Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Blant brukere og samarbeidspartnere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Blant brukere og samarbeidspartnere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Blant brukere og samarbeidspartnere

2 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Om undersøkelsen 2 Brukerundersøkelsen er gjennomført høsten 2014 i november og desember. I samarbeid mellom Statped og TNS Gallup ble det utformet to spørreskjemaer, ett til brukere og ett til samarbeidspartnere. Undersøkelsen ble sendt i brev til brukere og foresatte. Mulighet også for å svare på web. Telefonisk purring ble gjennomført, med mulighet til å svare direkte. WEB-versjonen var leselist tilpasset. Undersøkelsen til barnehager, skoler og PPT ble distribuert med mail og ble purret to ganger. UtvalgAntall svar Svar- prosent Brukere 2751101537% Skoler 124832326% Barne- hager 3959424% PPT- kontor 32319360% Hensikten med undersøkelsen er å få kunnskap om brukeropplevelsen og få innspill til organisasjonsutvikling. Vi ønsker å levere gode tjenester.

3 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Om undersøkelsesmetoden 3 Spørsmålene ble utviklet med utgangspunkt i analysemodellen TRI*M, som er TNS’ konsept for interessentanalyser (omdømme-, kunde- og brukerundersøkelser). Metoden brukes i mange land. Det stilles noen få innledende spørsmål som er like i alle undersøkelser og som gir en indeks. Vi kan da sammenligne med oss selv over tid og med andre organisasjoner f.eks helseinstitusjoner og andre som benytter samme metode. Spørsmålene utover disse ble utarbeidet i et samarbeid mellom TNS og Statped. Brukerorganisasjonene gav innspill. Det etterspørres både vurderinger og hvor viktige ulike faktorer er for brukeropplevelsen. Det gir gode innspill til organisasjons- utvikling fordi vi får tilbakemelding på både organisasjonens svake og sterke sider.

4 Brukere

5 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Brukerindeks (81 poeng) – et meget godt resultat! 5 Statped oppnår en samlet TRI*M brukerindeks på 81 poeng, noe som normeres til svært høy tilfredshet. 71 prosent mener helt sikkert eller ganske sikkert at Statped vil dekke deres behov fremover (tillit). De spørsmålene som viser brukerindeksen er: 1.Helhetlig inntrykk 2.Tillit 3.Oppfylle krav 4.Sammenligning med andre 72 prosent vurderer Statped svært bra eller meget bra helhetlig sett og når det gjelder å oppfylle kravene som bør stilles til en spesialpedagogisk virksomhet. Snittskår i skala 1-5 ligger på 3,9 – 4,0 for alle fire spørsmålene. Indeksen for regionene varierer: Region nord 68 Region midt 78 Region vest 85 Region sørøst 83 Alle regioner har høy til svært høy tilfredshet!

6 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Indeks etter nedbrytninger 6 Kjennskap Blant de som oppgir å ha god kjennskap til Statped (427 brukere), oppnås en TRI*M indeks på 93 poeng. Blant de som har noe kjennskap til Statped (519 brukere) er indeks på 73 poeng, og blant de som bare har hørt om Statped (43 brukere) oppnås indeks på 56 poeng. Hovedfagområder Statped oppnår best indeks blant brukere som har mottatt tjenester innenfor fagområdet språk/tale, i alt 466 brukere, (84 poeng). Svakest indeks oppnås blant SLV (72 poeng), i alt 120 brukere. Skår: Språk/tale: 84 poeng DB og KSH: 82 poeng Hørsel: 81 poeng Syn: 79 poeng EHS: 74 poeng SLV: 72 poeng Tjenester mottatt Best vurderes Statped blant de som har mottatt deltidsopplæring, i alt brukere (indeks 93). Klart svakest skår oppnås blant de som har mottatt bo- og fritidstilbud – helårsbasis (indeks 63). Skår: Deltidsopplæring: 93 poeng Kurs for brukere: 88 poeng Kurs for foreldre/foresatte: 87 poeng Helårsopplæring: 87 poeng Rådgivning/veiledning: 84 poeng Utredning: 81 poeng

