Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RNB-Kommuneprop 2011 Rune Bye KS. Moderat økonomisk vekst framover, men usikkerhet om vekstutsiktene for Europa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RNB-Kommuneprop 2011 Rune Bye KS. Moderat økonomisk vekst framover, men usikkerhet om vekstutsiktene for Europa."— Utskrift av presentasjonen:

1 RNB-Kommuneprop 2011 Rune Bye KS

2 Moderat økonomisk vekst framover, men usikkerhet om vekstutsiktene for Europa

3 Noen europeiske land sliter mer enn andre Kilde: IMF april 2010

4 Finanskrisa har i Europa gått over til en finansiell krise for offentlig sektor Kilde: IMF april 2010

5 Sysselsettingen tar seg opp neste år, og økningen i arbeidsledigheten flater ut

6 Mindre innstrammingsbehov på statsbudsjettet enn tidigere antatt Verdien av 4 pst av olje- fondet (SPU) er –nedjustert på lang sikt –men oppjustert på mellomlang sikt Pga finanskrisa bruker vi mer enn regelen i 2009 og 2010; neste år skal det strammes inn Alene ved å holde bruken av oljepenger uendret i kroner er vi tilbake på handlingsregelen i 2013

7 Lav kostnadsvekst for kommunesektoren, RNB anslår 3¼ pst lønnsvekst for 2010

8 Kommunesektoren har fått 40 mrd kr i økt realinntekt fra 2005 til 2010, 20 mrd i frie

9 Utgiftene har særlig vært drevet av øre- merkede satsinger og befolkningsvekst

10 Ubalansert vekst bidro til å forsterke ubalansene i kommuneøkonomien Bto innenlandsk gjeld kommuner og fylkeskommuner261 mrd kr (feb 2010) Netto gjeld kommuner og fylkeskommuner137 mrd kr (des 2009) Netto rentebærende gjeld kommuner og fylkeskommuner108 mrd kr (des 2009)

11 KS vurdering av Kommuneopplegget 2011 Mrd. kroner Vekst i samlede inntekter4 - 5 Vekst i frie inntekter2½ - 3 Demografikostnader2,4 Pensjonskostnader (minimum)½ I tillegg økte rentekostnader½ økning i øremerkede midler på 1 – 2,5 mrd kroner, herav barnehager og helårsvirkning av leksehjelp, økt timetall og skyss på inntil 1,2 mrd Bindinger på evt vekst i frie inntekter mellom 2,5 og 3 mrd

12 Lavere inntektsvekst framover går på bekostning av lokalt handlingsrom KS var forberedt på svakere inntektsvekst framover, men krevde at en økt andel måtte komme som frie inntekter Regjeringens opplegg –varsler økning i øremerkede midler på 1½ - 2 mrd kroner, herav barnehager og helårsvirkning av leksehjelp, økt timetall og skyss på inntil 1,2 mrd –ikke rom for satsinger innenfor frie midler, alle frie midler er mer enn bundet opp (demografi, renter, pensjonskostnader)

13 Kommuneopplegget 2011 Fire gode grunner for økte frie inntekter –gi alle eldre som trenger hjemmetjenester eller institusjonsplass et godt og verdig tilbud –vedlikehold av veier, skoler, sykehjem og kirker –begrense kommunenes kraftige gjeldsvekst –Pensjonsgjeld KS krevde vekst i frie inntekter på minst 5 ½ mrd kr, resultat ble 2,5-3 mrd

14 Befolkningsendringer: Særlig flere over 90 år bidrar nå til økte kostnader

15 Renteoppgang gir økte kostnader I RNB anslås det at pengemarkedsrentene øker med ½ prosent-poeng fra 2010 til 2011 Kommunesektoren hadde anslagsvis 108 mrd kr i netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2009 ½ prosentpoeng økte renter gir over ½ mrd økte netto rentekostnader

16 Pensjonskostnadene vil øke i 2011 Pensjonskostnadene har vært for lavt anslått –nå 18 mrd kr i akkumulerte premieavvik –svekker likviditeten i kommunesektoren Lønnsrealrenten må reduseres –er redusert med 0,05 prosentpoeng hver av de siste 3 årene –0,05 pp lavere lønns- realrente vil øke pensjonskostnadene i 2011 med rundt ½ mrd kroner

17 Barnevern og krisesentre Barnevernet: Regjeringen varsler at utviklingen i barnevernet skal følges KS mener styrking av barnevernet skjer best gjennom frie inntekter. Ved øremerking mister kommunene muligheten til å bygge opp tiltak som kan forebygge eller avlaste barnevernet Krisesentre: Tilskuddet til krisesentre foreslås innlemmet i rammen (231 mill) KS mener at virkningen av den nye loven er underfinansiert

18 Varslede endringer i RNB 2010 Skoleskyss Funksjonshemmede har rett til skyss til/fra SFO fra 1.august 2010. KS mener dette er positivt, men KS er opptatt av at dersom tilbud om skyss skal fungere som sosialt utjevnende, kan det ikke bare gjelde funksjonshemmede, men alle barn. Manglende skyss til/fra SFO er et like stort hinder for deltakelse enten man er funksjonshemmet eller bor 1 mil unna skolen Er også vedtatt en plikt for kommunene til å gi leksehjelp på 1.-4. årstrinn. Dette er et tilbud på linje med SFO. Dette gir samme utfordringer i forhold til skyss

19 RNB - Ressurskrevende tjenester Kutt i statsbudsjettet for 2010 –gitt med tilbakevirkende kraft –gjennomført før årsakene til utgiftsøkning var analysert Årsaker –faktisk flere brukere (84 pst) –økt innrapportering (46 pst) –endret brukersammensetning og økt ressursinnsats pr bruker Landsstyret i KS beklager sterkt at staten ikke vil reversere forverringene fra 2009 for de ressurskrevende tjenestene, og at refusjonsordningen for disse tjenestene opphører ved 67 år.

20 Inntektssystemet: Nye kostnadsnøkler Full gjennomgang av kostnadsnøklene for kommunene ble lagt frem i kommuneproposisjonen– Det er 16 år siden sist –Landsstyret i KS: Mener at den foreslåtte innlemmingen av barnehagene er et viktig og riktig tiltak Registrerer med forbauselse hvor lukket arbeidet med kostnadsnøklene har vært Krever åpenhet rundt utviklingen av det nye systemet nå og framover Krever revisjoner hvert 4.år. Er glad for at Regjeringen åpner for det. Bør etableres en egen fast åpen prosedyre for dette, med deltakelse fra kommunesektoren Vekstkommunene er også liten grad hensyntatt i det nye opplegget

21 Usikkerhet i fordelingsvirkninger – flere elementer Fordelingsvirkningene i kommuneproposisjonen er illustrasjoner I statsbudsjettet vil gi endret fordelingstabellen pga: –Folketall per 1.7.2010 –Øremerkede tilskudd for barnehager for 2009 –Nye skatteberegninger med innlagt skattøre og tilpasning av skatter 2011 til nivå 40 pst som andel av samlede inntekter –Oppdaterte kommunale utgifter 2009

22 Virkningstabell vedlegg 7: Tall for utvalgte kommuner Kom.prop. Vedlegg 7

23 Nye kostnadsnøkler – effekt for Kristiansand

24 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "RNB-Kommuneprop 2011 Rune Bye KS. Moderat økonomisk vekst framover, men usikkerhet om vekstutsiktene for Europa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google