Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING"— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING
PIA KARINE HEM MOLAUG KRISTIANSAND, 4. FEBRUAR 2015

2 REGELVERK Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981 nr. 6 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), av 10. februar 1967

3 TVANGSMULKT

4 Tvangsmulkt Forurensningsloven § 73: «For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten.» Myndighet til å fastsette tvangsmulkt: Delegert til den forurensningsmyndighet som ellers kan treffe det realitetsvedtak som det gjelder å gjennomføre.

5 Tvangsmulkt er ikke å regne som straff!
Forts. Tvangsmulkt ¤ Brukes for å sikre at bestemmelser i, eller vedtak etter loven/forskrifter blir overholdt. ¤ Benyttes ikke som reaksjon overfor handlinger som allerede har funnet sted, men fastsettes på forhånd i den hensikt å fremtvinge visse handlinger. ¤ Virkemiddel for å gi den ansvarlige en økonomisk motivasjon for å etterleve forurensningsmyndighetens vedtak. Tvangsmulkt er ikke å regne som straff!

6 ¤ Tvangsmulkt fastsettes normalt i ettertid
Forts. Tvangsmulkt ¤ Tvangsmulkt fastsettes normalt i ettertid (når en overtredelse er blitt kjent/oppdaget). I forbindelse med at det gis fristutsettelse for gjennomføring av krav. I forbindelse med pålegg om å rette opp et ulovlig forhold innen en gitt frist. ¤ Tvangsmulkt begynner å løpe dersom (ny) frist ikke overholdes.

7 ¤ Tvangsmulkt kan fastsettes på forhånd
Forts. Tvangsmulkt ¤ Tvangsmulkt kan fastsettes på forhånd (dvs. før overtredelsen har funnet sted). ¤ Ot.prp. nr. 11 ( ): Man bør være varsom med å gi pålegg om forhåndsfastsatt tvangsmulkt. Unntak – når særlige grunner tilsier det. - Av inngripende betydning at pålegget blir etterkommet. - Grunn til å frykte at pålegget ellers ikke vil bli etterkommet. ¤ Tvangsmulkt løper fra overtredelse tar til.

8 ¤ Engangsmulkt eller løpende mulkt, ev. i kombinasjon.
Forts. Tvangsmulkt ¤ Engangsmulkt eller løpende mulkt, ev. i kombinasjon. ¤ Tvangsmulkten skal ha en størrelse som gjør det ulønnsomt å fortsette forurensningen. I praksis et beløp som klart overstiger de besparelser forurenseren oppnår ved en utsettelse. Det skal tas hensyn til både kapital- og driftsutgifter m.v. ¤ Mulkt forfaller uten at miljøkravet er gjennomført: Ny frist for retting, Kombinert med en høyere mulkt, Og da ofte også fulgt av en politianmeldelse.

9 ¤ Innkreving av påløpt tvangsmulkt: Statens innkrevingssentral (SI).
Ved særskilt brev, oversende tvangsmulktkravet til SI, sammen med utfylt kravskjema og kopi av det endelige tvangsmulktvedtaket. Kopi av oversendelsesbrevet til SI sendes til den ansvarlige. Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. ¤ Veileder: «Bruk av tvangsmulkt» TA-2758/2011 Veiledning. Forslag til standard brev. Kravskjema.

10 FORHOLDET TIL FORVALTNINGSLOVEN

11 Vedtak om tvangsmulkt: Enkeltvedtak!
Forurensningsloven § 85, 1. ledd: «Forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som er gitt i loven her.» Forvaltningsloven § 2, 3. ledd: «Som enkeltvedtak reknes også avgjørelser som gjelder (…) bruk av særlige tvangsmidler for å få gjennomført et vedtak». Vedtak om tvangsmulkt: Enkeltvedtak!