7 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Spørsmål om viktighet og dyktighet som legges til grunn for beregning av sterke og svake sider 7 A01. Informasjonen du har fått om tjenestene til Statped A02. Dine synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped A03. Du/barnet ditt blir møtt med respekt av ansatte hos Statped A04. Hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped A05. Kompetansen til ansatte hos Statped Informasjon og kommunikasjon Hvor fornøyd eller misfornøyd er du/dere med Statped når det gjelder følgende forhold? B01. At tjenester leveres som avtalt B02. Dine erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak B03. At du/barnet ditt får tjenesten på riktig tidspunkt/når du har behov for den B04. At du/barnet ditt får tilgang til veilednings- og støttemateriell B05. At du/barnet ditt får tilgang til teknologiske læremidler B06. At tjenester du/barnet ditt mottar er tilpasset dine/barnets behov Statpeds tjenester

8 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Statpeds sterke og svake sider – overordnet nivå – oppsummeringer 8

9 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Statpeds svake sider blant sine brukere - nedbrytninger på fagområder 9 Døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker Svake sider overfor de som har benyttet dette fagområdet: - at tjenester leveres som avtalt -at du/barnet får tilgang til veilednings- og støttemateriell -hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped. Ervervet hjerneskade Svake sider overfor denne gruppen: -at synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped -at du/barnet får tilgang til veilednings- og støttemateriell -informasjonen om tjenestene til Statped –at du/barnet får tilgang til teknologiske læremidler. Hørsel Svake sider overfor denne gruppen er: -at erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak -informasjonen om tjenestene til Statped, -hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped -at du/barnet får tilgang til veilednings- og støttemateriell. Sammensatte lærevansker Svakheter overfor denne gruppen: - at erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til tiltak -at synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped – -informasjonen om tjenestene til Statped. Språk og tale Svakheter overfor denne gruppen er: -at synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped, -at erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak, - informasjonen om tjenestene til Statped - at du/barnet får tilgang til teknologiske læremidler Syn Svakheter overfor denne gruppen er -hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped, - at synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped, -informasjonen om tjenestene til Statped -at erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak.

10 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Svake sider oppsummert (H=Høyeste nivå, M=Medium nivå, L=Laveste nivå) 10 Total: Medium nivå: A01 Informasjon du har fått om tjenestene til Statped. B02 Dine erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak og Laveste nivå: A02 Dine synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped. A04 Hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped

11 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Så mange som tre av fire (74 prosent) har mottatt rådgivning/veiledningstjenester 11 Hvilke(n) tjenester har du/ditt barn, eller barnehagen/skolen mottatt fra Statped? (Flere svar mulig) Nær seks av ti (68 prosent) har mottatt utredningstjenester Betydelig færre har deltatt på kurs for foreldre/foresatte (vel 30 prosent). 15 prosent har deltatt på kurs for brukere 7 prosent har deltatt på deltidsopplæring. 4 prosent har deltatt på helårsopplæring. De aller færreste har mottatt bo- og fritidstilbud, hhv 2 og 1 prosent blant mottakere av deltidsplass og på helårsbasis.

12 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Den klart største andelen fikk først kjennskap til Statped gjennom helsesektoren (40 prosent) 12 Hvordan fikk du først kjennskap til Statped? (Kun ett svar mulig) 2 av 10 har fått første gang kjennskap til Statped gjennom barnehage eller skole. 14 prosent oppgir at de først fikk kjennskap til Statped gjennom PPT. Få (mellom 3 – 1 prosent) oppgir at de første gang fikk kjennskap til Statped gjennom andre kanaler som internett/ Statped.no, utdanning, foreldre/foresatte, brukerorganisasjoner, kurs/konferanser og kolleger. I underkant av en prosent har oppgitt at de først har fått kjennskap til Statped gjennom hhv Statpedmagasinet og Media.

