

10 10 Muligheter i Maconomy Innføring av Maconomy har medført til endringer i arbeidsoppgaver og rutiner, blant annet: -Elektronisk attestasjon og anvisning (opprettelse av prosjekter, budsjettering, utgående fakturering) -Mulighet for opprettelse av hoved- og delprosjekter -Automatisk beregning av indirekte kostnader -Mulighet for timeregistrering for medarbeidere og leiesteder -Veiviser til vurdering av merverdiavgift og kategorisering av prosjekter (bidrag/oppdrag) -Legge inn fakturaplan i systemet -Krav om å registrere periodiserte budsjett -Tilgang til et større utvalg og detaljerte prosjektrapporter

11 11 Hvordan brukes Maconomy? Maconomy er et hjelpesystem for økonomistyring av eksterne prosjekter koblet opp mot hovedøkonomisystemet, Oracle Financial (OF) Data overføres mellom systemene slik at dobbeltregistrering unngås. Følgende registreres først i Maconomy og overføres deretter til OF: - Timekostnader basert på timeføring - Leiestedskostnader basert på timeføring - Beregning av indirekte kostnader og egenandel av indirekte kostnader - Utgående fakturaer på eksterne prosjekter Følgende registreres først i OF og overføres deretter til OF: - Direkte lønn - Inngående fakturaer - Omposteringsbilag/intern handel

12 12 Krav til kontrakter, budsjett og regnskap Kontrakter: -For alle eksterne prosjekter skal det foreligge en kontrakt eller avtale som fastsetter de økonomiske rammene for prosjektet (jfr NTNUs økonomiinstruks, kap. 5.1.2 og 5.1.3) Budsjett: -For alle prosjekter skal det legges inn periodiserte budsjetter i Maconomy som skal vise alle kostnader som dekkes av inntekter fra eksterne finansieringskilder (jfr NTNUs økonomiinstruks, kap 5.1.5) -Alle lønnskostnader for arbeid som skal betales av ekstern finansieringskilde skal kostnadsføres på prosjektet -Indirekte kostnader skal kostnadsføres med minimum 40% av lønn og sosiale kostnader. På bidragsprosjekter kan institutt/fakultet vedta å dekke en del eller hele belastningen som egenandel

13 13 Regnskap: Lønnskostnader -Direkte lønn importeres fra OF til Maconomy -Timeføring: Prosjektmedarbeidere fører timer i Maconomy. Kostnadene belastes prosjektene etter antall timer og kalkulert timepris Instituttet/enheten godskrives med samme beløp sitt 69- prosjektnummer Timeføring i Maconomy genererer ikke lønnsutbetaling. Lønnsutbetaling genereres gjennom P6-skjema som belastes enhetens 69-prosjektnummer

14 14 Indirekte kostnader -Indirekte kostnader beregnes og posteres automatisk gjennom en rutine styrt av sentral økonomiavdeling hver måned ved periodeavslutning -Indirekte kostnader belastes prosjektene og godskrives den enkelte enhets 69-prosjektnummer som oppgis når prosjektet opprettes i Maconomy -En eventuell egenandel beregnes og posteres samtidig slik at netto belastning blir differansen -En eventuell fordeling (godskrevne indirekte kostnader) mellom institutt og fakultet posteres i OF som samleposteringer uavhengig av Maconomy

15 15 Kostpris og salgspris I Maconomy benyttes begrepene kostpris og salgspris til posteringer som regnskapsføres på prosjektene. -Kostpris: NTNUs interne pris som skal dekke alle direkte kostnader -Salgspris: NTNUs inntekt, dvs ekstern pris som kunden skal betale Består av kostpris + oppgitt avanse (netto belastning av indirekte kostnader + eventuell fortjeneste ved oppdragsprosjekter)

16 16 Kostpris og salgspris KostprisSalgspris Direkte lønnLønn + sosiale kostnader Kostpris + oppgitt avanse (påslag) Lønnskostnader ved timeføring KosttimeprisSalgstimepris, evt kostpris + oppgitt avanse Direkte kostnader (reiser/driftskostnader) Faktureringssum normalt uten påslag Kostpris

17 17 Leiesteder Laboratorier, verksteder, større utstyrsenheter kan registreres som leiesteder Leiestedene registreres som medarbeidere i egen kategori med egen nummerserie Bruk av leiestedet synliggjøres på prosjektene ved utfylling av timeseddel og timeføring Timekostnadene belastes prosjektene og godskrives leiestedets 69- prosjektnummer i OF.

18 18 Oppbygging av budsjett og regnskap i Maconomy Beløp og timer i budsjett og regnskap knyttes til det som kalles oppgaver i Maconomy. Oppgavene er knyttet til NTNUs artskontoplan. Regnskapsføring skjer på oppgaver med de samme firesifrede kodene som i artskontoplanen. Oppgavene er definert med 3 nivåer: - Nivå 1 tilsvarer kontoklasse (1 siffer i koden) - Nivå 2 tilsvarer kontogruppe eller undergruppe (2 eller 3 siffer i koden) - Nivå 3 tilsvarer artskonto (4 siffer i koden) - Artskonto for kalkulerte timekostnader er en egen oppgave på alle tre nivåer (oppgave 9501 benyttes)

19 19 Prosjektopprettelse Alle eksterne prosjekter skal opprettes i Maconomy lokalt ved den enkelte enhet. Ved opprettelse vil prosjektet få et midlertidig prosjektnummer (løpenummer i 9-serien). Før prosjektet kan benyttes til regnskapsføring og fakturering må det attesteres og anvises ved enheten og deretter godkjennes av Regnskapsseksjonen som tildeler endelig prosjektnummer i nummerserie 1-6. Valg av finanskategori og budsjettmal påvirker menyoppsett og forhåndsinnstillinger (eks: NFR-prosjekter, EU-prosjekter) Alle kunder som skal faktureres må registreres. Det kan legges inn flere kunder på samme prosjekt. Prosjektet kan benyttes til kalkulasjon og tilbud uten godkjenning.

