Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionkurs Eid 02.02.2012 Arbeidsmiljø - Anne Siri Bentsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionkurs Eid 02.02.2012 Arbeidsmiljø - Anne Siri Bentsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionkurs Eid 02.02.2012 Arbeidsmiljø - Anne Siri Bentsen

2 Landsmøtet om arbeidsmiljø Fra morgendagens barnehage og skole Barnehagen og skolen skal være helsefremmende arbeidsplasser for alle. Det innebærer satsing på HMS, mulighet for personlig utvikling og påvirkning av egen arbeidssituasjon. Ledere på alle nivåer har det overordnede ansvaret for et godt arbeidsmiljø, i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og de ansatte. Alle har rett på en trygg arbeidsplass, fri for vold og trakassering.

3 IA- avtalen 2010 - 2013 IA-avtalens overordnede mål er: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Delmålene: Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal 2001 (ikke overstige 5,6 % (nasj. nivå)) Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. (Konkret mål i tidl. tilleggsavtaler) Yrkesaktivitet etter 50 år forlenges med seks måneder. Altså en økning sammenliknet med 2009 i gj.snittlig periode med yrkesaktivitet

4 Protokoll og ny IA-avtale 2010 – 2013 Gradert sykemelding og tilrettelegging Tettere oppfølging av den sykmeldte Faglig støtte/veiledning til lege/sykmelder Arbeidsgivers medfinansiering

5 Et inkluderende arbeidsliv – et felles ansvar IA-avtalen – forankring i landsmøtevedtak Godt arbeidsmiljø – forutsetning for IA-avtalen Fokus på åpenhet, gjensidig hjelp og støtte, utveksling av informasjon, deling av kunnskap Medansvar for IA-avtalen, krever medinnflytelse Må ikke føre til større arbeidspress for kollegaene Dialog mellom lokale parter Tilstrekkelige ressurser Summeoppgåve: På kva måte arbeider du saman med leiar i høve arbeidsmiljø/IA avtalen?

6 Tidligere innsats – stoppunkter fremskyndes Fire uker :oppfølgingsplan som sendes sykmelder Åtte uker: dialogmøte 1 Sykmelder delta i dialogmøte Innført fra 1.juli 2011

7 Arbeidsmiljøloven – § 1-1 Formål Loven skal sikre et arbeidsmiljø som gir: grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger velferdsmessig standard –samsvar med teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet trygge ansettelsesforhold, likebehandling

8 Arbeidsmiljøloven – § 1-1 Formål forts. legge til rette for tilpasninger knyttet til arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet bidra til et inkluderende arbeidsliv Summeoppgåve: På kva måte kan du som tillitsvald vere med på å utvikle eit godt arbeidsmiljø?

9 Arbeidsmiljøloven – kap 2 (1.ark) § 2-1 Arbeidsgiveransvar for overholdelse av bestemmelsene § 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt (utdrag): –ved utforming, gjennomføring og oppfølging av det systematiske hms-arbeidet, –delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet, –aktivt medvirke ved gjennomføring av gode og sikre arbeidsmiljøtiltak

10 Diskriminering og trakassering Arbeidsmiljøloven –trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger (§1 formål) –underrette arbeidsgiver/VO ved kjennskap til trakassering, diskriminering (Kap. 2) Rett til å varsle. –Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden (§4-3) –Arbeidstaker skal beskyttes mot vold og trusler og uheldige belastninger (§4-3) –§13-1: Diskriminering pga politisk syn, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt.

11 Arbeidsmiljøloven – kap 2 (2.ark) –Underrette arbeidsgiver/VO og avbryte arbeidet ved fare for liv og helse –Underrette arbeidsgiver/VO ved kjennskap til trakassering, diskriminering –Melde fra til arbeidsgiver ved skade, sykdom som kanskje har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen –Delta i dialogmøte etter innkalling av arbeidsgiver –Har rett til å varsle - skal ikke utsettes for gjengjeldelse ved varsling

12 Nettmobbing Summeoppgåve: Kva vil du som tillitsvald gjere dersom du får kjennskap til at ein av dine kollegaer vert utsett for mobbing på nett?

