Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delvis basert på presentasjon ved sosionom Rolf Skåra, BUP Egersund Hyperkinetiske forstyrrelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delvis basert på presentasjon ved sosionom Rolf Skåra, BUP Egersund Hyperkinetiske forstyrrelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Delvis basert på presentasjon ved sosionom Rolf Skåra, BUP Egersund Hyperkinetiske forstyrrelser

2 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 En mors hjertesukk Gå ! - min sønn gikk aldri. Han ”fikk flysertifikat” ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden …. Gå ! - min sønn gikk aldri. Han ”fikk flysertifikat” ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden ….

3 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Kjært barn har mange navn Clumsy child-syndrom Clumsy child-syndrom MBD (Minimal Brain Dysfunction) MBD (Minimal Brain Dysfunction) Fumlere og tumlere (Danmark) Fumlere og tumlere (Danmark) DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception. Sverige) DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception. Sverige) HS (Hyperkinetisk syndrom. Danmark) HS (Hyperkinetisk syndrom. Danmark) HK (Hyperkinetic Disorder. WHO HK (Hyperkinetic Disorder. WHO ADD / ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. USA) ADD / ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. USA)

4 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Benevnelser i Norge MBD og ADHD mest brukt som benevnelser i Norge MBD og ADHD mest brukt som benevnelser i Norge ADHD-benevnelsen overtar mer og mer som den mest brukte benevnelsen ADHD-benevnelsen overtar mer og mer som den mest brukte benevnelsen Benevnes som ADHD i DSM-IV mens Benevnes som ADHD i DSM-IV mens ICD-10 bruker benevnelsen ”Hyperkinetiske forstyrrelser” ICD-10 bruker benevnelsen ”Hyperkinetiske forstyrrelser”

5 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Hva betyr ordet ? Hyper beskriver en tilstand som det er mye av Hyper beskriver en tilstand som det er mye av Kinesi betyr bevegelse. Ordet er kjent fra ulike sammenhenger, bl.a. fysikk og natur-medisin Kinesi betyr bevegelse. Ordet er kjent fra ulike sammenhenger, bl.a. fysikk og natur-medisin Hyperkinesi beskriver en tilstand av ekstraordinær bevegelse eller uro Hyperkinesi beskriver en tilstand av ekstraordinær bevegelse eller uro

6 F90 Hyperkinetiske forstyrrelser F90.0 forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet F90.1 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse

7 Hyperkinetiske forstyrrelser, kriterier: Nedsatt oppmerksomhet Omfattende i.f.t barnets alder og IQ Overaktivitet Overdreven i.f.t situasjon og barnets alder og I.Q Åpenbart i mer enn en situasjon DEBUT før 6 år Lang varighet av symptomer

8 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Nedsatt oppmerksomhet Avbryter og forlater uferdige oppgaver Skifter ofte aktivitet Ser ut å miste interes-sen - avledes til annen aktivitet Dårlig utholdenhet

9 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Overaktivitet Uttalt rastløshet i situasjoner som krever rolig adferd Springe og hoppe rundt Reise seg fra plassen Snakke og bråke overdrevent mye Rastløs, fikler, sitter urolig

10 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Andre karakteristiske trekk ved hyperkinetisk forstyrrelse Ikke nødvendige for diagnosen Hemningsløshet i sosiale situasjoner Uforsiktige i situasjoner som kan være farlige Impulsive, tankeløse regelbrudd Avbryte andre Svare før spørsmål er ferdig Ikke vente på tur

11 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Forekommer ofte i kombinasjon med hyperkinetiske forstyrrelser: Spesifikke lærevansker Motorisk klossethet

12 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Forekomst Norge: Vanlig å tenke en forekomst på 2 - 5% av barnebefolkningen Norge: Vanlig å tenke en forekomst på 2 - 5% av barnebefolkningen 3-4 ganger så mange gutter som jenter 3-4 ganger så mange gutter som jenter Forekomst kan variere alt etter hva slags kriterier man legger til grunn Forekomst kan variere alt etter hva slags kriterier man legger til grunn Voksne har også ADHD Voksne har også ADHD