20 20 EU-prosjekter EU-prosjekter håndteres annerledes i Maconomy ift andre prosjekter pga egne retningslinjer og krav til regnskapsføring. Dette gjelder blant annet følgende: - Håndtering av valuta og bruk av budsjettmaler - Bruk av egne priser mht ulike type EU-prosjekter - Annen beregningsmåte for egenandel av indirekte kostnader. - Ingen mva-vurdering på EU-prosjekter som er definert som bidrag utenfor avgiftsområdet (gjelder prosjektkategoriene EU-rammeprogram forskning og EU-Marie Curie) - Egen regnskapsrapport utarbeidet for EU-prosjekter

21 21 Merverdiavgift (MVA) Det er utarbeidet en egen veiviser for håndtering av merverdiavgift på eksterne prosjekter i Maconomy. Med unntak av NFR- og EU-prosjekter skal det alltid fylles ut data i fanebladet MVA-vurdering for å klassifisere om et prosjekt er avgiftspliktig eller ikke (oppdrag eller bidrag). Utfylling av data danner grunnlag for type MVA (avgiftspliktig, avgiftsfritt eller utenfor avgiftsområde), og hvilken inntektsgruppe prosjektet tilhører (oppdrag eller bidrag). Den enkelte enhet har hovedansvar for at prosjektene håndteres riktig mht MVA-vurdering. Regnskapsseksjonen kan gi råd og veiledning. NB! Kontrakter og dokumentasjon er viktig i denne sammenheng. Mer informasjon om MVA finnes på Økonomiavdelingens nettside: http://www.ntnu.no/okonomi/index.php?site=mva/mva.htm

22 22 Fakturering Utgående fakturaer lages i Maconomy gjennom en egen rutine. Det er mulighet for å legge inn faktureringsplan eller bare faktureringstidspunkt. - Dersom faktureringsplan benyttes lager systemet forslag til faktura - Med innlagt faktureringstidspunkt gis det varsel om at det er tid for fakturering Systemet kan generere faktura basert på påløpte kostnader eller med et valgt beløp (akonto-faktura). Fakturaene attesteres og anvises elektronisk i Maconomy. Fakturaene skrives ut sentralt ved Regnskapsseksjonen, men sendes ut til kunden lokalt av den enkelte enhet med eventuelle vedlegg.

23 23 Rapporter Det er utarbeidet et sett med rapporter som er tilgjengelige i Maconomy. Blant de vanligste rapportene som benyttes anbefales følgende: - Transaksjonsoversikt (gir en oversikt over påløpte kostnader) - Avviksrapport pr. prosjekt (sammenlikner regnskap mot budsjett) - Saldoregnskap pr. prosjekt (gir oversikt over status på prosjektet) NB! Det arbeides nå med å vurdere rapport-porteføljen i Maconomy. Det vil med stor sannsynlighet bli foretatt endringer og laget nye rapporter med utgangspunkt i ulike brukeres behov i løpet av 2007.

24 24 Kontaktpersoner ved Regnskapsseksjonen (Maconomy) (NB! Forespørsel vedrørende EFV sendes på e-post til: lop-hjelp@adm.ntnu.no) NavnAnsvarsområdeTlf Marit ØienProsjektopprettelse98061 May-Britt LarsenRådgivning EFV/mva98051 Lars Gunnar IndreitenRådgivning EFV/mva98319 Per Inge AndresenRådgivning EU-prosjekter98078 Randi LøkkebergFakturering95377 Kristin OvervikFakturering95379 Frank NordgårdBrukerstøtte, system (brukernavn/passord)98062 Morten ValdeBrukerstøtte, system (brukernavn/passord)98193

25 25 3. Ledende Økonomifunksjon 2010 (LØF 2010) Delprosjektet ”Prosjektprosessen” har som hovedmål å utvikle et apparat for optimal prosjektstyring og service for eksternfinansiert virksomhet. Viktige tiltak som skal iverksettes mot 2010: - Opprette og etablere rollen lokal prosjektstøtte (LP) med tilpassede kompetansekrav, ansvar og funksjoner til rollen - Opprette nettverk for økonomimedarbeidere som arbeider med eksternfinansiert virksomhet - Utarbeide felles maler og rutiner som verktøy for gjennomføring av prosjekter - Utvikle brukervennlige og hensiktsmessige prosjektrapporter - Utvikle en egen prosjektportal - Kompetanseheving, spesielt fokus på utvidet støtte og ressursbruk for EU-prosjekter


Laste ned ppt "11 Kurs i Maconomy, 8.-10. november 2006 Agenda: 1.Rammebetingelser for eksternfinansiert virksomhet 2.Bruk av Maconomy som prosjektregnskapssystem - Bakgrunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google