13 Arbeidsmiljøloven – kap 3 Arbeidsgiver skal sørge for At det utføres systematisk hms-arbeid – i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte Iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovens krav Systematisk arbeid med forebygging og sykefraværsoppfølging Løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse

14 Om sjukefråvær Solveig Osberg Ose, forskar ved SINTEF; - eit arbeidsmiljø som slit mest på tilsette er å ha høge mentale krav i arbeidet utan å ha høve til å påverke krava. - God støtte frå kollegaer og leiing kan bøte på slitasjen dette gir, men utan slik støtte blir det lett tøft. - Organisatoriske endringar som dei tilsette føler blir dytta på dei utan at dei har fått forståing for kvifor dei er naudsynte, aukar sjukefråveret. Summeoppgåve: Kva meiner du som tillitsvald kan gjerast for å unngå denne type slitasje på arbeidsplassen?

15 Arbeidsmiljøloven – kap 4. Krav til arbeidsmiljøet Vekt på forebygging av skader og sykdommer Faglig og personlig utvikling Arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkeltes arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger Vekt på selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar Så langt som mulig variasjon og se sammenheng

16 Tid til alle - stress ”Positivt” stress – kan gi bedre effektivitet Negativt stress - Arbeidspresset blir for stort - uhåndterbart Kan forebygges gjennom –Medarbeidersamtaler –Prioritering av arbeidsoppgaver, arbeidsorganisering, arbeidstidsordninger og kompetanseheving –Selvbestemmelse – arbeidstempo, arbeidsmetode, variasjon i oppgaver og teamarbeid –God kommunikasjon, medbestemmelse og dialog på arbeidsplassen –Balansemodellen

17 Fysisk artbeidsmiljø Fysiske arbeidsmiljøfaktorer (§ 4-4) Bygningsmasse og utstyr Lysforhold Støy Inneklima Arbeidsplasser Garderobe m.m Skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd

18 Summeoppgåve 1. Skriv ned: –Tre forhold i arbeidet som gir deg energi, og –Tre forhold som tappar deg for energi Snakk to eller tre om: a). Kva kan den enkelte arbeidstakar gjere for å begrense stress/ha fokus på det som gir deg positiv energi? b). Kva kan tillitsvaldet/verneombod gjere for at de skal utviklast ein positiv og støttande kultur på arbeidsplassen? c). Korleis vil du følgje dette opp med leiinga?

19 Kontorarbeidsplassar Brev fra Arbeidstilsynet 11.05.05 om kontorarbeidsplasser for lærere: Kontorarbeidsplasser som for andre virksomheter der veiledningen sier 6 kvm, – Dette må sees i sammenheng med andre viktige miljøfaktorer, kan altså være mindre i kvadratmeter –Ta hensyn til om ansatte er der samtidig (samtidighetsfaktoren) –Mulighet for konsentrasjon, ingen printer e.a. i samme rom –Rom for fortrolige samtaler og møter

20 Kontorarbeidsplassar Andre faktorer som teller: –Støy –Belysning –Ventilasjon –Tett møblering NB! Tenk løsninger sammen med arbeidsgiver Hvis uenighet – ta kontakt med det regionale arbeidstilsynet

21 Tillitsvalgtes rolle Pådriver Holdningsskaper Samarbeidspartner Forslagsstiller Konfliktløser/megler Grensesetter Forhandler Støtte for enkeltmedlemmer Oppgåve kommunegruppe: Skisser korleis de vil arbeide vidare med emnet arbeidsmiljø i lokallaget/ HTV/ATV – Tenk årshjul! Den enkeltes ansvar? Verneombudet

22 Verneombudets rolle Verneombudet er alle arbeidstakernes representant i HMS- spørsmål, og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, jfr. Arbeidsmiljølovens formålsparagraf (§ 1-1). Verneombudet skal bl.a. påse at at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utføres på helsemessig forsvarlig måte at arbeidstakerne mottar nødvendig instruksjon og opplæring at det meldes fra om arbeidsulykker Dersom det er umiddelbar fare for liv eller helse, har verneombudet rett til å stanse arbeidet.

23 Samarbeid Etabler samarbeid mellom tillitsvalgt og verneombud. Diskuter hvordan de to rollene kan utfylle hverandre og derved styrke arbeidsplassens satsing på arbeidsmiljøet. Sammen kan dere vurdere HMS-rutinene på arbeidsplassen Hva fremmer arbeidslyst og trivsel på arbeidsplassen vår Hva kan forebygge eller løse problemer knyttet til arbeidsmiljø og oppfølging av enkeltpersoner Vær i dialog med leder og få til et målrettet arbeid på arbeidsplassen! Kommunegrupper: Ta desse punkta med inn i drøftingane om arbeidsmiljø.


Laste ned ppt "Regionkurs Eid 02.02.2012 Arbeidsmiljø - Anne Siri Bentsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google