13 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Årsakssammenhenger Sannsynlig at arvelige / genetiske faktorer spiller en betydelig rolle Sannsynlig at arvelige / genetiske faktorer spiller en betydelig rolle Hos noen få kan det være en underliggende organisk skade Hos noen få kan det være en underliggende organisk skade Miljøet rundt ADHD-barnet vil påvirke utviklingen av de vanskene barnet får Miljøet rundt ADHD-barnet vil påvirke utviklingen av de vanskene barnet får Ledsages ofte av språkforstyrrelser, motoriske problemer, lese- og skrivevansker, visuomotoriske vansker Ledsages ofte av språkforstyrrelser, motoriske problemer, lese- og skrivevansker, visuomotoriske vansker

14 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Utredning Intervju med foreldre inneholdende: Intervju med foreldre inneholdende: Barnets utviklingshistorie Barnets utviklingshistorie Aktuelle diagnostiske symptomer som: Aktuelle diagnostiske symptomer som: 1. Oppmerksomhetsproblemer / skifte i aktiviteter 2. Distraherbarhet 3. Hyperaktivitet (rastløs, prating) 4. Impulsivitet, vansker med å vente på tur 5. Vansker med å vurdere farer

15 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Utredning forts Vurdere fungering i forhold til andre familiemedlemmer Vurdere fungering i forhold til andre familiemedlemmer Vurdere tilsvarende problemer hos andre i familien Vurdere tilsvarende problemer hos andre i familien Informasjon fra barnehage / skole som: Informasjon fra barnehage / skole som: 1. Atferdskarakteristika 2. Sosial fungering i forhold til barn og voksne 3. Skoleprestasjoner / aldersadekvate ferdigheter i barnehagen

16 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Utredning forts Undersøkelse av ulike funksjoner og ferdigheter: Undersøkelse av ulike funksjoner og ferdigheter: 1. Kognitiv evne (WISC-R) 2. Nevrologisk undersøkelse 3. Evt. Nevropsykologisk undersøkelse Info direkte fra barnet via samtale / strukturert intervju / observasjon av lek og skolearbeid Info direkte fra barnet via samtale / strukturert intervju / observasjon av lek og skolearbeid

17 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Aktuelle hjelpemidler Attention problems-skalaene i bl.a. CBCL/TRF Attention problems-skalaene i bl.a. CBCL/TRF Connors skjema Connors skjema ADHD Rating Scale ADHD Rating Scale

18 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Differensialdiagnoser barn Depresjon, angst, post-traumatisk stressforstyrrelse Depresjon, angst, post-traumatisk stressforstyrrelse Opposisjonell atferdsforstyrrelse Opposisjonell atferdsforstyrrelse Spesifikke utviklingsforstyrrelser Spesifikke utviklingsforstyrrelser Epilepsi. Medfødte syndromer Epilepsi. Medfødte syndromer Psykisk utviklingshemming Psykisk utviklingshemming Bivirkninger av medikamenter Bivirkninger av medikamenter

19 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Differensialdiagnoser ungdom Atferdsforstyrrelser Atferdsforstyrrelser Depresjon / andre affektive forstyrrelser Depresjon / andre affektive forstyrrelser Personlighetsforstyrrelse Personlighetsforstyrrelse Misbruk / narkomani Misbruk / narkomani Begynnende psykose Begynnende psykose

20 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Behandling – 4 prinsipper 1. Informasjon om tilstanden 2. Redusere og/eller kompensere for impulsivitet, hyperaktivitet og oppmerksomhetsproblemer 3. Forhindre / redusere omfanget av psykiatrisk forstyrrelser 4. Adekvat behandling av ledsagende utviklingsforstyrrelser og psyk. lidelser

21 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 1. Informasjon Alle viktige personer / instanser bør få info om barnets situasjon. Alle viktige personer / instanser bør få info om barnets situasjon. Skole og barnehage er særlig viktige Skole og barnehage er særlig viktige OBS: Ikke glem å gi barnet informasjon ! OBS: Ikke glem å gi barnet informasjon !