12 FORVALTNINGSLOVEN: ALMINNELIGE SAKSBEHANDLINGSREGLER

13 FVL. § 6. HABILITETSKRAV 2. ledd: 1. ledd: Part Andre særegne forhold…
… egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; Bl.a. vekt på: Særlig fordel, tap eller ulempe? Ugildhetsinnsigelse reist av en part? 1. ledd: Part Slekt eller svoger-skap Gift, forlovet, fosterfar/-mor/-barn Verge el. fullmektig Leder, ledende stilling, medlem Overordnet inhabil Direkte underordnet inhabil

14 § 13. Taushetsplikt Enhver plikter å hindre (aktivt forhindre).
At andre får adgang eller kjennskap til. «Personlige forhold» Slektskaps-, familie- og hjemforhold. Fysisk og psykisk helse. Karakter- og følelsesliv. Utdannelse, arbeid. Økonomi. Holdninger og innstillinger. Ikke «personlige forhold», jf. 2. ledd: Fødested, fødselsdato. Personnummer. Statsborgerforhold. Sivilstand. Yrke, bopel, arbeidssted. M.m. slike opplysninger røper et klientforhold eller personlige forhold. ¤ Tekniske innretninger og fremgangsmåter. ¤ Drifts- og forretningsforhold, av konkurransemessig betydning.

15 FORVALTNINGSLOVEN: NÅR KOMMUNEN FATTER VEDTAK OM TVANGSMULKT

16 KAPITTEL IV. OM SAKSFORBEREDELSE VED ENKELTVEDTAK
§ 16. Forhåndsvarsling. ¤ «Part» skal varsles og gis «høve til å uttale seg», «innen en nærmere angitt frist». Tidspunkt for, og lengden på varselet: Iht. god forvaltningsskikk! ¤ Innhold: Gjøre greie for hva saken gjelder. «Det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv». ¤ I hovedregelen: Skriftlig! ¤ Unntak: 3. ledd.

17 §17. Utrednings- og informasjonsplikt.
Forts. Kapittel IV §17. Utrednings- og informasjonsplikt. «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.» Part skal forelegges opplysninger om parten/virksomheten, som forvaltningsorganet mottar under saksforberedelsen. - Rett til å gjøre seg kjent med, jf. §§ 18 og 19. Part bør gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning. - Grunnlag og interesse for å uttale seg om.

18 § 18. Partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter
Forts. Kapittel IV § 18. Partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter «En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19.» §§ 18a til 19: Unntak, og unntak fra unntak. § 20. Gjennomsyn og utlån av saksdokumenter. § 21. Klage over avslag på krav om å få gjøre seg kjent med et dokument.

19 KAPITTEL V. OM VEDTAKET § 23. § 24. Formene for enkeltvedtak
- Skriftlig § 24. Når enkeltvedtak skal grunngis § 27. Underretning om vedtaket § 25. Begrunnelsens innhold

20 § 24. Når enkeltvedtak skal grunngis
Forts. Kapittel V § 24. Når enkeltvedtak skal grunngis Enkeltvedtak skal grunngis. Begrunnelse skal gis samtidig med at vedtak treffes. Unntak fra krav om samtidig begrunnelse: Søknad innvilges, og Ikke grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd. En part kan kreve begrunnelse etter at vedtak er truffet.

21 § 25. Begrunnelsens innhold
Forts. Kapittel V § 25. Begrunnelsens innhold Rettslig begrunnelse: Vise til de regler vedtaket bygger på. I visse tilfeller: Gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. Faktisk begrunnelse: De faktiske forhold vedtaket bygger på. Ev. henvisning til tidligere fremstilling. Begrunnelse for skjønnsutøvelsen De hovedhensyn som har vært avgjørende. Ev. henvisning til retningslinjer.

22 § 27. Underretning om vedtaket
Forts. Kapittel V § 27. Underretning om vedtaket «Så snart som mulig». I hovedregelen skriftlig. Ved samtidig begrunnelse, bør grunnene gjengis i underretningen. Opplysninger om: - Klageadgang, klagefrist, klageinstans. Nærmere fremgangsmåte ved klage. Retten etter § 18, jf. § 19 til å se sakens dokumenter. - § 36: Sakskostnader.

23 VED KLAGE OVER KOMMUNENS VEDTAK

24 Forvaltningsloven § 28, 1. ledd:
«Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).»

25 § 29. Klagefrist 3 uker Fra underretning er kommet frem.
Har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap. Krav om begrunnelse: Fristavbrytende.