13 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Hvordan vurderes ulike tjenester og effekten av dem 13 Vel 90 prosent er svært eller ganske godt fornøyd med tjenesten de/barne har mottatt fra Statped 80 prosent mener at tilpassede læremidler for at en selv eller barnet kan følge opplæringen er svært eller ganske viktig 70 prosent vurder at eget/barnets læringsutbytte er bedret som følge av tjenestene de har mottatt Vel 60 prosent opplever at tjenestene til Statped har gjort det enklere for en selv/barnet å ta del i den ordinære opplæringen Det er forskjell mellom fagområder og regioner men oppsummert er:

14 Samarbeidspartnere

15 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Partnerindeks 59 poeng – et godt resultat – vi gjerne vil øke! 15 Statped oppnår en samlet TRI*M indeks for samarbeidspartnere på 59 poeng. Dette normeres til høy tilfredshet. Av de fire spørsmålene som danner TRI*M indeksen, vurderes Statped best på spørsmålet om tillit, hvor 57 prosent mener helt sikkert eller ganske sikkert at Statped vil dekke deres behov fremover. 6 prosent av samarbeids-partnerne svarer «sannsynligvis ikke» eller «helt sikkert ikke», og kan ikke sies å ha tillit til Statped. 51 prosent har et svært bra eller meget bra helhetlig inntrykk av Statped, og 48 prosent vurderer Statped svært bra eller meget bra sammenlignet med andre offentlige etater de har kontakt med. 52 prosent vurderer Statped svært bra eller meget bra når det gjelder å oppfylle kravene som bør stilles til en spesialpedagogisk virksomhet. På den annen side, 13 prosent vurderer Statped som kun akseptabel eller dårlig på dette punktet. Snittskår i skala 1-5 ligger på 3,5 – 3,6 for alle fire spørsmålene (midtpunkt = 3,0).

16 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Indeks etter nedbrytninger 16 Kjennskap Blant samarbeidspartnerne som har god kjennskap til Statped, oppnår Statped en TRI*M indeks på 61 poeng. Indeks er nær like høy blant de med noe kjennskap (58 poeng), men faller til 52 poeng blant de som svarer at de bare har hørt om Statped (44 virksomheter) Kommunestørrelse Statped oppnår best indeks blant samarbeidspartnere i kommuner med inntil 3000 innbyggere (66 poeng) og svakest indeks blant samarbeidspartnere i kommuner mellom 9001 og 20 000 innbyggere (57 poeng): Skår Inntil 3 000: 66 poeng 3 001-9 000: 59 poeng 9 001-20 000: 57 poeng 20 001 – 50 000: 60 poeng 50 001 eller mer: 59 poeng Region Best indeks oppnår Statped blant samarbeids- partnere i region Midt-Norge, i alt 133 samarbeids- partnere, (65 poeng) og svakest i region Sør-Øst med 260 samarbeidspartnere (55 poeng). Skår: Midt: 65 poeng Vest: 64 poeng Nord: 59 poeng Sør-Øst:55 poeng Samarbeidspartnere (type/gruppe) Skår etter type/gruppe samarbeidspartnere varierer betydelig, mellom indeks 78 poeng fra barnehagealder (94 barnehager) via indeks 58 fra skoler (323 skoler) til 44 poeng blant samarbeidspartnere i PPT (193 stykker). Skår: Barnehager: 78 poeng Skoler: 58 poeng PPT: 43 poeng

17 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Indeks etter nedbrytninger 17 Hovedfagområder Statped oppnår best indeks blant samarbeids- partnere som har mottatt tjenester innenfor fagområdet Syn, i alt 250 virksomheter (59 poeng). Svakest indeks oppnås blant de som har mottatt tjenester innenfor DB og KSH (50 poeng), i alt 107 virksomheter. Skår: Syn: 59 poeng Språk/tale: 58 poeng SLV: 58 poeng Hørsel: 56 poeng EHS: 53 poeng DB og KSH: 50 poeng Tjenester mottatt Best vurderes Statped blant samarbeidspartnere som har mottatt kurs for foreldre/foresatte, i alt 249 virksomheter (indeks 64). Klart svakest skår oppnås blant de som har mottatt bo- og fritidstilbud – deltidsbasis, i alt 12 virksomheter (indeks 63). Skår: Kurs for foreldre/foresatte: 64 poeng Kurs for brukere: 62 poeng Utredning: 62 poeng Rådgivning/veiledning: 61 poeng Deltidsopplæring: 59 poeng Helårsopplæring: 58 poeng