22 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Rådgivning Viktig at foreldre får gode råd om hvordan man kan håndtere dagliglivet mht Viktig at foreldre får gode råd om hvordan man kan håndtere dagliglivet mht Faste rutiner Faste rutiner Forutsigbarhet Forutsigbarhet Tydelige beskjeder Tydelige beskjeder Trygge rammer rundt barnets liv Trygge rammer rundt barnets liv

23 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Atferdsmodifisering Atferdsmodifiserende behandling kan nyttes til å stimulere til ønsket atferd og til å redusere uønsket atferd Atferdsmodifiserende behandling kan nyttes til å stimulere til ønsket atferd og til å redusere uønsket atferd Finne motiverende belønninger Finne motiverende belønninger Fokus på å bygge opp positiv samhandling, mestring og god selvfølelse Fokus på å bygge opp positiv samhandling, mestring og god selvfølelse

24 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Medikamentell behandling Opptil 75% av barn med ADHD har nytte av sentralstimulerende midler (Ritalin) Opptil 75% av barn med ADHD har nytte av sentralstimulerende midler (Ritalin) Vanlig dosering er 2 – 3 ganger pr dag Vanlig dosering er 2 – 3 ganger pr dag Få bivirkninger ved bruk av ”medisinske” doser Få bivirkninger ved bruk av ”medisinske” doser

25 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Spesialpedagogiske tiltak De fleste barn med Hyperkinetiske forstyrrelser vil trenge ekstra hjelp på skolen for å oppnå innlæring av fagstoff De fleste barn med Hyperkinetiske forstyrrelser vil trenge ekstra hjelp på skolen for å oppnå innlæring av fagstoff Mange vil også trenge hjelp til en bedre sosial tilpasning Mange vil også trenge hjelp til en bedre sosial tilpasning

26 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Psykososial støtteordninger Støttekontakt Støttekontakt Avlastningshjem Avlastningshjem Ulike trygdeordninger (grunnstønad / hjelpestønad) Ulike trygdeordninger (grunnstønad / hjelpestønad)

27 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Prognose Noen blir problemfrie etter pubertet Noen blir problemfrie etter pubertet Andre vil streve med konsentrasjonsvansker og ha problemer i ekteskap og på arbeidsplass Andre vil streve med konsentrasjonsvansker og ha problemer i ekteskap og på arbeidsplass Ca 20 – 45% har som voksne fortsatt betydelige psykiatriske og antisosiale problemer Ca 20 – 45% har som voksne fortsatt betydelige psykiatriske og antisosiale problemer

28 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Prognose forts Prognose avhenger av symptomer og barnets psykososiale miljø Prognose avhenger av symptomer og barnets psykososiale miljø Atferdsforstyrrelser, depressive mødre og antisosiale fedre gir dårlig prognose Atferdsforstyrrelser, depressive mødre og antisosiale fedre gir dårlig prognose Hyperaktivitet og lav impulskontroll øker risiko for kriminalitet i voksen alder (ikke oppmerksomhetssvikten) Hyperaktivitet og lav impulskontroll øker risiko for kriminalitet i voksen alder (ikke oppmerksomhetssvikten)

29 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 ”Voksne ADHD-barn” Tidligere trodde man at ADHD-barna ”vokste det av seg” Tidligere trodde man at ADHD-barna ”vokste det av seg” I dag vet vi at mange voksne har slitt med hyperkinetiske forstyrrelser uten at dette har vært diagnostisert I dag vet vi at mange voksne har slitt med hyperkinetiske forstyrrelser uten at dette har vært diagnostisert Det kan dreie seg om 2 – 7 % av alle voksne Det kan dreie seg om 2 – 7 % av alle voksne

30 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 ADHD-informasjon ADHD-foreningen ADHD-foreningen Nasjonalt Kompetansesenter Nasjonalt Kompetansesenter NK-info (finnes på nettet og på biblioteket) NK-info (finnes på nettet og på biblioteket)

31 sosionom Rolf Skåra - februar 2003 Litteratur forts Kan de ikke bare ta seg sammen. Lisbeth Iglum. Ad Notam Gyldendal 2002 Kan de ikke bare ta seg sammen. Lisbeth Iglum. Ad Notam Gyldendal 2002 Lærebok i barnepsykiatri. Grøholt, Sommerschild og Garløv. Universitetsforlaget 2001 Lærebok i barnepsykiatri. Grøholt, Sommerschild og Garløv. Universitetsforlaget 2001


Laste ned ppt "Delvis basert på presentasjon ved sosionom Rolf Skåra, BUP Egersund Hyperkinetiske forstyrrelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google