26 § 31. § 30. Oversitting av klagefrist Når klagen må være fremsatt
Avgitt til postoperatør. Avgitt til offentlig tjenestemann. Kommet frem til oppgitt elektronisk adresse. § 31. Oversitting av klagefrist a) Part kan ikke lastes. b) Særlige grunner: Av særskilt stor betydning Prinsipp-spørsmål Rettsanvendelsen Absolutt frist: 1 år!

27 § 32. Klagens adressat, form og innhold ¤ Erklæring om klage skal:
Fremsettes for underinstansen. Være undertegnet. Nevne det vedtak det klages over. Nevne den endring som ønskes. ¤ Bør nevne de grunner klagen støtter seg til. ¤ Feil/mangler: Kort frist for rettelse eller utfylling.

28 § 33. Saksforberedelsen i klagesak
¤ Kap. IV og V gjelder tilsvarende. ¤ Foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. ¤ Motpart skal varsles snarest mulig – m/frist for uttalelse – og ev. kopi av klagen. 1) Vilkår for å behandle klagen foreligger ikke: Avvise. 2) Kommunen finner klagen begrunnet: Oppheve eller endre. 3) Kommunen finner ikke klagen begrunnet: Oversende saken til klageinstansen.

29 1) Vilkår for å behandle klagen foreligger ikke:
Forts. § 33 1) Vilkår for å behandle klagen foreligger ikke: Ikke «part» eller «rettslig klageinteresse». Klagefristen er oversittet, jf. dog § 31. Avvise saken! Avgjørelse om å avvise en sak: Enkeltvedtak, jf. § 2, 3. ledd, som er gjenstand for klage.

30 2) Kommunen finner klagen begrunnet: Oppheve el. endre!
Forts. § 33 2) Kommunen finner klagen begrunnet: Oppheve el. endre! ¤ Endringen kan bare skje i klagers favør! ¤ Uten skranker av noen art. Vedtak kan endres til fordel for klager, selv om denne ikke gis medhold fullt ut. Delvis medhold – Klager ikke fornøyd med ny avgjørelse – Oversende saken til klageinstansen. ¤ Underinstansens endringsvedtak kan påklages. ¤ Avgjøre spørsmål om dekning av sakskostnader, jf. § 36.

31 Forts. § 33 3) Kommunen finner ikke klagen begrunnet: Oversende saken til klageinstansen Hvis ikke avgjørelse om å endre, oppheve eller avvise: Oversendelse til klageinstansen, så snart saken er tilrettelagt. ¤ Ev. uttalelse fra underinstansen – Kopi til partene. ¤ Kort sakshistorikk. ¤ Vurdering av vilkårene for klage. ¤ Vurdering av klagen/klages anførsler. ¤ Konklusjon.

32 Klageinstans Forurensningsloven § 85, 2. ledd: «For vedtak truffet av kommunen gjelder forvaltningsloven § 28 andre ledd» Klageordningen avhenger av hjemmelen for vedtaket og hva som ellers er særskilt bestemt.

33 Forvaltningsloven § 28, 2. ledd:
«For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan».

34 som fremgår direkte av forurensningsloven:
¤ Vedtak truffet av kommunen i henhold til myndighet som fremgår direkte av forurensningsloven: §§ 26, 30 andre ledd, 35 fjerde ledd, 37 første ledd. Unntak: Vedtak etter § 47 hvor fylkesmannen er klageinstans. Kommunestyret eller kommunal klagenemnd! ¤ Vedtak truffet av kommunen på grunnlag av myndighet som er delegert fra departementet: Ved særskilte delegeringsvedtak, §§ 22 andre ledd og 37 andre ledd. I henhold til forskrifter. Fylkesmannen!

35 ¤ Vedtak truffet av kommunestyret:
Fylkesmannen! ¤ Annet fastsatt av departementet: - Klage på vedtak etter forurensningsforskriften kap. 16 Kommunestyret eller særskilt klagenemnd, jf. § 16-8!

36 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Pia Karine Hem Molaug - Telefon: 37 01 75 35
- E-post:


Laste ned ppt "OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google