18 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Spørsmål om viktighet og dyktighet som legges til grunn for beregning av sterke og svake sider 18 Informasjon og kommunikasjon Hvor fornøyd eller misfornøyd er du/dere med Statped når det gjelder følgende forhold? Statpeds tjenester A01. Informasjonen du/dere har fått om tjenestene til Statped A02. Synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped A03. Du/dere blir møtt med respekt av ansatte hos Statped A04. Tilgang til nødvendig informasjon når søknader skal fylles ut A05. Hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped A06. Kompetansen til ansatte hos Statped B01. At tjenester leveres som avtalt B02. Dine/deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak B03. At du/dere får tjenesten på riktig tidspunkt/ når du har behov for den B04. At du/dere får tilgang til veilednings- og støttemateriell B05. At du/dere får informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser B06. At tjenester du mottar er tilpasset din virksomhets behov

19 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Statpeds sterke og svake sider – overordnet nivå 19 Sterke sider Basert på TRI*M analyseverktøyet hvor tre dimensjoner benyttes for å finne fram til sterke og svake sider ved Statpeds relasjoner til sine samarbeidspartnere, kommer følgende forhold ut som Statpeds sterkeste sider: Største styrke (på nest høyeste nivå) finner vi B06. At tjenesten du mottar et tilpasset din virksomhets behov og A06. Kompetansen til ansatte hos Statped. Deretter rangeres (styrker på laveste nivå) B01. At tjenester leveres som avtalt. Statpeds har for øvrig ingen styrker på høyeste nivå. Det innebærer at vi ikke finner et forhold som skårer langt over gjennomsnittet. Svake sider Statpeds har heller ingen svakheter på høyeste nivå. Det innebærer at vi ikke finner et forhold som skårer langt svakere enn gjennomsnittet. Ett forhold kommer imidlertid ut som svakhet på medium nivå. Dette er B04. At du/dere får tilgang til veilednings- og støttemateriell. Fem forhold kommer ut som svakheter på laveste nivå. Dette er B05 at du/dere f å r informasjon om tilgang til teknologiske l æ ringsressurser, A03. Du/dere blir m ø tt med respekt av ansatte hos Statped, A01. Informasjonen du/dere har f å tt om tjenestene til Statped, B02. Dine/deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak og A02. Synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped. Viktigste «materielle» oppfølgingstiltak for Statped er utforming og tilgang til veilednings- og støttemateriell, (mer og bedre) informasjon om teknologiske læringsressurser og (mer og bedre) informasjon om Statpeds tjenester. I tillegg bør Statped fokusere på hvordan de framstår overfor samarbeidspartnerne, at disse opplever at de blir lyttet til og tatt hensyn til, og at de opplever at de blir møtt med respekt.

20 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Statpeds sterke og svake sider – overordnet nivå – oppsummeringer 20

21 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Statpeds svake sider – nedbrytninger på type virksomheter (samarbeidspartnere) 21 PPT Svake sider overfor PPT virksomheter er; B04. at de får tilgang til veilednings- og støttemateriell A01. informasjonen de har fått om tjenestene til Statped, B05. at de får informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser og B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak. Skoler Svake sider blant skoler er A03. at de blir møtt med respekt av ansatte hos Statped, B05. at de får informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser, A01. informasjonen de har fått om tjenestene til Statped, B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak, og A04. tilgang til nødvendig informasjon når søknader skal fylles ut. Barnehager Svake sider overfor barnehager er A01. informasjonen de har fått om tjenestene til Statped, B04. at de får tilgang til veilednings- og støttemateriell, A02. at synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped, B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak. Sterke og svake sider er relativt sett. En svakhet trenger ikke å bety at virksomheten gjør det spesialt dårlig på et område, dersom øvrige områder løses svært bra. Svake og sterke sider beregnes ut fra tre dimensjoner (tilfredshet, opplevd viktighet og egenskapens påvirkning på helhetlig tilfredshet (indeks).

22 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Statpeds svake sider – nedbrytninger på regioner 22 Nord Svake sider i relasjonen til samarbeidspartnere (virksomheter) i Nord er; B02. at erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak, B04. at de får tilgang til veilednings- og støttemateriell, A01. informasjonen de har fått om tjenestene til Statped, B05. at de får informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser. Sør-Øst Svake sider overfor virksomheter i Sør-Øst er; A03. at de blir møtt med respekt av ansatte hos Statped, B05. at de får informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser, B04. at de får tilgang til veilednings- og støttemateriell, A04. tilgang til nødvendig informasjon når søknader skal fylles ut, B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak og A02. synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped. Midt-Norge Svake sider overfor virksomheter i Midt-Norge er; B02. at erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak og A01. informasjonen de har fått om tjenestene til Statped. Vest Svakheter overfor virksomheter i Vest er; B04. At de får tilgang til veilednings- og støttemateriell, B05. at defår informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser, A01. Informasjonen de har fått om tjenestene til Statped og B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak.

23 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Statpeds svake sider – nedbrytninger på fagområder 23 Døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker Svake sider overfor de som har benyttet dette fagområdet er B05. at de får informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser, B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak, A01. informasjonen de har fått om tjenestene til Statped, B04. at de får tilgang til veilednings- og støttemateriell, A03. at de blir møtt med respekt av ansatte hos Statped og A05. Hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped. Ervervet hjerneskade Svake sider overfor denne gruppen er B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak, B04. at de får tilgang til veilednings- og støttemateriell, A02. at synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped og B05. at de får informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser. Hørsel Svake sider overfor denne gruppen er B04. at de får tilgang til veilednings- og støttemateriell, B05. at de får informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser, A01. informasjonen de har fått om tjenestene til Statped, B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak og A02. at synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped. Sammensatte lærevansker Svakheter overfor denne gruppen er B04. at de f å r tilgang til veilednings- og st ø ttemateriell, B05. at de f å r informasjon om tilgang til teknologiske l æ ringsressurser, A01. informasjonen de har f å tt om tjenestene til Statped, B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak. Språk og tale Svakheter overfor denne gruppen er B04. at de f å r tilgang til veilednings- og st ø ttemateriell, B05. at de f å r informasjon om tilgang til teknologiske l æ ringsressurser, B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til tiltak og A01. informasjonen de har f å tt om tjenestene til Statped. Syn Svakheter overfor denne gruppen er A01. informasjonen de har f å tt om tjenestene til Statped, B05. at de f å r informasjon om tilgang til teknologiske l æ ringsressurser, B04. at de f å r tilgang til veilednings- og st ø ttemateriell og B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak.

24 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Hvordan vurderes ulike tjenester og effekten av dem av samarbeidspartnerne 24 86 prosent vurderer at Statpeds tjenester bidrar til mer inkluderende opplæring. 34 prosent er svært og 62% er ganske godt fornøyd med tjenesten de har mottatt fra Statped 80 prosent mener at tilpassede læremidler for at en selv eller barnet kan følge opplæringen er svært eller ganske viktig 85 prosent av samarbeidspartnerne har mottatt rådgivings- og veiledningstjenester De mest brukte fagområdene er hørsel 48 prosent og språk og tale med 46 prosent. 19 prosent av samarbeidspartnerene kjenner våre tjenester godt og vel 70% har noe kunnskap. Det er forskjell mellom fagområder og regioner men oppsummert er:

25 Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Veien videre 25 Resultatene er presentert på nasjonale og regionale brukerråd Resultatene fra brukerundersøkelsen er presentert i Statpeds årsrapport Resultatene er gjennomgått med alle ledere i Statped Alle regioner utarbeider tiltak tilpasset egen organisasjon Vi vil gjennomføre en brukerundersøkelse også høsten 2015 Vi skal arbeide videre med resultatene for å forbedre oss som organisasjon !


Laste ned ppt "Politikk og samfunn © TNS Januar 2015 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Statpeds brukerundersøkelse 2014 Blant brukere og samarbeidspartnere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google